Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклади оформлення списку використаних джерелПриклад нумерованого та маркованого тексту

Рекреаційні ресурси можна класифікувати за:

а) походженням;

б) видами рекреаційного використання;

в) швидкістю вичерпання;

г) можливостяи економічного заповнення;

д) можливостями заміни одних ресурсів іншими;

е) можливостями самовідновлення і культивування.

 

У круїзної компанії Royal Caribbean прийнята своя класифікація кают:

1) каюти класу люкс з видом на океан;

2) сімейні каюти з видом на океан;

3) каюти з видом на океан;

4) внутрішні каюти.

 

Прийнята наступна цінова класифікація круїзних маршрутів:

¾ економічні (75 150 дол. на людину в добу);

¾ класичні (100- 200 дол. на людину в добу);

¾ преміум (150- 400 дол. на людину в добу);

¾ люкс (700 1000 дол. на людину в добу);

¾ ексклюзивні (більше 1000 дол. на людину в добу).

 

Кожен тип природних рекреаційних ресурсів володіє властивими, притаманними тільки їм ознаками, на основі яких виділяють види:

¾ за можливості використання (прямі та опосередковані);

¾ за ступенем атрактивності;

¾ за лікувально - оздоровчим властивостям;

¾ за історичною та еволюційної унікальності;

¾ за екологічним критеріями.

6. Приклади оформлення таблиці, рисунку, формули

Таблица 1.1

Соціально-економічні показники туристичної діяльності в Україні

Показники соціально-економічного розвитку
Кількість ліцензіатів, тис.
Кількість працівників, тис. осіб 21,0 21,7 22,7 23,6 22,8
Відрахування в бюджет, млн. грн. 112,9 131,3 174,0 208,1 196,5
Обсяг продаж, млрд. грн. 2,8 3,8 5,5 8,1 9,4

 

млн. грн.

Рис. 1.1. Помісячна динаміка продаж готельних послуг в Україні

  Загальні туристичні витрати можна розраховувати за такою формулою: В т.з = Па12, (1.1)  

де В т.з - загальні туристичні витрати;

Па - авансові платежі, необхідні для підготовки і здійснення поїздки;

В1 - витрати, які здійснюються в ході поїздки й в місцях, які відвідуються;

В2 - витрати, пов'язані з туристичною поїздкою, здійснені в країні проживання після повернення з поїздки.

 

 

Приклади оформлення списку використаних джерел

 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Артеменко В.Б. Оцінка можливостей участі України у міжнародному туризмі / В.Б. Артеменко // Вісник Львівської комерційної академії. - 2007. - № 26. - С. 8-13

2. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська ‑ К. : Альтерпрес, 2004. - 288 с.

3. В’їзний туризм / [П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна , Г.П. Андрєєва та ін.]. - Ніжин : Лук’яненко В.В. , 2010. - 304 с.

4. Королева И.С. Кадастровая оценка рекреационних земель с учетом их ценности : автореф. дис. на присвоение науч. степени к. георг. н. : спец. 25.00.26 / И.С. Королева. - Белгород, 2009. - 23 с.

5. Круїзний туризм в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://forstudents.at.ua/publ/kruiznyj_turizm/zadanija_na_semestr/krujiznij_turizm_v_ukrajini/39-1-0-397

6. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / Є.В. Панкова. - К. : Альтерпрес , 2003. - 352 с.

7. Рекреаційні ресурси та їх класифікація [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua-referat.com/Рекреаційні_ресурси_та_їх_класифікація

8. Розвиватимемо круїзний туризм [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/news/rozvivatimemo-kruyiznij-turizm/p/

9. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Одеській області : статист. зб. - Одеса, 2011. - 118 с.

 

 

8.Приклад тексту курсової роботи з посиланням на джерела інформації

 

Сьогодні Україна швидко проникає у сферу міжнародного туризму і прагне заволодіти якомога більшою часткою доходів у туристичному бізнесі. Приклад розвинутих країн демонструє можливість отримання значних доходів від участі у міжнародних туристичних відносинах. Проте участь в них України потребує глибокої наукової оцінки, передусім, розгляду доцільності такої участі та її можливості.

Необхідно зауважити, що питання розвитку туристичної галузі України є досить новими, проте вже сьогодні вивчаються у вітчизняних наукових колах. Проведені дослідження наукових праць вітчизняних (О.О. Бейдик, В.Ф. Кифяк, О.О. Любіцева, В.І. Цибух та ін.) та зарубіжних науковців дали можливість виявити необхідність визначення критеріїв, від яких залежить успіх України у цій сфері [1].

Розташована на південному заході країни, де проходить державний кордон із Румунією і Молдовою. На півдні і південному сході її територія омивається Чорним морем. Площа області - 33,3 тис. кв. км (5,5% території країни). На території Одещини протікає 225 річок. Головні з них - Дунай (його Кілійське гирло), Дністер, Південний Буг. В заплавах Дунаю і Дністра є озера Кагул, Катлабуг, Саф'ян, Ялпуг та ін. В області 15 лиманів, найбільші з яких - прісноводний Дністровський і солоні Куяльницький, Тилігульський, Хаджибейський, Шагани, Алібей.

В області налічується 92 природно-заповідні території та об'єкти, в тому числі заповідник Дунайські плавні, який лежить у пониззі Кілійського гирла Дунаю, займає частину островів і акваторії Чорного моря. Пам'ятками природи є Михайлівський яр і Одеські катакомби. Наукову і естетичну цінність має флористична колекція ботанічного саду Одеського університету.

В північно-західній частині чорноморського узбережжя розташований скелястий острів Зміїний площею 1,5 км2, на якому були давні грецькі поселення [6, с. 136].

9. Приклад додатку курсової роботи

 

Додаток А

 

Витяг із Закону України "Про туризм"

Стаття 3. Туристичні ресурси України

 

Туристичними ресурсами України є пропоновані або такі, що
можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності.

Напрями освоєння і розвитку туристичних ресурсів України
визначаються органами державної влади, органами місцевого
самоврядування відповідно до програм розвитку туризму.

Класифікація та оцінка туристичних ресурсів України, режим їх
охорони, порядок використання з обліком гранично припустимих
навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля, порядок
збереження цілісності туристичних ресурсів України, заходи для їх
відновлення визначаються відповідно до закону.

Унікальні туристичні ресурси можуть знаходитися на особливому
режимі охорони, що обмежує доступ до них. Обмеження доступу до
туристичних ресурсів визначається їх реальною пропускною
спроможністю, рівнем припустимого антропогенного навантаження,
сезонними та іншими умовами.

Під час містобудівного планування, проектування, розміщення,
будівництва і реконструкції об'єктів містобудування на територіях
рекреаційних зон відповідні органи виконавчої влади, власники
об'єктів містобудування повинні передбачати максимальну інтеграцію
споруджуваних об'єктів до місцевого соціально-економічного,
природного та історико-культурного середовища.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...