Главная Обратная связь

Дисциплины:


У професійному мовленні. ознайомитися з морфологічними та синтаксичними нормами української літературної мови в професійному мовленні;Варіанти норм

Мета:

ознайомитися з морфологічними та синтаксичними нормами української літературної мови в професійному мовленні;

розглянути особливості відмінкових форм іменників, ступенів порівняння прикметників, норми вживання числівників у фаховому мовленні;

розвивати навички грамотного мовлення та письма;

виховувати повагу до рідної мови.

Література:

Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К, 1998. - С.

Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник. - К., 1999. - С.

Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. Г.Л.Вознюка. – К.: Знання, 2010. – С.

Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Довідник, - К., 1993. - С. Українська моваза професійним спрямуванням: Практикум: навч. посіб./ Т.В.Чорновол, Н.П. Руденко. – К.: ВЦ «Академія», 2010. С. .

ХІД РОБОТИ

І Теоретичний блок:ознайомтеся з теоретичним матеріалом,законспектуйте.

Морфологічні норми

у професійному мовленні

Рівень культури мовлення особистості залежить від правильного та нормативного послуговування морфологіч­ними нормами української літературної мови. Порівняно з лексичними похибками, на морфологічному рівні помилки менш поширені, проте слід бути уважними у процесі тво­рення різних граматичних форм іменників, прикметників, числівників, активних та пасивних дієприкметників тощо.

Іменник

Давальний відмінок

У давальному відмінку іменники чоловічого роду II відміни мають паралельні закінчення -ові, -еві (-єві) і -у, -ю: писати ректорові (ректору ), рекомендувати деканові (декану), відповісти директорові (директору).

Якщо в тексті поряд розташовано кілька іменників чо­ловічого роду у формі давального відмінка однини, то ре­комендують варіювати закінчення: Надсилаємо керівни­кові навчального закладу Петру Олександровичу Шевчен­ку повідомлення.

Кличний відмінок

В українській мові використання у звертаннях форм називного відмінка, що властиво російській мові, є ненор­мативним, отже, варто послуговуватися кличним відмін­ком: Василю Васильовичу, Петре Пилиповичу, Анатолію Івановичу, Ганно Василівно, Наталю Олександрівно, Те­тяно Володимирівно тощо.

Прикметник

Часто порушення морфологічних норм у сучасній ук­раїнській мові трапляється через неправильне творення якісних прикметників.

Ступенювання прикметників

Прикметники мають вищий і найвищий ступені порів­няння.

Вищий ступінь прикметників утворюють додаванням: а) суфікса -іш- або -ш- до основи чи кореня звичайної фор­ми якісного прикметника: нов-іш-ий, повн-іш-ий, син-іш-ий, дешев-ш-ий, солодший; б) слів більш, менш до звичай­ної форми якісного прикметника: більш вдалий, більш гли­бокий, менш вередливий.Найвищий ступінь прикметників утворюють додаван­ням: а) префікса най- до форми вищого ступеня: найбіль­ший, найкраща, найменше; б) слів найбільш, найменш до звичайної форми якісного прикметника: найбільш зруч­ний, найбільш стійка, найменш приємне.

Для підсилення вживають при формах найвищого сту­пеня прикметників частки що і як. Пишуть їх з прикмет­никами разом: щонайсильніший, якнайбільший, якнай­швидший.

Для офіційно-ділового стилю мовлення характерна складена форма ступенів порівняння прикметників.

Активні та пасивні дієприкметники

Переклад з російської та польської мов дієприкметни­ків і дієприкметникових зворотів українською мовою під­порядкований таким правилам:

Пасивні дієприкметники російської мови на -м(ий) в українській мові змінюють дієприкметники на -н(ий). На­приклад: производимый (рос.) — вироблюваний (укр.); не­достижимый (рос.) — недосяжний (укр.).

Активні дієприкметники теперішнього часу російсь­кої мови відтворюють прикметники українською мовою: навколишній, життєствердний, руйнівний.

Активні дієприкметники минулого часу пишуть із суфіксом -л: посивілий, завислий.

Російські активні дієприкметники перекладають в українській мові як іменники: работающий — працівник; играющий — гравець.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...