Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ І. Педагогічна діяльність і особистість педагогаM.M. ФІЦУЛА

Вступ до педагогічної професії

Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти

 

 

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА - БОГДАН 2003

ББК 74.00я73 Ф66

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор А.В. Вихрущ;

проректор з наукової роботи ТДПУ ім. В. Гнатюка, доктор пед. наук, професор

Г. В. Терещук

Охороняється законом про авторське право.

Жодна частина даного видання не може бути використана чи відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Фіцула М.М.

Ф66 Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. -2-е вид. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. —136 с.

ISBN 966-692-199-5

 

У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, сформульовано вимоги до особистості вчителя, охарактеризовано сучасну загальноосвітню школу. Розкрито також проблеми підготовки майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі: зміст і форми навчання студентів; педагогічна практика студентів у школі і підготовка їх до педагогічного спілкування; самостійна робота і самовиховання майбутніх педагогів; структура системи освіти в Україні, принципи її побудови.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог чинної навчальної програми.

ББК74.00я73

 

© Фіцула М. М., 2003 © Навчальна книга - Богдан, макет, художнє оформлення, 2003

... Ця посада набагато ваговитіша за найвищі посади в державі (Платон)

ПЕРЕДМОВА

Курс "Вступ до педагогічної професії", що вивчається у першому семестрі, відкриває весь цикл психолого-педагогічних дисциплін і логічно пов'язаний з основними теоретичними курсами педагогіки і психології та педагогічною практикою, яка розпочинається з другого семестру.

Мета цього курсу — розкриття перед студентами перспективи і шляхів оволодіння професійною діяльністю вчителя—вихователя і викладача навчального предмета, сприяння підготовці першокурсників до педагогічної практики.

Завдання курсу:

♦ сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності;

♦ показати загальноосвітню школу як галузь майбутньої професійної діяльності;

♦ ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому пе­дагогічному закладі освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів;

♦ розкрити місце педагогічної практики студентів у їх професійній підготовці, шляхи формування культури педагогічного спілкування;

♦ дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи студентів з оволодіння спеціальністю, про роль самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності;♦ ознайомити майбутніх учителів із системою освіти в Україні, принципами її побудови;

♦ сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку йо­го культури, ерудиції.

Вивчення "Вступу до педагогічної професії" повинно сприяти адаптації першокурсників до умов навчання у вищому педагогічному закладі освіти, свідомому і активному їх включенню до самостійної навчальної, наукової, громадської діяльності, має забезпечити початкову підготовку до проведення педагогічної практики.

Вивчення цієї навчальної дисципліни повинно пробуджувати інтерес студентів до педагогічної теорії, до передового педагогічного досвіду, формувати установку на оволодіння професійними знаннями, необхідними для педагогічної діяльності.

З метою поглиблення самостійної роботи над курсом наприкінці кожної теми вміщено контрольні запитання, завдання і список рекомендованої літератури.Тема 1. Особливості педагогічної діяльності

 

 

Розділ І. Педагогічна діяльність і особистість педагога

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...