Главная Обратная связь

Дисциплины:


Модуль 1. Основні етапи історичного розвитку філософських ідей1.1 Матеріалізм – це визнання

- первинності свідомості, вторинності матерії;

- ролі матеріальних благ;

- первинності матерії та вторинності свідомості.

 

1.2 Філософський напрямок, який вважає, що розум є першоосновою буття, називається

- монізм;

- матеріалізм;

- ідеалізм;

- пантеїзм.

 

1.3 Оберіть правильне твердження

- матеріалізм – це визнання того, що світ складається з однакових часток: атомів, протонів, електронів тощо;

- матеріалізм – це визнання ролі матеріальних благ;

- матеріалізм – це визнання первинності матерії і вториннсоті свідомості;

- матеріалізм – це визнання первинності свідомості, вторинності матерії.

 

1.4 Ідеалізм – це

- далекі від життя розмірковування;

- спроба забути про «прозу життя», намагання обгрунтувати значення ідеалів у житті людей;

- доказ того, що ідеї, думки існують реально;

- визнання первинності свідомості, вторинності матерії.

 

1.5 Світ є непізнаваним згідно з вченням

- сенсуалізму;

- раціоналізму;

- агностицизму;

- дуалізму;

- матеріалізму.

 

1.6 Існує переказ, що першою людиною, яка назвала себе філософом був

- Аристотель;

- Геракліт;

- Демокрит;

- Піфагор;

- Платон.

 

1.7 У центрі уваги перших давньогрецьких філософів був

- Бог;

- космос;

- людина;

- наука;

- міф.

 

1.8 Першим філософом Античності вже у давнину вважали

- Аристотеля;

- Геракліта;

- Платона;

- Фалеса;

- Демокрита.

 

1.9 Найвеличнішим енциклопедистом давнини був

- Сократ;

- Протагор;

- Анаксимен;

- Аристотель;

- Платон.

 

1.10 Ті давньогрецькі філософи, які, осмислюючи світ, бачили його першооснову в воді, вогні, повітрі, землі, називались:

- реалістами;

- ідеалістами;

- матеріалістами;

- дуалістами;

- номіналістами.

 

1.11 Вчення про воду як першооснову буття розвивав

- Фалес;

- Аристотель;

- Геракліт;

- Демокрит;

- Платон;

- Сократ.

 

1.12. Вчення про вогонь як першооснову буття розвивав:

- Аристотель;

- Демокрит;

- Геракліт;

- Сократ;

- Фалес.

 

1.13 У центрі уваги філософії Середньовіччя був

- космос;

- людина;

- Бог;

- гуманізм;

- антропологізм;

- метод пізнання.

 

1.14 Напрямок середньовічної філософії, який стверджує, що загальні поняття (універсалії) мають реальне існування та передують існуванню одиничних речей, називається

- раціоналізм;

- реалізм;

- сенсуалізм;

- номіналізм;

- дуалізм;

- герменевтика.

 

1.15 Положення про подвійність істини тобто про те, що у науки істина одна, а у релігії – інша, висунув- Ібн Рушд (Аверроес);

- Августин Блажений;

- Ібн-Сина (Авіценна);

- Миколай Кузанський.

 

1.16 Епоха Відродження відтворювала основні філософські ідеї

- Древнього Китаю та Індії;

- Античної Греції і Риму;

- Нового часу;

- Середньовіччя.

 

1.17 У епоху Відродження в центрі уваги філософів були питання про

- Бога;

- людину;

- природу;

- метод пізнання.

 

1.18 У філософії Нового часу на перший план була поставлена проблема

- Бога;

- природи;

- метода;

- людини;

- теософії;

- пантеїзму.

 

1.19 Першим філософом у Київській Русі був

- метрополіт Петро Могила;

- Юрій Дрогобич (Котермак);

- Григорій Сковорода;

- митрополіт Іларіон;

- Тарас Шевченко.

 

1.20 Філософія в Україні вперше пачала вивчатись окремо від теології

- в Острожській академії;

- у Львівському університеті;

- у Київо-Могилянскій акадеиії;

- у Харківській коллегії.

 

1.21 Хто є родоначальником філософської думки України епохи Просвітництва (ХVIII ст.)?

- Т. Шевченко;

- Г. Сковорода;

- М. Драгоманов;

- І. Франко;

- В. Вернадський.

 

1.22 Український мислитель, який вважав, що світ – це макрокосмос або Всесвіт, мікрокосмос або людина, та символічна реальність, ідеальним відображенням якої є Біблія, це

- митрополіт Петро Могила;

- митрополіт Іларіон;

- Юрій Дрогобич;

- Станіслав Оріховський;

- Григорій Сковорода;

- Леся Українка.

 

1.23 Сучасна філософська концепція, яка заперечує науку і робить акцент на філософському осмисленні буття людини

- структуралізм;

- психоаналіз;

- неопозитивізм;

- екзистенціалізм;

- неотомізм.

 

1.24 Філософська концепція, яка є офіційною філософською доктриною Ватикану та відбиває вчення одного з середньовічних схоластів, це

- неопозитивізм;

- екзистенціалізм;

- неотомізм;

- постмодернізм.

 

1.25 Сучасна філософська концепція, яка стверджує, що всі філософські проблеми – це псевдопроблеми, що наука сама собі філософія, називається

- екзистенціалізм;

- неотомізм;

- неофрейдизм;

- неопозитивізм;

- структуралізм.

 

1.26 Філософське вчення сучасності, яке вважає, що не суперечить догмам віри, що одкровення та розум знаходяться у повній згоді один з одним як дві половини єдиної істини

- постмодернізм;

- неотомізм;

- неопозитивізм;

- екзистенціалізм;

- феноменологія.

 

1.27 «Вчення про чотири благородні істини» – це

- джайнізм;

- буддизм;

- локаята;

- даосизм.

 

1.28 Карма – це

- коло перевтілень;

- причинно-наслідковий закон відплати;

- космічний абсолют;

- душа.

 

1.29 Автором вчення про «благородних мужів» є

- Лао-цзи;

- Конфуцій;

- Сократ;

- Фалес;

- Будда.

 

1.30 Автором афоризму «Людина є мірою всіх речей» є

- Протагор;

- Геракліт;

- Сократ;

- Зенон.

1.31 Філософія Сократа – це, передусім,

- космологія;

- гносеологія;

- філологія;

- антропологія.

1.32 Згідно з Аристотелем, началом філософії є

- сумнів;

- іронія;

- здивування;

- розмірковування.

 

1.33 Школа елліністичної філософії, яка вчила про невблаганність долі, називається

- скептицизм;

- школа кініків;

- стоїцизм;

- епікуреїзм.

 

1.34 Основним критерієм для формаційного підходу до суспільного розвитку є

- географічний критерій;

- культурний тип;

- ринкові відносини;

- рівень розвитку науки і техніки;

- спосіб виробництва матеріальних благ.

 

1.35 Соціальні групи, що називаються класами, виникають на такому етапі розвитку суспільства як

- первісне суспільство;

- рабовласницьке суспільство;

- феодальне суспільство;

- буржуазне суспільство;

- соціалістичне суспільство.

 

1.36 Прокоментуйте висловлювання: «Справжні трагедії у світі – це не конфлікти між правдою та неправдою. Це конфлікти між двома правдами» (Г. Гегель).

1.37 Поясність, якою була роль традицій у філософії Древнього Сходу?

1.38 Поясність, що означає головна формула індійської філософії: «Атман є Брахманом»?

1.39 Що вдосконалює йог в першу чергу – тіло або дух?

1.40 Згадайте, чому конфуціанство називають філософією людинолюбності?

1.41 Поясність, виходячи з загальних тенденцій давньокитайського філософського способу мислення, чому соціальним ідеалом даосизму є патріархальне суспільство?

1.42 Чи бачите ви зв'язок між сучасними економічними перетвореннями у Китаї та принципами конфуціанства?

1.43 Прокоментуйте висловлювання: «Людина є більш знаменитою, ніж Небо» (Ф. Прокопович).

1.44 Назвіть основні твори засновників філософії марксизму.

1.45 Вкажіть основні філософські концепції сучасності та їх головні особливості.

1.46 Назвіть основні соціально-економічні і теоретичні передумови виникнення філософії марксизму.

1.47 Якими є основні характерні риси марксистської філософії?

1.48 Вкажіть, що Маркс розуміє під «Суспільно-економічною формацією»?

1.49 Назвіть основні принципи анализу форм взаємозв’язку «суспільного буття» і «суспільної свідомості» у філософії марксизму.

1.50 Поясність, в чому полягає сутність людини за К. Марксом.

1.51 Пригадайте, представники якої сучасної філософської концепції вважають, що наукове знання має роль гіпотези, а його зростання розглядають як зміну одних гіпотез іншими?

1.52 Яке сучасне філософське вчення, що відкидає науку і звертається до філософії, вважає, що вона повинна займатися людиною, допомогти їй вижити в цьому жорстокому світі?

1.53 Які елементи в структурі особистості виокремлював З. Фрейд?

1.54 Чому Г. Сковороду називають «українським Сократом»?

1.55 Пригадайте, хто є основними представниками філософії екзистенціалізму в Росії?

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...