Главная Обратная связь

Дисциплины:


І.2. Завдання вивчення дисципліниКіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

 

Затверджено кафедрою

« 30 » серпня 2010 р.

Завідувач кафедри

________________ Кафедра прикладної математики,

статистики та економіки

Проф. Авраменко О.В.

 

Робоча програма

 

З чисельних методів

 

фізико-математичний факультет

(факультет)

 

Галузь знань – 0403 Системні науки та кібернетика.

Напрям підготовки – 6.040302 Інформатика

 

 

Курс ІІІ

Семестри V, VI

Ізюмченко Л.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент

(прізвище та ініціали викладача, його вчений ступінь і звання)

 

Залік V сем.

Екзамен VI сем.

Кількість годин за навчальним планом Лекційних 34+20

Лабораторних 32+16

Самостійна робота 69+18

Разом 135+54 (3,5 кредити)


Дисципліна вивчається протягом V, VI семестрів на ІІІ курсі.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс:підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 5,25 (нац. кредитів: 3,5)   Модулів за видами роботи 3 Змістових модулів: 6   Загальна кількість годин 189 Тижневих годин: 4+2   Галузь знань:– 0403 Системні науки та кібернетика Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Обов’язковий Рік підготовки: ІІІ Семестр: V-VI   Лекції: 54 год. Лабораторні заняття: 48 год. Самостійна робота: 87 год.   Вид контролю: залік, екзамен

Змістові модулі:

 

І змістовий модуль «Теорія похибок»

ІІ змістовий модуль «Чисельні методи алгебри. Нелінійні рівняння»

ІІІ змістовий модуль «Чисельні методи алгебри. Системи лінійних рівнянь та нерівностей. ЗЛП»

ІV змістовий модуль «Інтерполяція та апроксимація функцій»

V змістовий модуль «Чисельні методи аналізу: чисельне диференціювання та інтегрування»

VІ змістовий модуль «Чисельні методи теорії диференціальних рівнянь: чисельне розв’язування задачі Коші»

 

 

Шкала оцінювання:

Середньозважений бал за національною шкалою Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою
4,75...5,0 A відмінно (зараховано)*
4,25...4,74 B добре (зараховано)*
3,75...4,24 C добре (зараховано)*
3,25...3,74 D задовільно (зараховано)*
3,0...3,24 E задовільно (зараховано)*
2,5...2,99 FX незадовільно(незараховано)*
2,0...2,49 F незадовільно(незараховано)*

 
І. Мета і завдання дисципліни, її місце у фаховій підготовці спеціаліста

 

І.1. Мета викладання дисципліни

 


Сформувати у студентів в систематизованій формі поняття про:

o наближені методи розв’язування прикладних задач;

o методи математичного моделювання;

o методи оцінки точності результатів.

Студент повинен отримати навички використання пакетів прикладних програм для розв’язування задач обчислювальної математики.

Прослухавши курс, студент повинен вміти обґрунтувати вибір чисельного методу і вміти складати програму на одній із конкретних мов програмування.

 

 


І.2. Завдання вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення курсу «Чисельні методи», студент повинен набути:

 

З Н А Н Н Я

 

– основних методів розв'язування систем лiнiйних алгебраїчних рівнянь та нелiнiйних рівнянь;

– методів наближення функцій однієї змінної, включаючи iнтерполяцiю, середньоквадратичне та рiвномiрне наближення;

– основних квадратурних формул та формул чисельного диференціювання;

– чисельних та чисельно-аналiтичних методів розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь та їх систем.

 

У М I Н Н Я

 

– використовувати методи для розв'язування систем лiнiйних алгебраїчних рівнянь та нелiнiйних рівнянь;

– розв'язувати задачі лінійного програмування, будувати розв’язки систем лiнiйних алгебраїчних нерівностей з двома (трьома) невідомими;

– будувати iнтерполяцiйнi многочлени, елементи найкращого середньо­квадратичного та рiвномiрного наближення;

– використовувати квадратурні формули для обчислення iнтегралiв;

– розв'язувати за допомогою однокрокових та багатокрокових методів задачу Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь;

– будувати та використовувати методи для розв'язування крайових задач для диференціальних рівнянь;

– складати алгоритми та програми для розв'язання основних задач обчислювальної математики на ЕОМ;

– проводити обчислювальні експерименти з використанням стандартних методів для розв'язання більш складних задач математичного моделювання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...