Главная Обратная связь

Дисциплины:


Результати дослідження та їх узагальненняФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Удосконалення швидкісно-силових характеристик ударів у боксерів високої та середньої кваліфікації

Постановка проблеми. Змагальний двобій боксерів вимагає високого рівня прояву таких швидкісно-силових якостей як бистрота реакції, швидкість поодиноких і серійних ударів, темп рухів і сила ударів. Швидкісно-силові якості є базою, що визначає рівень фізичної підготовленості боксера, а недостатній їх розвиток збільшує тривалість формування спеціальних навичок упродовж оволодіння технікою боксу і знижує ефективність їх використання в умовах змагального поєдинку [1, 2, 5]. Боксер з недостатньо розвинутими швидкісно-силовими якостями із запізненням виконує прийоми і дії в умовах дефіциту часу, втрачає, при цьому, необхідну потужність та інтенсивність дій, що негативно впливає на спортивний результат [5]. Одним із завдань фізичної підготовки боксерів є оволодіння спроможністю проявляти швидкісно-силові якості на фоні зростаючої втоми під час змагань [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Огляд спеціальної літератури [3, 6] виявив групу основних методів розвитку швидкісно-силових характеристик ударів боксерів. Дослідження, які були проведені науковцями, спрямовані, саме, на максимальний розвиток сили та швидкості поодиноких ударів та багато-ударних комбінацій. Встановлено, що швидкісно-силові якості займають провідне місце у фізичній підготовці висококваліфікованих боксерів [4].

Мета дослідження:Пошук раціональних шляхів удосконалення швидкісно-силових характеристик ударів.

Завдання дослідження:

1. Визначити показники швидкісно-силових характеристик у комбінаціях різної тривалості боксерів високої та середньої кваліфікації.

2. Виявити кореляційні взаємозв’язки між показниками швидкісно-силових характеристик у боксерів різних кваліфікаційних груп.

3. Розробити практичні рекомендації для подальшого педагогічного контролю за боксерами високої та середньої кваліфікації.

Методи і організація дослідження.У роботі застосовано такі методи дослідження: аналіз літературних джерел і узагальнення; педагогічне тестування з використанням методу хронодинамометрії; методи математичної статистики.

У дослідженнях прийняли участь 29 боксерів віком 17-25 років, з яких 15 боксерів середньої кваліфікації (11 – першого спортивного розряду, 4 кандидатів у майстри спорту, етап спеціалізованої базової підготовки) і 14 боксерів високої кваліфікації (3 – майстра спорту міжнародного класу, 11 – майстрів спорту, етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей). Після стандартної розминки боксер займав зручну дистанцію до спеціалізованого боксерського снаряду, обладнаного хронодинамометром [7]. У режимі, максимально наближеному до змагального, кожний боксер виконував 2, 4 і 8 ударів ситуаційного характеру і трьох-ударні комбінації індивідуального характеру у спрощених та в умовах повторного виконання, а також спурти тривалістю 4, 8 та 40 сек.Результати дослідження та їх узагальнення.

Показники сили ударів комбінації (табл. 1) при спрощеному і складному виконанні у боксерів обох кваліфікаційних груп знаходяться на одному рівні, про що свідчить відсутність вірогідності різниці між показниками сили кожного удару в досліджених сполученнях.

 

Таблиця 1

Показники абсолютної сили ударів (у.о.) три-ударної комбінації (прямий правою, лівий знизу, збоку правою) за умовою поодинокого (спрощені умови виконання ударів) і повторного виконання (складні умови виконання ударів)

Кваліфікація боксерів Поодиноке виконання Повторне виконання
F1 F2 F3 F1-1 F1-2 F1-3 F2-1 F2-2 F2-3
Висока (n = 14)                  
Середня (n = 15)                  
  P   >0,05   >0,05   >0,05   >0,05   >0,05   >0,05   >0,05   >0,05   >0,05

 

Примітки:

1. F1, F2, F3 - сила першого, другого, третього ударів при поодинокому виконанні комбінації;

2. F1-1, F1-2, F1-3 - сила першого, другого, третього ударів першої атаки при повторному виконанні комбінації;

3. F2-1, F2-2, F2-3 - сила першого, другого, третього ударів другої атаки при повторному виконанні комбінації після відхіду з кроком і миттєвого зближення зі снарядом.

В боксерів обох кваліфікаційних груп величина сили ударів не змінюється по мірі виконання комбінацій як у спрощених, так і складних умовах (табл. 1). Тобто, вірогідність різниці відсутня між показниками сили окремо кожного удару сполучення (першого удару, другого, або третього) відповідно впродовж поодинокого та повторного виконання.

Тестування сили ударів три-ударної комбінації (прямий правою, збоку лівою та правою) свідчать, що боксери як високої

кваліфікації так і боксери середньої кваліфікації здатні виконувати ефективні удари за показниками абсолютної сили.

У попередніх дослідженнях (Никитенко С.А., 2001) доведено, що удари, показники абсолютної сили яких дорівнюють вище 115 ум. од., у певних ситуаціях двобою (якщо даний удар несподіваний і точний) є ефективними.

Проведені нами дослідження свідчать (табл. 1), що сила ударів правою рукою у боксерів високої кваліфікації і у боксерів середньої кваліфікації вища показника критерію ефективності ударів (115 умовних одиниць). Так, боксери високої та середньої кваліфікації при поодинокому і повторному нанесенні комбінації удари виконують з силою, вищою 115 ум. од.: боксери високої кваліфікації – відповідно 130, 145, 117, 130, 132, 131 умовних одиниць. Боксери середньої кваліфікації – відповідно 132, 140, 120, 129, 131, 130 умовних одиниць.

Час ударів (табл. 2) вірогідно менший у боксерів високої кваліфікації, ніж у боксерів середньої. Тобто, боксери високої кваліфікації виконують удари зі швидкістю, вірогідно вищою, ніж середньої кваліфікації.

 

Таблиця 2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...