Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості методики занять фізичними вправами через призму розв’язань завдань, які вирішуються у процесі фізкультурно-оздоровчих занять1. Зміцнення здоров’я, гармонійний фізичний розвиток, підвищення фізичної і розумової працездатності дітей. Фізичне виховання повинно бути спрямоване назагартовування, підвищення життєздатності та опірності дитячого організмунесприятливим факторам зовнішнього середовища, на зміцнення кісткової і м’язовоїсистем, а також суглобово-зв’язкового апарату, на вдосконалення функцій серцево-судинної, дихальної, нервової та інших систем. У дошкільному віці створюютьсясприятливі передумови для формування правильної постави. У зв’язку з цим центральнемісце займає всебічне і гармонійне зміцнення усіх груп м’язів, особливо спини, живота,

стоп. При систематичному і правильному використанні усіх засобів фізичної культури вдається досягти значних успіхів у зміцненні здоров’я дітей, формуванні статури і розвитку моторики.

2. Своєчасний розвиток моторики, формування життєво необхідних рухових умінь та пов’язаних з ними елементарних знань. За перші сім років життя дитинапроходить величезний і важливий шлях у розвитку моторики від хаотичних елементарнихрухів руками і ногами у перші місяці життя до складних рухових дій, котрими є ходьба,біг, стрибки, метання та ін. Цьому дитина вперше вчиться саме у дошкільному віці, до тогож розвиток рухів відбувається одночасно з фізичним розвитком. Поступове накопиченнярухового досвіду сприятливо діє на дитячий організм, а затримка та відхилення від норми фізичного розвитку уповільнюють формування життєво важливих умінь. Добре організоване і своєчасне використання передбачених програмою засобів фізичної культури у поєднанні з режимом харчування, сну і т.п. полегшує і стимулює розвиток моторики дітей дошкільного віку. Саме від якості і кількості засвоєних різноманітних рухових дій суттєво залежить діапазон контактів з реальною дійсністю, а отже, і психічний розвиток дітей.

3. Спрямована дія на розвиток спритності, бистроти, гнучкості, сили, загальної витривалості. У дошкільному віці не здійснюється спеціально організований розвиток тієїчи іншої якості. У процесі накопичення рухового досвіду, вдосконаленняморфофункціональних властивостей дитячого організму створюються сприятливіпередумови для розвитку усіх якостей.

Організовані групові заняттяфізичними вправами під керівництвом

кваліфікованого вихователя сприяють розвитку вмінь орієнтуватися у просторі і часі, узгодженості і координованості рухів (особистих і колективних), точності і ритмічності. Усе це, а також сам процес оволодіння новими рухами, розвиток рухового аналізатора дозволяють удосконалювати таку складну і важливу якість як спритність.

Ігрові завдання, пов’язані з необхідністю своєчасно і швидко реагувати на різні сигнали, сприяють розвитку бистроти рухової реакції. Поступово, у процесі оволодіння різними способами ходьби і бігу, підвищуються вимоги до швидкості пересування, розвивається здатність до прискорень. Оскільки дітей дошкільного віку привчають до правильної постави, тобто до зберігання раціональної пози під час усіх видів діяльності, виникає питання про необхідність розвитку м’язової сили. Час зберігання пози поступово збільшується, що сприяє зміцненню м’язів живота, спини. Проте важливо використовувати і спеціальні вправи, що розвивають силу відповідних м’язів, у тому числі і м’язів стопи, від яких залежить формування повноцінного склепіння та успішність оволодіння життєво важливими рухами. Для розвитку силидоречні короткочасні швидкісно-силові вправи (стрибки, метання, а також деякі вправи із подолання ваги власного тіла (лазіння та ін.).Поступовий розвиток силових здатностей у дітей дошкільного віку забезпечується використанням відносно невисоких навантажень, які створюються, головним чином, за рахунок подолання ваги власного тіла та дрібного інвентарю (палички, м’ячі, обручі та ін.).

Гармонійність фізичного розвитку людини значною мірою залежить від рухливості суглобів та еластичності м’язово-зв’язкового апарату, тому оптимальний рівень розвитку гнучкостізабезпечує необхідну свободу рухів дитини у повсякденному житті. У дошкільному віці дитина має усі необхідні передумови для успішного розвитку гнучкості. Морфологічні особливості опорно-рухового апарату (висока еластичність м’язів, рухливість хребетного стовпа) сприяють підвищенню ефективності вправ для розвитку цієї якості.

У дошкільному віці розвивають тільки загальну витривалість. Поступове збільшення тривалості рухових дій, що виконуються, при збереженні достатньої інтенсивності, що чергується з паузами відпочинку, сприяє вдосконаленню вегетативних функцій, від яких залежить підвищення працездатності. Фактично усі рухові дії, що виконуються, роблять певний внесок у розвиток загальної витривалості.

Отже, у процесі занять фізичними вправами створюються сприятливі можливості для комплексного та всебічного формування особистості дошкільників. Проте можливості можуть бути реалізовані за умови своєчасного вирішення завдань розумового, морального, естетичного, трудового виховання. Групова рухова діяльність, особливо ігрова, стимулює

формування взаємин з оточуючим світом. Важливо формувати культуру поведінки у руховій діяльності, звичку і навіть потребу до систематичних занять фізичними вправами, вміння стримувати свої бажання, емоції, підкорятися вимогам вихователя, колективу, виховувати скромність, чесність, ввічливість, доброзичливість та прихильність до товаришів, прагнення допомагати один одному та багато іншого.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...