Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шаблон — це відформатований певним чином документ- заготовка, який зберігається в окремому файлі та використову­ється як основа для створення нових документів певного типуУрок №5

Конспект-лекція

Тема: Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра

ОПРАЦЮВАТИ І ЗАКОНСПЕКТУВАТИ ІНФОРМАЦІЮ

Перевірка конспекту та опитування у вівторок 01.10.2014

Шаблон — це відформатований певним чином документ- заготовка, який зберігається в окремому файлі та використову­ється як основа для створення нових документів певного типу.

Наприклад, шаблон для створення листа, звіту, резюме, вітальної листівки, візитки тощо.

Відкривши шаблон, користувач побачить на екрані текстовий доку­мент, у якому можуть міститися поля для введення тексту, написи, ри­сунки, колонтитули, логотипи. До документа вже може бути застосована певна тема та використані стилі оформлення різних об'єктів. Вікно про­грами також може бути налаштовано певним чином - змінено вигляд па­нелей інструментів, меню тощо. Користувачу залишається тільки запо­внити відповідні місця документа потрібним змістом і зберегти документ у текстовому файлі - форматування та структурування документа вже визначено самим шаблоном.

Використання шаблонів значно полегшує роботу користувача, оскіль­ки будучи один раз підготовленими і збереженими на зовнішніх носіях, вони є основою для швидкого створення аналогічних за формою, але різ­них за вмістом документів без затрат часу на їхнє форматування.

Основна відмінність між документами і шаблонами полягає в їхньому призначенні: шаблон - це заготовка документа з готовими елементами тексту та оформлення, яка призначена для подальшого заповнення дани­ми, а документ - це вже підготовлений текст, можливо на основі якогось шаблону.

Шаблони зберігаються у файлах з розширенням імені dot та dotm. Зазвичай вони зберігаються у папці Programs Files\Microsoft Office\ Templates.

! Пам'ятайте, у шаблонах можуть зберігатися макровіруси, тому будьте обережні, використовуючи нові шаблони від невідомого ав­тора.

У текстовому процесорі Word усі шаблони розподілені на три групи:

· інстальовані - шаблони документів певних типів (листів, факсів, зві­тів та ін.), які інстальовані на комп'ютері у складі пакета Microsoft Office;

· Microsoft Office Online - шаблони документів різноманітних типів (вітальних листівок, візиток, бюлетенів, сертифікатів, грамот, запро­шень, заяв, календарів та ін.), які розташовані на веб-сайті Microsoft Office Online;

· шаблони користувача - шаблони, які створені користувачем.

Основним зі стандартних шаблонів Word є шаблон Звичайний (зберігається у файлі Normal.dotm), який автоматично відкривається із запуском програми Word і встановлює за замовчуванням такий формат об'єктів документа (табл.).Значення властивостей об'єктів документа в шаблоні Normal.dotm

Також цей шаблон визначає стильове оформлення заголовків, спис­ків, таблиць тощо.

Введення тексту, форматування окремих об'єктів, структурування тексту користувач здійснює самостійно. На основі шаблону Normal.dotm можна створювати документи різних типів.

Ще одним зі стандартних шаблонів Word є, наприклад, шаб­лон Звичайне резюме (файл MedianResume.dot). Цей шаблон містить у документі-заготовці кілька текстових полів, у які користувач вносить дані про себе: ім'я та прізвище, контактну інформацію, відомості про освіту, місце роботи тощо (фрагмент шаблону наведено на рисунку 1.66). Вставлену фотографію замінює на власну. Дату можна вибрати в кален­дарі, який відкривається під час вибору зазначеного поля. Кожна струк­турна частина документа вже відформатована і розміщена в тексті відпо­відним чином. Використовуючи цей шаблон можна швидко підготувати власне резюме.

Для створення документів на основі інстальованих шаблонів у тексто­вому процесорі Word потрібно:

 1. Відкрити Головне меню програми вибором кнопки Office.
 2. Вибрати команду Створити, що відкриває діалогове вікно Ство­рення документа.
 3. Вибрати в списку зліва в розділі Шаблони потрібну групу шабло­нів - Інстальовані шаблони (рис. 1.67).
 4. Вибрати в списку шаблонів потрібний (наприклад, Звичайне резюме).
 5. Переглянути структуру та зовнішній вигляд шаблону в полі зраз­ків (справа у вікні).
 6. Вибрати в нижній частині поля зразків перемикач Документ.
 7. Вибрати кнопку Створити.
 8. Заповнити запропоновані поля потрібними даними.
 9. Зберегти документ.

Якщо користувач бажає застосувати один із шаблонів, які розміщені на сайті Microsoft Office Online, то слід виконати таку послідовність дій:

 1. Відкрити Головне меню програми вибором кнопки Office.
 2. Вибрати команду Створити, що відкриває діалогове вікно Ство­рення документа.
 3. Вибрати в списку зліва в розділі Microsoft Office Online потрібний тип шаблону. Наприклад, Вітальні листівки.
 4. Дочекатися з'єднання із сервером сайта і відображення списку ша­блонів.
 5. Вибрати потрібний шаблон.
 6. Переглянути структуру та зовнішній вигляд шаблону в полі зразків.
 7. Вибрати кнопку Завантажити.
 8. Дочекатися завантаження шаблону.
 9. Заповнити запропоновані поля потрібними даними.
 10. Зберегти документ.

Створення документа на основі інстальованого шаблону

Створення документа на основі шаблону з Інтернету

Користувач, за бажанням, може змінити готові шаблони або створити нові. Існує кілька способів створення шаблонів документів:

І. Створення нового шаблону на основі існуючого. Для цього потрібно:

1. Відкрити шаблон, на основі якого створюватиметься новий:

1) Відкрити Головне меню програми вибором кнопки Office.

2) Вибрати команду Відкрити, у списку Тип файлу вибрати Всі шаблони Word.

3) Вибрати файл, у якому зберігається потрібний шаблон.

2. Змнити значення параметрів форматування документа, відредагувати структуру тощо.

3. Зберегти шаблон з новим іменем (тип документа вибрати Шаблон Word). Якщо документ зберегти зі старим іменем, то в такий спосіб буде змінено один з наявних шаблонів.

II. Збереження документа як шаблону. Для створення шаблону цим способом потрібно;

1. Відкрити документ, який необхідно зберегти як шаблон.

2. Вибрати в Головному меню програми команду Зберегти як.

3. Вибрати папку для збереження шаблону, ввести ім'я файлу, вибрати тип файлу - Шаблон Word (*.dot).

4. Вибрати кнопку Зберегти.

III.Створення нового шаблону документа.

Для цього необхідно:

1. Вибрати в Головному меню програми команду Створити.

2. Вибрати в списку розділу Шаблони команду Мої шаблони.

3. Установити в нижній частині вікна Створити перемикач Шаблон.

4. Вибрати кнопку ОК.

5. Розробити макет нового шаблону, створивши написи, фрагменти тексту, поля для введення тексту, оформити та структурувати документ.

6. Зберегти шаблон, указавши ім'я файлу та місце його розміщення.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...