Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика об’єктів обробки табличного процесора МS ExcelДані – основні об’єкти обробки, над якими виконуються арифметичні та логічні операції. До клітинок аркуша робочої книги Excel можуть входити і відображатися у них наступні типи даних.

До групи інших (графічних) об’єктів відносяться такі, що надають можливість подати дані у графічній формі (діаграми, графіки, географічні мапи) та оздобити аркуш (авто фігурами, картинками, малюнками, примітками інше).

Серед групи інших – діаграми, вони є основними графічними об’єктами, що взаємопов’язані безпосередньо з даними (числовими і формульними).

Числові дані.

Числа, які вводяться у клітинку, інтерпретуються як константи. Для запису чисел можна використовувати такі символи: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, +, -, (), ∕, $, Е, %.

Для розділення цілої частини числа від дробової використовується кома. Відображення числа у клітинці залежить від установленого для клітинки формату. У групі команд Число (Вкладка Главная) у правому нижньому кутку кнопка призначена для відкриття вікна Формат ячеек.

Формат Общий передбачає відображення цілих чисел (781), десяткового дробу (7,89) або у експоненціальній формі, якщо числа мають розрядність більшу за ширину клітинки (7,89Е+08). У цьому форматі можна переглядати до 11 розрядів, включати десяткові коми і такі символи як «Е» та «+».

Числовой. – дозволяє задати кількість знаків після коми. Можна використати поділ великих чисел на тріади (по три цифри).

Денежный и Финансовый формати схожі. Другий відмінний тим, що використовується вирівнювання по комі, яка відділяє гривні від копійок.

Дата и Время. Призначені для відображення дати і часу. З цими категоріями можна виконувати деякі операції, тобто порівнювати їх, виконувати арифметичні дії як із звичайними числами.

Процентный. Дозволяє представляти число у вигляді відсотків. Це зручну, оскільки при вводі чисел немає потреби кожен раз набирати знак %.

Текстовый. Необхідність включення текстового режиму, коли у комірці текст починається зі знаків =,+, - . Інакше Excel сприймає текст як формулу і обчислює її значення. Інший спосіб – перед текстом ставить подвійні або одинарні лапки (‘ чи “).

Формульні дані.

Формульні дані, які вводяться у клітинку, інтерпретуються як константи.
Відображення формульних даних залежить від установленого для вікна робочої книг параметра, яким забезпечується відображення формульних даних у вигляді коду формули або значення результату, обчисленого за формулою. За замовчанням установлено параметр для відображення результату. Введена у клітинці формула вирівнюється у ній по правому краю. Зміна вигляду виконується командою Вкладка Формулы∕ показать формулы.Символьні дані.

Основні властивості символьних даних Excel однозначні з властивостями, які притаманні даним цього типу у середовищі текстових редакторів. Символьні дані, що вводяться у клітинку, інтерпретуються як константи. Вирівнюються по лівому краю. Формат символьних даних може змінюватись за стандартними правилами використання групи команд Формат ячеек (Вкладка Главная∕ група команд число).

До групи інших графічних об’єктів відносять такі спеціальні об’єкти, які можуть впроваджуватися до робочої книги табличного процесора для виконання допоміжних функцій при рішенні задач: оздоблення аркуша довідками – примітки, графічного подання аналізу даних – діаграми, оформлення аркушів малюнками, написами, схемами, плакатною графікою.

Основними командами для роботи зі спеціальними об’єктами є:

- для впровадження – групи команд вкладки Вставка;

- для форматування – група команд кожного окремого об’єкта.

Основні команди роботи з об’єктами – засобами.

③Робота з аркушами та їх об’єктами.

За замовчанням у кожній відкритій робочій книзі активним завжди є лише один аркуш зі стандартною назвою Лист1.

Активізувати будь-який аркуш 1 ЛКМ по ярличку наявного аркуша
Активізувати суміжний аркуш CTRL+PageUp; Ctrl+PageDown
Перейменувати аркуш 1.КМ ярличку – Переименовать 2. Двічі клацнути ЛКМ на імені 3. Вкладка Главная ∕ГК ячейки∕ Формат∕ Переименовать лист
Відмінити відображення сітки на аркуші 1. Вкладка Разметка страницы∕ група команд Параметры листа∕активізувати перемикач команди Сетка. 2. Вкладка Вид∕група команд Показать∕ активізувати перемикач команди Сетка
Розділити аркуш на області 1. Вкладка Вид∕ група команд Окно∕ Разделить. 2. Маркер вертикальної лінійки прокрутки у необхідне місце. Аналогічно і з маркером горизонтальної лінійки – у відповідне місце.
Об’єднати аркуші у групу Комбінація клавіш ЛКМ+Shift по діапазону ярличків
Додати аркуш 1. Shift +F11/ 2. КМ ярличка – Вставить 3. Кнопка у рядку керування листами – Вставить лист. 4. Файл∕Параметры∕Общие∕ Число листов 5. Вкладка Главная ∕ГК ячейки∕ Вставить∕ Вставить лист
Вилучити аркуш 1. КМ ярличка – Удалить. 2. Вкладка Главная ∕ГК ячейки∕ Удалить∕ Удалить лист
Змінити місце аркуша у Робочій книзі 1. Перетягнути за допомогою миші (drag &drop) 2. КМ ярличка – Переместить∕Скопировать…лист 3. Вкладка Главная ∕ГК ячейки∕ Формат∕ Переместить или скопировать лист

 

Робота з рядками аркуша.

Додати рядок 1. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Вставить∕ Вставить строки в лист 2. КМ виділеного рядка – вставить. 3. КМ виділеної комірки – Вставить∕Строку  
Вилучити рядок 1. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Удалить∕ Удалить строки с листа 2. КМ виділеного рядка – Удалить. 3. КМ виділеної комірки – Удалить∕Строку
Не відображати рядок Виділити рядки, які необхідно приховати (виділеним вважається той рядок, у якому знаходиться табличний курсор). 1. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Формат∕Видимость (Скрыть или отобразить) 2. КМ – Скрыть.  
Об’єднати рядки у діапазон У стовпці №№ рядків: А) drag &drop необхідну кількість рядків. Б) ЛКМ+Shift необхідну кількість рядків.
Змінити висоту рядка 1. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Формат∕Высота строки. 2. КМ рядка – Высота строки – ввести (вибрати необхідну).

Робота із стовпцями аркуша.

Додати стовпець 4. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Вставить∕ Вставить столбцы на лист 5. КМ виділеного стовпця – вставить. 6. КМ виділеної комірки – Вставить∕Столбец  
Вилучити рядок 4. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Удалить∕ Удалить столбцы с листа 5. КМ виділеного стовпця – Удалить. 6. КМ виділеної комірки – Удалить∕Столбец
Не відображати рядок Виділити стовпцы, які необхідно приховати (виділеним вважається той стовпець, у якому знаходиться табличний курсор). 3. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Формат∕Видимость (Скрыть или отобразить) 4. КМ – Скрыть.  
Об’єднати стовпці у діапазон У рядку заголовки стовпців: А) drag &drop необхідну кількість стовпців. Б) ЛКМ+Shift необхідну кількість стовпців.
Змінити ширину стовпця 3. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Формат∕Ширина столбца. 4. КМ рядка – ширина столбца – ввести (вибрати необхідну).

 

Робота з клітинками аркуша.

Команди для підготовки клітинки до роботи

Виділення клітинки 1ЛКМ
Активізація клітинки 2ЛКМ по клітинці
Переходи до клітинок аркуша Послідовне переміщення 1. У суміжну (ліву∕праву∕верхню∕нижню) – клавіші управління курсором: ←,→,↑,↓. 2. На одну суміжну праву в рядку – кл. Tab. 3. На одну суміжну ліву в рядку – кл. Shift+Tab. 4. На один екран вгору (по стовпцю) – кл. Page Up 5. На один екран вниз (по стовпцю) – кл. Page Down. 6. На один екран вліво (по рядку) - кл. Alt+ Page Up. 7. На один екран вправо (по рядку) – кл. Alt+ Page Down. Вибіркове переміщення. 1. У останню по рядку – кл. Ctrl+→ 2. У останню по стовпцю – кл. Ctrl+↓ 3. У першу на аркуші – Ctrl+Home. 4. У останню заповнену значеннями – кл. Ctrl+End. 5. У будь-яку за визначеною адресою: - Рядок формул – поле Имя – ввести адресу; - Вкладка Главная∕ група команд Редактирование∕ меню команди Найти∕ Перейти… - у вікні ввести адресу; - Кл. F5 – у вікні ввести адресу.  
Змінити формат 1. Вкладка Главная∕ ГК Число∕діалогове вікно – Формат ячеек. 2. КМ виділеної клітинки – Формат ячеек.

 

Робота з діапазонами клітинок.

Виділення всіх клітинок аркуша (діапазон весь аркуш робочої книги) Кнопка (без позначки) – на перетині рядка заголовків стовпців та стовпця №№ рядків електронної таблиці «Выделить все»  
Виділення суміжних діапазонів 1. drag &drop по необхідній кількості суміжних клітинок (по рядках і стовпцях). 2. Кл. Shift+1ЛКМ у останній клітинці діапазону (згори чи знизу).
Виділення несуміжних діапазонів 1. Кл. Ctrl +1ЛКМ по необхідним клітинкам діапазону.

 

Правила введення та редагування даних.

Загальні правила.

Правило 1. Введення будь-яких даних у клітинку та їх редагування можна виконувати за варіантами:

а) безпосередньо у клітинці після її активізації;

б) у рядку формул після виділення клітинки.

Правило 2. Для підтвердження процедури введення даних можливі варіанти:

- Ентер – при цьому виділеною стане наступна нижня клітинка у стовпці;

- Tab або → виділеною стане справа у рядку клітинка;

- ← виділеною стане попередня у рядку клітинка.

Правило 3. Дані можна вводити у клітинку як шляхом їх безпосереднього введення з клавіатури, так і шляхом їх авто заповнення у межах блоку клітинок (діапазону).

Для введення одного і того ж значення одночасно у діапазон клітинок (суміжних чи несуміжних) необхідно:

Для несуміжних клітинок:

- виділити їх діапазон;

- ввести значення у останню виділену клітинку в діапазоні;

- використати комбінацію клавіш: Ctrl+Enter.

Для суміжних клітинок:

- ввести дані у клітинку і виділити її;

- встановити покажчик маніпулятора миша на маркері авто заповнення виділеної клітинки і виконати drag &drop по необхідному діапазону.

Вилучення виділеної частини запису у комірці використовують клавішу Backspace. Для вилучення даних виділеного діапазону – Вкладка Главная∕ГК Редактирование∕Ластик∕ очистить содержимое (або КМ виділеної області∕Очистить содержимое).

Правило 4. Для автоматичного заповнення клітинки, яка розміщена:

- внизу від даної – використати комбінацію клавіш Ctrl+D

- справа від даної – використати комбінацію клавіш Ctrl+R .

Правило 5.Для автоматичного заповнення клітинок значеннями, з заданим кроком зміни (прирощення чи зміни):

- ввести значення у дві перші клітинки діапазону, між якими встановлена необхідна залежність (крок прирощення або зменшення), який визначається різницею між значеннями цих клітинок;

- виділити ці дві клітинки;

- виконати drag &drop з використанням маркера авто заповнення у напрямку, необхідному для заповнення.

Правило 6.Редагування можна виконувати безпосередньо у клітинці або рядку формул.

Для включення-виключення режиму редагування у клітинці використовують 2ЛКМ по клітинці. У цьому режимі можна змінити вміст клітинки. Виконати збереження – кл. Enter та відмінити збереження – ESC. Одночасно активувати режим редагування та перейти на кінець запису – Виділити клітинку∕F2.

Вилучення запису – можна як у клітинці, так і у рядку формул - кл.Delete. Щоб вилучити дані з діапазону, треба виділити діапазон більший від необхідного на одну клітинку для вилучення (вліво∕вгору) і виконати Drag and Drop у тому ж напрямку і у тих самих межах. При цьому значення будуть вилучені, а установлені формати залишаться без змін.

Практичні завдання.

Створіть у своїй папці документ MS Excel з ім’ям Перша таблиця.

На робочому аркуші Лист 1 створіть таблицю (див табл..) і виконайте вправи.

Вправа 1. Прокрутка вікна з фіксацією рядків і стовпчиків.

1. Курсор встановіть у комірку, вище і ліворуч від якої потрібно зафіксувати рядки і стовпчики великої таблиці при прокрутці (у табл.. це комірка на перетині другого рядка і другого стовпчика.

2. ВК Вид∕Закрепить области∕Закрепить области.

3. Виконайте прокрутку клавішами групи стрілок або за допомогою смуг прокрутки.

4. Для зняття фіксації рядків і стовпчиків виконайте команду: ВК Вид∕Снять закрепление.

 

Вправа 2.

1. Помістіть покажчик миші на маркері вертикальної лінійки прокрутки (вузька смуга). Курсор перетворюється на двосторонню стрілку з горизонтальними лініями.

2. Перетягніть його способом drag &drop.

На екрані: розподільна горизонтальна лінія.

3. Помістіть покажчик миші на маркері горизонтальної лінійки прокрутки. Курсор перетворюється на двосторонню стрілку з вертикальними лініями.

4. Перетягніть його способом drag &drop.

На екрані: розподільна вертикальна лінія.

Щоб розподілити вікно на 4 вікна, виконайте команди: Вкладка Вид∕ група команд Окно∕ Разделить Вкладка Вид∕ група команд Окно∕ Разделить

 

Вправа 3.

1. Виділення одного стовпчика.

a. Покажчик миші встановіть на назву стовпчика.

b. 1ЛКМ

На екрані: виділений стовпчик відрізняється кольором.

2. Виділення кількох суміжних стовпчиків.

a. Покажчик миші встановіть на назві першого з суміжних стовпчиків.

b. 1ЛКМ

c. Натисніть клавішу SHIFT+1ЛКМ на назві останнього із стовпчиків.

d. Відпустіть клавішу SHIFT.

На екрані: суміжні стовпчики виділені.

3. Виділення кількох несуміжних стовпчиків.

a. Покажчик миші встановіть на назві першого із стовпчиків, які потрібно виділити.

b. 1ЛКМ. (на екрані виділений один стовпчик)

c. Натисніть клавішу Ctrl+1ЛКМ+1ЛКМ+… на назвах наступних стовпчиків, які потрібно виділити.

d. Відпустіть клавішу Ctrl.

На екрані: виділені несуміжні стовпчики.

Вправа 4. Виділення одного або декількох рядків.

1. Виділення одного рядка.

a. Покажчик миші встановіть на номер рядка.

b. 1ЛКМ

На екрані: виділений рядок відрізняється кольором.

2. Виділення кількох суміжних рядків.

a. Покажчик миші встановіть на номері першого з суміжних рядків.

b. 1ЛКМ

c. Натисніть клавішу SHIFT+1ЛКМ на номері останнього із рядків.

d. Відпустіть клавішу SHIFT.

На екрані: суміжні рядки виділені.

3. Виділення кількох несуміжних рядків.

a. Покажчик миші встановіть на номері першого із рядків, які потрібно виділити.

b. 1ЛКМ. (на екрані виділений один рядок)

c. Натисніть клавішу Ctrl+1ЛКМ+1ЛКМ+… на назвах наступних рядків, які потрібно виділити.

d. Відпустіть клавішу Ctrl.

На екрані: виділені несуміжні рядки.

Вправа 5. Виділення блоку комірок.

1 спосіб.

1. Покажчик миші встановіть в кут блоку.

2. 1ЛКМ.

3. Перемістіть покажчик миші у протилежний по діагоналі кут блоку.

4. Відпустіть кнопку милі.

2 спосіб.

1. Покажчик миші встановіть в кут блоку.

2. 1ЛКМ.

3. Покажчик миші перемістіть у протилежний по діагоналі кут блоку.

4. Shift+1ЛКМ.

На екрані: в обох випадках виділений блок відрізняється кольором, в межах блоку одна комірка білого кольору – активна.

Вправа 6. Виділення всієї таблиці, розташованої на одному робочому аркуші.

1. Покажчик миші помістіть у лівий верхній кут електронної таблиці (над номером першого рядка і ліворуч від назви першого стовпчика).

 

2. 1ЛКМ.

На екрані: вся таблиця виділена.

Для зняття виділення – покажчик миші у будь-яку комірку електронної таблиці 1 ЛКМ.

Вправа 7. Виділення декількох блоків комірок.

1. Виділіть перший блок.

2. Покажчик миші встановіть в кут другого блоку.

3. Ctrl+1ЛКМ.

4. Покажчик миші встановіть у протилежний по діагоналі кут цього блоку.

5. Shift+1ЛКМ.

На екрані виділено 2 блоки.

6. Для зняття виділення: покажчик миші помістіть у будь-яку комірку електронної таблиці і 1ЛКМ.

Вправа 8. Зміна ширини стовпчика.

1 спосіб.

1. Виділіть потрібний стовпчик.

2. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Формат∕Ширина столбца.

На екрані діалогове вікно Ширина столбца.

3. У текстовому вікні Ширина столбца задайте необхідну ширину і натисніть Ок.

2 спосіб.

1. Виділіть потрібний стовпчик.

2. Вкладка Главная∕ група кнопок Ячейки∕ Формат∕Автоподбор ширины столбца.

На екрані: ширина стовпчика буде дорівнювати найдовшому запису у будь-якій його комірці.

 

3 спосіб.

1. Виділіть потрібний стовпчик.

2. КМ стовпця – ширина столбца – ввести.

 

4 спосіб.

1. Покажчик миші встановіть на праву межу назви потрібного стовпчика.

На екрані: курсор набуває вигляду вертикальної риски з двома протилежними стрілками.

2. Перетягніть межу методом Drag & Drop.

Примітка. Якщо двічі клацнути у цій зоні, то автоматично виконується алгоритм другим способом.

Вправа 9. Зміна ширини декількох стовпчиків після їх заповнення.

1. Виділіть потрібні стовпчики.

2. Покажчик миші у рядок назв стовпчиків на межу між будь-якими стовпчиками.

На екрані: покажчик миші набуває вигляду вертикальної риски з двома протилежними стрілками.

3. 2ЛКМ.

На екрані: кожний стовпчик набув ширини, що визначилася максимальною кількістю символів у комірках саме цього стовпчика.

Вправа 10. Відтворення формул у комірках.

1. Вкладка Формулы∕ Показать формулы.

Вправа 11. Захист файла від несанкціонованого доступу.

1. У вікні відкритого документа виконайте команду меню Файл∕Сохранить как.

На екрані: діалогове вікно Сохранение документа.

2. Натисніть кнопку Сервис діалогового вікна і оберіть Общие параметры.

На екрані: діалогове вікно Общие параметры.

3. У вікні Пароль для открытия файла та (або) Пароль для изменения введіть пароль до 15 символів.

На екрані: при введенні пароля у вікні з’являються зірочки замість кожного символа.

4. Натисніть Ок.

На екрані діалогове вікно Подтверждение пароля.

5. Введіть пароль ще раз. Запишіть пароль у надійному місці.

6. ОК.

На екрані: діалогове вікно Сохранение документа.

За необхідності у вікні Имя файла змініть назву файлу.

7. Ок.

8. Закрийте документ.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...