Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які права і обов’язки суб’єктів оподаткування закріплює чинне законодавство України?Стаття 15. Платники податків

15.1. Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти
і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти
України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують
(передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність
(операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або
податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати
податків та зборів згідно з цим Кодексом.

15.2. Кожний з платників податків може бути платником податку
за одним або кількома податками та зборами.

Стаття 16. Обов'язки платника податків

16.1. Платник податків зобов'язаний:

16.1.1. стати на облік у контролюючих органах в порядку,
встановленому законодавством України;

16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат,
складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та
зборів;

16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку,
встановленому податковим та митним законодавством, декларації,
звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою
податків та зборів;

16.1.4. сплачувати податки та збори в строки та у розмірах,
встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;

16.1.5. подавати на належним чином оформлену письмову вимогу
контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством)
документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних
із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань),
первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову
звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою
податків та зборів. У письмовій вимозі обов'язково зазначаються
конкретний перелік документів, які повинен надати платник
податків, та підстави для їх надання;

16.1.6. подавати контролюючим органам інформацію, відомості
про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням
податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання
(щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови
використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання
внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку);

16.1.7. подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у
строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;

16.1.8. виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо
усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та
митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення
перевірки;

16.1.9. не перешкоджати законній діяльності посадової особи
контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та
виконувати законні вимоги такої посадової особи;16.1.10. повідомляти контролюючим органам за місцем обліку
такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом
трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім
випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено
законом на орган державної реєстрації);

16.1.11. повідомляти контролюючі органи про зміну
місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання
фізичної особи - підприємця;

16.1.12. забезпечувати збереження документів, пов'язаних з
виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених
цим Кодексом;

16.1.13. допускати посадових осіб контролюючого органу під
час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій
(крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів
чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для
проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та
зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.

Стаття 17. Права платника податків

17.1. Платник податків має право:

17.1.1. безоплатно отримувати в органах державної податкової
служби та в органах митної служби, у тому числі і через мережу
Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові
акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та
зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження
контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення
податкового контролю;

17.1.2. представляти свої інтереси в контролюючих органах
самостійно, через податкового агента або уповноваженого
представника;

17.1.3. обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим
Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;

17.1.4. користуватися податковими пільгами за наявності
підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

17.1.5. одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків
або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим
Кодексом;

17.1.6. бути присутнім під час проведення перевірок,
ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених
контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про
проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту
(тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням
та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку,
встановленому цим Кодексом;

17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом,
рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових
осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;

17.1.8. вимагати від контролюючих органів проведення
перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь
платника податків;

17.1.9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими
особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди
та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну,
комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час
виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків,
коли це прямо передбачено законами;

17.1.10. на залік чи повернення надміру сплачених, а також
надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку,
встановленому цим Кодексом;

17.1.11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних
незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх
посадових осіб), у встановленому законом порядку;

17.1.12. за методикою, затвердженою Міністерством фінансів
України, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць,
та використовувати дані такого обліку для складання декларації з
податку на прибуток.

17.2. Платник податку має також інші права, передбачені
законом.

Стаття 18. Податкові агенти

18.1. Податковим агентом визнається особа, на яку цим
Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів,
що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та
перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за
рахунок коштів платника податків.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...