Главная Обратная связь

Дисциплины:


Примітки до річної фінансової звітності станом на 2011 рікМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни: «Економічний аналіз»

за темою: «Аналіз матеріальних ресурсів ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ”

 

 

Виконав:

ст. гр. МЕО-09-1д

Максименко Д.А.

Перевірила:

Тарасенко С. І.

 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК

Об’єктом дослідження є ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ ”, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Ленінський район, м. Дніпропетровськ, вул. Сухий Острів, б.3. Вид діяльності: виробництво чавуну, сталі та феросплавів, виробництво машин для металургії, оброблення металевих відходів та брухту.

До індивідуальної роботи подані додатки аналізуємого періоду 2010-2011 років:

- Баланс підприємства (Форма №1)

- Звіт про фінансові результати (Форма №2)

- Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5).

1. Оцінка показників вартості матеріально-виробничих запасів на основі даних другого розділу активу бухгалтерського балансу.

Динаміка показників вартості матеріально-виробничих запасів підприємства ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ ” у 2010 - 2011 рр.

тис.грн

Показник На початок 2010 року На кінець 2010 року На кінець 2011 року Зміна за період
(+,-) %
Виробничі запаси 116,6
Незавершене виробництво 33,7
Готова продукція 58,68
Товари -4 -100
Разом: -

 

Динаміка матеріально-виробничих запасів у 2010-2011 рр.

З огляду на розрахунки таблиці та гістограму видно, що у 2011 році виробничі запаси перевиконали норму, а саме: 116,6%. Вони зросли на 37787 тис. грн. , залишки готової продукції підвищилися на 56,78%, порівняно з минулим роком, що не є позитивним показником для підприємства. Водночас скоротилися запаси незавершеного виробництва на 33.7% за аналізуємий період. Порівняно з іншими показниками запаси товарів відсутні. Все це, насамперед, говорить про те, що підприємству необхідно підвищити виробничі потужності, удосконалити засоби праці та підвищити кваліфікацію кадрів.

2. На основі даних другого розділу активу бухгалтерського балансу проаналізуємо структуру матеріально-виробничих запасів

Аналіз структури матеріальних запасів підприємства ПАТ “ДНІПРОВАЖМАШ” у 2010 – 2011 роках

 

тис. грн.Вид матеріальних запасів Абсолютне відхилення +,-
Сума, тис.грн. Питома вага ,% Сума, тис.грн. Питома вага, %
Виробничі запаси 37.5 47.9
Довгострокові біологічні активи
Незавершене виробництво 37.15 29.25
Готова продукція 22.5 21.06
Товари 0.004 -4
Векселі одержані 2.86 1.79
Разом: 100,00% 100,000%

3. На основі Форми №5 розглянемо матеріально-виробничі запаси ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ ”.

Аналіз структури матеріальних запасів підприємства ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ ”.

у 2010 – 2011 роках

тис. грн.

 

Найменування показника Абсолютний відхил Відносний відхил, %  
 
Сума, тис. грн Питома вага, % Сума, тис. грн Питома вага, %  
Сировина і матеріали 20,49 26,53% 122,01  
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 5,53% 10,24% 217,26  
Паливо 0,39% 0,58% 154,95  
Тара і тарні матеріали 0,06% 0,03% -7 -13,20  
Будівельні матеріали 0,90% 1,22% 131,53  
Запасні частини 6,07% 2,30% -1777 -34,86  
Матеріали сільськогосподарського призначення 0,00% 0,00% 0,00  
Поточні біологічні активи 0,00% 0,00% 0,00  
Малоцінні та швидкозношувані предмети 5,14% 7,84% 161,53  
Незавершене виробництво 38,21% 29,79% 33,68  
Готова продукція 23,16% 21,43% 58,67  
Товари 0,004% 0% -4 -100,00  
Разом 100,00% 100,00% Х  

 

 

Оскільки основною діяльністю ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ ”, є виробництво машин для металургії, то питома вага матеріалів у витратах на виготовлення продукції досить велика.

Отже, з цього видно, що підприємствомає не досить широку номенклатуру виробничих запасів. Найбільшу частку матеріальних запасів складає незавершене виробництво, а це говорить про те, що план виробництва недовиконаний на 66,32%. Так як підприємство виробляє машини для металургії , то підприємство працює не на повну потужність.

4. На основі даних балансу, звіту про фінансові результати та приміток до річної фінансової звітності оцінюємо ефективність використання матеріальних ресурсів.

Показники ефективності використанная матеріальних ресурсів підприємства ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ ”у 2010 – 2011 роках

тис. грн.

Показник 2010 рік 2011 рік Зміна за період
(+,-)
Матеріаловіддача, грн./грн. 2,31 1,99 -0,32
Матеріаломісткість, грн./грн 0,66 0,76 0,10

 

 

Отже, за даними таблиці та діаграми видно, що на 2011 рік знизилась матеріаловіддача на 0,32. У 2011 році виготовлено 1,99 грн. продукції на 1грн. матеріальних витрат, у 2010 році цей показник становив 2,31 грн. Що стосується матеріаломісткості, вона, навпаки, зросла. У 2011 році 0,76 грн. матеріальних ресурсів припадає на 1 грн. виготовленої продукції, що більше, ніж у 2010 році (0,66 грн). Ці показники вказують на позитивні зміни у виробництві ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ ”. Також позитивним є рівень запасів матеріальних ресурсів, який значно зріс. Негативно впливати на матеріаломісткість продукції можуть надпланові втрати від браку, які на підприємстві мають значну питому вагу.

5. а основі форм 1,2,5 прНоаналізуємо вплив факторів основних фондів на зміну реалізованої продукції підприємства.

Аналіз впливу факторів основних фондів на зміну реалізованої продукції підприємства ПАТ „ ДНІПРОВАЖМАШ ” у 2010 – 2011роках, тис.грн.

 

Показник 2010 рік 2011 рік Зміна за період  
 
(+,-) %  
Вихідні дані  
1. Реалізована продукція (РП) (чистий доход (Форма №2)), тис.грн. 53,11%  
2.Матеріальні витрати, тис. грн 74,42  
Розрахункові дані  
3. Матеріаловіддача (МВід), грн./грн. 2,31 1,99 -0,32 -13,85  
4. Матеріаломісткість,грн./грн. 0,66 0,76 0,10 15,15  
Розрахунок впливу факторів (модель для аналізу РП=МВ*МВід)  
Зміна РП за рахунок зміни вартості МВ ΔРП=ΔМВ*Мвід мин. ΔРП=161413*2,31=372864,03  
 
Зміна РП за рахунок зміни матеріаловіддачі ΔРП=МВзв.* ΔМвід ΔРП=378301*(-0,32)=-121056,32  
 
Перевірка:  
372864,03-121056,32=230233  
           

З розрахунків ми бачимо, що:

-збільшення матеріальних витрат на 161413 тис. грн. призвело до збільшення реалізованої продукції на 372864,03 тис. грн.;

-зниження матеріаловіддачі на 0,32 грн./грн. зменшило результативний показник на 121056,32тис. грн..

ВИСНОВКИ:Раціональне та економне використання матеріальних ресурсів — одне з найважливіших завдань підприємства. Чим ефективніше використовуються сировина, матеріали, паливо, енергія, тим менше їх витрачається на виготовлення певної кількості продукції, тобто створюється можливість збільшити обсяги виробництва, що в цілому підвищує його ефективність.

Однією з дуже важливих проблем підприємства є економія матеріальних ресурсів та пошук резервів їх кращого використання.

Головним напрямком економії матеріальних ресурсів на підприємстві є: збільшення виходу кінцевої продукції з однієї і тієї самої кількості сировини і матеріалів. Це, у свою чергу, залежить від технічного рівня виробництва, рівня кваліфікації, майстерності робітників, що виготовляють продукцію, раціональної організації матеріально-технічного забезпечення, норм витрат і запасів матеріальних ресурсів.

Проаналізувавши матеріальні запаси на підприємстві ПАТ

„ ДНІПРОВАЖМАШ ” ми дійшли висновку, щопідприємство працює в правильному напрямку

 

ДОДАТОК А

Форма № 1

Баланс станом на 2010 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів ( 2062 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:      
- за бюджетом
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
- в національній валюті
- у т.ч. в касі
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

 

ДОДАТОК Б

Форма № 1

Баланс станом на 2011 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:      
- за бюджетом
- за виданими авансами
- з нарахованих доходів
- із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
- в національній валюті
- у т.ч. в касі
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
         

 

ДОДАТОК В

 

Форма № 2

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
 
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ( 282037 )
Валовий прибуток:      
- прибуток
- збиток (0) (0)
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати ( 47647 ) (29550)
Витрати на збут ( 49732 ) (47089)
Інші операційні витрати ( 130355 ) (120315)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності (0) (0)
Фінансові результати від операційної діяльності:      
- прибуток
- збиток (0) (0)
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати ( 9594 ) (6181)
Втрати від участі в капіталі (0) (0)
Інші витрати ( 5544 ) (4068)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
- прибуток
- збиток (0) (0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності (0) (0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності ( 1925 ) (3945)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
- прибуток
- збиток (0) (0)
Надзвичайні:      
- доходи
- витрати (0) (0)
Податки з надзвичайного прибутку (0) (0)
Частка меншості
Чистий:      
- прибуток
- збиток (0) (0)
Забезпечення матеріального заохочення

 


 

ДОДАТОК Г

Форма № 2

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір (0) (0)
  (0) (0)
Інші вирахування з доходу (0) (0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ( 461088 ) (287037)
Валовий прибуток:      
- прибуток
- збиток (0) (0)
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати ( 77984 ) ( 77984 )
Витрати на збут ( 51888 ) (49732
Інші операційні витрати ( 189370 ) (13355)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності (0) (0)
Фінансові результати від операційної діяльності:      
- прибуток
- збиток (0) (0)
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)  
Фінансові витрати ( 10493 ) (9594)
Втрати від участі в капіталі (0) (0)
Інші витрати ( 5956 ) (5544)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
- прибуток
- збиток ( 4536 ) (0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності (0) (0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності (4302) ( 1925 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
- прибуток
- збиток (8838) (0)
Надзвичайні:      
- доходи
- витрати (0) (0)
Податки з надзвичайного прибутку (0) (0)
Частка меншості
Чистий:      
- прибуток
- збиток (8838) (0)
Забезпечення матеріального заохочення

 

ДОДАТОК Д

Форма № 5

Примітки до річної фінансової звітності станом на 2010 рік

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік  
      збільшення чистої вартості реалізації уцінка
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

 

ДОДАТОК Є

Форма № 5

Примітки до річної фінансової звітності станом на 2011 рік

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
      збільшення чистої вартості реалізації уцінка
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...