Главная Обратная связь

Дисциплины:


Національна культура 8 страницаЧ. 1. – С. 74–76.

143. Франко І. Руський театр у Галичині І. Франко // Франко І.

Зібрання творів у 50-ти томах. – К., 1980. – Т. 26. – С. 357–374.

144. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний

період: навч. посіб. / Р.Б. Харчук. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 248 с.

145. Хома І.Я. Військове формування Січових Стрільців у

боротьбі за державність України: автореф. дис. … канд. іст. наук /

І.Я. Хома. – Львів, 2007. – 19 с.

146. Хома І. Громадська діяльність Юліана Лаврівського (1860–

1873 роки) // Матеріали ІІ-ї Університетської конференції молодих

науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних наук» /

І.Я. Хома [укл. І.Я. Хома]. – Львів, 2010. – С. 75–78.

351

147. Цепенда І. Є. Українська національна освіта в Західній

Україні 1919–1939 рр. (політичний аспект): автореф. дис. … канд. іст.

наук / І. Цепенда. – К., 1993. – 23 с.

148. Шайкан В. Повсякдення українців у роки німецької

окупації. 1941–1944 / В. Шайкан. – К., 2010. – 80 с.

149. Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в

контексті важкої історії / Ю.І. Шаповал. – К.: Генеза, 2001. – 560 с.

150. Шевельов Ю. З історії незакінченої війни / Ю. Шевельов

[Упор. Оксана Забужко, Лариса Масенко]. – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2009. – 471 с.

151. Шевченко Т.Г. Кобзар. Повна ілюстрована збірка [Текст] /

передм. І. Дзюби. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного

Дозвілля», 2009. – 720 с.

152. Шейко В. Історія української культури: монографія /

В. Шейко. – Харків, 2001. – 400 с.

153. Шкляр В. Залишенець. Чорний ворон / В. Шкляр. – Харків,

2010. – 384 с.

154. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до

кінця ХVІІІ ст.: навч. посіб. для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів

іст. фак. вузів, вчителів / Н.М. Яковенко. – К.: Генеза, 1997. – 312 с.

155. Яцків Я. Чи чекає українську науку перебудова? /

Я. Яцків // Дзеркало тижня. – 2005. – 7 травня. – № 17 (545).

Інтернет-джерела:

[Електроний ресурс]. – Режим доступу:

156. http://www.archives.gov.ua/

157. http://dergkino.gov.ua/index.php

158. http://litopys. org. ua/

159. http://lnu.edu.ua/general/aboutu. htm

160. http://ukma.kiev.ua/ua/general/history/dovidka/index. php

161. http://uk. wikipedia. org

162. http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk. htm

163. http://man.gov.ua/history.php

164. http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index

165. http://www.mon.gov.ua/

166. http://www.nas.gov.ua/Pages/default.aspx

167. http://www.nbuv.gov.ua/

168. http://www.osvita.org.ua/

169. http://prostir.museum/

170. http://www.ukrstat.gov.ua/171. http://www.vak.org.ua/

352

ЗМІСТ

Передмова.................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичні основи культури...................................................5

1.1. Етимологія та розвиток наукового підходу

до поняття «культура» ....................................................................5

1.2. Культура: проблема визначення та сутність ...................................9

1.3. Типологія та функції культури......................................................12

1.4. Розвиток уявлень про цивілізацію.

Багатозначність поняття «цивілізація».........................................17

Розділ 2. Стародавня культура українських земель..........................21

2.1. Особливості культури первісного суспільства в Україні..............21

2.2. Трипільська культура ....................................................................25

2.3. Антична культура Північного Причорномор’я .............................30

2.4. Скіфо-сарматська культура на теренах України...........................35

Розділ 3. Українська культура княжої доби .......................................44

3.1. Дохристиянська культура східних слов’ян ...................................44

3.2. Культура Київської Русі ................................................................52

3.2.1. Християнізація, розвиток писемності, освіта, література.......52

3.2.2. Архітектура, образотворче мистецтво та музика....................62

3.3. Особливості формування та розвитку культури Галицько-

Волинського князівства .................................................................69

3.3.1. Містобудування та архітектура, малярство, скульптура ........70

3.3.2. Література, освіта, наукові уявлення ......................................75

Розділ 4. Ренесанс в українській культурі ..........................................81

4.1. Культурно-історичні процеси на українських землях

з середини ХІV до середини ХVІ ст. Передвідродження ............81

4.2. Національно-культурний Ренесанс (остання третина ХVІ ст. –

перша половина ХVІІ ст.)..............................................................88

4.2.1. Острог, Львів, Київ – центри розвитку української науки,

освіти та книгодрукування......................................................88

4.2.2. Українська ренесансна література, архітектура,

скульптура, малярство, музика .............................................101

Розділ 5. Українська культура періоду Бароко (друга половина

XVІІ–XVIIІ ст.) .....................................................................118

5.1. Українська культура в добу Гетьманщини.

«Козацьке бароко» ......................................................................118

353

5.1.1. Києво-Могилянська академія: центр освіти

та науки України................................................................... 119

5.1.2. Література та музика............................................................. 125

5.1.3. Архітектура, скульптура та малярство бароко..................... 134

5.2. Бароко в культурі західноукраїнських земель

та Правобережжя ........................................................................ 143

5.2.1. Стан освіти та науки ............................................................. 143

5.2.2. Архітектура та образотворче мистецтво .............................. 146

Розділ 6. Національно-культурне відродження

наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст................................ 158

6.1. Розвиток української культури в складі Російської імперії....... 158

6.1.1. Освіта та наука...................................................................... 159

6.1.2. Література, театр і музика .................................................... 167

6.1.3. Архітектура, малярство та скульптура: від класицизму

до модерну............................................................................. 180

6.2. Національна культура на західноукраїнських землях ............... 195

6.2.1. Освіта та наука...................................................................... 195

6.2.2. Література, театр і музика .................................................... 205

6.2.3. Архітектура, малярство та скульптура: від класицизму до

модерну................................................................................. 211

Розділ 7. Українська культура в 1917–1939 рр. ............................... 221

7.1. Національна культура в період Української революції

1917–1921 рр.: напрями та досягнення ..................................... 221

7.2. Особливості розвитку культури в радянській Україні ............. 239

7.2.1. Освіта, наука, література та мистецтво на тлі політики

«українізації» 1920-х рр........................................................ 242

7.2.2. Згортання українізації. «Розстріляне відродження» ........... 260

7.3. Національна культура на західноукраїнських землях

у 1920–1930-ті рр.. .................................................................... 265

Розділ 8. Українська культура середини ХХ –

першої декади ХХІ ст. ......................................................... 279

8.1. Національна культура в роки Другої світової війни

(1939–1945 рр.).......................................................................... 279

8.2. Державна політика в сфері культури в УРСР

(друга половина 1940-х – 1980-ті рр.) ...................................... 289

8.3. Українська культура: від проголошення незалежності

до сьогодення............................................................................ 315

Список літератури .............................................................................. 340

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...