Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 


Список ЛІТЕРАТУРи

 

1. Андрейцев Ю.І., Пустовойт М.А. Екологічна експертиза, право і практика. - Київ, 1992. - 152 с.

2. Закон України “Про екологічну експертизу”. // Відомості Верховної Ради України 1995, № 8. С. 54.

3. Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи. Затверджено наказом Мінекобезпеки України від 7 червня 1995 року, № 55.

4. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Методологія і стандартизація в екології. - Рівне; РДТУ, 1999.-368с.

5. Кучерявий В.О., Черняхівський М.В., Гаманюк Т. І. Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища. - Курс лекцій. - К.: НМК ВО, 1991. - 200 с.

6. Лазор Я.О. Екологічна експертиза: теорія, методологія, практика. Монографія.- Л. Ліга Прес, 2002.-364 с.

7. Макаренко Н.А., Рідей Н.М. та ін. Типова програма «Екологічна експертиза» навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», К., Аграрна освіта, 2008 р.

8. Методика расчета выбросов вредных веществ карьеров с учетом нестационарности их технологических процессов. Кривой Рог: ВНИИБТГ, 1988.

9. Методические основы оценки регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод /Под редакцией Л.Р. Караунива./Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

10. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. № 161.

11. Сборник по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от различных производств Л.: Гидрометеоиздат, 1986.

12. СП 3183-84. Порядок накопления, транспортировка, обезвреживание и захоронение токсических промышленных отходов. Сборник нормативных документов по переработке, обезвреживанию и захоронению токсических промышленных отходов. М.: Промэкосознание, 1991.

 


Додатки

 

 

Таблиця 3.1.

 

ПЕРЕЛІК РЕЧОВИН, ВИКИНУТИХ ОБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Найменування речовин Клас не- безпеки ГДК, мг/м3 Викиди, т/рік Інтенсивність викиду, г/с
Зважені речовини 0.5    
Пил SiО2<20 % 0.5    
Пил SiО2 20–70% 0.3    
Пил SiО2 >70 % 0.15    
Оксид вуглецю      
Вуглеводні        
Діоксид азоту NO2        
Сажа        
Діоксид сірки        
Бензопірен      

  

Таблиця 3.2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ

Джерело виділення забруднюючих речовин Число годин роботи за рік Перелік забрудню-ючих речовин, які викидаються в повітря Висота джерела вики-ду,м Діаметр труби, м Параметри газоповітряної суміші на виході з джерела викиду
Найменування К-ть, шт. Швид- кість, м/с Об’єм, м3 Темпе-ратура, 0С
                   

 


Таблиця 4.1

 

ОБ”ЄМИ ВИКОРИСТАНОЇ ВОДИ ПІДПРИЄМСТВОМ

Назва об'єктів підприємства Водовикористання, м/добу
На виробничі потреби На господарчо-побутові потреби
Свіжа вода Оборотна вода Вода повторного використання
Усього Питної якості

 

Таблиця 4.2

ОБ”ЄМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

Назва об’єктів підпри-ємства Водовідведення, м/добу Усього
Об’єм стічної води, яка повторно використову-ється Виробничі стічні води Господарчо-побутові стічні води Беззворотнє водовико-ристання

 

Таблиця 4.3

КІЛЬКІСТЬ І СКЛАД СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВА

 

Витрати стічних вод Темпе-ратура Забруд-нююча речовина Концен-трація забрудню-вача, мг/л Кількість забруд-нювача, кг/добу Режим відведення стічних вод Місце відве-дення стічних вод

 


Таблиця 4.4

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧИСНИХ СПОРУД

 

Система каналізації, споруда або установка Витрати стічних вод на очисних спорудах, м3/доб Забруднююча речовина Метод очистки стічних вод і склад споруд Концентрація забр. речовин, які поступають на очисні споруди К-ть забр. речовин, які потрапляють на очисні споруди, кг/доб Ефективність очистки, % Концентрація забр. речовин після очистки, мг/л Концентрація забр. речовин після очистки, кг/добу К-ть повторно використаних або скидаємих вод.

 


Зразок оформлення титульного листа

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...