Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Однією з важливих характеристик провідника є питомий електричнийопір ρ — фізична величина, рівна відношенню добутку опору провідника на площу йогоОднією з важливих характеристик провідника є питомий електричнийопір ρфізична величина, рівна відношенню добутку опору провідника на площу його поперечного перерізу до довжини провідника.

Для однорідного цилін­дричного провідника з о­пором R, завдовжки l, площею поперечного перерізу S: ρ=RS/l(у СІ виражається в Ом∙м).

Питомий опір залежить від концентрації в провіднику вільних елек­тронів і від відстані між іонами кристалічної решітки, інакше кажучи, від матеріалу провідника.

Якщо провідник має круглий переріз, то:

d - діаметр провідника. Тоді маємо

 

 

Мал.1

Із закону Ома для ділянки кола можна знайти опір провідника:

де U- напруга на ділянці кола, що містить провід­ник,

І- сила струму.

Тому розрахункова формула:

Хід роботи:

 

1. Зберіть коло за схемою, вказаною на мал.2. Визначте ціну поділок електричних приладів.

 

Мал.2

2. Замкніть коло. Зміною положення повзунка реостата підберіть силу струму не більшу за 1 А, щоб не пере­вантажити джерело струму та уникнути перегрівання дроту. Зніміть покази амперметра І і вольтметра U.

3. Виміряйте силу струму I і падіння на­пруги U на досліджуваному опорі R при цій силі струму. Дослід повторіть для трьох значень сили струму. Результати запишіть в таблицю. Розімкніть коло.

4. Відключіть провідник від кола. Виміряйте його довжину lлінійкою та діаметр dштангенциркулем. Результати вимірювань також занесіть в таблицю.

5. Розрахуйте наближене значення питомого опору провідникаρпр за формулою :

 

6. Розрахуйте абсолютну похибку вимірювання питомого опору ∆ρ за методом середнього арифметичного.

Таблиця результатів

№ п\п Напруга U, В Сила струму І, А Діаметр провідника d, м Довжина провідника l, м Питомий опір ρпр , Ом∙м Абсолютна похибка ∆ρ, Ом∙м ρ=ρпр±∆ρ, Ом∙м   Табличне значення питомого опору ρтаб, Ом∙м Відносна похибка δ, %
                 
                 
                 
сер                  

 

 

7. Знайдіть табличне значення питомого опору ρтабдосліджуваного провідника. Розрахуйте відносну похибку одержаного результату за формулою:8. Зробіть висновок.

Контрольні питання:

1. Що таке питомий опір провідника і в яких одиницях його вимірюють?

- опір провідника при температурі 0 °С; вимірюється в Ом

- опір провідника довжиною 1 м з площею поперечного перерізу 1 м2; вимірюється в

- опір провідника довжиною 1 м з площею поперечного перерізу 1 м2; вимірюється в Ом×м

2. Дріт, який використовується для виготовлення нагрівних приладів повинен мати…

- малий питомий опір, для зменшення втрат електричної енергії;

- будь-який питомий опір;

- великий питомий опір, для збільшення опору нагрівного елемент.

3. Дріт, який використовують для виготовлення підвідних провідників повинен мати…

- малий питомий опір, для зменшення втрат електричної енергії;

- будь-який питомий опір;

- великий питомий опір, для збільшення опору проводів.

4. Як зміниться напруга на ділянці ОВ електричного кола (мал.3), якщо мідний дріт на цій ділянці замінити нікелиновим?

- збільшиться;

- зменшиться;

- не зміниться.

 

Мал. 3

 

Розв´язування різнорівневих задачза індивідуальним планом для кожного студента.

 

Таблиця питомих опорів деяких речовин

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...