Главная Обратная связь

Дисциплины:


Комплексні контрольні роботи денної форми навчання 1-ої та 2-ої зміниПАКЕТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни «Математичні методидослідження операцій»

для студентів 3 курсу

 

Для напрямів: 050101 "Комп'ютерні науки",

050102 "Комп'ютерна інженерія"

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

 

Денна форма навчання 1-ої та 2-ої зміни

 

 

Розробив: д.т.н., професор В.Я.Кутковецький

 

Розглянуто на засідання кафедри інформаційних технологій та програмних систем

Протокол №___ від «____» _______________2012 р.

 

Миколаїв 2012

 

 

Вказівки до виконання комплексної контрольної роботи

Контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій» представлена у 30 варіантах.Час на видачу завдання – 2 хв. Відповіді на запитання студентів – 3 хв. Виконання завдання комплексної контрольної роботи – 90 хв.

Відповіді на контрольні роботи необхідно давати в такому порядку, в якому даються запитання в завданні.

Оцінка результатів роботи

 

Підсумковий контроль.

Кожен варіант білету складається з трьох питань, які охоплюють всі розділи курсу, починаючи з основних теоретичних положень і закінчуючи синтезом цифрового автомату. У відповідності з розподілом навчальних аудиторних годин повна відповідь по кожному з питань оцінюється 20 балами. Сума балів округляється з точністю до цілих одиниць.

Система оцінювання роботи студентів з дисципліни

Атестація студентів проводиться на основі рейтингової системи оцінювання знань по 100 бальній системі. Планується проведення атестації в два етапи рубіжного контролю. Перший етап включає першу та другу теми, а другий – відповідно – третю та четверту. Якщо студент за два етапи набирає 60 і більше балів, то він за бажанням може бути автоматично атестований в відповідності до шкали оцінювання, що приведена в таблиці.

 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS
        Оцінка Пояснення
91-100 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82-90 Добре В Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
76-81     С Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67-75 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
61-66     Е Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)  
35-60 Незадовільно Незадовільно (з можливістю повторного складання)
1-34     F Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)

Студент, який за обидва контрольні заходи набрав менше, ніж 61 бал, здає підсумковий семестровий іспит по всьому матеріалу курсу, що вивчається в період екзаменаційної сесії, до якого він допускається, якщо отримав за семестр не менше 40 балів.Рекомендована література

1. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Підручник. Том 1. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 312 с.

2. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Підручник. Том 2. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 272 с.

3. Кутковецький В.Я. Програмування прибутку в задачах дослідження операцій: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 180 с.

4. Катренко А.В. Дослідження операцій / Підручник. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 549 с.

5. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій : Підручник. - Київ: ЗАТ "ВІПОЛ", 2000. - 688 с.

6. Турти М.В. Теорія однозначних нечітких систем та нейронні мережі: Монографія. Частина 1. – Миколаїв: Вид-во Європейський університет, Миколаївська філія, 2007. – 140 с.

7. Турти М.В. Теорія однозначних нечітких систем та нейронні мережі: Монографія. Частина 2. – Миколаїв: Вид-во Європейський університет, Миколаївська філія, 2007. – 114 с.

8. Математические методы исследования операций. – Киев: Вища школа, 1979. – 312с.

9. Горелик В.А., Ушаков И.А. Исследование операций. – М.: Машиностроение, 1986. – 288с.

10. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 1988. – 208 с.

11. Давыдов Э.Г. Исследование операций. – М.: Высшая школа, 1990. – 383с.

12. Мєщанінов О. П. Сучасні методи розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика. 15.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – Київ: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2005. – 44 с.

13. Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 207 с.

14. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 260 с.

15. Кутковецький В.Я. Методи штучного інтелекту та дослідження операцій: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 92 с.

16. Кутковецький В.Я. Штучний інтелект: Навчально-методичний посібник. Частина 1. – Миколаїв: Європейський університет, Миколаївська філія, 2005. – 158 с.

17. Кутковецький В.Я. Математичні методи розв’язання задач штучного інтелекту та дослідження операцій: Монографія. – Миколаїв: Європейський університет, Миколаївська філія, 2005. – 108 с.

18. Матвійчик А.В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем з використанням теорії нечіткої логіки. Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 206 с.

19. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 452 с.

20. Грешилов А.А. Как принять наилучшее решение в реальных условиях. – М.: 1991.- 320 с.

21. Таха Х. Введение в исследование операций / в 2- кн.. – М.: Мир, 1985. – 456 с.

22. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 1986. – 319 с.

23. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1976. – 165 с.

24. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс: Пер. англ. - М.: Радио и связь,1988. – 128с.

25. Казарєзов А.Я., Ципліцька О.О. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник для самостійного вивчення. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2009. – 248 с.

26. Казарєзов, А.Я, Верланов Ю.Ю. Дослідження операцій. - Ч.1. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2003. - 82 с.

27. Мажид К.И. Оптимальное проектирование конструкций. Лондон, 1974, пер. с англ. – М.: Высш. шк.,1979. – 237с.

28. Мазаракі А.А., Толбатов Ю.А. Математичне програмування в Excel: Навч. посібник.– К.: Четверта хвиля, 1998. – 208с.

29. Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования. М. 1979.-345с.

Комплексні контрольні роботи денної форми навчання 1-ої та 2-ої зміни

Контрольні запитання використовуються для складання білетів ККР для іспитів і складаються з двох частин: загальних запитань для 1-ої і 2-ої зміни; додаткових запитань для 1-ої зміни. Загальні запитання для 1-ої та 2-ої зміни (кількість запитань - 93) використовіються для створення основної маси білетів ККР для іспитів обох змін (в кожному білеті 3 запитання, всього 31 білет ККР). Додаткові питання для 1-ої зміни (кількість запитань - 30) використовуються для створення додаткової маси білетів ККР, призначених лише для іспитів 1-ої зміни (в кожному білеті 3 питання, всього 10 додаткових білетів).

Таким чином:

- ККР №1… 41 використовується для іспитів 1-ої зміни.

- ККР №1… 31 використовується для іспитів 2-ої зміни,

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...