Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

________________ Ступнік М.І.

«___»_________2015р.

 

 

ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

за спеціальністю 7.01010101 Дошкільна освіта

 

Кривий Ріг

2015

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.010101 Дошкільна освіта

 

 

Програму склали:

1.к. пед. наук, доцент Ковшар О.В. /_____________/

 

2.к. пед. наук, доцент Кондратенко Р.В. /_____________/

 

2.к.філол. наук, доцент Кужільна Л.В. /_____________/

 

3.к. пед. наук, доцент Недодатко Н.Г. /_____________/

 

4.асистент Суятинова К.Є. /_____________/

 

5.асистент Бадіца М.В. /_____________/

 

Узгоджено на засіданні кафедри дошкільної освіти.

Протокол № 9від «19» лютого 2015 р.

 

Завідувач кафедри, к. пед. н., доц. Ковшар О.В. /_____________/

 

Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького педагогічного інституту. Протокол № ___ від «___» березня 2015 р.

 

Голова вченої ради

Криворізького педагогічного інституту /_______________/

 


ЗМІСТ

 

 

  стор.
Вступ
1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 2. Порядок проведення фахового випробування
3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування
4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності
5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування

 

ВСТУП

 

Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки та відбір претендентів до навчання за ОКР «спеціаліст» згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр» з дошкільної освіти.

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр» з дошкільної освіти.

Вступні випробування проводяться в письмовій формі. На виконання відводиться 2 астрономічні години.

Білети фахового випробування складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з дошкільної освіти, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра зі спеціальності «Дошкільна освіта».Кожен білет фахового випробування має міждисциплінарний синтетичний характер. Його зміст відповідає професійним функціям, до виконання яких повинен бути підготовлений вступник – перш за все бакалавр зі спеціальності «Дошкільна освіта». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеного напряму підготовки до таких функцій належать: догляд за дітьми, гностично-дослідницька, освітньо-виховна, конструктивно-організаційна, діагностична, консультативно-координаційна, реалізація яких потребує поєднання володіння теоретичними знаннями і практичними навичками. З огляду на це завдання фахового випробування носять теоретичний і практичний характер.

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

На фахове випробування на навчання за ОКР «спеціаліст» зі спеціальності «Дошкільна освіта» виносяться наступні нормативні дисципліни професійної підготовки:

- Педагогіка дошкільна;

- Психологія дитяча;

- Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень;

- Теорія та методика розвитку рідної мови дітей;

- Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою.

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Завдання дозволяють визначити володіння абітурієнтами теоретичними та практичними навичками, вміннями використовувати їх для розв’язання практичних операцій чи ситуацій.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Білет фахового випробування складається з 30 тестів трьох рівнів складності:

- 1 рівень складності – простий (10 тестових завдань, по 2 з кожного предмета);

Завдання з вибором однієї правильної відповіді складається зі вступного запитання та двох варіантів відповідей, серед яких лише одна є правильною.

- 2 рівень складності – середній (10 тестових завдань, по 2 з кожного предмета);

Завдання складається зі вступного запитання, двох-трьох варіантіввідповідей, серед яких лише одна є правильною.

- 3 рівень складності – складний (10 тестових завдань, по 2 з кожного предмета).

Для кожного із завдань пропонується два-чотири варіанти відповіді,серед яких лише одна є правильною.

Ці завдання дозволять перевірити розуміння смислу вивченого матеріалу та його застосування у навчально-виховній діяльності.


3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

 

3.1. Дисципліна «Педагогіка дошкільна»

Тема 1. Виховання і навчання дітей раннього віку.

1.1. Вихователь і діти. Вимоги до особистості вихователя.

1.2. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі.

1.3. Характеристика засобів, спрямованих на охорону здоров’я.

1.4. Особливості періоду раннього дитинства, його значення в становленні особистості.

1.5. Розвиток і виховання дітей першого року життя.

1.6. Розвиток і виховання дітей другого року життя.

1.7. Розвиток і виховання дітей третього року життя.

1.8. Навчання дітей другого і третього року життя.

1.9. Організаційно-методична робота в групах раннього віку.

 

Тема 2. Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку.

2.1. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.

2.2. Мета і завдання розумового виховання дошкільників.

2.3. Соціальна компетентність дошкільника.

2.4. Моральне виховання дітей дошкільного віку.

2.5. Ознайомлення дітей з працею дорослих.

2.6. Економічне виховання дошкільників.

2.7. Засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку.

2.8. Види праці дітей та форми її організації.

2.9. Розвиток естетичних сприймань і почуттів у дошкільному віці.

2.10. Педагогічне значення режиму дня та його виконання.

2.11. Система сенсорного виховання в дошкільному віці.

2.12. Види праці дітей та форми її організації в дитячому садку.

2.13. Художня діяльність дітей у дошкільному закладі.

2.14. Форми організації праці дітей в дитячому садку.

Тема 3. Виховання дітей у грі.

3.1. Дидактичні ігри дошкільників.

3.2. Формування творчої гри в дошкільному віці.

3.3. Педагогічне керівництво грою дошкільника.

 

Тема 4. Навчання дітей дошкільного віку.

4.1. Форми організації навчання в дошкільному закладі.

4.2. Зміст і методи навчання дітей дошкільного віку.

4.3. Програми виховання і навчання дітей дошкільного віку.

4.4. Виховання у дітей дошкільного віку любові до Батьківщини.

 

Тема 5. Дошкільний заклад, сім’я, школа.

5.1. Готовність дітей до шкільного навчання.

5.2. Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи.

5.3. Форми і методи співробітництва дитячого садка і сім’ї.

 

3.2. Дисципліна «Психологія дитяча»

Тема 1. Загальні закономірності психічного розвитку дитини

1.1 Поняття «провідної діяльності» особистості. Характеристика провідних форм діяльності особистості дитини протягом дошкільного дитинства.

1.2. Поняття «гра». Основні наукові підходи до його вивчення.

1.3. Показники психічного розвитку дитини.

1.4. Періодизація дитинства. Характеристика вікових періодів дитинства

1.5. Предмет, задачі, принципи, значення дитячої психології.

1.6. Вплив середовища на психічний розвиток дитини.

1.7. Спадковість і її значення в психічному розвитку особистості.

1.8. Розвиток дитини в різних видах діяльності (гра, праця, навчальна діяльність, побутова діяльність). Роль діяльності в психічному розвитку особистості.

1.9. Групи і види методів дитячої психології, їх характеристика.

1.10. Здібності: фізіологічна основа, типологія.

1.11. Особливості поведінки та діяльності дітей з різними типами темпераменту.

 

Тема 2. Психічний розвиток немовляти (від народження до 1 року)

2.1. Загальна характеристика періоду новонародженості: межі, провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку.

2.2. Загальна характеристика немовлячого періоду. Розвиток рухомої сфери немовляти. Основні психічні новоутворення.

2.3. Криза народження.

2.4. Пізнавальний розвиток немовляти.

2.5. Комплекс пожвавлення: визначення, основні етапи формування.

2.6. Початок становлення особистості дитини 1-го року життя. Розвиток самостійності дитини. Особливості перших уявлень дитини про себе.

2.7. Криза першого року: причини, значення, умови адекватного «переживання».

Тема 3. Психічний розвиток особистості на етапі раннього дитинства (від 1 до 3 років)

3.1. Предметна діяльність як провідна для раннього віку.

3.2. Продуктивні види діяльності притаманні ранньому віку, їх специфіка.

3.3. Психологічні передумови виникнення та подолання кризи трьох років.

3.4. Спілкування та відносини дитини з дорослими та однолітками.

3.5. Розвиток сприйняття в онтогенезі.

3.6. Розвиток уваги в онтогенезі.

3.7. Особливості пам’яті в онтогенезі.

3.8. Розвиток мислення в онтогенезі.

3.9. Формування особистості у ранньому віці.

3.10. Розвиток емоцій і почуттів у дітей.

3.11. Розвиток відчуттів в онтогенезі.

3.12. Розвиток мовлення в онтогенезі. Засвоєння словника дитиною. Розвиток зв’язного мовлення.

 

Тема 4. Психічний розвиток особистості дитини дошкільного віку (від 3 до 6-7 років)

4.1. Психологія структури дошкільного дитинства: молодший, середній, старший дошкільний вік.

4.2. Вікові новоутворення.

4.3. Причини виникнення, симптоми та шляхи подолання кризи 6 (7) років.

4.4. Розвиток здібностей у дітей дошкільного віку. Пізнавальні, практичні, спеціальні здібності дошкільника.

4.5. Становлення і розвиток навчальної діяльності в дошкільному віці. Психолого-педагогічні аспекти навчання дошкільників.

4.6. Психологічна готовність дитини до школи.

4.7. Психостатевий розвиток дітей дошкільного віку.

 

3.3. Дисципліна «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень»

Тема 1. Теоретичні основи методики математичного розвитку дітей дошкільного віку.

1.1. Зв’язок методики з іншими науками.

1.2. Системи числення.

1.3. Формування поняття натурального числа у дошкільників.

1.4. Виникнення математики і розвиток її як науки.

Тема 2. Організація навчання та математичного розвитку дітей.

2.1. Загальнодидактичні принципи навчання дошкільників математиці.

2.2. Форми організації навчання дітей елементам математики.

2.3. Специфіка організації та методика проведення занять з математики.

Тема 3. Формування у дітей раннього та молодшого дошкільного віку уявлень про дискретні величини

3.1. Множина та операції з нею.

3.2. Методи та прийоми формування уявлень у дітей про множину.

Тема 4. Розвиток у дітей уявлень і понять про число та рахунок.

4.1. Методика ознайомлення з числами та лічбою дітей середньої групи.

4.2. Методичні прийоми ознайомлення дошкільників з цифрами.

Тема 5. Підготовка та навчання дошкільників обчислювальній діяльності.

5.1. Методика навчання дітей старшого дошкільного віку обчислювальної діяльності.

5.2. Методика розв’язування арифметичних задач і прикладів у старшому дошкільному віці.

Тема 6. Методика навчання дошкільників елементам вимірювальної діяльності.

6.1. Методичні прийоми поглиблення та розширення знань у дітей дошкільного віку про параметри величини.

6.2. Особливості вимірювальної діяльності дітей.

6.3. Способи вимірювання величин.

Тема 7. Формування уявлень і понять про форму предметів і геометричні фігури у дошкільників.

7.1. Формування уявлень у дітей молодшого дошкільного віку про геометричні фігури.

7.2. Геометрична фігура – основа сприймання форми предметів. Задачі та зміст ознайомлення дітей з формою предметів.

Тема 8. Формування просторових уявлень у дошкільників.

8.1. Генезис просторової орієнтації у дітей.

8.2. Завдання та зміст навчання дітей просторової орієнтації.

Тема 9. Розвиток у дітей орієнтування в часі.

9.1. Завдання навчання дітей орієнтації у часі.

9.2. Методи та прийоми формування часових уявлень і понять у дошкільників.

9.3. Методика навчання орієнтуванню в часі старших дошкільників.

Тема 10. Наступність у роботі дитячого садка та школи в математичному розвитку дітей.

10.1. Наступність у роботі дошкільного закладу та школи в навчанні дітей математики.

Тема 11. Теоретико-методологічні засади логіко-математичного розвитку дошкільників.

11.1. Теоретичні засади логіки як науки.

11.2. Засоби логіко-математичного розвитку дошкільників.

Тема 12. Методичне керівництво роботою по формуванню елементарних математичних уявлень у дошкільників.

12.1. Роль завідувача та методиста комунального дошкільного навчального закладу в організації роботи з формування елементів математики у дітей.

 

3.4. Дисципліна «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей»

Тема 1. Теоретико-методологічні засади дошкільної лінгводидактики

1.1. Дошкільна лінгводидактика. Програма, зміст і основні завдання навчальної дисципліни.

1.2. Мета, завдання та зміст роботи з розвитку рідної мови у дітей дошкільного віку.

1.3. Дидактичні ігри, вправи, мовленнєві ситуації, їх місце у вихованні звукової культури мовлення. Методика проведення.

 

Тема 2. Історичний огляд становлення і розвитку дошкільної лінгводидактики

2.1. Лінгводидактична концепція К.Д.Ушинського.

2.2. Лінгводидактична концепція С.Русової.

2.3. Лінгводидактична концепція В.О.Сухомлинського.

 

Тема 3. Основні напрями розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови

3.1. Методика виховання звукової культури мовлення. Завдання та зміст виховання звукової культури мовлення в різних вікових групах дошкільного закладу. Система роботи з виховання звукової культури мови з дітьми дошкільного віку.

3.2. Методика формування граматичної будови мовлення дітей. Завдання та зміст формування граматичної правильності у дітей в різних вікових групах дошкільного закладу. Принципи засвоєння граматичних значень дітьми.

3.3. Методика словникової роботи в дошкільному закладі. Завдання та зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу. Розвиток словника в різних видах діяльності.

3.4. Методика ознайомлення дітей із звуком. Ознайомлення з поняттями «голосні і приголосні звуки», «твердий і м’який приголосний звуки».

 

Тема 4. Методика розвитку зв’язного мовлення

4.1. Переказ літературних творів. Суть переказу, його значення для розвитку зв’язного мовлення, пам’яті, мислення. Вимоги до дитячих переказів.

4.2. Методика навчання дітей монологічного мовлення.

4.3. Методика стимулювання словесної творчості та навчання дітей творчої розповіді.

4.4. Методика навчання дітей розповіді за картинками.

4.5. Методика проведення бесіди. Структура бесіди. Методичні прийоми розвитку діалогічного мовлення дітей в ході бесіди. Види запитань вихователя й вимоги до їх формулювання.

 

Тема 5. Методика художнього читання й розповідання дітям

5.1. Розписати хід заняття вивчення вірша напам’ять з дітьми старших груп (вірш за власним вибором).

5.2. Методика ознайомлення дітей з малими фольклорними жанрами. Специфіка проведення занять у різних вікових групах.

5.3. Методика роботи з поетичними творами. Види занять з поетичними творами, специфіка їх проведення. Методи і прийоми роботи над поетичним твором.

5.4. Методика читання художніх творів на заняттях. Методичні прийоми роботи.

5.5. Робота в куточку книги. Специфіка створення куточку книги в різних вікових групах.

5.6. Театралізована діяльність дошкільників, її особливості, виховне й розвивальне значення. Види театралізованих ігор. Різні підходи до визначення видів театралізованих ігор дітей дошкільного віку.

5.7. Методика роботи з казкою. Види занять з казкою. Підготовка вихователя до прочитання чи розповідання казки.

 

Тема 6. Підготовка дітей до навчання грамоти

6.1. Методика ознайомлення дітей зі складом і наголосом. Методичні прийоми роботи.

6.2. Методика ознайомлення дошкільників зі словом. Методичні прийоми роботи.

6.3. Методика ознайомлення дітей з буквами. Особливості засвоєння графічного образу букв.

6.4. Завдання й зміст підготовки руки дитини до письма. Специфіка занять з підготовки руки дитини до письма й методика їх проведення у випускній групі дитячого садка.

6.5. Ігри для розвитку дрібних м’язів пальців руки, окоміру дітей.

 

Тема 7. Організація роботи з навчання рідної мови в дошкільних закладах

7.1. Роль завідувача і старшого педагога в організації роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі.

7.2. Планування роботи з розвитку мовлення.

7.3. Робота з розвитку мовлення в управлінні освіти.

3.5. Дисципліна «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою»

Тема 1. Теоретико-методичні засади методики ознайомлення дітей з природою

1.1. Зміст і завдання методики ознайомлення дітей з природою.

1.2. Аналіз оновленого Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та діючої програми по ознайомленню дошкільників з природою.

 

Тема 2. Забезпечення матеріальних умов для успішного ознайомлення дітей з природою

2.1. Компоненти еколого-розвивального середовища та його використання в навчально-виховному процесі ДНЗ.

2.2. Куточок живої природи, його значення та вимоги до облаштування у різних вікових групах.

2.3. Вимоги до облаштування ділянки ДНЗ. Види праці в куточку природи та на ділянці ДНЗ у різних вікових групах.

 

Тема 3. Методи ознайомлення дітей з природою

3.1. Спостереження – один із основних методів ознайомлення дошкільників з природою. Його характеристика.

3.2. Схеми спостереження за об’єктами природи, їх види та значення дотримання для організації діяльності дітей.

3.3. Прийоми активізації пізнавальної діяльності дітей під час спостережень.

3.4.Послідовність виявлення причинно-наслідкових зв’язків у вивченні сезонних змін у природі.

3.5. Словесні методи ознайомлення з природою та методика їх використання.

3.6. Практичні методи ознайомлення з природою. Праця дітей в природі.

3.7. Нескладні досліди як метод ознайомлення з природою. Їх використання у різних вікових групах.

3.8. Наочні методи ознайомлення з природою. Засоби для безпосереднього чуттєвого пізнання природи дошкільниками, їх характеристика.

3.9. Вимоги до наочних засобів ознайомлення дошкільників з природою

 

Тема 4. Форми організації та планування роботи по ознайомленню дошкільників з природою. Засоби фіксації знань про природу

4.1. Наведіть структуру заняття для формування сенсорних знань і умінь дошкільників на прикладі об’єктів природи та вправи на їх закріплення.

4.2. Форми організації діяльності дітей при ознайомленні з природою: повсякденні та цільові прогулянки.

4.3. Екскурсії як особливий вид занять, вимоги до їх організації.

4.4. Дидактична гра як метод ознайомлення дошкільників з природою та як форма організації діяльності дітей.

4.5. Засоби фіксації знань про природу, їх значення та характеристика.

4.6. Назвіть та поясніть вимоги до оформлення календарів природи у різних вікових групах.

 

Тема 5. Всебічний розвиток дітей в процесі ознайомлення з природою

5.1. Завдання екологічного виховання дошкільників.

5.2. Умови та методи екологічного виховання дітей дошкільного віку.

5.3. Власна продуктивна діяльність дітей в природі та її значення в екологічному вихованні дошкільників. Види праці у різних вікових групах.

5.4. Співпраця ДНЗ і сім’ї з питань екологічного виховання дітей дошкільного віку.

5.5. Види діяльності дітей в природі, умови її організації та значення в екологічному вихованні дошкільників.

5.6. Інтелектуальний розвиток дошкільників у процесі ознайомлення з природою.

5.7. Виховний потенціал народного календаря та можливості його використання у патріотичному вихованні дошкільників.

5.8. Розкрийте на прикладах зміст роботи з дошкільниками на «екологічній стежці».

5.9. Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті.


4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ

 

Білет фахового випробування складається з 30 тестів трьох рівнів складності:

- 1 рівень складності – простий (10 тестових завдань, по 2 з кожного предмета);

- 2 рівень складності – середній (10 тестових завдань, по 2 з кожного предмета);

- 3 рівень складності – складний (10 тестових завдань, по 2 з кожного предмета).

Оцінюються письмові відповіді вступників за такими критеріями:

- за правильну відповідь на одне тестове завдання 1 рівня складності вступник отримує 2,0 бали, за неправильну відповідь – 0 балів;

- за правильну відповідь на одне тестове завдання 2 рівня складності вступник отримує 3,0 бали, за неправильну відповідь – 0 балів;

- за правильну відповідь на одне тестове завдання 3 рівня складності вступник отримує 5,0 балів, за неправильну відповідь – 0 балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Кількість балів вступного випробування Оцінка за національною шкалою
від 1 до 30 2 (два)
32 – 33 34 – 35 36 – 37 38 – 39 40 – 41 42 – 43 44 – 45 46 – 47 48 – 49 50 – 51 3,0 (три) 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95
61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 4,0 (чотири) 4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95
5 (п'ять)

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

з дисципліни: «Педагогіка дошкільна»:

1. Актуальні проблеми дошкільної освіти : теорія і практика : навч. посіб. / за заг. ред. С. О. Нікітчиної. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 368 с.

2. Алешина Н. В. Патриотическоевоспитаниедошкольников : метод. пособ. / Н. В. Алешина. – Москва : ЦГЛ, 2005. – 256 с.

3. Артемова Л. В. Театр і гра : навч. посіб. / Л. В. Артемова. – Київ : Томіріс, 2002. – 286 с.

4. Бабаева В. В. Эстетическоевоспитаниедошкольников : учебно-метод. пособ. / В. В. Бабаева. – Москва : Просвещение, 1982. – 55 с.

5. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. керівник А. М. Богуш ; авт. кол.: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч [та ін.] // Вихователь-методист дошкільного закладу. Спецвипуск. – Київ, 2012. – 30 с.

6. Бєлєнька Г. Зростання дошкільника в праці / Г. Бєлєнька. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 112 с.

7. Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку / А. П.Бурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 256 с.

8. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. Ладивір, О. Долинна, В. Котирло [та ін.] ; за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк. – Тернопіль : Мандрівець, − 2010. – 168 с.

9. Воспитателю о работе с семьей : пособ. для воспитателядет. сада / Л. В. Загик, Т. А. Куликова, Т. А. Маркова [и др.] ; под ред. Н. Ф. Виноградовой. – Москва : Просвещение, 1989. – 191 с.

10. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / Н.Гавриш. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.

11. Детский сад и семья / Н.Ф. Виноградова, Г. Н. Година, Л. В. Загик [и др.] ; под ред. Т. А. Марковой. – Москва : Просвещение, 1986. – 207 с.

12. Дитина : методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. ред. Н. В. Кудикіна, В. У. Кузьменко. – Київ : КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2012. – 398 с.

13. Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою : О. В. Проскура, В. У.Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч та ін. – Київ : КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

14. Дитячий садок-школа : актуальні проблеми наступності : монографія / Н. В. Лисенко, І. М. Шоробура, Л. С. Пісоцька[та ін.] ; за ред. Н. В. Лисенко. – 3-є вид., перер. та доп. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 472 с.

15. Дошкільна освіта : історія і сьогодення : довідник / упорядник Л. В. Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 208 с.

16. Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.

17. Карасьова К. В. Ігровий простір дитини / К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 128 с.

18. Козлова С. А. Дошкольнаяпедагогика : учеб. пособ. для студ. дошк. отд. и фак. средн. пед. учеб. заведений / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2002. – 416 с.

19. Кондратенко Т. Д. Обучение старших дошкольников / Т. Д. Кондратенко, В. К. Котырло, С. А. Ладывир. – Москва : Советская школа, 1986. – 152 с.

20. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників / В. В. Кондратова. – Київ : Радянська школа, 1996.

21. Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів : у 3 ч. Ч. 2 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 360 с.

22. Печора К. Л. Детираннеговозраста в дошкольныхучреждениях : книга для воспитателядет. сада / К. Л. Печора, Г. В. Пантюхина, Л. Г. Голубева. – Москва : Просвещение, 1986. – 144 с.

23. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2004. – 456 с.

24. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників : навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – Київ : Вища школа, 1993. – 111 с.

25. Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя / за ред. Т. І. Поніманської. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 568 с.

26. Про дошкільну освіту : Закон України. – Київ : Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2001. – 56 с.

27. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1995. – 312 с.

28. Українське дошкілля : програма розвитку дитини дошкільного віку / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 224 с.

 

з дисципліни: «Дитяча психологія»:

1. Вікова та педагогічнапсихологія / О. В. Скрипченко, Л .В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – Київ : Просвіта, 2001. – 416 с.

2. Власова О.І. Педагогічнапсихологія / О.І. Власова. – Київ :Либідь, 2005. – 400 с.

3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М. В. Гамезо,
Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – Москва : Педагогическое общество России, 2003.

4. Детская психология / Я. Л.Коломинский, Е. А. Панько,
А. Н. Белоус; ред Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько. – Минск :Университетсткое, 1988. – 399 с.

5. Люблінська Г. О. Дитячапсихологія / Г. О. Люблінська. – Київ :Вища школа, 1974. – 356 с.

6. Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребенка. Пол и развитие / Р. Кайл. –Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 416 с.

7. Коломинский Я. Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция /
Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов. –Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 480 с.

8. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество / В. С. Мухина. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2002. – 454 с.

9. Роменець В.А. Історіяпсихології ХХ століття / В. А.Роменець,
І. П. Маноха ; вступ. ст. В. О. Татенка, Т. М. Титаренко. – Київ :Либідь, 1998. – С.900-903; 909-914; 948-949; 955-962.

10. Савчин М.В. Віковапсихологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – Київ :Академвидав, 2005. – С.30-69.

11. Смирнова Е.О. Детская психология / Е. О. Смирнова. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – С. 29-53.

з дисципліни: «Методика формування елементарних математичних уявлень

1. Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини. Серіація за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі / Н. Баглаєва // Дошкільна освіта. – 2000. – № 10. – С. 8-11.

2. Баглаєва Н. Обчислювальна діяльність дошкільнят / Н. Баглаєва // Палітра педагога. – 2001. – № 3. – С. 10-13.

3. Баглаєва Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят / Н. Баглаєва // Дошкільна освіта. – 1999. – № 7.– С. 3-4.

4. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. керівник А. М. Богуш; авт. кол.: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч та ін. // Вихователь-методист дошкільного закладу. Спецвипуск. – К., 2012. – 30 с.

5. Дудова Т. Дидактична гра – господиня навчального процесу / Т. Дудова // Дошкільна освіта. – 2004. – № 7.– С. 24-25.

6. Леушина А. М. Формированиеэлементарныхматематических представлений у детейдошкольноговозраста / А. М.Леушина. – Москва : Просвещение, 1974. – 368 с.

7. Машовець М. А. Про складне – доступно і просто: засвоєння абстрактних математичних понять / М. А. Машовець // Дошкільна освіта. – 2000. – № 5. – С. 8-11.

8. Метлина Л. С. Математика в детском саду : пособ. для воспитателядет.сада / Л С. Метлина. – Москва : Просвещение, 1984. – 255 с.

9. Перова М. Н. Дидактическиеигры и упражнения по математикедля работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста/ М. Н. Перова. – Москва : Просвещение, 1996. – 144 с.

10. Плетеницька Л. Логіко-математичний розвиток дошкільників (за програмою «Дитина в дошкільні роки») / Л. Плетеницька, К. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС. Лтд», 2002. – 156 с.

11. Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детейдошкольноговозраста : пособ. для воспитателейдет. сада / Т. Д. Рихтерман. – Москва : Просвещение, 1982. – 48 с.

12. Тарунтаева Т. В. Развитиеэлементарныхматематических представлений у дошкольников / Т. В. Тарунтаева. – 2-е изд., испр. – Москва: Просвещение, 1980. – 64 с.

13. Теория и методика развитияматематических представлений у дошкольников : хрестоматія : в 6 ч. / сост. З. А. Михайлова, Р. Л. Непомнящая. – Санкт-Петербург : Икар, 2000.

14. Фадєєва Т. Вчимося міркувати (математична підготовка дошкільника) / Т. Фадєєва // Дошкільна освіта. – 2000. – № 3.– С. 10.

15. Формированиеэлементарныхматематических представлений у дошкольников: учеб. пособ. / под ред. А. А. Столяра. – Москва: Просвещение, 1988. – 303 с.

16. Фунтікова О. А. Методичні основи формування початкових математичних уявлень у дітей 4-5 року життя / О. А. Фунтікова // Палітра педагога. – 1999. – № 4 – С. 10-13.

17. Фунтикова О. А. Теоретическиеосновыумственногоразвитиядошкольников / О. А. Фунтикова. – Симферополь : Таврида, 1999. – 301 с.

18. Хилтунен Е. ПрактическаяМонтессори-педагогика : книга для педагогов и родителей / Е. Хилтунен . – Москва : Альта-Принт, 2005 . – 335 с.

19. Щербакова Е. И. Методика формированияэлементов математики у дошкольников / К. И. Щербакова. – Киев : ИздательствоЕвропейскогоуниверситета, 2005. – 392 с.

20. Щербакова К. Й. Методика формування елементів математики в дошкільників : навч. посіб. / К. Й. Щербакова. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2011. – 262 с.

 

з дисципліни: «Теорія і методика розвитку рідної мови дітей»:

1. Бенера В. Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей : навч.-метод. посібник / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 384 с.

2. Богуш A. M. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге вид., доп. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 704 с.

3. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах / А. Богуш. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2008. – 440 с.

4. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / А. Богуш. – 2-е вид. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с.

5. Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, Т. М. Котик. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 304 с.

6. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 408 с.

7. Богуш А. М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 424 с.

8. Богуш А. М. Мовленєєво-ігрова діяльність дошкільників : мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 304 с.

9. Бородич A. M. Методика развития речи детей / A. M. Бородич. – Москва : Просвещение, 1981. – 255 с.

10. Дитина в дошкільні роки : програма розвитку, навчання та виховання дітей / наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2000. – 268 с.

11. Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою : О. В. Проскура, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна ; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч та ін. – Київ : КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

12. Карабаєва І. І. Інноваційна система підготовки дошкільників до оволодіння писемним мовленням / І. І. Карабаєва // Практична психологія і соціальна робота. – 2001. – № 3. – С. 24-31.

13. Карабаєва І. І. Різнобічна підготовка до письма / І. І. Карабаєва // Палітра педагога. – 2000. – № 3. – С. 10-12.

14. Крутій К. Л. Концепція та методичні засади програми «Дитина в дошкільні роки» / К. Л. Крутій. –2-е вид., перероб. – Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2000. – 400 с.

15. Незабаром до школи. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. 6-й рік життя / Уклад. О. А. Дмітрієва. – Харків : Видавнича група «Основа», 2009. – 189 с.

16. Орап М. О. Барвисте мовлення. Вправи для розвитку мовлення в період навчання грамоти: посіб. для вчителів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 48 с.

17. Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника : наук.-метод. посіб. / Т. О. Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 156 с.

18. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей / М. А. Савченко. – 3-є вид., доп. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2007. – 160 с.

19. Уварова Т. А. Мовленнєве спілкування. Для дітей старшого дошкільного віку / Т. А. Уварова, Ю. С. Волкова, В. А. Федієнко. – Київ : Видавничий дім «Школа», 2007. – 64 с.

20. Федієнко В. В. Готуємо руку дитини до письма. Для дітей старшого дошкільного віку. Методика інтенсивного розвитку дітей 4-6 років / В. В. Федієнко. – К. : Видавичий дім «Школа», 2009. – 64 с.

21. Фесюкова Л. Б. Розвиток уяви та мовлення у дітей 4-7 років / Л. Б. Фесюкова. – Харків : Веста, Видавництво «Ранок», 2007. – 128 с.

з дисципліни «Основи природознавства з методикою»:

1. Акимушкин И. И. Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные. /И.И.Акимушкин. – Москва : Мысль, 1991. – 382 с.

2. Акимушкин И. И. Мир животных: Млекопитающие или звери./И.И.Акимушкин. – 2-е изд., испр. и доп.– Москва : Мысль, 1988.– 445 с.

3. Акимушкин И. И. Мир животных: насекомые, пауки, домашние животные./И.И.Акимушкин. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1999. – 464 с.

4. Акимушкин И. И. Мир животных: птицы. Рыбы. Земноводные и пресмыкающиеся./И.И.Акимушкин. – 2-е изд., искр.идопол. – Москва: Мысль, 1989. – 462 с.

5. Біологія. Підручник для 7 класу / Бабанов Д. А., Бабанова Г. В., Шаламов Р. В., Шапаренко С. О. – Харків : Торсінг, 2000. – 384 с.

6. Богуш А. Методика ознайомленнядітей з довкіллям у дошкільномунавчальномузакладів: підручник для вищ. навч. закл. /А.Богуш, Н.Гавриш. – Київ: ВидавничийДім «Слово», 2008. – 408 с.

7. Вакулик П. Г. Оповіді про дерева. /П.Г.Вакулик. – Київ : Урожай, 1991.-296 с.

8. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. /С.А.Веретенникова. - Москва: Просвещение, 1980 - 265 с.

9. Дітям про все на світі: Популярна дитячаенциклопедія. – Харків: Белкар-книга, 2006. – 193с.

10. Заставний Ф. Д. ГеографіяУкраїни: у 2-х кн. Кн.1./Ф,Д,Заставний. – Львів : Світ, 1994. – 269.

11. Ивченко С. И. Книга о деревьях./С.И.Ивченко. – Москва : Изд-во «Лесная промышленность», 1973. – 231с.

12. Крутій К.Л. Подорож у довкілля: методичнірекомендації для батьків і педагогівщодоознайомленнядітейдошкільноговікуіздовкіллям./К.Л.Крутій, Н.В.Маковецька. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС Лтд», 2003. – 136 с.

13. Молис С. А. Хрестоматия по зоологии для 6-7 классов. / С. А. Молис. – Москва. : Мысль, 1991. – 382 с.

14. Недодатко Н.Г. Основиприродознавства з методикою ознайомленнядітей з природою: курс лекцій: –навч. посіб.В 2 ч.Ч 1 /Наталя ГригорівнаНедодатко. –2-ге вид., доп. – КривийРіг: КНУ, 2015. – 216 с.

15. Недодатко Н.Г. Основиприродознавства з методикою ознайомленнядітей з природою: курс лекцій: навч.посіб.: в 2 ч. Ч. 2 /Наталя ГригорівнаНедодатко. – КривийРіг: КНУ, 2013. – 144 с.

16. Незвичайнаенциклопедіятварин. – Київ. : «Махаон-Україна», 2005. – 256с.

17. Нечитайло В. А. Систематика вищихрослин : підручник. – /В.А.Нечитайло, О.Л.Липа. -Київ:Вища школа, 1993. – 317 с.

18. Основиприродознавства: Природа України : навч. посібник. – Київ. :Вища школа, 1995. – С.166-176.

19. Провозюк Г. Барвистийсвітнавколо нас: метод. посіб./Г.Поворозюк. - Тернопіль: Мальва- ООО, 2007. – 184 с.

20. Редкие и исчезающие растения Украины :справочник / В.И.Чопик. – Киев :Науковадумка, 1978. – 216 с.

21. Рейви П. Современная ботаника: В 2-х т.: / П. Рейви, Р.Эверт,С.Айкхори; [ пер. с англ.] – Москва: Мир, 1990 - 351с.

22. Сегал Я. Карапуз:енциклопедія для малюків. /Я. Сегал. – Харків: Торнадо, 2002. – 64 с.

23. Система роботи з формуванняекологічноїосвіти та вихованнядітеймолодшогодошкільноговіку /укладачГ.Ю.Ситникова. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2011. - 176 с.

24. Система реалізаціїзавданьекологічноїосвіти та вихованнядітейстаршогодошкільноговіку /укладачіО.Г.Фоміна, Л.Й.Марчук, Н.Й.Тимощук. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. – 236 с.

25. Старикович С. Ф. Самые обычные животные (про собак, ворон и божьих коровок)./С.Ф.Старикович.– Москва: Наука, 1988. – 271 с.

26. Твариннийсвітпомірних зон /ілюстрованаенциклопедія. – Харків: Промінь, 2003. – 64 с.

27. Твоя первая энциклопедия. Жизнь леса. – Москва: Махаон, 2004. – 128с.

28. Цеханська О. Ф.Найцікавіше про тварин: Ілюстрованеенциклопедичневидання./ О.Ф.Цеханська, Д.Г. Стрєлков. – Харків : Торнадо, 2005. – 96 с.

29. Шаламов Р. В. ТвариннийсвітУкраїни / Р. В. Шаламов,
О. А. Литовченко. – Харків :Видавництво «ШКОЛА», 2006. – 144 с.

30. Яришева Н. Ф. Методика ознайомленнядітей з природою : навч. посібник./Н.Ф.Яришева – Київ :Вища школа, 1993. – 225 с.

31. Яришева Н. Ф. Основиприродознавства: Природа України : навч. посібник. – Київ : Вища школа., 1995. – 335 с.

32. Яхонтов А. А. Зоология для учителя: в 2-х т. Т.1 /А.А.Яхонтов – Москва : Просвещение, 1968.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...