Главная Обратная связь

Дисциплины:


Графічний спосіб визначення середнього значенняЗа результатами обчислень і вимірювань будуємо графік залежності сили пружності Fпрвід подовження х і, користуючись ним, визначаємо середнє значення kсер .


Для цього: по осі ординат відкладаємо в обраному нами масштабі значення сили пружності Fпр, яке дорівнює за модулем силі тяжіння Fтяж (дані беремо з таблиці результатів). По осі абсцис відкладаємо подовження пружини х. За результатами вимірювань і обчислень одержуємо чотири точки й проводимо через них пряму. Потім на прямій обираємо будь-яку точку, виписуємо її координати й обчислюємо за формулою значення k.

Контрольні питання

1. Який фізичний зміст жорсткості?

2. Від чого залежить жорсткість пружини?

3. Для яких видів деформації дійсний закон Гука?

4. Чим відрізняються графіки залежності сили пружності Fпр від видовження х? Чому? Зобразіть схематично графіки для двох пружин з різною жорсткістю.

 

Розв´язування різнорівневих задачза індивідуальним планом для кожного студента.

 

 

Лабораторна робота № 3

Тема. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

Мета:експериментально визначити коефіцієнт тертя дерев'яного бруса, що ковзає по дерев'яній лінійці.

Обладнання: динамометр,дерев'яний брус, дерев'яна лінійка, набір вантажів масою по 100 г.

Теоретичні відомості

 

Хід роботи

 

1. Брус кладемо на горизонтально розташовану дерев'яну лінійку.

2. Прикріпивши до бруса динамометр, рівномірно тягнемо його вздовж лінійки. Показання динамометра помічаємо (це буде значення F).

3. За допомогою динамометра визначаємо вагу бруса (Р).

4. Повторюємо дії (п. 1-3) для наступних випадків:

а) брус із одним вантажем;

б) брус із двома вантажами;

в) брус із трьома вантажами.

5. Результати вимірювань заносимо до таблиці.

 

Таблиця результатів

№ досл P, H Fтер, Н μ μсер Δ μ Δ μсер δсер,% μсер± Δ μсер
               
       
       
       

 

6.Обчислюємо абсолютну та відносну похибки методом середнього арифметичного:

а) ∆µ1= |µ1 – µсер |; ∆µ2= |µ2 – µсер |; ∆µ3= |µ3 – µсер |;

∆µ4= |µ4 – µсер |;

б) ∆µсер= ;

в) δµ сер= ∙ 100%.

7. Результати обчислень заносимо до таблиці, робимо висновки.

 Графічний спосіб

 

За результатами вимірювань будуємо графік залежності Fтер(Р) і, користуючись ним, визначаємо середнє значення коефіцієнта тертя μсер.

Для цього: по осі ординат відкладаємо в обраному нами масштабі значення сили тертя Fmeр. По осі абсцис відкладаємо значення ваги Р. Дані беремо з таблиці результатів. За результатами вимірювань і обчислень одержуємо чоти­ри точки й проводимо через них пряму. Потім на прямій обираємо будь-яку точку, виписуємо її координати й обчислюємо за формулою значення μсер.

 
 

 
 


Контрольні питання

1. Від чого залежить коефіцієнт тертя ковзання?

2. Від чого залежить сила тертя ковзання?

3. Яку природу має сила тертя?

4. Назвіть застосування сили тертя.

5. Назвіть негативні прояви сили тертя в живій природі та техніці.

6. Якими способами можна боротися із силою тертя?

 

Розв´язування різнорівневих задачза індивідуальним планом для кожного студента.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...