Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Суспільство як соціальна системаТема 1. Вступ до соціології

Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології.

Сутність “соціального” як провідної соціологічної категорії.

Структура соціологічного знання.

Методи соціології.

Сутність соціологічних категорій “соціальні відносини”, “соціальне явище”, “соціальний процес”, “соціальний закон”, їх взаємозв’язок.

Соціальні закони, їх класифікація.

Основні функції соціології.

Особливості соціології, як наукової дисципліни, що вивчає людське суспільство.

Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні українського суспільства.

Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології

Особливість протосоціологічного знання, його основні форми.

Платон та Аристотель як попередники соціологічної науки.

Розвиток соціології в період середньовіччя.

Передумови появи соціології як самостійної науки.

Основні періоди та етапи становлення і розвитку соціології як науки.

О.Конт – засновник соціології. Обґрунтування О.Контом необхідності науки про суспільство.

Позитивістська соціологія О. Конта.

Зміст “статики” та “динаміки” контівської соціології.

Еволюціоністська соціологія Г.Спенсера.

Вчення Г.Спенсера про соціальні інститути.

Марксистська соціологія, її особливості.

Розвиток соціології Е.Дюркгеймом.

Проблема соціальної солідарності за Е.Дюркгеймом.

Соціологічні ідеї П.Сорокіна.

Порівняльний аналіз концепцій “економічної людини” Ф. Тейлора і “соціальної” Мейо.

Соціологічна концепція самогубства Е.Дюркгейма.

Розуміюча соціологія М.Вебера.

Соціологічне вчення М.Вебера про “ідеальні типи”.

Емпірична соціологія, зміст основних етапів її розвитку.

П.Сорокін – видатний соціолог ХХ століття.

Структурний функціоналізм Т.Парсонса.

Основні напрями сучасної соціології.

Витоки української соціології, їх характерні риси.

Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні.

Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова.

Соціологія радянського періоду та її криза.

Роль М.Грушевського у розвитку соціологічної науки.

Проблеми розвитку сучасної української соціології.

Соціологія В.Парето.

Соціологія В.Липинського.

Тема 3. Суспільство як соціальна система

Суспільство як соціальна система та соціальне явище.

Основні ознаки суспільства і типологія суспільств.

Характерні особливості сучасного (постіндустріального) суспільства.

Особливості розвитку сучасного українського суспільства.

Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільства.

Соціальна структура суспільства, її складові.

Група як складова соціальної структури суспільства. Класифікація груп.Соціальні відносини, їх роль у формуванні соціальної структури суспільства.

Поняття соціального інституту, його види.

Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства.

Інституціалізація, її ознаки (навести приклади).

Найважливіші соціальні інститути сучасного українського суспільства, проблеми їхньої взаємодії.

Політика як соціальний інститут, його функції.

Релігія як соціальний інститут, ефективність його функцій.

ЗМІ як соціальний інститут, його функції.

Соціологічне тлумачення соціальної організації і самоорганізації.

Сутність теорії соціальної стратифікації.

Історичні типи стратифікації.

Основні чинники та критерії соціальної стратифікації.

Соціальна нерівність як основа стратифікації.

Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації.

Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства.

Соціальна мобільність та її види.

Сутність процесу маргіналізації, його особливості в Україні.

25. Трансформація соціальної структури українського суспільства.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...