Главная Обратная связь

Дисциплины:


Керівник проекту (роботи) __( підпис ) (прізвище та ініціали)

 


 

Методичні вказівки для виконання розділу “Охорона праці” в кваліфікаційних роботах студентів за спеціальністю "Мова та література (англійська)"

Розділ «Охорона праці» є невід’ємною частиною дипломної роботи (проекту) бакалавра (у дипломному проекті спеціаліста, магістра розділ повинен мати назву «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях») згідно наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. №969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України». Крім того, питання охорони праці та навколишнього середовища повинні знайти відображення й в інших частинах дипломної роботи.

Метою підготовки розділу «Охорона праці» є застосування і розвиток навичок самостійної роботи на базі теоретичних і практичних знань з питань правовідносин якості його організаційно-технічного забезпечення, відповідності засобів і заходів санітарно-гігієнічного напрямку збереження здоров’я та працездатності кадрового складу педагогічних, соціологічних, філологічних та інших гуманітарних спеціальностей закладів освіти.

Крім загальнообов’язкових питань в розділ включаються деякі аспекти різного виду фізіологічного та психологічного навантажень працюючих, відомості про охорону праці користувачів персональних комп’ютерів, нормативи і правила безпеки іонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються при роботі фізичних або електричних приладів та установок, забезпечення пожежної безпеки.

Включення даного розділу у випускну кваліфікаційну роботу є важливим матеріалом оцінки підготовки педагогічних кадрів не тільки з точки зору їх професійної діяльності, але і за спеціальним напрямом підготовки – охорона та безпека праці.

Задача розділу «Охорона праці» полягає в систематизації, закріплені та застосуванні студентом набутого досвіду роботи з інформаційно-довідковими матеріалами і нормативними документами які регламентують безпечні та здорові умови праці, що були отримані при вивченні таких дисциплін як «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Основи екології».

Студент обирає матеріали для розділу «Охорона праці» у відповідності до теми кваліфікаційної роботи, на підставі глибокого аналізу виробничої діяльності базового підприємства, установи організації, розробляє докладний план збору матеріалу під керівництвом викладача кафедри ОПБЖ до виїзду на переддипломну практику.Від того, як студент засвоїв теоретичний курс з охорони праці, вивчив умови організації трудового процесу, його шкідливі і небезпечні виробничі чинники, залежить якість розділу, його насиченість і змістовність, що дозволяє зробити висновок про його готовність до повноцінного життя з активною позицією щодо забезпечення необхідного рівня безпеки на робочому місті.

Загальні вимоги та структура розділу «Охорона праці»

Розділ “Охорона праці” є складовою частиною кваліфікаційної роботи, тому його зміст має бути узгоджений з темою й відповідати змісту роботи та враховувати вимоги з охорони праці та техніки безпеки. Ці вимоги спрямовані на те, щоб заходи та засоби, що розробляються, усували або зменшували вплив можливих небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Кваліфікаційна робота включає розділ «Охорона праці» який складається з нормативно-правового, аналітично-дослідницького і підсумовуючого підрозділів. У зв’язку з цим рекомендується такий варіант структури і орієнтований обсяг (сторінок) підрозділів роботи:

- Законодавча та нормативна база охорони праці в Україні (перший) 0,5-1 ст.

- Аналіз умов праці (другий) 3-4 ст.

- Заходи, щодо оптимізації умов праці (третій) 1,5-2 ст.

Отже загальний обсяг розділу «Охорона праці» має становити 5-7 сторінок і дорівнювати 10-15% від загальної кількості обсягу кваліфікаційної роботи. Порядковий номер розділу надається у відповідності до послідовної структури роботи і головних попередніх розділів.

При виконанні розділу «Охорона праці» студент повинен використовувати матеріали щодо організації безпечного трудового процесу на робочих місцях і у виробничому середовищі, які були підготовлені ним під час проходження різних видів практик (ознайомчої, виробничої, педагогічної).

Розділ «Охорона праці» у кваліфікаційній роботі має бути написаний лаконічно, стисло, не мати загальновідомих фактів. При застосуванні норм, стандартів, положень, рекомендацій та інших законодавчих документів та посилань на них нормативні джерела повинні бути в казанні у повному обсязі.

Зміст підрозділів розділу «Охорона праці»

1. Законодавча та нормативна база охорони праці в Україні

В цьому підрозділі висвітлюються такі питання:

- чинне законодавство у сфері охорони праці (базується на законах України та нормативних правових актах охорони праці (правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинності правових норм, обов’язкових для виконання – Додаток А));

- стан охорони праці в Україні, у відповідній галузі, про яку йде мова у кваліфікаційній роботі (гуманітарній, соціальній, освітянській);

- концепція охорони праці в галузі, на підприємстві, в організації, в установі;

- основні положення Закону України «Про охорону праці», які стосуються теми кваліфікаційної роботи.

Обсяг підрозділу 0,5 – 1 сторінка тексту.

2. Аналіз умов праці

Аналіз умов праці необхідно проводити з точки зору виявлення можливих (потенційних) небезпечних і шкідливих виробничих чинників, створюваних технічними засобами, технологічними процесами, недосконалою організацією праці у виробничих приміщеннях та на робочих місцях.

Аналіз умов праці починається з опису виробничого приміщення. Необхідно вказати найменування приміщення, в якій будівлі та на якому поверсі воно знаходиться, скільки робочих місць, яке є обладнання. Вказати розмір приміщення, віконних та дверних прорізів, наявність та ширину евакуаційних виходів. Виходячи з норм на окремі робочі місця та наявності основного й допоміжного обладнання, необхідно оцінити площу та висоту виробничого приміщення.

Розумова діяльність фахівців в галузі освіти або в гуманітарній сфері складає головну частину робочого часу і визначається в основному участю у трудовому процесі центральної нервової системи та органів чуття. Фізіологічні особливості розумової праці полягають у тому, що при роботі мозок виконує не тільки координаційні функції, а є основним працюючим органом.

Тому під час розумової праці ускладнюється сприймання інформації, виникають нові функціональні зв’язки, нові умовні рефлекси, зростає роль уваги, пам’яті, напруження зорового і слухового аналізаторів.

Порівняно з фізичною працею при окремих видах розумової діяльності напруженість органів чуття зростає в 5-10 разів (викладачі, соціологи, перекладачі та ін.), що зумовлює більш жорсткі вимоги, щодо рівнів освітленості, шуму, вібрації і т. ін.

При розумової праці погіршується гострота зору, стійкість ясного бачення, збільшується час зорової моторної реакції та ступінь напруження уваги. Формальне завершення робочого дня не призводить до припинення професійно спрямованої розумової діяльності, що викликає стан втоми, а при її накопиченні – перевтоми.

Для зняття перевтоми необхідне медичне втручання, що мінімізує патологічні зміни в організмі, виснаження центральної нервової системи та інших тяжких наслідків – профзахворювань.

У кінці підрозділу необхідно скласти спрощену Карту оцінки факторів виробничого середовища і трудового процесу (далі Карту умов праці), приклад оформлення якої наведено у таблиці 1.1, та навести гігієнічну оцінку умов праці користуючись Додатком Б (таблиці Д 2.1 – Д 2.8).

На підставі Карти визначають перелік не усунених, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які мають місце на даному робочому місці, виробничому середовищі.

 

Таблиця 1.1

Карта умов праці

Чинники виробничого середовища і трудового процесу Значення фактора (ПДК, ПДУ) ІІІ клас – небезпечні та шкідливі умови, характер праці Тривалість дії фактора, за зміну, %
    норма факт 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь    
1. Шкiдливi хiмiчнi речовини:
а) 1 клас небезпеки небезпеки            
б) 2 клас небезпеки            
в) 3-4 клас            
2. Шум            
3. Ультразвук            
4. Випромінювання:            
а) промислової частоти            
б) радіотехнічних діапазонів            
5. Рентгенівське випромінювання            
6. Мікроклімат:
а) температура повітря            
б) швидкість руху повітря            
в) відносна вологість            
г) теплове випромінювання              
7. Виробниче освітлення:
а) природне            
б) штучне            
8. Важкість праці:
а) дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук, кількість за зміну            
б) робоча поза            
в) нахил тулуба            
г) переміщення в просторі            
9. Напруженiсть працi:
а) увага:
тривалiсть зосередження, (% до тривалостi)            
щiльнiсть сигналiв, у середньому за годину            
б) напруженiсть аналiзаторних функцiй:
зiр              
слух (при виробничiй потребi сприйняття мови або диференціювання сигналiв)            
в) емоцiйна та iнтелектуальна напруженiсть            
г) одноманiтнiсть
кiлькiсть елементiв у багаторазових повторювальних операцiях            
тривалiсть виконання повторюваних операцiй            
час спостереження за ходом виробничого процесу без активних дiй            
10. Змінність            
Кількість чинників            
                     

 

Гігієнічна оцінка умов праці за показниками аналізу чинників виробничого середовища для конкретного трудового процесу, на підставі рівня важкості та напруженості, визначається за сукупною дією всіх елементів (санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних, соціально-психологічних).

Ступінь їх змін, якісна і кількісна характеристика результатів, які стосовно предметної діяльності фахівця відбудуться після розробки системи заходів захисту умов праці, нормалізації мікросередовища робочої зони й засобів профілактики професійних захворювань.

Гігієнічна оцінка умов праці

Обсяг підрозділу 3 – 4 сторінки тексту.

 

3. Заходи, щодо нормалізації умов праці

В цьому підрозділі описуються головні технічні та організаційні заходи, розроблені або запропоновані для безпечних умов праці у відповідності з проведеним у попередньому підрозділі аналізі. Заходи щодо нормалізації умов праці повинні бути реальними, обґрунтованими, надійними.

До таких заходів можна віднести:

1) витрати у відповідності з колективними договорами на забезпечення виконання заходів з охорони праці;

2) захист від електричного струму та статичної електрики (інженерні рішення в залежності від категорії приміщення щодо небезпеки ураження електричним струмом, міри захисту: заземлення, занулення, застосування безпечної напруги та мережі низької напруги, огородження та блокування, захисні засоби та інструменти і т. ін.);

3) захист від шкідливих виділень (аерацію та аспірацію обладнання, яке виділяє шкідливі речовини, механізацію та автоматизацію процесів, пов’язаних з виділенням шкідливих речовин, дистанційне управління та спостереження, обґрунтувати вибір системи вентиляції, системи газоочищення та типи пило-газоочисних апаратів);

4) захист від теплових виділень і ультрафіолетового випромінювання (планування розташування робочих місць, теплоізоляція, екранування, кондиціювання повітря, а також місць відпочинку та їх обладнання, раціональний режим відпочинку);

5) виробниче освітлення (вказати запропоноване природне або штучне освітлення, вказати системи штучного освітлення, види освітлення за призначенням, кількість, висота підвішування, ступінь забруднення та терміни очищення, створюємо нормована величина освітленості джерелами освітлення);

6) захист від шуму, вібрацій, ультразвуку та інфразвуку (вказати на передбачену звукоізоляцію, звукопоглинання, екранування і т. ін.);

7) захист від іонізуючих і лазерних випромінювань та електромагнітних полів (захисне обладнання, екрануючі пристрої, електротехнічний захист, контрольно-вимірювальні прилади, відповідність запропонованих заходів нормам безпеки);

8) відповідність запропонованих заходів вимогам Держгірпромнагляду;

9) пожежна профілактика та пожежна безпека (навести заходи з безпечного облаштування і експлуатації електрообладнання, технологічних пристроїв, та приладів, їх пожежної безпеки, відповідність запропонованих заходів вимогам і правилам безпеки).

Загальний обсяг підрозділу 1,5 – 2,0 сторінки тексту.

 

При захисті дипломної роботи необхідно висвітлити основні, принципові питання з охорони праці, які розроблені в дослідженні. При складанні тез доповіді на захисті дипломної роботи студент повинен передбачити час для короткого пояснення змісту розділу «Охорона праці», «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» та зв’язку його із основною темою дипломної роботи.

 

Рекомендований список літератури для виконання розділу “Охорона праці”

Базова

1. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

2. Миценко І.М. Умови праці на виробництві. – Кіровоград: КРД, 1999. – 324 с.

3. Навчальна програма та практикум з основ охорони праці [З.М. Яремко, О.І. Третяк, І.Р. Муць та ін.:] – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 72 с.

4. Охорона праці [З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк та ін.:]; за ред. З.М.Яремка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 310 с.

5. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

6. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

Допоміжна

1. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

2. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. – 348 с.

3. Крушельницька Я.В.Фізіологія і психологія праці. – К.: КНЕУ, 2000. – 232с.

4. Основи охорони праці / [В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.:]; за ред.. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

5. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с.

6. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.

7. Охорона праці та промислова безпека:Навч. посіб. / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, К. К.Ткачук, А. В.Чадюк. За ред. К. Н. Ткачука і В. В. Зацарного. – К.: ___ 2009 – __ с.

8. Практикум із охорони праці: Навчальний посібник / В.Ц. Жидецький, В.С.Джигерей, В.М.Сторожук та ін. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...