Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття страхування в туризміСтрахування в туризмі - це система відносин між страховою компанією і туристом по захисту його життя і здоров'я та майнових інтересів при настанні страхових випадків.

Страхування здійснюється також господарюючими суб'єктами, які страхують своє майно, транспортні засоби, фінансові ризики. Ці види страхування в туризмі проводяться в тому ж порядку, що й страхування в інших галузях економіки.

Особливості страхування в туризмі стосуються безпосередньо страхування туристів. Застосовуються наступні види страхування: медичне; від нещасного випадку; майнове; на випадок затримки транспорту; витрат, пов'язаних із неможливістю здійснити поїздку; асистанс; страхування відповідальності власника автотранспортних засобів та інші.

Одним із основних видів страхування в туризмі є медичне страхування, яке, в основному, покриває всі витрати на медичні послуги, послуги стаціонарного лікування, перевезення машиною швидкої допомоги, придбання ліків, догляд за хворим, а у випадку смерті за кордоном - траспортування тіла на батьківщину.

Не менш важливим є страхування від нещасних випадків. Страховим випадком визнаються: смерть застрахованого, яка настала в результаті нещасного випадку, що відбувся із застрахованим під час дії договору страхування; інвалідність, одержана в результаті нещасного випадку; часткова втрата працездатності в результаті нещасного випадку, який мав місце під час дії договору страхування.

 

Суб'єкт туристичної діяльності, який надає туристичні послуги, зобов'язаний забезпечити страхування туристів та осіб, які їх супроводжують. Для цього договір страхування із страховиком можуть укласти самі туристи або суб'єкт туристичної діяльності як агент страхової компанії.
Особливим видом страхування є асистанс. Він забезпечує туристів або спеціалістів, відряджених за кордон, допомогою на місці в технічній (ремонт автомобіля), грошовій або іншій формі.

Асистанс - це перелік послуг (в межах угоди), які надаються в необхідний момент в натурально-речовій формі або у вигляді грошових коштів через технічне, медичне і фінансове сприяння.
В міжнародній страховій діяльності страхування відповідальності власників автотранспорту відоме під назвою "зелена картка".

"Зелена картка" - це система міжнародних угод про обов'язкове страхування громадянської відповідальності автовласника. Свою назву вона отримала за кольором і формою страхового полісу.


6)Укладання туристичного договору

Договір на туристичне обслуговування – це договір, відповідно до якого туроператор або турагент надає за замовленням туриста за обумовлену плату комплекс туристичних послуг (туристичний продукт). Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій формі. Він може також укладатися шляхом видачі (про що йдеться нижче) ваучера і навіть в електронній формі.До укладення договору на туристичне обслуговування туроператор або турагент повинен надати туристу інформацію про:

1) основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), в тому числі інформацію щодо строків їх оформлення;

2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, в тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні вади) і вік туристів;

3) туроператора (турагента), його місцезнаходження та поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності тощо;

4) розмір фінансового забезпечення туроператора чи турагента на випадок його неплатоспроможності чи банкрутства та кредитну установу, що надала таке забезпечення.

До початку надання туристичних послуг споживачу на його вимогу має бути повідомлена наступна інформація:

– про загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг (за його наявності);

– програма туристичного обслуговування;

– характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення.

– характеристика готелів, інших місць розміщення туристів.

– про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу.

– про правила в'їзду до країни (місця) та перебування там;

– про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

– про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

– про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

У договорі на туристичне (екскурсійне) обслуговування, укладеному шляхом видачі ваучера, мають міститися такі дані:

– найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, номер ліцензії (дозволу) на відповідний вид діяльності, юридична адреса;

– прізвище, ім'я, по батькові туриста (екскурсанта) або членів групи (при груповій поїздці);

– строки надання та види туристичних (екскурсійних) послуг, їх загальна вартість;

– назва, адреса та номер телефону об'єкта розміщення, його тип та категорія, режим харчування;

– розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора (турагента) або межі відповідальності суб'єкта туристичної діяльності за договором агентування;

– дата видачі ваучера.

Ваучер є документом суворого обліку. Порядок оформлення та використання ваучера затверджується Міністерством культури та туризму України.

7)Поняття туристична діяльність.Місце туризму в економіці країни
1.1Основние поняття і терміни
Технологія - це сукупність виробничих методів і процесів в окремій галузі виробництва (турбізнес). Покращений кожної ланки технологічного процесу веде до позитивних змін якості, швидкості і вартості, тим самим влеяя на суспільство і економіку країни.
Туристична діяльність - діяльність з надання різних турпослуг відповідно до вимог Закону України «Про туризм» та інших законодавчих актів.
Суб'єкти туристичної діяльності - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичної особи які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, мають ліцензію на надання різних турпослуг.
Туристична індустрія - сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, тукомплекси, готелі, ресторани, транспортні компанії ітд.) Які забезпечують прийом, розміщення та перевезення туристів.
Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни, метою на термін від 24 годин до шести місяців.
Турфірма - суб'єкт підприємницької діяльності, що займається створенням, реалізацією та організацією споживання турпродукту і має ліцензію на заняттям Турдіяльності.
Туристичні послуги - послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямованих на задоволення потреб туристів;
Туристичний продукт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі;

8) Класифікація туристичних маршрутів здійснюється за такими критеріями: - територіальний - протяжність території, по якій вони прокладені, -далекобіжні (міжнародні, національні, регіональні), ближні, місцеві; - засобом пересування - пішохідні, велосипедні, лижні, водні, кінні,комбіновані; - тривалістю - короткотермінові, багатоденні; - метою подорожі - навчальні, пізнавальні (екскурсійні, краєзнавчі,екологічні), оздоровчі (рекреаційні), спортивні, екстремальні тощо. Місцеві (краєзнавчі) маршрути - це маршрути, які починаються йзакінчуються в одній місцевості (районі) і тривають не більше одногодня. До них відносять: навчальні, прогулянково-пізнавальні татуристично-пізнавальні маршрути. Навчальні стежки - це спеціально розроблені для цілей навчання маршрутитривалістю до 3 годин. Прогулянково-пізнавальні маршрути - це маршрути, які тривають 3-4години. Туристично-пізнавальні маршрути - одноденні "маршрути вихідного дня",середньою тривалістю 4-8 годин. Ближні маршрути - це довготривалі "маршрути вихідного дня", які можутьохоплювати територію як свого, так і сусідніх районів і тривати 2-3 дні. Регіональні маршрути охоплюють територію реґіону і тривають більше 3днів, національні - виходять за межі реґіону, міжнародні - за межідержави. Класифікацію спортивних туристичних маршрутів за категоріями складностіпроводять маршрутно-кваліфікаційні комісії (МКК) при федераціяхспортивного туризму. Ті маршрути, які визнані еталонними, заносяться МККдо Переліку класифікованих туристичних маршрутів (перевалів, печер).

 

9 Дати визначення ліцензія ліцензійні умови

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) — у загальному значенні — це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов

Ліцензійні умови - це установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

 

10) За договором на екскурсійне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у себе послуги з розміщенням.

Договір на екскурсійне обслуговування укладається за правилами, визначеними цивільним законодавством, у тому числі шляхом видачі ваучера.

Загальні положення про договір на надання послуг застосовуються до договору на екскурсійне обслуговування, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.

Особа, яка надає екскурсійні послуги, зобов'язана до укладення договору на екскурсійне обслуговування надати екскурсанту необхідну і достовірну інформацію щодо екскурсійного обслуговування, його видів і особливостей, кваліфікації екскурсовода, про порядок і строки оплати екскурсійних послуг, а також надати екскурсанту на його прохання іншу інформацію з питань екскурсійного обслуговування.

Відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання зобов'язань відповідно до договору на екскурсійне обслуговування, порядок припинення договору на екскурсійне обслуговування визначаються відповідно до цивільного законодавства та законодавства з питань захисту прав споживачів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...