Главная Обратная связь

Дисциплины:






Модуль 2. Загальнотеоретична і соціальна філософія



За видами буття можна розділити на

- об’ктивну і суб’єктивну реальність;

- реальне і віртуальне буття;

- природне і культурне буття.

 

Основні атрибути матерії – це

- віддзеркалення, рух, розумність;

- рух, простір, час;

- системність, розумність, організованість.

 

До основних форм руху за Ф. Енгельсом відносяться

- природний, космічний, фізичний, хімічний, соціальний;

- органічний і неорганічний;

- механічний, фізичний, хімічний, біологічний, соціальний.

 

Взаємне розташування речей і процесів, їх протягненнісь і порядок взаємодії – це атрибут матерії, який називається

- час;

- простір;

- рух.

 

2.5 Вперше питання про матеріальну єдність світу було вирішено у філософії

- Геракліта і Демокрита;

- Платона та Аристотеля;

- К. Маркса і Ф. Енгельса.

 

Людина являє собою єдність біологічного та соціального. Як вони співвідносяться?

- біологічне визначає соціальне;

- соціальне домінує над біологічни;

- у різні періоди їх сполучення раізне, але домінує біологічне;

- у різних ситуаціях по-різному, але пріоритет за соціальним.

 

Чи здійснює науково-технічний прогрес вплив на біологічну (природну) основу людини?

- так;

- ні.

 

Чи є смислова різниця між поняттями «людина» та «особистість»?

- ці поняття тотожні;

- між цими поняттями немає нічого спільного;

- «людина» характеризує біосоціальний бік людей, «особистість» –соціальний.

 

Людина є вільою, коли вона діє

- за необхідністю;

- як їй захочеться;

- пізнавши необхідність і діючи згідно з нею.

 

У яких умовах є можливим тип поведінки, описаний О.М. Некрасовим: «Кого хочу – помилую, кого хочу – страчу!»?

- тоталітаризм;

- демократія;

- правова держава.

 

Особистість – це людина

- що досягла значних результатів діяльності;

- що здатна багато запозичити з суспільної свідомості;

- що багато віддала суспільству;

- що має певні риси характеру, здатності та схильності.

 

Індивідуальність – це

- духовність у людині;

- індивід, що став людиною;

- неповторне у людині.

 

Громадянська позиція, сенсом якої є любов до Батьківщини, зветься

- інтернаціоналізм;

- патріотизм;

- націоналізм;

- космополітизм.

 

Якою є роль народних мас в історичному процесі? Вони

- інертні, але діють самостійно;

- виступають вирішальною силою соціального розвитку;

- можуть бути тільки руйнівною силою;

- подібні «колесу», але не «двигуну» історії.

 



Історично визначна особистість – це та, яка

- займає високу керівну посаду;

- втілює докорінні прогресивні перетворення епохи;

- користується всенародним визнанням;

- якісно перетворила суспільно-політичну та економічну ситуацію.

 

Ґайдеггер вважає, що людина є більш або менш важливим атомом у русі світової історії, виступає «іграшкою обставин і подій». Така світоглядна установка називається

- расизм;

- фаталізм;

- волюнтаризм.

 

Як співвідносяться між собою цивілізація та культура?

- цивілізація старша за культуру;

- культура виникла раніше за цивілізацію;

- цивілізація та культура виникли одночасно;

- цивілізація і культура не мають нічого спільного.

 

Філософське вчення про цінності називається

- епістемологія;

- гносеологія;

- культурологія;

- онтологія;

- аксіологія.

 





sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...