Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дати визначення туристична діяльністьтуристична діяльність — діяльність з надання різноманітна турис­тичних послуг відповідно до вимог Закону та інших актів зако­нодавства України;

Туристична діяльність як поняття може трактуватися з різних точок зору. Широкі верстви населення найчастіше розуміють її як заняття туризмом, відпочинком, екскурсії, дозвілля. В контексті господарських взаємовідносин туристичну діяльність визначають як виробничо-обслуговуючу діяльність з надання різно-
манітних туристичних послуг або діяльність з організації подорожей з туристичною метою. Більш широко туристична діяльність може визначатися як прояв соціальної політики держави, профспілок, підприємств з метою реалізації прав громадян на відпочинок, свободу пересування та інших.

 

Класифікація турів

Тур - це програма, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань, і комплекс заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні.

Тури поділяються на види відповідно до мети подорожі та форми щодо організаційних заходів, класифікуються за кількістю учасників, сезоном та терміном перебування (таблиця 2). Залежно від комплекса послуг та комфортності подорожування тури поділяються на класи обслуговування. Мотивація подорожі та решта її параметрів визначають програму туру. За формою тури поділяються на комплексні та індивідуальні. Індивідуальний тур передбачає забезпечення подорожування відповідно до побажань туриста. Комплексний тур формується туристичною фірмою, включає певний набір попередньо узгоджених з туристом послуг, вартість яких сплачується в повному обсязі.

 

. Мотивація-

- курортно-лікувальний
- рекреаційний
- культурно-пізнавальний
- спортивний
- діловий
- науковий, конгресний
- релігійний
- етнічний
- інші

 

 

Організаційні засади - пекидж-тур - інклюзив-тур

 

. Форми організації - організований - самодіяльний
4. Кількість учасників - груповий - індивідуальний
5. Сезонність - цілорічний - сезонний
6. Термін подорожування - короткостроковий - середньостроковий - довгостроковий
7. Клас обслуговування - V.І.Р. - люкс-апартамент - люкс - перший - туристський - кемпінг
8. Набір послуг - повний пансіон - напівпансіон - ліжко/сніданок
9. Маршрут - лінійний - кільцевий
10. Засоби долання - транспортні - пішохідні
11. Види транспорту - наземні: автомобільний, автобусний, залізничний, мотоциклетний, велосипедний, кінний та інші; - водні: річковий, морський, підводний; - повітряні: авіаційний, повітряні кулі, інші види
12. Масштаби - міжнародний - внутрішній

 Дати визначення ваучеру

Тур ваучер – це документ, який пітверджує статус особи або групи осіб, як туристів, оплату послуг чи її гарантію, і є підставою для отримання туристом тур послуг

46)

Підставами для анулювання ліцзії є:
заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
акт про повторне порушення лщензіатом ліцензійних умов;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі: для провадження господарської діяльності;
акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або специально уповноваженим органом з питань ліцензування. ( Частину першу статті 21 доповнено абзацом згідно із Законом № 2953-Ш від 17.01.2002 )
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилаеться) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.
Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній oco6i для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через piк з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку

 

47)Імідж—це цілеспрямована створена форма відображення об'єкта у свідомості людей, тобто сукупність громадського сприйняття.
Імідж прийнято розуміти як позитивний образ туристичної фірми, в більшості випадків спеціально створений.
Позитивний образ кожної фірми, в тому числі й туристичної, починається з назви. Культура обслуговування, надійність, чіткість, швидкість - все це має важливе значення для створення позитивного іміджу туристичного підприємства.
На імідж фірми працюють і її емблема, і її товарний знак.
Імідж туристичної фірми має ряд ознак:
фірма повинна бути відома клієнту чи групі клієнтів;
фірма повинна викликати до себе цікавість і привертати увагу
своїми послугами;
фірма повинна вміти впливати на свідомість, емоції, дії як окремих людей, так і цілих груп.

Основними характеристиками іміджу є:
адекватність, тобто точна відповідність створеного образу;
оригінальність - імідж має легко розпізнаватись та запам'ятовуватись;
пластичність - залишаючись незмінним, повинен оперативно реагувати на зовнішнє середовище;
адресність - повинен залучати на свій сегмент ринку визначені споживацькі групи;
ясність і конкретність, комплексність, незавершеність.
Імідж - широке поняття, яке охоплює престижну рекламу, зареєстрований товарний знак, високу якість своїх послуг, постійну турботу про клієнтів та інше.
Реклама престижу має дещо інші форми, ніж звичайна реклама. Вона включає в себе організацію благодійних заходів із відомими людьми, рекламні тури із запрошенням зірок естради, щоу-бізнесу, журналістів, топ-моделей, лауреатів престижних конкурсів тощо. Така реклама дозволяє створити певний образ фірми - імідж фірми.

Одним з основних засобів формування позитивного іміджу фірми, образу її торговельної марки є створення фірмового стилю.

Основними елементами фірмового стилю є товарний знак, фірмовий шрифтовий напис (логотип), фірмовий лозунг, фірмовий колір, фірмовий комплект шрифтів та інші фірмові константи.
Основними носіями фірмового стилю туристичного підприємства можуть виступати:
- елементи діловодства (фірмові бланки, конверти, папки-реєстратори, записні книжки та ін.);
- реклама в пресі, радіо- і телереклама;
-друкована реклама (листівки, проспекти, буклети, каталоги, та ін.);
- рекламні сувеніри;
- зовнішня реклама (вказівники, оформлення офісу, фірмовий одяг працівників, значки, нашивки тощо);
- виставковий стенд;
- документи і посвідчення (візитні картки, посвідчення працівників, перепустки, запрошення і т.д.);
- виставковий стенд та засоби пропаганди (пропагандистські проспекти, оформлення залів для прес-конференцій тощо).

 

48) Організація туристичної діяльності, як і господарювання у всіх сферах підприємництва, базується виключно на договірних взаємовідносинах. Це підтверджує незаперечну істину, що саме договори є визначальною і по суті єдиною правовою формою партнерських взаємин.

Договір (угода, контракт) - це форма документального закріплення партнерських зв'язків (предмета договору, взаємних прав та обов’язків, наслідків порушення домовленостей), яка опосередковує взаємини в процесі виробництва і реалізації продукції чи надання різноманітних послуг.

Для здійснення своєї діяльності туристичне підприємство укладає угоди (договори), з однієї сторони, з іншими організаціями, підприємствами, приватними підприємцями, які беруть участь в формуванні і просуванні туристичного продукту, з другої сторони, з споживачами туристичного продукту (туристами). Розглянемо деякі з них [19].

При організації туристичної діяльності і відсутності при цьому власної матеріальної бази суб'єкт туристичної діяльності повинен укласти письмову угоду з постачальниками і підрядниками – вітчизняними і зарубіжними партнерами, які забезпечать туристів необхідними умовами розміщення і харчування, засобами транспорту, організацією екскурсій і відпочинку.

Під час укладання договорів по реалізації турів визначаються обов'язки сторін в оформленні туристичних документів (ваучер, угода з туристом, угода про страхування). У відповідності з укладеними угодами суб'єкта туристичної діяльності, розробляються програми турів і складаються калькуляції на кожну туристичну поїздку. До угод (контрактів) партнери додають зразки своїх туристичних ваучерів.

Туристичний ваучер (путівка) – документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг.

Не менш важливі угоди зі страховими компаніями. Згідно з положенням статті 17 Закону про туризм, страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) обов'язкове і здійснюється суб'єктами туристичної діяльності на основі угод зі страховими компаніями, які мають право на здійснення такої діяльності.

Наступний вид договорів, які є обов'язковими, а порядок укладання передбачений Законом України "Про туризм", – це договори на надання туристичних послуг, які укладаються між суб'єктами туристичної діяльності та споживачами туристичного продукту. Договір (контракт) укладається в письмовій формі і повинен визначати обсяг, умови та якість надання послуг, порядок оплати та розрахунків, термін дії, права та обов'язки сторін, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору. Договір між суб'єктом туристичної діяльності і туристом або групою туристів вважається укладеним з моменту оплати вартості туру та видачі туристу чи керівнику групи туристичного ваучера [19].

Суб'єкти туристичної діяльності зобов'язані:

– надавати туристам у повному обсязі та у визначені терміни оплачені послуги у кількості та якості, обумовлених договором та програмою обслуговування;

– забезпечувати особисту безпеку туристів та збереження їх майна;

– нести матеріальну та моральну відповідальність за свої дії та дії партнерів по організації туру;

– відшкодовувати туристам відповідно до чинного законодавства України збитки, завдані їм у разі ненадання або надання в неповному обсязі чи неналежної якості туристичних послуг зі своєї вини чи з вини партнерів по організації обслуговування;

– надавати туристам повну інформацію про організацію туру, їх права, обов'язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, а також правила перетинання державного кордону;

– зберігати туристичні ресурси, а також здійснювати заходи щодо їх відновлення.

місцях транзиту та тимчасового перебування туристи зобов'язані:

– дотримуватись умов і правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;

– поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;

– виконувати митні та прикордонні правила;

– дотримуватись правил поведінки та вимог щодо збереження об'єктів історії та культури, природи;

– не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог законів, які діють на території країни перебування;

– відшкодовувати збитки, завдані їх неправомірними діями.

Турист має право відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично понесених ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення. Туроператор або турагент має право відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування туристові збитків, заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста. Наявність понесених збитків має бути підтверджена туристом.

 

49)реклама потреб

50) Перелік документів для одержання ліцензії:
- Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми. У заяві вказується повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію.
- копії установчих документів суб'єкта господарювання із вказівкою його найменування.
- засвідчені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують право власності або оренди їм службового приміщення (офісу)
- засвідчені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують рівень утворення, кваліфікації й стаж роботи, необхідні для проведення відповідного виду господарської діяльності
- нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання в розмірі, певному Законом України "Про туризм"
- засвідчена у встановленому порядку копія договору зі страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне й від нещасного випадку) туристів, які здійснюють туристичні подорожі, - для туроператорів.

Особа, що одержує ліцензію, надає паспорт і копію платіжного документу, що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, що після перевірки повертається). Плата за ліцензію здійснюється після того, як ухвалено рішення про видачу ліцензії.
Орган, що здійснює ліцензування є Держкомтуризм. Cтрок дії ліцензії становить 5 років.
Суб'єкт підприємницької діяльності, що одержав ліцензію на туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без одержання ліцензії на турагентську діяльність.
Не може бути видана ліцензія на туроператорську або турагентську діяльність суб'єктові підприємницької діяльності з назвою, тотожною назві іншого суб'єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія видана раніше й інформація про нього внесена до відповідного реєстру.
Для одержання ліцензії необхідно дотримуватися встановлених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики й підприємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту й туризму України "про затвердження Ліцензійних умов проведення господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, закордонного туризму, екскурсійний діяльності" вимог відносно :
- організації проведення діяльності
- службового приміщення для проведення господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, закордонного туризму, екскурсійної діяльності

51) Банківську гарантію для невеликих постачальників турпослуг видають чи не всі великі банки, що працюють з малим і середнім бізнесом. При цьому більшість установ мають особливі умови гарантії. І лише деякі банки (приміром, Ощадбанк, ОТП Банк, ПУМБ, Укргазбанк) пропонують власний стандартний (розроблений переважно для торгівлі) гарантійний продукт. Жодних знижок для клієнтів з РКО або інших продуктів за отримання такої гарантії на ринку немає.

Граничним терміном гарантії в більшості банків є 5 років. Хоча існують пропозиції з максимальним терміном 1-3 роки.

Коефіцієнт покриття розміру гарантії розміром застави-депозиту у половини великих банків є 1 (у банку відкривають депозит, що дорівнює розміру гарантії). Також нерідко потрібен депозит на перевищену суму (110-120% розміру гарантії).

Комісії за надання гарантії діляться на одноразові (їх може і не бути) і щорічні (вони теж можуть бути замінені одноразовою виплатою). Останні в одних банків сплачують раз на рік, рідше — раз на місяць, ще рідше — раз на квартал.

Разові виплати зазвичай дорівнюють 0,1-0,2% для туроператорів або трохи більше для турагентів (або фіксований еквівалент у 50-100 євро для обох категорій). Щорічна комісія складає найчастіше 1-2% річних для туроператорів або трохи більше для турагентів (або фіксований еквівалент у 200-400 євро на рік).

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...