Главная Обратная связь

Дисциплины:


У навчальному процесіВ сучасному світі потреба у комп’ютерних технологіях постійно зростає – вони необхідні і вдома, і на робочому місці. Школа не може собі дозволити залишатися осторонь, тому є потреба і вчителям, і учням добре володіти комп’ютером. Не секрет, що учні дуже багато часу проводять за комп’ютером, віддаючи його іграм або „мандрівкам” мережею Інтернету. Тому вчителям потрібно спрямувати цей інтерес до комп’ютера в напрямку навчання. Це дасть можливість:

o розширити межі творчої діяльності учнів;

o усвідомити можливість ефективного застосування комп’ютерних технологій у навчанні;

o привчити учнів до самостійної дослідницької діяльності під час розв’язування завдань практичного спрямування;

o розширити можливості навчального процесу, використовуючи комп’ютер для спілкування, проведення досліджень, створення публікацій, презентацій та Web-сайтів, пошуку додаткової інформації тощо.

Метод проектів поєднує традиційний підхід з інноваційними методами навчання. У комплексі з навчанням він здобуває дедалі більшого поширення в системах освіти різних країн світу. Проектний метод має багато переваг порівняно з традиційними, оскільки, працюючи над проектом, учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання задачі, вчаться користуватися різними джерелами інформації, аналізувати отриману інформацію, відбирати найкорисніше, те, що допоможе розв’язати проблему. Підготовка до захисту готового продукту вимагає відпрацювання вміння представити отримані результати в такій формі, щоб вони були зрозумілими й цікавими слухачам. Таким чином, проектний метод розв’язує багато педагогічних завдань:

o створення позитивної мотивації в процесі навчання;

o формування навичок розумової праці, узагальнених інтелектуальних умінь у процесі пошуку джерел інформації з обраної теми, формулювання результатів і висновків;

o вироблення прийомів колективної праці;

o оволодіння письмовим і усним мовленням.

Використання методу проектів потребує від вчителя неабиякої підготовки.

Насамперед треба переосмислити ставлення до підготовки і проведення уроку, позаурочних занять. Метод проектів можна застосувати як у звичайному класі у вигляді самостійної індивідуальної чи групової роботи учнів протягом різного за тривалістю часу, так і з використанням різних сучасних засобів, інформаційних технологій, комп’ютерних телекомунікацій тощо.

За тривалістю проекти можуть бути:

o короткотривалі – від одного до кількох уроків;

o середньої тривалості – від тижня до кількох місяців;

o довготривалі – можуть тривати рік і більше.

За типологією проекти можуть бути:

o дослідницькі;

o творчі;o інформаційні;

o ігрові;

o практико-орієнтовані і т. ін.

Основні вимоги до використання методу проектів:

o наявність значущої в дослідницькому плані проблеми;

o практична, теоретична, пізнавальна значущість прогнозованих результатів (наприклад створення презентації, веб-сторінки, публікації чи виступу перед учнями з доповіддю стосовно даної проблеми);

o самостійна (групова, індивідуальна, в парах) діяльність учнів;

o структурування проекту;

o використання дослідницьких методів з плануванням послідовності діяльності учнів.

Параметри зовнішньої оцінки проекту:

o значущість та актуальність даної проблеми;

o коректність методів, що використовуються для дослідження та обробки отриманих результатів;

o активність кожного учасника проекту;

o колективність прийнятих рішень;

o характер спілкування та взаємодопомоги;

o необхідна й достатня глибина проникнення в тему;

o між предметні зв’язки;

o вміння аргументувати свої висновки;

o естетика оформлення результатів;

o вміння відповідати на запитання опонентів.

Метод проектів допомагає учням набути комунікативних навичок, зокрема вміння працювати в різних за складом групах, виконуючи різні функції. Актуальність даного методу полягає у встановленні широких між особистісних контактів, ознайомленні з різними точками зору на одну і ту ж проблему. Проектний метод педагогічної діяльності ефективний лише в контексті загальної концепції навчання й виховання. Він сприяє відходу від авторитарних методів навчання, передбачає продумане й обґрунтоване сполучення різноманітних методів, форм і засобів навчання і є одним із компонентів системи освіти.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...