Главная Обратная связь

Дисциплины:


Х. Методичне забезпечення. 4 страницаакумуляція;

____________________________________;

____________________________________;

____________________________________.

14. Доповнити соціальні функції науки:

пізнавальна;

____________________________________;

____________________________________;

____________________________________.

15. Доповнити соціальні функції культури:

ціннісно-орієнтуюча;

____________________________________;

____________________________________;

____________________________________.

16. Доповнити аксіологічні моделі, які існують у сучасній філософії:

інтуїтивізм;

____________________________________;

____________________________________;

____________________________________.

17. Доповнити типи глобальних проблем:

демографічна;

____________________________________;

____________________________________;

____________________________________.

18. Доповнити основні типи цінностей:

духовні;

____________________________________;

____________________________________;

____________________________________.

Альтернативні тести (можлива відповідь на питання: або “так” або “ні”, дайте пояснення, чому).

19. Чи тотожні поняття “народонаселення” і “суспільство”?

20. Чи тотожні поняття “культура” і “цивілізація”?

21. Чи тотожні поняття “праця” і діяльність”?

22. Чи тотожні поняття “глобалізм” і “глобальні проблеми”?

23. Чи тотожні “антикультура” і “контркультура”?

 

5. для модуля V. Філософська антропологія.

1. Свобода це:

можливість людини робити те, що вона бажає;

уміння діяти на основі пізнаної необхідності;

уміння підкоряти усе власній волі;

усвідомлена необхідність.

2. Яке на Вашу думку вірне розуміння сутності людини: сутність людини:

закодована в генах: передається батьками при народженні людини;

є “ансамбль” усіх суспільних відносин;

робиться індивідом у процесі його життєдіяльності;

залежить від божественної благодаті.

3. Філософська антропологія – це:

філософський напрямок, який займається проблемами сутності людини;

теорія антропосоціогенезу;

теж саме, що і антропоморфізм;

антимарксизм.

4. З точки зору філософії, людина – це:

суб’єкт культури;

результат обставин;

образ, подібний до Бога;

ступінь розвитку “царства природи”.

5. Що, на Вашу думку, може бути критерієм відмінності людини від тварини (доведіть свою позицію):

моральність;

свідомість;

релігійність;

свідома життєдіяльність.

6. Яка концепція сутності людини, на Ваш погляд, є переконливішою, обгрунтуйте:

сутність людини – соціальна;

сутність людини – психосоматична ( в несвідомо психічному);людина існує без сутності;

сутність людини – біологічна.

7. Яка з концепцій сенсу життя, на Вашу думку, є найпереконливішою, обгрунтуйте: оберіть концепцію і обгрунтуйте свій вибір:

сенс життя одвічно властивий глибинним основам життя;

сенс життя знаходиться за межами життя (тобто мета надає смисл людському життю);

життя не має сенсу: він створюється самим суб’єктом;

8. Родоначальником філософії людини є:

Фалес;

Гегель;

Сократ;

Демокріт.

Поясніть , чому Ви так вважаєте.

9. Людина становиться особистістю:

у пренатальному спілкуванні матері і плоду;

при народженні немовляти;

у дво – трирічному віці;

у процесі соціалізації своєї індивідуальності.

Поясніть обрану позицію.

10. Доповніть типологію особистості і дайте пояснення:

фізична особистість;

__________________________;

__________________________;

__________________________.

11. Доповніть елементи структури особистості:

потреби;

__________________________;

__________________________;

__________________________.

12. Ґрунтом вироблення переконань особистості є:

світогляд;

__________________________;

__________________________;

__________________________.

13. Доповніть соціальну типологію особистості:

діячі;

__________________________;

__________________________;

__________________________.

14. Свобода особистості – це:

пізнана необхідність;

вседозволеність;

рівність і справедливість;

свобода вибору.

Альтернативні тези, ставлення до яких необхідно обґрунтувати:

15. Чи є тотожними висловами “індивідуальні властивості особистості” і “особистісні властивості індивіда”?

16. Чи мають спільність між собою “волюнтаризм” і “фаталізм”?

17. Чи тотожні поняття “свобода “від” і свобода “для”?

XIV. Література та першоджерела

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: 1996.

2. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу XVII – XVIII ст.- К.: 2000.

3. Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. – К.: 2004.

4. Історія філософії. Підручник.- Х., 2003.

5. Кремень В.Г., Ільїн В.В.Філософія: мислителі, ідеї, концепції. Підручник. – К.: 2005.

6. Філософія: навч. посібник / за ред. І.Ф.Надольного. – К.: 2004.

7. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – М.: 2001.

8. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: 1993.

9. Гордієнко А. Методологічні проблеми осмислення буття людини в західноєвропейських філософських концепціях другої пол. ХХ ст. // Філос. і соц. думка.– 1995.– №5-6.

10. Духовне оновлення суспільства. – К.: 1990.

11. Кондзьолка В. Історія Середньовічної філософії. – Львів, 2001.

12. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. – К.: 1996.

13. Філософія. Підручник. – Х.: 2001.

14. Ярошовець В.І. Історія філософії від структуралізму до постмодернізму. – К.: 2004.

15. Філософія. Навч. посібник. – К.: 2002.

16. Філософський словник соціальних термінів. – Київ-Харків: 2002.

17. Новейший философский словарь. – Минск: 2001.

18. Читанка з історії філософії. У 6 кн. – К.: 1992

 

Студентам також рекомендується використовувати матеріали з Інтернету.

19. Аристотель. Метафизика. Соч. в 4-х т. – М.: 1983, - Т.1.

20. Арлычов А.Н. Саморегуляция, деятельность, сознание. – СПб.: 1992.

21. Наш перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті. – К.: 2004.

22. Бэкон Ф. Новый Органон. Соч. в 2-х т. – М.: 1998.

23. Бергсон А. Два источника морали и религии. – М.: 2004.

24. Бердяев А.Н. Философия свободного духа. – М.: 2004.

25. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Кн.1,2 . – М.: 2000.

26. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: 2002.

27. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. В 2-х ч. – М.: 2001, - Ч. 1,2.

28. Винниченко В. Відродження нації. – К.: 1990.

29. Виттенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.: 2004.

30. Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. – СПб.: 2000.

31. Чижевський Дмитро. Філософія Г.С.Сковороди. – Х.: 2004.

32. Гоббс Т. Левиафан. Избр. произв. в 2-х т. – М.: 1964, – Т. 2.

33. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. – М.: 2004.

34. Гельвеций К. О человеке. Соч. в 2-х т. – М.: 1974, - Т. 2.

35. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. в 4-х т. – М.: 1969, - Т. 4.

36. Гадамер Г.Г. Истина и метод. – М.: 1988.

37. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. – М.: 2003.

38. Декарт Р. Рассуждение о методе. Избр. произв. в 2-х т. – М.: 1989, - Т. 1.

39. Джеймс В. Прагматизм. – К.: 1995.

40. Зиммель Г. Философия культуры. Соч. в 2-х т. – М.: 1996.

41. Ильин В.В. Теория познания. – М.: 1994.

42. Кант I. Критика чистого розуму. – К.: 2000.

43. Камю А. Бунтующий человек. – М.: 1999.

44. Концепция виртуальных миров и научное познание. – М.: 2000.

45. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме.Избр. произв. – М.: –Т.I.

46. Лосев А.Ф.Философия. Мифология. Культура.– М.: 2001.

47. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року. – К.: 1989.

48. Мир философии. – М.: 1991, - Ч. 1,2.

49. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К.: 1993.

50. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. – М.: 2000.

51. Джемс У. Прагматизм. – К.: 1995.

52. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? . – М.: 2002.

53. Ленін В.І. До питання про діалектику. // Повн. зібр. тв. – К.: 1958, - Т. 29.

54. Парсонс Г. Человек в современном мире. – М.: 2001.

55. Поппер К. Объективное знание. – М.: 2002.

56. Поппер К. Логика роста научного знания. – М.: 2003.

57. Платон Соч. в 5-х т. – М.: 1981, - Т. 3.

58. Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. – М.: 1996.

59. Пролеев В.С. Духовность и бытие человека. – К.: 1992.

60. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М.: 1999.

61. Рассел Б. Человеческое познание. – М.: 1997.

62. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. – М.: 1996.

63. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. // Сумерки богов. – М.:

1989.

64. Сковорода Г.С. Сад божественных песней. – К.: 1993.

65. Мозгова Н.Г. Київська духовна академія. Філософський спадок.- К.: 2004.

66. Слюсарчук Р.О.,Ліницький П. Про сутність людини та сенс буття. –

К.: 1998.

67. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М.: 2002.

68. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. – К.: 1995.

69. Франк С.П. Духовные основы общества. – М.: 2003.

70. Франко І.Я. Мислі про еволюцію в історії людськості.//Франко І.Я. Твори.

– К.: 1956, - Т.19.

71. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: 2004.

72. Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: 1991.

73. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: 2000.

74. Шевченко Т.Г. Щоденник. – К.: 1997.

75. Философия истории.Антология. – М.: 2004.

76. Фрейд З. Психоанализ.Религия.Культура. – М.: 2004.

77. Философия в эпоху постмодерна. – Минск: 2005.

78. Юркевич П. З рукописної спадщини. – К.: 1999.

79. Ясперс К. Смысл и назанчение истории. – М.: 2001.

80. Микешина Л.А. Философия познания. – М.: 2005.

81. Виртуалистика: экзистенциальный и эпистемологический аспект. –

М.: 2005.

82. Хесле В. Философия и экология. – М.: 2004.

83. Философия науки. – М.: 2005.

84. Ящук Г.І. Філософія історії. – К.: 2004.

85. Лукашевич Н.П. Социология воспитания. – К.: 1996.

86. Ткачук М.Л. Києво-Могилянська академія і становлення академічної

філософії в Україні//Філософська думка. – 2000. - №4.

87. Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия // Вопр. филос. – 2003. - №6.

88. Енгельс Ф. Діалектика природи // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.20.- с.128-136.

89. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М.,1991. – с.5- 99, 132 – 167, 185-198, 199- 214, 230 – 262, 263- 279, 280- 360.

90. Горский Д.П. О критериях истины // Вопр. филос. – 1998. - №2.

91. Лекторский В.А. Объект, субъект, познание. – М.: 1980.

92. Ойзерман Т.И. Эмпирическое и теоретическое: различие, противоположность, единство // Вопр. филос. – 1985. - №12.

93. Копнин П.В. Гносеологичесике и логические основы науки. – М.:1974.

94. Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. – М.: 1988.

95. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. М.,1981. – с.12-67.

96. Рузавин В.И. Самоорганизация и организация в развитии общества // Вопр. филос. – 1995.

97. Бойченко І.В. Філософія історії. – К.: 2000.

98. Маркс К. До критики політичної економії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори.- Т.13. – с.5-9.

99. Шпенглер О. Закат Европы. – М.: 1993.- Т.1.- с.131-165, 262-266.

100. Маркс К. Иосифу Вейдемейеру,5 марта 1852г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 28. – с.422-428.

101. Проблема людини в українській філософії ХVII- XVIII ст. – Л.: 1998.

102. Афанасьев М.С. Социальные ценности и ценностная ориентация личности. – М.:1990.

103. Антология мировой философии. Соч. в 4-х т. – М.: 1969.

104. Максимов С.І. Особистість і суспільство. – Харків: 1993.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...