Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типове завдання модульної контрольної роботи заЗмістовим модулем І.

1. Державний надвідомчий екологічний контроль здійснюють:

А) Державний комітет з природних ресурсів України,

Б) Агенство екологічних інвестицій,

В) Державна екологічна інспекція.

 

2. Теоретико-правові засади екологічного контролю досліджували:

Н.Р. Малишева;

О.К. Голіченков;

С.В. Шарапова;

А.М. Мірошниченко.

 

3. Громадський екологічний контроль здійснюють:

А) представники громадських організацій,

Б) об’єднання громадян екологічного спрямування,

В) громадські інспектори з охорони довкілля.

 

4. Способами здійснення екологічного контролю є:

А) Моніторинг довкілля;

Б) Екологічна експертиза;

В) Екологічний аудит;

Г) Перевірка матеріалів, документів, цехів, дільниць;

Д) Огляд технічних засобів;

Е) Лабораторні дослідження.

 

5. Стадії проведення екологічного контролю – це:

А) Планування здійснення екологічного контролю;

Б) Перевірка господарської діяльності;

В) Винесення рішення про припинення небезпечної діяльності;

Г) Накладення штрафів на порушників екологічного законодавства.

 

Змістовний модуль 2. Правові аспекти здійснення окремих видів екологічного контролю в Україні.

Особлива частина

Тема 7. Забезпечення екологічного контролю за додержанням природоресурсного законодавства (9 год.)

Правові засади контролю за використанням та охороною земель. Мета, завдання, система та зміст контролю за використанням та охороною земель. Правові методи контролю за використанням та охороною земель.

Правове регулювання здійснення контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання. Правові засади інспектування суден. Способи контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання.

Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу. Система органів контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів і рослинного світу та їх повноваження.

Правові форми екологічного контролю у сфері використання та охорони надр.

Особливості правового регулювання контролю у сфері використання, відтворення та охорони тваринного світу.

Правові засади державного контролю за охороною атмосферного повітря та його форми.

Лекція 7. Забезпечення екологічного контролю за додержанням природоресурсного законодавства (2 год.)

1. Правові засади контролю за використанням та охороною земель.

2. Правове регулювання здійснення контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання. Правові засади інспектування суден.3. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу. Система органів контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів і рослинного світута їх повноваження.

4. Правові форми екологічного контролю у сфері використання та охорони надр.

5. Особливості правового регулювання контролю у сфері використання, відтворення та охорони тваринного світу.

6. Правові засади державного контролю за охороною атмосферного повітря та його форми.

 

Практичне заняття (2 год.)

1. Правові засади здійснення контролю за використанням та охороною земель.

2. Правові засади здійснення контроль у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання. Правові засади здійснення інспектування суден.

3. Способи контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання.

4. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням та захистом лісів і рослинного світу.

5. Правові форми екологічного контролю у сфері використання та охорони надр.

6. Правові засади контролю у сфері використання, відтворення та охорони тваринного світу.

7. Правове регулювання державного контролю за охороною атмосферного повітря та його флорми.

 

Завдання для самостійної роботи (5 год.).

1. Розглянути особливості правового забезпечення здійснення різних видів державного поресурсового контролю

2. Дослідити компетенцію спеціально уповноважених органів, які здійснюють поресурсовий екологічний контроль.

3. Дослідити правові методи контролю за використанням та охороною земель та лісів.

4. Проаналізувати правові засади здійснення державного екологічного контролю в сфері використання та охорони атмосферного повітря.

5. Розглянути правові методи здійснення державного екологічного контролю в сфері використання, відтворення та охорони водних ресурсів.

6. Дослідити правове регулювання державного екологічного контролю в сфері використання та охорони тваринного та рослинного світу.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-11, 23-28,

Додаткові джерела: 47, 51, 58,

Нормативно-правові акти: 1-230.

 

Тема 8. Особливості здійснення екологічного контролю за додержанням природоохоронного законодавства (8 год.)

Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Особливості форм та методів екологічного контролю в сфері охорони природно-заповідного фонду України.

Правові форми контролю у сфері охорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об’єктів історико-культурного призначення.

Правові засади перевірки додержання вимог у сфері використання та охорони природних багатств виключної (морської) екологічної зони та континентального шельфу України.

Правові проблеми регулювання контролю за додержанням режиму екологічної мережі, видів тварин і рослин, занесених до Червоної та Зеленої книг України, водноболотних угідь міжнародного значення, які є середовищем існування водоплавних птахів.

Лекція 8. Особливості здійснення екологічного контролю за додержанням природоохоронного законодавства (2 год.)

 

1. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2. Правові форми контролю у сфері охорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об’єктів історико-культурного призначення.

3. Правові засади перевірки додержання вимог у сфері використання та охорони природних багатств виключної (морської) екологічної зони та континентального шельфу України.

4. Правові проблеми регулювання контролю за додержанням режиму екологічної мережі, видів тварин і рослин, занесених до Червоної та Зеленої книг України, водноболотних угідь міжнародного значення, які є середовищем існування водоплавних птахів.

 

Практичне заняття (2 год.)

1. Особливості правового забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2. Особливості здійснення контролю у сфері хорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об’єктів історико-культурного призначення.

3. Правові засади перевірки додержання вимог у сфері використання та охорони природних багатств виключної (морської) екологічної зони та континентального шельфу.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. Розглянути правові засади здійснення контролю в галузі охорони об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

2. Дослідити особливості правового регулювання фонового моніторингу довкілля як способу контролю в галузі охорони об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

3. Проаналізувати особливості та правові форми здійснення середовищеохоронного контролю.

4. Дослідити правові особливості здійснення екологічного контролю в межах екологічної мережі, водноболотних угідь міжнародного значення як середовища існування водоплавних птахів.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-31,

Додаткові джерела: 33,

Нормативно-правові акти: 1-230.

 

Тема 9. Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки (9 год.)

Поняття контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки та особливості його правового регулювання.

Правові засади визначення критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Правові аспекти екологічного контролю у сфері містобудування.

Правове регулювання здійснення контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

Особливості правового регулювання здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон.

Правові аспекти контролю (нагляду) у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування і предметів побуту.

Особливості правового регулювання екологічного контролю за додержанням вимог екологічної безпеки у військовій сфері та на військових об’єктах.

Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

 

Лекція 9. Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки (2 год.)

1. Поняття контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки та особливості його правового регулювання.

2. Правові засади визначення критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

3. Правові аспекти екологічного контролю у сфері містобудування.

4. Правове регулювання здійснення контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

5. Правові аспекти контролю (нагляду) у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування і предметів побуту.

6. Особливості правового регулювання екологічного контролю за додержанням вимог екологічної безпеки у військовій сфері та на військових об’єктах.

7. Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

Практичне заняття (2 год.)

1. Правові засади здійснення екологічного контролю в сфері забезпечення екологічної безпеки.

2. Правові аспекти екологічного контролю у сфері містобудування.

3. Правове регулювання здійснення контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

4. Правові аспекти здійснення контролю (нагляду) у сфері забезпечення якості та безпеки продуктів харчування і предметів побуту.

5. Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

Завдання для самостійної роботи (5 год.).

1. Дослідити загальні правові засади щодо здійснення екологічного контролю щодо забезпечення екологічної безпеки.

2. Проблеми правового забезпечення здійснення екологічного контролю щодо забезпечення екологічної безпеки.

3. Правові засади ефективності контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

4. Особливості правового регулювання здійснення екологічного контролю у пунктах пропуску через державний контроль.

5. Дослідити правові питання здійснення контролю (нагляду) за якістю та безпекою продуктів харчування і предметів побуту.

6. Особливості правового регулювання здійснення контролю за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

Рекомендована література:

Основні джерела: 1-31,

Додаткові джерела: 34-61,

Нормативно-правові акти: 1-230.

Контрольні питання до змістовного модуля ІІ.

1. Контроль за використанням та охороною земель.

2. Контроль у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання.

3. Інспектування суден.

4. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням та захистом лісів.

5. Правові форми екологічного контролю у сфері використання та охорони надр. Контроль у сфері використання та охорони тваринного світу.

6. Державний контроль за охороною атмосферного повітря.

7. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

8. Контроль у сфері хорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об’єктів історико-культурного призначення.

9. Перевірка додержання вимог у сфері використання та охорони природних багатств виключної (морської) екологічної зони та континентального шельфу.

10. Контроль за додержанням режиму в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

11. Правові аспекти екологічного контролю у сфері містобудування.

12. Контроль у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами, іншими небезпечними речовинами.

13. Екологічний контроль за додержанням екологічних стандартів, нормативів, правил.

14. Контроль за якістю та безпекою продуктів харчування і предметів побуту.

15. Контроль за військовою діяльністю, військовими об’єктами.

16. Складання актів перевірок, протоколів про адміністративні порушення екологічного законодавства.

17. Внесення приписів до порушників екологічного законодавства.

18. Внесення постанов про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності.

19. Винесення постанов про накладання штрафів, конфіскацію незаконно добутої продукції, позбавлення спеціальних прав за порушення вимог екологічного законодавства.

20. Підготовка матеріалів та передача до правоохоронних та судових органів про притягнення винних до кримінальної відповідальності за екологічні злочини та про відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...