Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який документ є підставою для оприбуткування на баланс незрілих довгострокових біологічних активів рослинництва?Тестові завдання з теми «Організація обліку біологічних активів».

Виконала студентка 361 групи Шварьова О.П.

Завдання укладено за матеріалами підручника «Організація обліку» Кужельного М.В. та Левицької С.О. (м. Рівне, 2010 рік).

На якому рахунку ведеться облік витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями біологічних активів?

а) на рахунку 15 «Капітальні інвестиції»;

б) на рахунку 79 «Фінансові результати»;

в) на рахунку 23 «Виробництво»;

г) на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»;

д) на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи».

Якою кореспонденцією рахунків відображається в обліку переведення молодняку тварин до складу довгострокових біологічних активів?

а) Дт 155 Кт 21;

б) Дт 231 Кт 232;

в) Дт 26 Кт 21;

г) Дт 21 Кт 155;

д) Дт 232 Кт 27.

За якою вартістю зараховуються на баланс довгострокові біологічні активи тваринництва, якщо вони передаються як внесок до статутного капіталу?

а) за цінами активного ринку;

б) за первісною вартістю;

в) за цінами можливою реалізації, зменшеними на очікувані витрати на місці продажу;

г) за собівартістю;

д) за погодженою справедливою вартістю.

Яким нормативним актом регулюється нарахування амортизації на довгострокові біологічні активи протягом строку їх корисного використання?

а) П(С)БО 2 «Баланс»;

б) П(С)БО 7 «Основні засоби»;

в) П(С)БО 30 «Біологічні активи»;

г) П(С)БО 16 «Витрати»;

д) П(С)БО 11 «Зобов’язання».

5. Який запис характеризує результати від зміни справедливої вартості довгострокових біологічних активів (дооцінки), що надійшли в поточному році:

а) Дт 375 Кт 16;

б) Дт 232 Кт 212;

в) Дт 27 Кт 10;

г) Дт 163 Кт 710;

д) Дт 134 Кт 746.

В якому регістрі журнально-ордерної системи обліку ведеться синтетичний облік поточних біологічних активів тваринництва?

а) Зведена відомість № 5.1;

б) Реєстр № 6.3;

в) Журнал-ордер № 8;

г) Звіт № 5.9;

д) Відомість № 3.2.

7.Згідно з П(С)БО 7, метод амортизації довгострокових біологічних активів тваринництва, що обліковуються за первісною вартістю регулюється:

а) амортизація по даному об’єкту обліку не нараховується;

б) обирається підприємством самостійно і відображається в наказі про облікову політику;

в) П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»;

г) Методичними рекомендаціями щодо обліку основних засобів № 561;

д) М(С)БО 41 «Сільське господарство».

8. Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», до статей витрат при закладці та вирощуванні довгострокових активів рослинництва включають:

а) виробничу собівартість закладки;

б) оплату праці та вартість насіння;в) лише вартість насіння та добрив;

г) добрива, насіння та паливо;

д) витрати на оплату праці, на насіння та садивний матеріал, на паливо та мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин, роботи та послуги та інші прямі витрати (плату за оренду земельних і майнових паїв), та загальновиробничі витрати.

9. Аналітичний облік поточних біологічних активів рослинництва при використанні журнально-ордерної системи обліку ведеться:

а) у Відомості 8.2;

б) у Журналі-ордері № 9;

в) у Виробничому звіті № 5.5;

г) на субрахунку 212;

д) облік ведеться на розсуд підприємства у довільному порядку.

10. Виявлену нестачу молодняку тварин при інвентаризації відображають записом:

а) Дт 21 Кт 107;

б) Дт 232 Кт 212;

в) Дт 21 Кт 719;

г) Дт 16 Кт 21;

д) Дт 947 Кт 21.

Який документ є підставою для оприбуткування на баланс незрілих довгострокових біологічних активів рослинництва?

а) Акт приймання-передачі основних засобів;

б) Інвентаризаційний опис;

в) Лімінто-забірні картки на списання садивних матеріалів;

г) Акт приймання багаторічних насаджень;

д) Накладні внутрішньогосподарського призначення на переміщення добрив.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...