Главная Обратная связь

Дисциплины:


Житлово-комунальне господарствоСфери впливу галузі. Однією з особливостей міських екосистем є наявність значної кількості відходів, обсяг яких зростає пря­мо пропорційно до зростання самих міст. З екологічної точки зору великі міста є організованими на високому рівні спожив­чими щаблями природної системи, яка внаслідок однобічної гі­пертрофії поступово втратила здатність до самостійного розвит­ку. Потреба таких структур у речовинах і енергії, як правило, повністю задовольняється за рахунок зовнішніх джерел, їхні продукція і відходи також виводяться за межі екосистем. У да­ному випадку йдеться не про кругообіг речовин і енергії, а про «проходження через міську екосистему». Отже, розв'язання про­блеми охорони навколишнього середовища у великих містах зна­чною мірою залежить від вибору найбільш економічних та ефе­ктивних шляхів видалення та утилізації відходів.

Обсяги твердих побутових відходів щороку зростають на 1-1,5%. Накопичення значної кількості їх потребує відведення нових земельних ділянок під звалища, спричинює подальше забруднення атмосферного повітря і водойм, є вибухо- і пожежонебезпечним, потенційним джерелом поширення інфекцій­них захворювань, а отже, пов'язане із значним ризиком для здоров'я людей і стану довкілля.

Причини забруднення. Відсутність у генеральних планах міст і проектах будівництва (реконструкції) і технічного переозброєння підприємств і господарських організацій чітких регламентів, інстру­кцій, норм і правил, спеціальних екологічних розділів, де б ви­значалися вимоги щодо утилізації твердих побутових відходів при­зводить до формального вирішення природоохоронних проблем і не сприяє вибору оптимальних варіантів розміщення підприємств і технологій утилізації та знешкодження побутових відходів.

Найгострішими проблемами великих міст стосовно питань утилізації твердих побутових відходів є:

- зростання обсягів побутового сміття на одного міського жи­теля;

- скупчення значної кількості підприємств торгівлі і громадського харчування - стаціонарних джерел забруднення по­бутовим сміттям міських територій;

- дорожчання вивозу міського сміття на звалища і полігони внаслідок зростання вартості паливно-мастильних матеріалів;

- дефіцит прилеглих до міст земельних ділянок;

- зростання густоти забудови міст, що спричинює виникнен­ня потенційно небезпечних санітарних зон.

Природоохоронні заходи. Охорона навколишнього середо­вища є важливим напрямом виробничо-господарської та екс­плуатаційної діяльності житлово-комунального господарства. Чи­стота води і повітря, благоустрій і озеленення міст, ландшафтобудування, водо- і газопостачання, збереження житлового фон­ду й адміністративних споруд, стан шляхового і ремонтно-буді­вельного господарства, теплопостачання значною мірою визна­чають зовнішній вигляд сучасних міст і свідчать про загальний рівень екологічної культури та можливості економічного зрос­тання.Екологічна залежність галузі. Мільйонне місто за добу спо­живає майже 625 тис. т води, 2 тис. т продуктів харчування, 9,5 тис. т пального. У навколишнє середовище без необхідної очистки й обробки надходить до 500 тис. т рідких, 2 тис. т твердих і 950 т газоподібних відходів. Розвиток міст безпосере­дньо пов'язаний з проблемою підвищення ефективності викори­стання питної води, поліпшення її якісних властивостей. У си­стемі водоспоживання і каналізації найважливішим напрямом інтенсифікації використання водних ресурсів є повторне вико­ристання питної води і масштабне залучення нетрадиційних во­дних джерел з метою задоволення потреб промисловості і насе­лення у питній воді. Особливе значення має розробка нових і вдосконалення існуючих методів очистки, впровадження без­відходної технології очистки, вдосконалення процесів транспортування води, обробки опадів із застосуванням засобів компле­ксної механізації та автоматизації.

Екологодеструктивний вплив. Екологодеструктивний вплив житлово-комунального господарства виявляється в потребі забезпечувати життєдіяльність людини. Приклади екологодеструктивного впливу ЖКГ наведені в таблиці 3.18.

 

Таблиця 3.18. Приклади екологодесируктивного впливу житлово-комунального господарства

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...