Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що таке гранично допустимий скид(ГДС)?а) вміст речовин у стічних водах максимально допустимий для відведення з установленим режимом у даному пункті водного об’єкта за одиницю часу з метою забезпечення нормативної якості води;

б) ліміт на щомісячний скид стічних вод об’єктом-забруднювачем;

в) скид стічних вод за рік, який не перевищує встановленої норми;

г) загальний обсяг стічних вод, які може скинути об’єкт-забруднювач за місяць.

 

Тест 3

Атмосферне повітря відповідає стандартам(нормативам) якості, якщо виконується вимога:

а) Сі = ГДКі;

б) Сі < ГДКі;

в) Сі > ГДКі;

г) Сі ГДКі;

Варіант 9

1. Сфери впливу машинобудування. Причини забруднення. Екологічна залежність галузі. Природоохоронні заходи.

2. Кількісна характеристика галузевих аспектів природокористування. Забруднення вод. Забруднення атмосферного повітря.

3. Рекреаційна галузь. Сфери впливу галузі. Природоохоронні заходи.

4. Тестові завдання.

Тест 1

Сумарна концентрація шкідливих речовин в повітрі і санітарно-захисній зоні не повинна перевищувати:

а) С1___ + С2___ + ... + Сn__ < 1;

ГДК1 ГДК2 ГДКn

 

б) С1___ + С2___ + ... + Сn__ = 1;

ГДК1 ГДК2 ГДКn

 

в) С1___ + С2___ + ... + Сn__ >1;

ГДК1 ГДК2 ГДКn

 

г) С1___ + С2___ + ... + Сn__ 1;

ГДК1 ГДК2 ГДКn

 

д) С1___ + С2___ + ... + Сn__ = 1,5;

ГДК1 ГДК2 ГДКn

Тест 2

Порушенням грунтів є:

а) ерозія;

б) висушення;

в) підтоплення;

г) забруднення;

д) засолення;

е) усі відповіді вірні.

Тест 3

Що є головною причиною народжуваності населення в Україні?

а) підвищення культурного рівня свідомості жінок;

б) погіршення добробуту населення;

в) погіршення екологічних умов регіонів держави;

г) зменшення біопродуктивності екосистем.

 

Варіант 10

1. Охарактеризуйте визначення ціни товарів і послуг.

2. Антропогенні проблеми довкілля. Порушення грунтів: ерозія грунтів, висушення земель, забруднення грунтів, засолення грунтів.

3. Порушення режиму водних систем, зарегулювання стану рік, вилучення води, зміна русел рік, порушення екосистем, які підтримують водні об’єкти.

4. Тестові завдання.

Тест 1

Що таке урбанізація?

а) перетворення села на місто;

б) зростання і розвиток міст, зміна значення останніх у житті біосфери і цивілізації;

в) міграція сільського населення в міста;

г) розвиток техногенної діяльності людини.

Тест 2

Яке з наведених визначень екологічного збитку є найповнішим?

а) витрати підприємства на охорону природи;

б) втрати суспільства від змін корисності навколишнього середовища у зв’язку з його забрудненням і необхідністю витрат на відновлення довкілля, компенсацію ризиків, компенсацію за погіршення здоров’я людей, ресурсів тощо;в) збитки від зниження івтрати працездатності внаслідок погіршення екологічних умов праці і проживання;

г) втрати від екологічних катастроф.

Тест 3

Показник відносної небезпечності речовини визначається із співвідношення:

а) А = 1__ , де Сгдк – гранично допустима концентрація речовини; Сгдк

 

б) А = Сгдк;

в) а = Мд ∙ Т, де Мд – потужність дозволеного викиду, Т – час роботи джерел;

г) А = 1,1 П∙з, де П – мінімальна заробітна плата, З – розмір компенсації, грн.;

д) усі відповіді вірні.

 

МОДУЛЬ II Еколого-економічний механізм раціонального природокористування

Тема 8. Економічний механізм раціонального природокористування

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...