Главная Обратная связь

Дисциплины:


Термінологічний словник. Аерозолі– це тверді або рідкі частини в атмосфері чи іншому газовому середовищі, що мають малі швидкості осадження;Аерозолі– це тверді або рідкі частини в атмосфері чи іншому газовому середовищі, що мають малі швидкості осадження;

Важкі метали –це умовна назва металів, які мають щільність понад 6 г/см3 , відносну атомну масу понад 50 а.о.м., більшість з яких токсичні(цинк, кадмій, меркурій, зром, плюмбум, манган та ін.);

Висушення земель –процес появи в літологічному профілі повітряно-сухих грунтів і зниження природної вологості до показника менше 60%;

Вплив пневматичний –один із видів фізичного забруднення;

Джерела планових імпульсів – це військові дії, випробування зброї і будівельні роботи;

Ерозія грунтів – це процес руйнування верхніх, найбільш родючих шарів грунтів і порід, що підстилають;

Забруднення грунтів – привнесення і виникнення в грунті нових, звичайно нехарактерних для нього фізичних, хімічних чи біологічних агентів, або перевищення за певний час середнього багаторічного природного рівня;

Зміна русел рік – це штучна деформація напрямку стоку рік;

Переущільнення грунтів – це процес руйнування структури грунтів під впливом надмірного техногенного тиску на ґрунтову поверхню;

Підтоплення земель – процес підвищення природної вологості грунтів понад 80% їх повної вологоємності, що відбувається під впливом примусового підйому рівня ґрунтових вод у зоні аерації;

Підкислення грунтів – це зниження їх pH, спричинене забрудненням хімічними сполуками, що мають кислотний характер;

Смог – поєднання газоподібних і твердих домішок з туманом чи аерозольною димкою, що викликають інтенсивне забруднення атмосфери;

Трансформація рельєфу – це порушення форм земної поверхні, яке змінює природні процеси переміщення водних потоків і повітряних мас, а також шляхи міграції біологічних об’єктів .

 

3.1. Завдання для індивідуальної роботи з теми „Антропогенні проблеми довкілля. Аналіз галузевих аспектів екології”

а) Розробити динаміку відходів(за 5 останніх років) здійсненими торговельними організаціями Укоопспілки України у м. Полтаві.

б) Сформувати характеристику основних видів забруднення навколишнього середовища у м. Полтаві та Полтавській області.

в) Звести до таблиці атмосферні викиди від стаціонарних джерел за основними видами економічної діяльності, тис. тонн за рік в Полтаві та Полтавській області, користуючись статистичними даними за формою таблиці, яка представлена нижче:

 

Сектор національної економіки Інгредієнти, т/рік Усього викидів Частка, %
Пил SO2 NOx CHx CO2
Всі сектори національної економіки              
Сільське і лісове господарство              
Добувна промисловість              
Переробка              
Паливно-енергетичний комплекс              
Будівництво              
Інші види економічної діяльності              
                 

 3.2. Завдання для самостійної роботи з теми „Антропогенні проблемим довкілля. Аналіз галузевих аспектів екології”

Питання для самостійного вивчення

 

 1. На які групи можна класифікувати процеси порушення довкілля?
 2. Охарактеризуйте такі види екологічного порушення, як вилучення природних ресурсів та виснаження (вичерпання) природних ресурсів.
 3. Дайте визначення забруднення.
 4. Які види забруднення довкілля можна виділити?
 5. Яким чином пов’язані забруднення і ступінь виконання компонентами навколишнього середовища своїх функцій? Наведіть приклад.
 6. Назвіть і коротко охарактеризуйте процеси порушення (руйнування) грунтів.
 7. Роль взаємодії антропогенних і суто природних процесів у формуванні наслідків впливу на грунти.
 8. Назвіть і коротко охарактеризуйте процеси порушення режиму водних систем.
 9. Охарактеризуйте причини, що обумовлюють особоивий характер впливу на водні ресурси, виходячи зі специфічної ролі води.
 10. Назвіть і коротко охарактеризуйте процеси трансформації рельєфу.
 11. Назвіть і коротко охарактеризуйте процеси впливу на біоту.
 12. Моральні аспекти впливу на біоту.
 13. Охарактеризуйте процеси прямого впливу на людину.
 14. Охарактеризуйте процеси непрямого впливу на людину.
 15. Охарактеризуйте вплив на глобальну екосистему Землі.

Завдання для практичної самостійної роботи

 

Скласти динаміку витрат води та скидання зворотних вод у водні об’єкти за основними секторами національної економіки м. Полтави та у Полтавській області за формою таблиці .

Таблиця 1

Витрати води

Сектор національної економіки Витрати води по роках, тис. куб.м
20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Усього у Полтавській області          
Усього у м. Полтаві          
у т.ч. за напрямами          
- енергетика          
- промисловість          
- сільське господарство          
- житлово-комунальне господаство          
             

Таблиця 2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...