Главная Обратная связь

Дисциплины:


Х. Методичне забезпечення. 2 страница12.2. Методи та форми емпіричного та теоретичного пізнання

12.3. Логіка наукового дослідження: проблема, факт, гіпотеза, теорія, ідея тощо.

12.4. Пізнання і знання. Типи знання і критерії їх виділення. Проблема раціональності та ірраціональності у пізнанні. Нові пізнавальні образи у гносеології ХХІ ст.

 

Структура залікового кредиту модулю ІІІ. Гносеологія.

 

Тема Лекції Семінарські заняття Самостійна робота студентів Індивідуальна робота
11.Філософське вчення про пізнання        
12.Методолія наукового пізнання        
Підсумковий письмовий контроль засвоєння модулю ІІІ.        
Усього годин – 15 Кредитів ECNS –0,4

 

Модуль IV.

Соціальна філософія.

 

Змістовий модуль 10.

Філософський аналіз суспільства.

Тема 13. Філософія суспільства.

 

13.1. Поняття суспільства. Теоретичні моделі суспільства у сучасній філософії.

13.2. Суспільство як система, що саморозвивається.

13.3. Суспільство як система соціальних відносин.

 

Сутність соціальної філософії. Розробка категорії суспільства у філософії епохи Відродження, Нового часу, Просвітництва, в працях К.Маркса, М.Вебера, Е.Дюркгейма. Проблема життєдіяльності суспільства у вітчизняній філософії.

Теоретичні моделі суспільства у сучасній філософії: натуралістична, теологічна, технологічного детермінізму, матеріалістична, ідеалістична, культурологічна тощо.

Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Суспільство як система, що самоорганізується та саморозвивається. Головні принципи філософсько-наукового аналізу суспільства.

Суспільство як система соціальних відносин. Структура відносин: економічні, соціальні, політичні, духовні, культурно-побутові, міжособистісні відносини.

Діяльність як спосіб існування та розвитку людини й суспільства.

 

Змістовий модуль 11.

Матеріальні та духовні основи життя суспільства.

Тема14. Суспільне виробництво та його сторони.

 

14.1. Матеріальні основи життя суспільства. Спосіб виробництва, його структура.

14.2. Поняття “духовне життя суспільства”. Форми суспільної свідомості.

14.3. Наука як соціальне та духовне явище: генеза науки. Сутність і соціальні наслідки НТП.

14.4. Поняття культури. Культура як інобуття людського духу.

 

Поняття суспільного виробництва. Роль матеріального виробництва в житті суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини, їх взаємозв’язок.Поняття “духовне життя суспільства”. Гносеологічний, аксіологічний й соціологічний аспекти духовного життя суспільства. Форми суспільної свідомості.

Поняття науки. Наука як діяльність, система знання та соціальний інститут.

Виникнення та закономірності розвитку науки. Наукові революції як перебудова підвалин науки. Типологія наукових революцій. Сутність і соціальні наслідки НТР.

Наука в системі духовних цінностей. Наука як фактор сучасного розвитку України.

Поняття культури. Людиномірна сутність науки. Культура як інобуття людського духу.

Матеріальна та духовна культура. Предметна та особистісна форми існування культури.

Культура як соціальне явище та його конкретно-історичний характер. Національне та загальнолюдське у культурі. Соціальні функції культури.

Культура і цивілізація.

Змістовий модуль 12.

Філософія історії.

Тема 15. Філософські парадигми осягнення історії.

 

15.1. Поняття філософії історії.

15.2. Проблема єдності та багатоманітності історії: формаційна та цивілізаційна парадигми.

15.3. Проблема суб’єкта історії та її спрямованості.

15.4. Природа і сутність глобальних проблем сучасності.

15.5. Філософські аспекти майбутнього: світоглядні, науково-методологічні, морально-психологічні та духовно-культурні компоненти.

 

Предмет філософії історії. Проблема єдності та багатоманітності історичного процесу. Формація. Цивілізація. Прогрес, регрес, еволюція.

Джерела, рушійні сили та суб’єкти історичного процесу.

Глобальні проблеми як сукупність соціоприродних протиріч у розвитку людства.

Сутність, походження та основні типи глобальних проблем.

Майбутнє як філософська проблема, її світоглядні, науково-методологічні, морально-психологічні та духовно-культурні компоненти. Головні футурологічні концепції у ХХI ст. Завдання переходу від техногенної до антропогенної цивілізації. Основні ознаки антропогенної цивілізації.

Філософія і майбутнє цивілізації.

 

Структура залікового кредиту модулю IV.Соціальна філософія.

 

Тема Лекції Семінарські заняття Самостійна робота студентів Індивідуальна робота
Змістовий модуль 10.Філософський аналіз суспільства.
13.Філософія суспільства 0,5
Змістовий модуль 11.Матеріальні та духовні основи життя суспільства.
14.Суспільне виробництво та його сторони   0,5      
Змістовий модуль 12.Філософія історії.
15.Філософські парадигми осягнення історії        
Підсумковий письмовий контроль засвоєння модулю IV        
Усього годин – 18.
Кредитів ECNS – 0,5.

 

Модуль V.

Філософська антропологія.

Змістовий модуль 13.

Тема 16. Проблема людини в історії філософії.

 

16.1. Сучасні концепції філософської антропології: екзистенціалістська, фрейдистська, марксистська.

16.2. Єдність природного і соціального в людині.

 

Людина, її життя та діяльність – предмет філософського осмислення.

Проблема людини у філософії Стародавньої Греції. Християнська концепція людини у філософії Середньовіччя. Проблема людини у філософії Відродження та Нового часу. І.Кант та Г.Гегель про природу та сутність людини. Вітчизняні філософи про людину. Сучасна філософська антропологія людини: неотомізм, екзистенціалізм, фрейдизм, марксизм.

Буття людини як реальний процес її існування. Дві концепції людського існування: субстанціальна і екзистенціальна. Біологічне і соціальне в людині. Антропосоціогенез.

 

Змістовий модуль 14.

Тема 17. Особистість у вимірах філософського аналізу.

 

17.1. Типи та структура особистості. Імпульси розвитку особистості.

Людський розвиток та його виміри.

17.2. Самоцінність та сенс людського буття.

17.3. Проблема життя і смерті в контексті повсякденності: феномен безсмертя. Щастя й доля людини.

 

Структура залікового кредиту модулю V. Філософська антропологія.

 

Тема Лекції Семінарські заняття Самостійна робота студентів Індивідуальна робота
Змістовий модуль 13.
16.Проблема людини в історії філософії      
Змістовий модуль 14.
17.Особистість у вимірах філософського аналізу.      
Підсумковий письмовий контроль засвоєння модулю V.        
Усього годин – 14.
Кредитів ECNS – 0,4.

 

V. Теми семінарських занять і основні проблеми для обговорення.

 

Модуль І.

Історія філософії.

Змістовий модуль 1

.

Тема 1. Предмет філософії та її роль у життєдіяльності людини та суспільства

(4 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Поняття світогляду та його структура.

– Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія.

– Специфіка філософських проблем.

– Предмет та методи філософствування.

– Філософія і наука.

– Структура і функції філософського знання.

 

Рекомендована література: 6, 7, 8, 13, 17, 28, 37, 48, 64.

Тема 2. Стародавня філософія (2 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Джерела, класифікація, особливості розвитку та головні ідеї філософії

Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.

– Проблеми першопочатку, діалектики, Космосу, буття і людини у

досократівській грецький філософії.

– Учення Платона про ейдоси, буття, суспільство.

– Філософські ідеї Арістотеля.

– Своєрідність елліністичної філософії.

 

Рекомендована література:4, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 37, 48, 57.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Філософія Середньовіччя та Відродження (2 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Філософські ідеї Аврелія Августина.

– Фома Аквінський про світ, людину, Бога.

– Антропоцентристський характер філософії Відродження.

– Натурфілософія епохи Відродження: Дж.Бруно, Г.Галілей та ін.

 

Рекомендована література: 4, 5, 10, 11, 12, 18, 48.

 

Тема 4. Західноєвропейська філософія XVII – XVIII ст. (2 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Емпіричний напрямок у філософії Нового часу (Ф.Бекон).

– Раціоналізм, дуалізм, учення про метод Р.Декарта.

– Пантеїзм Б.Спінози та матеріалізм, метафізика і механізм Т.Гоббса.

– Французьке Просвітництво: Дідро, Д’Аламбер, Вольтер, Гольбах.

Рекомендована література: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 22, 32, 34, 38, 45, 48.

 

Змістовий модуль 3.

Тема 5. Німецька класична філософія (2 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Основні ідеї філософії І.Канта – духовні джерела німецької класичної філософії.

– Коперніканський переворот І.Канта в філософії.

– Основні принципи філософської системи Г.Гегеля. У чому її велич та суперечності?

– Антропологічна філософія Л.Фейербаха.

– Філософія К.Маркса як кінець німецької класичної та початок посткласичної філософії. Які її досягнення і недоліки?

 

Рекомендована література: 4, 5, 8, 10, 35, 42, 47, 48.

Тема 6. Посткласична (некласична) філософія (2 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Назвіть основні тенденції некласичної філософії кінця ХІХ ст.

– Ірраціоналізм А.Шопенгауера як нова духовна орієнтація у філософії.

– Розкрийте концепцію Ф.Ніцше про “надлюдину”. Що таке “воля до влади?”

– Психоаналіз З.Фрейда, інтуїтивізм А.Бергсона. Чим відрізняється концепція свідомості З.Фрейда від наукових уявлень про її походження та формування?

– Сутність і методи філософської герменевтики: Д.Шлейєрмахер, Г.Гадамер, П.Рікьор.

– Зміст основних концепцій філософської антропології.

– Особливості екзистенціалізму: C.К’єркегор, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, А.Камю. У чому полягає сутність “недійсного” та “дійсного” буття у філософії М.Гайдеггера?

– Основні ідеї феноменологічної філософії: Е.Гуссерль та інші. У чому їх сутність?

– Які основні особливості сучасної світової філософії?

– Які основні особливості та постулати неотомізму?

 

Рекомендована література: 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 33, 39, 51, 77.

Змістовий модуль 4.

Тема 7. Українська філософія (4 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Джерела та національні особливості української філософії.

– Розвиток філософської думки в Київській Русі.

– Філософія Ренесансу: що спільного та відмінного в ідеях західноєвропейського та українського гуманізму в епоху Відродження?

– Філософія у Києво-Могилянський академії.

– Зміст основних філософських ідей Г.Сковороди та їх роль у подальшому розвитку філософії.

– Зміст та культурно-історичне значення філософії П.Юркевича.

– Сучасна українська філософія.

 

Рекомендована література: 3, 4, 5, 15, 16, 18, 21, 31, 64, 70, 74, 78, 86.

Види контролю за процесом засвоєння змісту модулю І. Історія філософії.

· Поточний контроль;

· Тестові завдання;

· Письмові контрольні роботи;

· Модульний контроль.

 

Модуль ІІ.

Онтологія.

Змістовий модуль 5.

Тема 8. Буття і форми його існування (2 години).

Основні проблеми для обговорення:

Поняття онтології. Онтологія і буття. Теоретичні моделі світу.

– Субстанціальний підхід до розуміння буття: матеріалістичний та ідеалістичний монізм. Плюралізм у поглядах на буття.

– Форми та рівні буття, їх діалектика.

– Філософський зміст понять матерія, простір, час, рух.

– Проблема буття у контексті синергетики.

– Проблематичність людського буття.

 

Рекомендована література: 13, 17, 42, 48, 60, 72, 81.

 

Змістовий модуль 6.

Тема 9. Філософія свідомості (2 години).

Основні проблеми для обговорення:

– Відображення як всезагальна властивість матерії.

– Поняття свідомості та її структура.

– Концепція походження свідомості.

– Рівні суб’єктної організації свідомості.

– Якими якісними ознаками відрізняється психіка людини від психіки тварин?

– Проблема “діалогу” людини і комп’ютерних систем.

 

Рекомендована література: 7, 13, 20, 33, 58, 64, 69, 72, 78.

Змістовий модуль 7.

Тема 10. Філософська теорія розвитку (2 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Поняття розвитку та його генезис.

– Філософські концепції розвитку у сучасній філософії.

– Поняття діалектики як теорії розвитку та її генезис: антична діалектика; діалектика І.Канта, Г.Гегеля; діалектика К.Маркса.

– Поняття закону.

– Основні закони, принципи та категорії діалектики.

– Ідея розвитку у філософії та науці ХХІ ст.: діалектика та синергетика.

– Сутність альтернативних концепцій діалектики.

 

Рекомендована література: 13, 16, 17, 47, 48, 53, 60, 62, 42 т.3.-с11-19,31-68.

Види контролю за процесом засвоєння змісту модулю ІІ. Онтологія.

· Поточний контроль;

· Тестові завдання;

· Письмові контрольні роботи;

· Індивідуальна контрольна співбесіда за підсумками вивчення модулю ІІ;

· Модульний контроль.

 

Модуль ІІІ.

Гносеологія.

Змістовий модуль 8.

Тема 11. Сутність і структура пізнавального процесу (2 години).

Основні проблеми для обговорення:

– Проблема пізнавального ставлення людини до світу: агностицизм та його історичні форми.

– Головні гносеологічні категорії: суб’єкт, об’єкт, практика, істина.

– Хибність та її місце в гносеології.

– Механізм пізнавальної діяльності.

– Практика. Її форми та функції у пізнанні.

– Сутність і місце інтуїції в сучасній гносеології.

 

Рекомендована література: 14, 41, 44. 55, 56, 61, 73, 80, 89, 90, 91.

 

Змістовий модуль 9.

Тема 12. Методологія наукового пізнання (2 години).

Основні проблеми для обговорення:

– Особливості наукового пізнання.

– Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання, їх особливості і взаємозв’язок.

– Форми та методи наукового пізнання.

– Логіка наукового дослідження: проблема, факт, гіпотеза, ідея, теорія.

– Проблема раціональності та ірраціональності у пізнанні.

 

Рекомендована література: 6, 17, 22, 38, 41, 44, 55, 61, 80, 83, 89, 90, 91, 92, 93.

Модуль IV.

Соціальна філософія.

Змістовий модуль 10.

Тема 13. Філософський аналіз суспільства (2 години).

Основні проблеми для обговорення:

– Суспільне життя як предмет соціальної філософії.

– Проблема суспільства в історії філософії. Теоретичні моделі суспільства.

– Суспільство як система, що саморозвивається.

– Суспільство як життєдіяльність людини.

– Філософські проблеми взаємозв’язку суспільства і природи. Проблеми географічного середовища та народонаселення.

 

Рекомендована література: 1, 2, 13, 16, 34, 79, 84, 95, 96.

 

Змістовий модуль 11.

Тема 14. Філософський аналіз матеріальних та духовних основ життя суспільства (2 години).

Основні проблеми для обговорення:

– Поняття суспільного виробництва та його сторін. Спосіб виробництва матеріальних благ.

– Духовність як спосіб самопобудови особистості. Суспільна свідомість.

– Передмови виникнення науки та закономірності її розвитку.

– Методологія науки: сутність, структура, функції. Сутність і соціальні наслідки НТР.

– Поняття культури та її структура. Особливості духовної культури.

– Соціальні функції науки та культури.

– Духовне життя суспільства та його структура.

 

Рекомендована література: 1, 9, 13, 23, 40, 46, 48, 55. 59, 66. 70, 76, 83, 98.

 

Змістовий модуль 12.

 

Тема 15. Філософія історії (2 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Проблема єдності та багатоманітності історії: формаційна та цивілізаційна парадигми її виміру.

– Проблема рушійних сил та суб’єкта історії і її спрямованості. Ідеї прогресу та регресу.

– Філософська інтерпретація глобальних проблем: їх природи, сутність та перспективи розвитку сучасної цивілізації.

 

Рекомендована література: 1, 28, 48, 59, 60, 68, 70, 75, 79, 82, 84, 97, 98, 99, 100.

 

Модуль V.

Філософська антропологія.

Змістовий модуль 13.

 

Тема 16. Проблема людини у філософії (2 години).

Основні проблеми для обговорення:

– Проблема людини в історії філософії.

– Сучасні філософські концепції людини: екзистенціалістська, неотомістська, фрейдистська, марксистська.

– Єдність природного і соціального в людини. Антропосоціогенез.

– Проблема сенсу життя, смерті та безсмертя людини.

 

Рекомендована література: 1, 9, 13, 27, 30, 43, 59, 66, 67, 73, 85, 86, 101.

Змістовий модуль 14.

Тема 17. Особистість у вимірах філософського аналізу (2 години).

Основні проблеми для обговорення.

– Людина, індивід, особистість, індивідуальність.

– Типи та структура особистості: потреби, інтереси, цінності, соціальні норми.

– Структура цінностей: об’єктивні, суб єктивні, позитивні, негативні; істина, добро, краса.

– Життєва позиція особистості: проблема свободи і відповідальності.

– Життя як цінність. Сенс життя.

– Філософія виховання людини.

 

Рекомендована література: 1, 6, 9, 13, 17, 27, 48, 54, 59, 66, 74, 85, 102.

 

Види контролю за процесом засвоєння змісту модулю V. Філософська антропологія:

· Поточний контроль;

· Тестові завдання;

· Письмові контрольні роботи;

· Індивідуальна контрольна співбесіда за підсумками вивчення модулю V ;

· Модульний контроль.

 

VI. Завдання для самостійної роботи:

 

Російська філософія – 2 год.

Марксистська філософія – 2 год.

Філософія творчості – 2 год.

Аксіологія – 2 год.

Методологія науки – 2 год.

VІІ. Методи навчання.

Проблемні лекції з ключових тем.

Семінарські заняття.

Самостійна робота, в тому числі в інтернеті.

Консультації.

Індивідуальна робота.

VІІІ. Методи оцінювання.

 

Поточне оцінювання:

 

1-й модуль – індивідуальна контрольна співбесіда,

модульний контроль.

2-й модуль - тестування, письмова робота,

модульний контроль.

3-й модуль – письмова контрольна робота,

модульний контроль,

перевірка реферату.

4-й модуль – модульний контроль.

5-й модуль – модульний контроль,

письмова контрольна робота.

 

Підсумкове оцінювання – іспит.

ІХ. Розподіл балів, що присвоюються студентам.

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Висновки Реферат Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістові модулі:   5 6 7 Змістові модулі:   8 9 Змістові модулі:   10 11 12 Змістові модулі:   13 14
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Тема 10 Тема 11 Тема 12 Тема 13 Тема 14 Тема 15 Тема 16 Тема 17

 

Шкала оцінювання:

90 -100 балів: 10 - 12 – відмінно

75 - 89 балів: 7 – 9 – добре

60 – 74 бали: 4 – 6 – задовільно

35 – 59 балів: 1-3 – із можливістю повторного складання

01 – 34 балів: 1-3 – із обов’язковим повторним курсом.

 

Х. Методичне забезпечення.

Підручники:

– Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. Підручник. – К.,2005;

– Філософія:Навч. посіб./За ред. І.Ф.Надольного.-К.,2004;

– Ящук Г.І.Філософія історії.-К.,2004.

Підручники, які підготовлені і надруковані викладачами кафедри:

– ”Філософія”. Підручник: Харків, 2000р.;

– “Історія філософії”. Підручник. Харків,2003р.;

– Програма навчального курсу “Філософія”;

– Структурно-модульна схема вивчення дисципліни;

– Питання для тестів;

– Тематика рефератів;

– Список літератури.

 

ХІ. Завдання для самостійної роботи.

Модуль І.

Історія філософії.

 

Знати:

Що таке світогляд, його структура, та історичні типи. Філософія як теоретична основа світогляду. Специфіка філософського освоєння дійсності, коло проблем, предмет, методи філософствування, функції філософії.

Особливості філософствування на Сході. Досягнення античної філософії (Сократ, Платон, Арістотель). Своєрідність розвитку філософії в умовах Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський). Внесок у розвиток філософії мислителів і вчених епохи Відродження. Питання методології та теорії пізнання у філософії Нового часу: Ф.Бекон, Р.Декарт, Т.Гоббс, Г.Лейбніц та інш.)

Місце німецької класичної філософії в історії світової філософської думки: І.Кант, І.Фіхте, Ф.В.Шеллінг, Г.Гегель, Л.Фейєрбах). Особливості розвитку посткласичної філософії, її головні напрями: марксистська філософія, аналітична філософія, феноменологія, герменевтика, екзистенціалізм тощо.

Виникнення і основні етапи розвитку української філософії: філософія професорів Києво-Могилянської академії, Творчість Г.С.Сковороди, академічна філософія в Україні ХІХ ст. (П.Юркевич), розвиток філософських ідей у ХХ ст.

Підсумком вивчення навчального матеріалу по модулю І повинні бути знання таких категорій: світогляд, філософія, онтологія, гносеологія, рефлексія, Дао, карма, дедукція, індукція, деїзм, природне право, інтелектуальна інтуїція, емпіризм, абсолютний дух, розсудок, душа, антиномія тощо.

 

Вміти:

Узагальнювати добуті знання, робити порівняльний аналіз і формувати власну думку стосовно дискусійних філософських проблем, орієнтуватися у різних філософських системах, бачити зв’язок української філософії з іншими національними філософськими системами.

 

Теми рефератів до модулю І.Історія філософії.

· Сутність і типи світоглядів.

· Засоби пізнання у філософії.

· Філософія і світогляд.

· Філософія і релігія.

· Онтологія і теологія.

· Історичні типи світогляду (порівняльна філософська характеристика).

· Філософія і наука (філософія і педагогічні науки).

· Філософія – любов до мудрості.

· Методологічна функція філософії.

· Світоглядна функція філософії.

· Філософія і методологія.

· Філософія і практична діяльність людини

· Філософія і мистецтво.

· Людина як вища цінність у системі філософського знання.

· Значення давньогрецької філософії для розвитку світової культури.

· Космоцетризм античної філософії.

· Рішення проблеми буття в античній філософії.

· Атомізм: генеза і сучасність.

· Сутність і особливості філософії Платона.

· Арістотель про рух та його джерела.

· Апорії Зенона: спроба сучасної інтерпретації.

· Філософія Сократа.

· Філософські витоки теоцентризму.

· Креаціонізм: спроба філософсько-наукового обгрунтування.

· Філософська природа середньовічного символізму.

· Тема бога і людини в філософії Августина.

· Філософський сенс заповітів Христа.

· Всесвіт очами М.Коперника та Дж. Бруно.

· Гуманізм і драма філософії Відродження.

· Картина світу в філософії Нового часу.

· Спільні та відмінні риси учення Ф.Бекона і Р.Декарта про науковий метод.

· Ключові моменти французької філософії ХVІІІ ст.

· Головний принцип трансцендентального ідеалізму І.Канта.

· Принципи і суперечності гегелівської філософії.

· Особливість антропологізму філософії Л.Фейєрбаха.

· Сутність матеріалістичного розуміння історії К.Маркса.

· Особливості і основні риси українського світоглядного менталітету.

· Джерела та основні ідеї філософії Київської Русі.

· Філософія у Києво-Могилянській академії.

· Філософія Г.Сковороди.

· Ідея філософії серця у світогляді М.Гоголя.

· Гуманізм філософії Т.Шевченка.

· Ноосферна концепція В.Вернадського.

· Позитивна філософія І.Франка.

· Філософія щастя В.Винниченка.

· Російська філософія: становлення і характерні риси.

· Основні тенденції некласичної філософії кінця ХІХ ст.

· Еволюція позитивізму.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...