Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модуль 1. Основні етапи історичного розвитку філософських ідей. Філософія – це особлива форма пізнання світу, яка виробляє систему знань про фундаментальніпринципи та основи людського буттяВСТУП

 

Філософія – це особлива форма пізнання світу, яка виробляє систему знань про фундаментальніпринципи та основи людського буття, про найбільш загальні суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя в усіх його основних проявах. Філософія прагне раціональними засобами створити гармоніуну загальну картину світу та місця в ній людини. Необхідність філософського пізнання світу ґрунтується на динаміці соціального життя та диктується реальними потребами в пошуці нових світоглядних орієнтирів. Без цілісної картини світу важко уявити сучасного спеціаліста. У становленні та формуванні світоглядної культури молодого покоління філософські дисципліни відіграють особливо важливу роль, пов'язану з багатовіковим досвідом критично-рефлексивного філософського мислення над глибинними цінностями та життєвими орієнтирами.

У результаті вивчення курсу філософії студенти повинні знати:предмет і специфіку філософського знання; місце і роль філософії в культурі; особливості становлення філософії, її структуру; історичні етапи розвитку, напрями та школи; основні проблеми, завдання та перспективи розвитку онтології, гносеології, соціальної філософії, філософії історії та культури; базовий філософський понятійно-категоріальний апарат.

Студенти повині вміти: відслідковувати закономірності генезису філософського знання в контексті проблем онтології, пізнання, соціально-історичного буття; навчитися розрізняти філософські позиції в розумінні світу; розвивати та застосовувати методичну чіткість мислення, аналітичні та пізнавальні здібності.

Представлений навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних вимог до викладання філософії. Відповідно до ідей Болонського процесу курс філософії поділений на два модулі: Модуль 1. Основні етапи історичного розвитку філософських ідей; Модуль 2. Загальнотеоретична та соціальна філософія. Кожний модуль містить теоретичну й практичну частини. Також у посібнику наведені контрольні запитання, перелік рекомендованої літератури та глосарій.

Автори посібника прагнули показати специфіку філософського знання, аналіз становлення філософських проблем в історії філософії. Окремі розділи присвячені філософському розумінню світу та діалектичним принципам його розвитку. Приділяється увага проблемам пізнавальної діяльності людини, соціальної філософії та філософській антропології, сучасним концепціям культури та цивілізації, глобальним проблемам XXI століття.

 


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Модуль 1. Основні етапи історичного розвитку філософських ідей

Тема 1

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...