Главная Обратная связь

Дисциплины:


Халықаралық сақтандыруда қолданылатын негізгі терминдер мен түсініктерДҥниежҥзілік сақтандыру нарығын жаһандандыру - бҧл бір-тҧтас сақтандыру

кеңістігінің қалыптасуына, әдетте, қҧрылымдық ӛзгерістерге әкелетін ҧлттық сақтандыру

шаруашылықтарына заң шығарушылық және экономикалық кедергілердің жойылу

ҥдерісі. Ӛткен ғасырдың 80-жылдары АҚШ-тың сақгандыру нарығы алған сақгандыру

сыйақысының ҥлесі, дҥниежҥзілік сақтандыру сыйақысының жалпы кӛлемінде 50%-ға

жуық, еуропалық елдердің ҥлесі - 26%-ға жуық, ал Азия елдерінің ҥлесі -20%-дан кем

болды. Не бары 10 жыл ішіңде, экономиканың Еуропа меи Азияда жандануымен іс

жҥзіңде бҧл ҥлестер теңесті, әрі 32%-ға жуық болды. Дҥниежҥзілік сақгаңдыру

нарығының жалпы қҧрылымьндағы басқа елдердің ҥлесі алынған сақтандыру сыйақысы

жаллы кӛлемініц 5%-нан аспайды.

Дҥниежҥзілік сақтандыру нарығы даму ерекшелігі ауқымды сіңіру мен бірігу

болды. 1997 жылдан 2000 жылға дейін, барлығы ҥш жыл ішінде, компанияның бірігу мен

қосылу бойынша мәмілелердің жалпы сомасы мҧнда 2,6 трлн АҚШ долларынан асты,

сонымен бірге мәмілелердің кӛпшілік бӛлігі трансшегаралық сипагга болды.

Бірігу мен сіңіру себептері:

• сақтандыру портфелін қалыптастгыру және тәуекелдіктсрді әртараптандыру

қажетгілігі, әрі жаңа елдер сақтандыру нарықтарына дендеп ену мақсатымен қызмет

географиясын кеңейтуге ҧмтылу;

• сақтандыру қызметтерінің тізбесі мен ҧсынылатын сақтандыру тҥрлерін

ҧлғайтуға, сондай-ақ сақгандыру қызметтерін сатудың жаңа тәсілдерін енгізуге

жҧмылдыру;

• ҧлттық және дҥниежҥзілік нарықтар, оларға қатысушылар санының кӛп кӛлемде

молығуы және олардың арасындағы қатаң бәсекелестік;

• ірі және аса ірі тәуекелдіктерді сақгандыруға қабылдау ҥшін әсіресе қайтасақтандыруда капитал қажеттілігі;

• сақтандыру сыйақысын одан әрі дамыту мен артгыру қажеттілігі;

• іс жҥргізудегі шығыстарды қысқартуға ҧмтылу.

90-жылдар соңында сақтандыру, банкі және қаржы капиталдарын жетілдіру сияқгы

қаражатгың қайта қҧйылым тҥрі енгізіле басталды. Сақтандыру қызметтерін сату желісі

банк қызметтерін сату ҥшін және керісінше пайдаланыла басталды. Сақтандыру, банк

жэне қаржы қызметтері арасындағы жуықгауды білдіретін қаржы қызметгері жаңа

тҥрлерінің пайда болуы, сақтанушыларды сақтандыру арқылы қорғауды қамтамасыз етгі

және сақтандырушылардың банк қҥрылымдарына қатысуын кеңейтті.

Әлемдік сақтандыру нарығындағы тағы бір ҥрдіске сактандыру және қайта

сақтандыру қоғамдарының шоғырлануы мен сіңіруінің салдары халықаралық

мегаброкерлердің қалыптасуын жатқызу керек.

Осы заманғы телекоммуникациялық технологиялардың, интернетгің дамуы,

тҧтынушының оған тікелей қол жеткізуіне мҥмкіндік берді, жаңа тәуекелдікгер себепкер

болған залалдарға ӛтемақы тӛлейтін арнайы сақтандыру қызметтеріне сҧранымды

қалыптастырды. Сақгандырушылары ҥшін интернет сақгандыру қызметтерін «тікелей»

сату тәсілі болып табылады, оның дамуына шығындар тҧтынушылардың компьютер

желілерін пайдалану мҥмкіндіктеріне байланысты. Интернет-технологияны енгізу заң

шығару базасын ӛзгертуде, сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша мәмілелерді

жария ету нысандары мен тәсілдері туралы баптарды енгізуді талап етеді. Осындай

проблема трансшегералық саудада сақтандыру (қайта сақтандыру) операцияларына да

қажет. Кӛпгеген елдердің ҧлтгық заңдарында мҧндай мәмілелер жасауға шектеулер бар.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...