Главная Обратная связь

Дисциплины:


Національна культура 7 страницараїни. – 2008. – № 1–2. – С. 7–13.

2. Барвінський Б. Всенародна школа імені Маркіяна Шашке-

вича у Львові. Огляд її засновин і розвитку, з нагоди 40-ліття єствовання

на основі жерел / В. Барвінський. – Львів, 1926. – 56 с.

3. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. – 3-тє вид., вип.,

доп. / О.Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.

4. Боньковська О. Народний театр товариства «Українська

бесіда» у Львові: завершальний період діяльності (1918–1924 рр.):

автореф. дис. … канд. мист. наук О. Боньковська / О. Боньковська. – К.,

2002. – 20 с.

5. Борисов В. Українізація ______та розвиток загальноосвітньої

школи в 1921–1932 рр. / В. Борисов // Український історичний журнал. –

1999. – № 2. – С. 76–80.

6. Борщ І. Співпраця Вадима Модзалевського та Володимира

Міяковського в галузі архівного будівництва доби Української революції

(1918–1920) / І. Борщ // Архіви України. – 2008. – № 1–2. – С. 107–125.

7. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. –

4-те вид. / М. Брайчевський. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська ака-

демія», 2009. – 154 с.

8. Виздрик В., Стасюк І. Лібералізація суспільно-політичного

життя в Українській РСР середини 1950-х – початку 1960-х років та її

вплив на розвиток національно-патріотичного руху / В. Виздрик,

І. Стасюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Держава та

армія». – Львів, 2004. – № 502. – С. 131–135.

9. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології /

Х. Вовк. – К.: Мистецтво, 1995. – 336 с.

10. Вовкун В. Національна культура – це і є національна ідея /

В. Вовкун // Дзеркало тижня. – 2008. – 19 липня. – № 27 (706).

11. Врублевський В. До створення Української Академії Наук /

В. Врублевський // Український історичний журнал. – 1993. – № 1. –

С. 29–39.

341

12. Гай-Нижник П. Становлення українського театрального

мистецтва і питання його оподаткування за Гетьманату 1918 року /

П. Гай-Нижник // Український театр. – 2003. – № 5–6. – С. 10–12.

13. Гдакович М. Літературні періодичні видання 20–30-х років

ХХ ст. на західноукраїнських землях у суспільно-політичному і духов-

ному контексті доби: автореф. дис. … канд. філол. наук / М. Гдадко-

вич. – К., 2003. – 19 с.

14. Гнатюк В. Національне відродження галицьких українців в

1772–1880 / В. Гнатюк. – Відень, 1917. – 65 с.

15. Гнатюк В. Нарис української міфології / В. Гнатюк. – Львів:

Інститут народознавства НАН України, 2000. – 264 с.

16. Гінда В. Освіта в роки німецької окупації у генеральному

окрузі «Житомир»: автореф. дис. … канд. іст. наук / В. Гінда. – Черкаси,

2007. – 20 с.17. Гонтар Н. Творча та громадська діяльність Панаса Сакса-

ганського: автореф. дис. … канд. іст. наук / Н. Гонтар. – К., 2010. – 16 с.

18. Гординський Я. До історії культурного і політичного життя

в Галичині у 60-х роках ХІХ ст. / Я. Гординський. – Львів, 1917. – 151 с.

19. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної ук-

раїнської нації ХІХ – ХХ ст.: навч. посіб. для учнів гуманіт. гімназій, лі-

цеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів / Я. Грицак. – К.: Генеза, 1996. –

360 с.

20. Горенко Л. Дворянсько-поміщицьке середовище Полтав-

щини кінця XVIII – першої половини XIX ст.: історико-культурологічні

виміри [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. nbuv. gov.

ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2009_2/7. html.

21. Грищенко А. Документи фонду Генерального секретарства

народної освіти як джерело з історії українського національно-культур-

ного відродження (1917 рік) / А. Грищенко // Український історичний

журнал. – 1992. – № 3. – С. 65–78.

22. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / Сост.

и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия; примеч. В. М. Рычки,

А. И. Гуржия / М. Грушевський. – К.: Лыбидь, 1990. – 400 с.

23. Губа П. Преса як джерело вивчення історії національно-

демократичної революції в Україні (1917–1920 рр.) / П. Губа // Укра-

їнський історичний журнал. – 1999. – № 4. – С. 29–40.

24. Гуржій О. До питання про кількість та етнічний склад насе-

лення України у другій половині ХVІІ ст. / О. Гуржій // Український

історичний журнал. – 1993. – № 3. – С. 43–49.

342

25. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм в

Україні: 20–30-ті роки / В. Даниленко, Г. Касьянов, С. Кульчицький. –

К.: Либідь, 1991. – 344 с.

26. Даниш Л. Громадсько-політична, державницька та куль-

турна діяльність П.Г. Тичини (1891–1967 рр.): автореф. дис. … канд. іст.

наук / Л. Даниш. – К., 2010. – 20 с.

27. Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики,

культури. – 2-ге вид., виправл. й доповн. / Я. Дашкевич. – Львів:

Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ; Літературна

агенція «Піраміда», 2007. – 808 c.

28. Делюґа В. Графічні взірці в українському іконописі XVII–

XVІІI століть / В. Делюґа // Записки Наукового товариства імені Шев-

ченка. – Том CCXXXVI. Праці ______Комісії образотворчого та ужиткового

мистецтва. – Львів, 1998. – С. 117–126.

29. Демків Р. Особливості поширення гуманістичних та

ренесансних ідей в українському мистецтві ХVІІ с. / Р. Демків // Гу-

манітарні та соціальні науки. Матеріали І Міжнародної конференції

молодих вчених HSS-2009. – Львів, 2009. – С. 38–41.

30. Демченко О. Українська наука: чорна дірка в потоках інфор-

мації / О. Демченко // Дзеркало тижня. – 2005. – 7 травня. – №17 (545).

31. Денисенко О. Охорона і збереження пам’яток історії та

культури в Українській Державі (1918 р.): автореф. дис. … канд. іст.

наук. / О. Денисенко. – К., 2002. – 19 с.

32. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. –

Мюнхен: Сучасність, 1968. – 264 с.

33. Дзюба І. Микола Хвильовий: «Азіятський ренесанс» і

«Психологічна Европа» / І. Дзюба // Дзеркало тижня. – 2005. – 15–

21 жовтня. – № 40.

34. Дзюба І. Україна перед Скіфом майбутнього / І. Дзюба. –

К., 2001. – 35 с.

35. Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній Україні / І. Дзюба. – К.,

2006. – 60 с.

36. Довжук І. Нариси історії культури України (до кінця

ХХ ст.): навч. посіб. / І. Довжук. – Луганськ, 2007. – 508 с.

37. Довідник з історії України (А–Я): Посібник для середніх за-

гальноосвітніх навчальних закладів / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. –

2-ге вид., доопрац. і доп. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

38. Донцов Д. Дух нашої давнини / Д. Донцов. – Дрогобич,

1991. – 341 с.

343

39. Донцов Д. Націоналізм ______/ Д. Донцов. – Вінниця: ДП «ДКФ»,

2006. – 236 с.

40. Зубатій О., Рященко Д. Освітній рух в Україні у добу на-

ціонально-державного відродження (1917–1920 рр.) / О. Зубатій, Д. Ря-

щенко // Український історичний журнал. – 1998.– № 3. – С. 12–24.

41. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський кон-

текст / О. Забужко. – К.: Факт, 2006. – 156 c.

42. Замлинський Т. Іван Могильницький – видатний діяч укра-

їнського відрод-ження (до 180-ї річниці від дня смерті) / Т. Замлинський //

Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Держава та армія. – 2011. –

№ 693. – С. 147–152.

43. Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич / Я. Ісаєвич. – К., 1972. – 124 с.

44. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток,

проблеми. – Львів, 2002. – 520 с.

45. Історія світової та української культури: підручник для

вищих закладів освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук,

В. А. Режко. – К., 2006. – 480 с.

46. Історичне видання Національного університету «Львівська

політехніка». – К., 2009. – 448 с.

47. Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка; керівник авт. кол.

Ю. Зайцев. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів: Світ, 2002. – 520 с.

48. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому: П. П. То-

лочко – гол. ред. та ін. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 1: Історія культури

давнього населення України. – 1136 с.

49. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому: Я. Д. Іса-

євич – гол. ред. та ін. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 2: Українська

культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть. – 848 с.

50. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому:

В.А. Смолій – гол. ред. та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – Т. 3: Українська

культура другої половини ХVІІ–ХVІІІ століть. – 1247 с.

51. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому:

Г. А. Скрипник – гол. ред. та ін. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 4. – Кн. 1:

Українська культура ХІХ століття. – 1008 с.

52. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому:

Г. А. Скрипник – гол. ред. та ін. – К.: Наук. думка, 2008. – Т. 4. – Кн. 2:

Українська культура ХІХ століття. – 1295 с.

53. Іщук О., Ніколаєва Н. Реакція львівської інтелігенції на

розгром історичної школи Михайла Грушевського у 1946 році / О. Іщук,

Н. Ніколаєва // Військово-історичний альманах. – К., 2009. – Число 1

(18). – С. 48–70.

344

54. Єфименко Г. Національні аспекти у формуванні компартій-

но-радянського апарату в УРСР (1932–1938) / Г. Єфименко // Українсь-

кий історичний журнал. – 2000. – № 6. – С. 51–66.

55. Жінка в мистецтві: зб. наук. ст. – Львів, 2008. – 180 с.

56. Кендюхов О. Ілюзія освіти / О. Кендюхов // Дзеркало

тижня. – 2008. – 22–29 листопада. – № 44 (723).

57. Кириченко І. Українська діаспора: менталітет в «екзилі»? /

І. Кириченко // Дзеркало тижня. – 2009. – 21 серпня. – №30 (758).

58. Киричук Ю. А. Вбивство Ярослава Галана: істинні вбивці

та політичні наслідки / Ю.А. Киричук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська

______політехніка» «Держава та армія». – Львів, 2001. – № 431. – С. 91–96.

59. Кобрин Н. Музична культура в національному русі галиць-

ких українців (1891–1939): автореф. дис. … канд. іст. наук / Н. Коб-

рин. – Львів, 2010. – 19 с.

60. Ковалюк В. Культурологічні та духовні аспекти «радяні-

зації» Західної України (вересень 1939 – червень 1941) / В. Ковалюк //

Український історичний журнал. – 1993. – № 2. – С. 3–17.

61. Козлов М. Уявлення давніх слов’ян про потойбічний світ /

М. Козлов // Український історичний журнал. – 2000. – № 3. – С. 61–73.

62. Концур-Карабінович Н. Львівський собор 1946 р. в антиукра-

їнській політиці радянського тоталітарного режиму: автореф. дис.… канд.

іст. наук / Н. Концур-Карабінович. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.

63. Копилов А., Завалюк О. Кам’янець-Подільський державний

університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917–1920 рр.) /

А. Копилов, О. Завалюк // Український історичний журнал. – 1999. –

№ 4. – С. 41–51.

64. Кордон М. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій /

М. Кордон. – К.: ЦУЛ, 2002. – 508 с.

65. Корнієнко Н. Лесь Курбас і духовні засади українського

авангарду / Н. Корнієнко // Дзеркало тижня. – 2007. – 3–9 лютого. – № 4

(633).; 10–16 лютого. – №5 (634).

66. Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного

дзеркала / Л. Костенко. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”,

2005. – 32 с.

67. Костомаров М. Закон Божий (Книга ______буття українського

народу) / М. Костомаров. – К.: Либідь, 1991. – 40 с.

68. Кошелєва Н. Українське шкільництво і освітня політика

крайової адміністрації та сейму в Галичині (1890–1914 рр.): автореф.

дис. … канд. іст. наук / Н. Кошелєва. – Львів, 2002. – 19 с.

345

69. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське

мистецтво: навч. посіб.: У 3-х ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук,

С. О. Черепанова [передмова проф. В. Скотного]. – Львів: Світ, 2003. –

Ч. 1. – 256 с.

70. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське

мистецтво: навч. посіб.: У 3-х ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук,

С. О. Черепанова [передмова проф. С. Павлюка]. – Львів: Світ, 2004. –

Ч. 2. – 268 с.

71. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське

мистецтво: навч. посіб.: У 3-х ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук,

С. О. Черепанова. – Львів: Світ, 2005. – Ч. 3. – 268 с.

72. Кремень В. Освіта і інтелект: роздуми про інтелігенцію /

В. Кремень // Дзеркало тижня. – 2008. – 15 березня. – №10 (689).

73. Крип’якевич І.П. Історичні проходи по Львову / І. П. Кри-

п’якевич [авт. передм. Я. Д. Ісаєвич; упор., текстолог. опрац. і приміт.

Б. З. Якимович; упоряд. іл. матеріалу Р. І. Крип’якевича; худож.

В. М. Павлик]. – Львів: Каменяр, 1991. – 167 с.

74. Крупник Л. Державна політика у сфері українського

професійного мистецтва (1965–1985): автореф. дис. … канд. іст. наук /

Л. Крупник. – Львів, 2003. – 18 с.

75. Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії 1939–1941.

Історія Українського Центрального Комітету / В. Кубійович. – Чікаґо:

Видавництво Миколи Денисюка, 1975. – 664 с.

76. Кузіна Н. Роль «Літературно-наукового вісника» в націо-

нальному житті України (Київський період 1907–1919 рр.): автореф.

дис. … канд. іст. наук / Н. Кузіна. – К., 2003. – 19 c.

77. Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Кургани скіфського часу

західної округи Більського городища / І.М. Кулатова, О.Б. Супрунен-

ко. – К., 2010. – 200 с.

78. Культурне життя в Україні: західні землі. Т. І: 1939–1953 /

Упоряд. Т. Галайчак, О. Луцький, Б. Микитів та ін. – К.: Наук. думка,

1995. – 751 с.

79. Культурне життя в Україні: західні землі. Т. ІІ: 1953–1966 /

Упоряд. Т. Галайчак, О. Луцький, Ю. Сливка, Л. Батрак-Плодиста,

Б. Микитів. – Львів, 1996. – 919 с.

80. Культурне життя в Україні: західні землі: Т. ІІІ / Упоряд.

Т. Галайчак, О. Луцький. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Кри-

п’якевича НАН України, 2006. – 856 с.

346

81. Культурологія: навч. посіб. для студентів вищих нав-

чальних закладів І–ІV рівнів акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів:

«Магнолія плюс», 2003. – 235 с.

82. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / За

ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – К.: Центр навчальної літератури,

2004. – 368 c.

83. Культуология. Основы курса и фрагменты первоисточ-

ников / Автор-составитель: К.В. Пашков. – Ростов на Дону: Феникс,

2007. – 600 с.

84. Курс лекцій з української та зарубіжної культури: навч.

посіб. / Л.Є. Дещинський, Л. В. Цубов та інші. – Львів, 1997. – 200 с.

85. Кучер Р. Наукове товариство ім. Т. Шевченка / Р. Кучер. –

К., 1992. – 112 с.

86. Кучера Т. Культурологічні проблеми національного

відродження України // зб. наук. пр. НДІУ / Т. Кучера. – К., 2004. –

Т. ІІІ. – С. 219–222.

87. Лавріненко О. Система організації навчально-виховного

процесу Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбо-

родька в 1875–1880 рр. / О. Лавріненко [Електронний ресурс] – Режим

доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8870/97/.

88. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917–

1933. Поезія – проза – драма – есей / Ю. Лавріненко. – К., 2007. – 976 с.

89. Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців: фор-

мування, ідея, боротьба / М. Лазарович. – Тернопіль: Джура, 2005. –

592 с.

90. Лебедівна Л. Західноукраїнська проза 20–30-х років ХХ

століття: проблема неоромантизму (О. Турянський, Р. Купчинський,

А. Чайковський, А. Лотоцький, Б.-І. Антонич, К. Гриневичева): автореф.

дис. … канд. філол. наук / Л.Лебедівна. – К., 2008. – 18 с.

91. Леоненко Р. Перший Державний український національний

театр. Київ, 1917–1918: автореф. дис. … канд. мист. наук / Р. Леонен-

ко. – К., 2002. – 19 с.

92. Лесик О. Замки та монастирі України / О. Лесик. – Львів,

1993. – 176 с.

93. Луцький О. Українське культурне життя Галичини під час

німецької окупації 1941–1944 рр. / О. Луцький // Україна: культурна

спадщина, національна свідомість, державність: збірник наукових

праць. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН

України, 1997. – С. 194–225.

347

94. Львівський державний музей українського мистецтва:

альбом. – К., 1962. – 117 с.

95. Маланчук-Рибак О. Періодизація історії української куль-

тури: становлення, методологічні підходи та теоретичні концепції /

О. Маланчук-Рибак // Вісник Львівської національної академії мистецтв. –

Вип. 20. – Львів, 2009. – С. 363–378.

96. Мандрик Я. Політика радянської держави у сфері культури

в українському селі (кінець 20-х – 30-ті роки): автореф. дис.… д-ра іст.

наук / Я. Мандрик. – Львів, 2005. – 33 с.

97. Мацюк О.Я. Замки і фортеці Західної України. Мандрівки

історичні. Художнє оформлення Івана Плесканка / О.Я. Мацюк. – Львів:

Центр Європи, 1997. – 160 с.

98. Мельник Б. Вулицями старовинного Львова / Б. Мельник. –

2-ге вид., зі змінами. – Львів: Світ, 2002. – 272 с.

99. Мишанич О. Всеобіймаюче око України / О. Мишанич //

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української

міфології. – 2-ге вид. – К.: Обереги, 2003. – С. 134–141.

100. Мудрий В. Змагання за український університет в Галичи-

ні / В. Мудрий. – Львів–Нью-Йорк, 1999. – 190 с.

101. Муштенко С. Де ж ти, наш саде? Про сторіччя першого

стаціонарного українського театру в Києві, на жаль, не згадали /

С. Муштенко // Дзеркало тижня. – 2008. – 19 січня. – № 2 (681).

102. Нагірняк А., Скорич Л., Хома І. Культурологія як галузь

наукового знання. Предмет і завдання курсу: конспект лекції / А. На-

гірняк, Л. Скорич, І. Хома. – Львів, 2008. – 24 с.

103. Нарис історії «Просвіти» / Р. Іваничук, Т. Комаринець,

І. Мельник, А. Середяк. – Львів–Краків–Париж: Просвіта, 1993. – 232 с.

104. Нариси історії української інтелігенції (перша половина

ХХ ст.): У 3-х кн. Книга 1. / С. Білокінь, О. Бойко, Г. Брега та ін. – К.,

1994. – 138 с.

105. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз

української міфології / І. Нечуй-Левицький. – 2-ге вид. – К.: Обереги,

2003. – 144 с. – (Бібліотека українського раритету).

106. Овсійчук В. Українська ікона Х–ХІІІ ст.: духовний і худож-

ній феномен. Богословські бесіди. Бесіда 17 / В. Овсійчук. – Дрогобич,

2005. – 47 с.

107. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культур-

ного життя українського народу. Курс, читаний в Українськім народнім

університеті. Репринтне відтворене видання 1918 року / І. Огієнко. – К.,

1991. – 272 с.

348

108. Окара М. «Культурний суверенітет» нації в добу постмо-

дернізму, або як перекодувати «локальну» культуру / М. Окара //

Дзеркало тижня. – 2007. – 10 листопада. – № 42–43 (671–672).

109. Олійник-Шубравська М. Рання наукова діяльність

Д. І. Яворницького та його перша історико-народознавча монографія

про Запорожжя / М. Олійник-Шубравська // Еварницький Д. І. (Явор-

ницький Д. І.). Запорожжя в залишках старовини і переказах народу:

Ч. І; Ч. ІІ: для ст. шк. віку / [Упор., передм. М. М. Олійник-

Шубравської; худ. оформл. О. В. Коваля]. – К.: Веселка, 1995. – С. 5–26.

110. Онопренко В., Щербань Т. Доля науки в Україні (кін.

ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.) / В. Онопренко, Т. Щербань // Український

історичний журнал. – 1993. – № 4–6. – С. 3–14.

111. Остаця О. Центри та осередки нотовидавничої справи в

Західній Україні та українській еміграції ХІХ – початку ХХ ст. /

О. Остаця // Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. – Львів,

2005. – Вип. 5. – С. 91–100.

112. Осташко Т. З історії літературно-мистецького життя в

Україні за часів Центральної Ради / Т. Осташко // Український істо-

ричний журнал. – 1998. – №3. – С. 24–38.

113. Павко А. І. Основні напрями формування викладацького та

наукового складу університетів України в імперську добу (ХІХ –

початок ХХ ст.) / А.І. Павко // Проблеми історії України ХІХ – початку

ХХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 15. –

С. 290–304.

114. Панченко В. «Сила Чорноземна наш Чубинський…»

В. Панченко // Дзеркало тижня. – 2006. – 1 липня. – № 25 (604).

115. Панчук Г. Науково-педагогічна спадщина Іоанникія Галя-

товського (бл. 1620–1689 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук /

Г. Панчук. – Івано-Франківськ, 2004. – 19 с.

116. Пеленська О. Український портрет на тлі Праги. Укра-

їнське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині / О. Пе-

ленська. – Нью-Йорк; Прага, 2005. – 222 с.

117. Петров В. Етногенез слов’ян. Джерела, етапи розвитку і

проблематика / В. Петров. – К., 1972. – 214 с.

118. Петрушенко В. Основи філософських знань: курс лекцій:

навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів освіти І–ІІ рівня

акредитації / В. Петрушенко. – К.; Львів, 2002. – 296 с.

119. Поляков С. Реформування університетської освіти в УРСР

у контексті суспільно-політичних процесів 30-х рр. ХХ ст. / С. Поляков //

Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / редкол.:

349

О.Б. Шляхов (відп. ред) та інші. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 4. –

С. 139–157.

120. Пономаренко С. Є. Культурно-освітні організації Волині

1921–1939 рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук / С.Є. Пономаренко. –

Львів, 2001. – 15 с.

121. Попович М. Культура: ілюстрована енциклопедія України /

М. Попович. – К., 2009. –184 с.

122. Походяща О. Б. Український портретний живопис ХVІІ–

ХVІІІ ст.: історико-іконографічне дослідження: автореф. дис. … канд.

іст. наук / О.Б. Походяща. – К., 2008. – 20 с.

123. Приходько Л. Олександр Грушевський і становлення

української архівістики у 1917–1920-ті роки / Л. Приходько // Архіви

України. – 2008. – № 1–2. – С. 95–107.

124. Путро О.І., Путро А.О. Студенти іноземці Київської Духов-

ної Академії та Семінарії (ХІХ – поч. ХХ ст.). – К.: НАКККІМ, 2011. –

340 с.

125. Рибалка І.К, Довгопол В.М. Історія Української РСР. Епоха

соціалізму / І.К. Рибалка, В.М. Довгопол. – К.: Вища школа, 1982. –

640 с.

126. Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна фортеця /

М. Рожко. – К.: Наук. думка, 1996. – 240 с.

127. Розовик Д. Центральна Рада й українська культура /

Д. Розовик // Український історичний журнал. – 1993. – №2–3. – С. 17–27.

128. Ротовський А., Штепа Ю. Українська національна ідея: від

плачу до конструктивного діалогу. Навіщо потрібна загальнонаціо-

нальна ідея Україні? / А. Ротовський, Ю. Штепа // Дзеркало тижня. –

2006. – 9 вересня. – №34 (613).

129. Русалка Дністрова (фотокопія з видання 1837 р.). – К.:

Дніпро. – 135 с.

130. Самойленко С. Г. Культурне життя в Ніжині в добу Геть-

манщини: автореф. дис. … канд. іст. наук / С.Г. Самійленко. – Чернігів,

2010. – 20 с.

131. Скалецький М., Альчук М. Проблема становлення укра-

їнського етносу у філософському аспекті / М. Скалецький, М. Альчук //

Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Вісник укра-

їнознавства. – Львів, 1995. – № 309. – С. 134–139.

132. Слідюкова Т. Забудова і благоустрій м. Києва в ХІХ–ХХ ст.

(за документами київських держархівів) / Т. Слідюкова // Архіви Украї-

ни. Науково-практичний журнал. – К., 2009. – № 1–2 (263). – С. 68–78.

133. Слюсаренко А.Г., Патриляк І.К., Боровик М. А. Україна в

роки Другої світової війни: навч. посіб. для студентів гуманітарних

350

спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Г. Слюсаренко,

І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – К., 2009. – 447 с.

134. Сова А. О. Символіка українських молодіжних організацій

«Сокіл», «Січ», «Пласт» та «Луг» у Галичині (кінець ХІХ століття –

1939 р.): автореф. дис. … канд. іст. наук / А.О. Сова. – Львів, 2009. – 17 с.

135. Тимошенко Л. Не зовсім ювілейні нотатки до 400-річчя від

дня смерті князя Василя-Констянтина Острозького / Л. Тимошенко //

Дзеркало тижня. – 2008. – 9 лютого. – №5.

136. Терський С. Княже місто Володимир / С.Терський. – Львів:

Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 320 с.

137. Тєвікова О. Повсякденне життя громадян УРСР: соціальні

та культурні аспекти (1953–1964 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук /

О. Тєвікова. – К., 2010. – 20 с.

138. Українська культура: історія і сучасність: навч. посіб. / за

ред. С. О. Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

139. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Анто-

новича / упор. С. В. Ульяновська; вст. ст. І. М. Дзюби; перед. слово

М. Антоновича; додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. – К.:

Либідь, 1993. – 592 с.

140. Українські поети-романтики: Поетичні твори / упоряд. і при-

міт. М. Л. Гончарука; вступ. ст. М.Т. Яценка; Ред. томуМ.Т. Яценко. – К.:

Наук. думка, 1987. – 592 с.

141. Українське народознавство: навч. посіб. / за ред. С.П. Пав-

люка, Г.Й. Горинь, Р.Ф. Кирчів. – Львів, 1994. – 608 с.

142. Український Черновецький театр // Пролом. Місячник

літератури, науки, мистецтва і громадського життя. – Станіслав, 1919. –

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...