Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема. ПЕРЕВІРКА ЗАКОНУ БОЙЛЯ — МАРІОТТАМета: дослідним шляхом перевірити залежність тиску даної маси газу від об´єму при сталій температурі (закон Бойля—Маріотта).

Обладнання:прилад для вивчення газових законів, барометр, випробовуваний газ — повітря.

 

Теоретичні відомості

Закон Бойля—Маріотта для ізотермічного процесу, тобто процесу, що протікає при постійній температурі (T1 = T2), є окремим випадком об'єднаного газового закону:

p1V1= p2V2, або p1/p2=V2/V1

Можна сказати, що тиск даної маси газу при постійній температурі змінюється обернено-пропорційно до його об'єму. Перевірити цю залежність експериментально можна, використовуючи прилад для вивчення газових законів. Прилад складається з металевого гофрованого циліндра змінного об'єму (сильфона) 1, манометра 2 і рези­нового шланга 3.

 

 

Мал. 1

Прикріплена до сильфону демонстраційна шкала 4 дозволяє вимірювати об'єм повітря в циліндрі в умовних одиницях (мал.1).

 

Хід роботи

1. Визначаємо ціну поділки шкали манометра.

2. Збираємо установку за малюнком.

3. Відкриваємо крани 5 і 6 поруч з манометром. Обертанням гвинта 7 вста­новлюємо верхню кришку циліндра проти п'ятої поділки шкали приладу, після чого кран 6 закриваємо.

4. Знімаємо покази приладів і дані записуємо в таблицю.

5. Дослід повторюємо з тією ж масою газу (кран 6 не відкривати!) 2—3 рази, збільшуючи об'єм повітря в сильфоні.

6. Обчислюємо значення сталої С для кожного досліду, порівнюємо результати і робимо висновок.

7. Визначаємо середнє значення сталої С.

 

№ з/п Покази Барометра р0, Па Покази манометра рм , Па Тиск повітря в сильфоні р = |р0м|, Па Об´єм повітря в сильфоніV, у.о.   Стала pV = С, Па ∙ у.о. Абсолют. Похибка ∆С, Па ∙ у.о. Віднос. похибка δс сер, %
             
           
           
сер            

Таблиця результатів

8. Знаходимо відносну похибку методом середнього арифметичного:

а) Ссер = ;

б) ∆С1 = |С1 - Ссер |; ∆С2 = |С2 - Ссер |; ∆С3 = |С3 - Ссер |;

в) ∆Ссер= ;

г) δс сер = 100%.

 

Контрольні питання

 

1. За яких умов справедливий закон Бойля—Маріотта?

2. Пояснити закон для ізотермічного процесу на основі молекулярно-кінетичної теорії.

3. Сформулювати закони Гей-Люссака, Шарля.4. Чи здійснює газ тиск в стані невагомості?

5. Чи можна за допомогою приладу для даної роботи перевірити залежність між параметрами газу для ізохорного та ізобарного процесів? Як це здійснити?

6. Для ізотермічного процесу побудувати графік залежності р від V, взявши за початковий тиск 1 кг повітря за нормальних умов.

Розв´язування різнорівневих задачза індивідуальним планом для кожного студента.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...