Главная Обратная связь

Дисциплины:


Японська школа маркетингуФормули

Формули мають нумеруватися арабськими цифрами, які друкують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають (1).

Посилання в тексті на порядковіномери формули дають у дужках.

Приклад:

…у формулі(1).

Можлива нумерація формул у межах розділу. У цьому разі номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Приклад:

(3.1), (3.3).

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де».

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Правила цитування та посилання
на використані джерела

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в курсовій роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таб­лиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад [4, с. 35]), або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

Літератураподається в такій послідовності:

1) Закони України;

2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

Відібрані книги і брошури слід записувати у такій формі: прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання. Міста Москва, Київ зазначаються першими літерами: — М., —- К., а назви інших міст — повністю.Журнальні та газетні статті треба записувати так: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи газети.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, має бути пронумерована. Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не проставляється.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Робота має бути зброшурована у твердій обкладинці.

Завершену роботу студенти подають на кафедру маркетингу згідно з терміном, визначеним навчальним графіком.

 

Оцінювання виконання курсової роботи.

Курсову роботу рецензує викладач кафедри, у якій він відзначає позитивні сторони і недоліки роботи.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. При підготовці до захисту студенту необхідно ознайомитись з рецензією. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свій погляд, відповісти на запитання рецензента і членів комісії.

Після захисту курсової роботи оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою з наступним переведенням даних 100 – бальної шкали оцінювання в 4 – х бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS в такому порядку:

Оцінку “відмінно” – (90 – 100 балів) – “А” отримує студент за курсову роботу, в якій всебічно та глибоко розкрито зміст обраної теми, чітко сформульовані та аргументовані висновки та пропозиції, присутні елементи наукового дослідження в теоретичному аспекті та певний практичний результат, робота наповнена нормативними документами, статистичними та фактичними даними, виконана охайно та правильно відповідно до вимог.

Оцінку “добре” – (80 – 89 балів) – “В” отримує студент за курсову роботу, в якій виконані всі вищезазначені вимоги, але є деякі недоліки стилістичного чи методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки та пропозиції. Ця робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку “добре” – (70 - 79 балів) – “С” отримує студент за курсову роботу, в якій недостатньо розкриті підсумки дослідження у висновках та неповно аргументовані рекомендації, поряд з наявністю нормативних та статистичних даних частково використані фактичні дані, присутні недоліки щодо оформлення курсової роботи.

Оцінку “задовільно” – (66 - 69 балів) – “D” отримує студент у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, теоретичні питання розкриті неповно, висновки та пропозиції недостатньо обґрунтовані, не містять теоретичної і практичної цінності, здійснено неповний аналіз фактичного стану досліджувальної проблеми на прикладах конкретних галузей, оформлення неохайне.

Оцінку «задовільно» - (60-65 балів) - «Е» отримує студент у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, теоретичні питання розкриті неповно, висновки та пропозиції недостатньо обґрунтовані, не містять теоретичної і практичної цінності, не здійснено аналіз фактичного стану досліджувальної проблеми на прикладах конкретних галузей, оформлення неохайне.

Оцінку “незадовільно” – (21 - 59 балів) – “FX” отримує студент, в якій зміст курсової роботи неповністю розкриває зміст її назви, відсутній логічний зв’язок між частинами роботи, частково здійснено маркетинговий аналіз та оцінка конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження, висновки та пропозиції потребують корекції, недостатньо посилань на літературні джерела, оформлення не відповідає встановленим вимогам.

Оцінку “незадовільно” – (0 - 20 балів) – “F” отримує студент, в якій зміст курсової роботи не відповідає плану, не розкриває сутність обраної теми, її внутрішню структуру та логіку дослідження, відсутні елементи наукового дослідження в теоретичному аспекті та практичний результат, не здійснено аналіз фактичного стану досліджувальної проблеми на прикладах конкретних галузей, немає висновків та пропозицій, присутні недоліки стилістичного та методичного характеру, відсутні матеріали літературних джерел, оформлення неохайне.

 

Робота, оцінена незадовільно, має бути перероблена протягом терміну, установленого кафедрою. Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до екзамену.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90 – 100 Відмінно Зараховано А
80 – 89   Добре   Зараховано В
70 - 79 С
66 – 69   Задовільно   Зараховано D
60 - 65 E
21 - 59 Незадовільно з можливістю повторного складання Не зараховано з можливістю повторного складання заліку FX
0 – 20 Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

Тематика курсових робіт з дисципліни ”МАРКЕТИНГ”

(для спеціальності «Маркетинг»)

 

 

1. Історичні віхи розвитку маркетингової думки.

2. Економічні аспекти маркетингу.

3. Психологічні аспекти маркетингу.

4. Соціологічні аспекти маркетингу.

5. Культурні аспекти маркетингу.

6. Особливості американського та європейського підходів до теорії маркетингу

Японська школа маркетингу

8. Скандинавська школа маркетингу, та її внесок в розвиток теорії маркетингу послуг

9. Становлення та розвиток маркетингу в Україні.

10. Еволюція економічної теорії - матеріальна основа виникнення та розвитку теорії маркетингу

11. Маркетинг партнерських стосунків.

12. Потреби, як основний орієнтир маркетингу

13. Виникнення комплексу маркетингу та його розвиток

14. Еволюція концепції “4Рs”

15. Глобальний маркетинг: переваги та недоліки. .

16. Латеральний ( креативний ) маркетинг.

17. Емоційний маркетинг (маркетинг вражень).

18. Інтерактивний маркетинг.

19. Клієнтські бази даних і маркетинг баз даних.

20. Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM – customer relationship management).

21. Індивідуальний маркетинг.

22. Виникнення і основні напрями “екологічного маркетингу”.

23. Невизначеність і ризики в маркетингу

24. Дослідження конкуренції і конкурентів.

25. Дослідження поведінки споживачів

26. Товар в економіці і в маркетингу

27. Суть та особливості маркетингового ціноутворення

28. Сучасні методи ціноутворення

29. Комунікації в суспільстві та бізнесі

30. Зовнішні маркетингові комунікації.

31. Внутрішні маркетингові комунікації.

32. Розвиток та гармонізація ринку маркетингових комунікацій.

33. Управління діяльністю посередників в маркетингових каналах.

34. Фізичний розподіл як спільна функція маркетингу і логістики.

35. Новітні тенденції в маркетинговій політиці розподілу.

36. Франчайзинг в організації процесу розподілу продукції.

37. Сутність маркетингу та еволюція його концепції.

38. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.

39.Особливості розвитку маркетингу в Україні.

40.Сучасні види маркетингу.

41.Маркетинг послуг.

42.Посередницький маркетинг.

43.Некомерційний маркетинг.

44.Глобальний маркетинг.

45.Навколишнє середовище маркетингу.

46.Соціально-етичний маркетинг.

47.Внутрішньофірмовий маркетинг.

48.Міжнародний маркетинг.

49.Товар та його маркетингова концепція.

50.Позиціювання продукції на ринку.

51.Концепція життєвого циклу продукції та її маркетингове використання.

52.Елімінування продукції підприємства.

53.Проблеми впровадження нових товарів на ринок.

54. Марка товару.

55.Маркетингова політика комунікацій.

56.Стимулювання збуту.

57.Персональний продаж.

58.Цінності як маркетингова категорія.

59.Конфлікти в каналах розподілення та методи їх ліквідації.

60.Організація маркетингу на підприємстві.

 

 

 


 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

1. Али М. Практический маркетинг и паблик рилейшнз для малого бизнеса/Пер. с англ. под ред. А.Н. Андреевой. – СПб.: Издательский Дом ”Нева”, 2004. – 416с.

2. Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ: НМЦВО Міністерства освіти і науки України, НВФ "Студцентр", 2001.

3. Амблер Т. Практический маркетинг. – С-Пб: ПИТЕР, 1999. - 394 с.

4. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс. - М.- С-Пб.- К.: “Діалектика”, 2001. – 608 с.

  1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА, 1999, 804 с.
  2. Войчак А.В. Маркетингові дослідження. К., КНЕУ, 2001.
  3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – М., Финпресс, 1998.
  4. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 304 с.
  5. Горкина М.Б.,Мамонтов А.А.,Манн И.Б. PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240с.

10. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Высшая школа, 1995. – 255 с.

11. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393с.

12. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1998. – 156с.

13. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

14. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. - С-Пб.: ПИТЕР, 1998. - 888 с.

15. Лук”янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.посібник.- 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

16. Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы. К.: ”Альтерпрес”, 2002.-336с.

17. Малхотра Нэреш Д. Маркетинговые исследования. М., СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 2002.

18. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

19. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер.с англ. СПб.: Питер, 2000.

20. Старостина А.О. Маркетинговые исследования. М., Издательский дом «Вильямс», 2001.

21. Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу.3-е изд-е./Пер. с англ. Под ред. Н.Н.Пашеной. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004.-256с.

22. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования . СПб., 2000.

Додаток 1

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...