Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ставлення вчителя до себеПостійна робота вчителя над собою, удосконалення себе як особистості, що є головним фактором педагогічного впливу на учнів.

— Піклуватися про свою моральність, ідейно-теоретичний та інтелекту­альний розвиток, про підвищення рівня своєї культури як необхідної умови

едагогічного впливу особистості і підвищення її педагогічної майстерності.

— Бути прикладом для учнів, здійснювати постійний контроль за зральною стороною своєї поведінки, керувати своїми емоціями.

—Піклуватися про свій авторитет—важливий фактор педагогічного впливу і учнів.

— Бути самокритичним і вимогливим до себе, тверезо оцінювати відпо­відність своїх знань, умінь і навичок потребам виховання й навчання підростаючого покоління.

Ставлення вчителя до керівника школи.

Практичне сприяння керівнику школи у поліпшенні організації навчально-виховного процесу.

— Дотримуватись дисципліни педагогічної праці, бути готовим підкори­тися волі керівника колективу у процесі роботи.

— Нести відповідальності за стиль, зміст і методи діяльності керівника школи, активно протистояти неправильним у педагогічному і соціальному смислі поглядам і діям керівника.

— Прагнути до справедливої оцінки діяльності керівника учительського колективу, не перебільшувати його заслуг.

—Не допускати підлабузництва і угодовства щодо керівника педагогічного колективу, бути непримиренним до прояву цих якостей у своїх колег.

Запитання і завдання.

1. Дайте психолого-педагогічну характеристику сучасного студента вищого педагогічного закладу освіти.

2. Назвіть права та обов'язки студента вищого закладу освіти.

3. Охарактеризуйте зміст і методику самостійної роботи студента вищого закладу освіти.

4. Розкрийте місце наукової роботи студента в його самостійній роботі.

5. Покажіть роль самовиховання у підготовці майбутнього педагога.

6. Охарактеризуйте етапи процесу самовиховання.

7. Розкрийте зміст основних прийомів самовиховання.

8. Складіть план самовиховання на семестр і обговоріть його з однокурсниками, викладачем кафедри педагогіки чи психології.

9. Уважно прочитайте "Кодекс професійної етики вчителя" і, проаналізувавши позитивні та негативні сторони своєї особистості, продумайте програму роботи над удосконаленням своєї особистості на перспективу.

10. Складіть коротку програму самостійної позааудиторної роботи з підвищення своєї педагогічної культути. До неї можна включити такі пункти:

а) вивчення науково-методичної літератури з питань навчання й виховання;

б) ознайомлення з передовим педагогічним досвідом;

в) оволодіння технологією педагогічної майстерності (за допомогою спеціальних вправ у процесі безвідривної практики);

г) формування якостей особистості вчителя-вихователя.

ІІІ. Рекомендована література

1. Введение в специальность/Под. ред. Л.И. Рувинского. —Москва: Просвещение,

1988. —208 с.

2. Выдрин В.М. Введение в специальность. — Москва: Физкультура и спорт, 1980. —118 с.

3. Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя. — Москва: Просвещение, 1986. — 143 с.

4. Педагогика и психология: Учебное пособие /Под ред. К.А. Абульхановой. — Москва: Совершенство, 1998. — 298 с.

5. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. — К.: ВЦ "Академія", 2001. — 546 с.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...