Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу / В 

1. Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 5-10.

2. Андрущенко В.П. Наука, освіта і культура України в пост-Болонському просторі / В.П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2004. – № 4 (додат.). – С.11-13.

3. Алексеева Э.Н. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом: Методические указания / Э.Н. Алексеева, B.C. Мельников. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 37 с.

4. Амбарцумов P.M. Зміни опорно-рухового апарату при болю в попереку у спортсменів / P.M.Амбарцумов //Лікарська справа. – 2001. – № 1. – С. 120-123.

5. Анненков В.Н. О едином подходе к вопросу детского травматизма / В.Н.Анненков //Основы травматологии и педиатрии. – 1982. – № 4. – С. 53-55.

6. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков / Г.Л. Апанасенко. – К.: Здоровье, 1985. – 80 с.

7. Архипов О.А. Концептуальні засади розвитку сучасної біомеханіки / О.А. Архипов // Вісник Чернігівського державного пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 54. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – № 54. – С. 22-28.

8. Архипов О.А. Новітні технології навчання у фізичному вихованні студентства / О.А. Архипов // Олімпійський спорт і спорт для всіх: Матеріали ІX міжнарод. наук. конгресу, Київ, 20 – 23 вересня 2005 р. – Київ, 2005. – С. 880.

9. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения / Ю.К.Бабанский. – М.: Знания, 1987. – 78 с.

10. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений / Н.А.Бернштейн – М.: Моск. псих.-социал. ин-т, 2004. – 212 с. – (Московский психолого-социальный институт).

11. Бех І.Д. Проблеми фізичного виховання і розвитку школярів та забезпечення їхнього здоров’я / І.Д. Бех // Журнал АМН України. – 2001. – Т.7. – №3. – С.487-494.

12. Біомеханіка спорту / За заг. ред. А.М.Лапутіна. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 319 с.

13. Бикмухаметов Р.К. Содержание процесса физического воспитания в системе педагогического образования / Р.К. Бикмухаметов // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 7. – С. 45 – 50.

14. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя / М.І.Богданова – Одесса: Маяк, 1998. – 284 с.

15. Божик М.В. До проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх учителів / М.В. Божик // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 10. – С. 11-13.

16. Болонський процес у фактах і документах / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш,
В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. – 52 с.

17. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека / В.К Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1990. – №1. – С. 22-27.18. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Физическая культура: молодежь и современность // Теория и практика физической культуры. – 1995. – №4. – С. 25-27.

19. Біомеханічні основи техніки фізичних вправ / А.М.Лапутін, М.О.Носко, В.О.Кашуба. – К.: Наук. світ, 2001. – 201 с.

20. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіті / Я.Я. Болюбаш [навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти]. – К.: ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

21. Бондаренко Н.С. Некоторые особенности повреждения костей верхних конечностей у детей / Н.С. Бондаренко // Основы травматологии и педиатрии. – 1997. – № 3. – С. 64-65.

22. Бранков Г. Основы биомеханики / Г. Бранков. – М.: Мир, 1981. – 255 с.

23. Бріжата І.А. Впровадження технологій травмопрофілактики школярів у підготовці майбутніх учителів фізичної культури / Бріжата І.А. // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу. – Суми: СумДПУ. – 2008. – С. 36-40.

24. Бріжата І.А. Шкільний травматизм в системі фізичного виховання учнів шкіл
м. Суми / Бріжата І.А. // Формування здоров’я школярів в умовах навчально-виховного закладу. – Суми, 2004. – С. 7-11.

25. Бріжата І.А. Програма попередження шкільного травматизму на уроках фізичної культури / Бріжата І.А. // Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 79 с.

26. Бріжатий О. В.Оптимізація навчального процесу з предмету біомеханіка засобами інформаційно-комунікаційних технологій для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Бріжатий, Ю.В. Чмиленко // Використання інноваційних технологій при підготовці фахівців галузі фізичної культури. – Кременчук, 2008. – С. 8-10.

27. Бріжатий О. В. Практикум лабораторних робіт з біомеханіки / О.В. Бріжатий. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. – 60 с.

28. Бруско А.Т. Механизм трофического влияния физических нагрузок на структурно-функциональную организацию костей / Бруско А.Т., Омельчук В.П., Гайко О.Г // Проблемы остеологии. – 1998. – Т. 1. – С. 11-18.

29. Булатова М.М. Теоретико-методические аспекты реализации функциональных резервов спортсменов высшей квалификации / М.М.Булатова // Наука в олимпийском спорте: Спец. вып. – 1999. – С. 33-50.

30. Велитченко В.К. Физкультура без травм / В.К Велитченко. – М.: Просвещение, 1993. – С. 45-50.

31. Вернигора І.П. Актуальні питання кістково-гнійної хірургії / І.П. Вернигора, Г.В. Гойко, М.П. Грицай. – К.: 1994. – 216 с.

32. Веселов Н.Г. Личностный подход в исследовании психологических предпосылок возникновения травм у детей с целью выроботки профилактических мероприятий / Веселов Н.Г., Ермакова Т.К., Затёкин А.И. // Основы травматологии и педиатрии. – 1985. – №6. – С. 54-57.

33. Волков Л.В. Биологические и педагогические основы современных технологий спортивной подготовки детей и молодежи / Л.В.Волков – Варшава: Академия физической культуры, 2001. – 44 с.


34. Волков В.М. Пути развития реабилитации в травматологии и ортопедии / Л.В.Волков //О.Т.и П. – 1993. – № 4. – С. 1-3.

35. Войнар Ю. Анализ подготовки физкультурных кадров / Ю.Войнар, А. Костюченко // Современные образовательные направления в физической культуре: Сб. науч. тр. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – С. 12-17.

36. Волянюк Н.Ю. Сучасні аспекти професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту / Н.Ю. Волянюк//Педагогика, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 1999. - № 19. – С.34 – 36.

37. Воробьев М.И. Последипломное образование кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта / М.И. Воробьев // Олімпійський спорт і спорт для всіх: Матеріали ІX міжнародного наук. конгресу, Київ, 20 – 23 вересня 2005 р. – Київ, 2005. – 887с.

38. Выдрин В.М. Физическая культура студентов вузов / Выдрин В.М., Зыков Б.К., Лотоненко А.В: Учебн. пособ.- Воронеж: ВГУ, 1991. - 160 с.

39. Гаркуша С.В. Застосування сучасних комп’ютерних технологій при викладанні курсу “Біомеханіка фізичного виховання та спорту” / С.В. Гаркуша // Вісник Чернігівського дер. пед. ун-ту імені Т.Г.Шевченка. Випуск 54. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – № 54. – С. 474 – 481.

40. Глазер Р. Очерк основ биомеханики / Роланд Глайзер; [Пер. с нем. Ю.С. Левика; Под ред. С.А. Регирера]. – М.: Мир, 1988. – 128, [1] с.

41. Годик М.А. Спортивная метрология: Учебник для ин-ов физической культуры / М.А. Годик. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 192 с.

42. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

43. Горбенко О. Аналіз системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах в умовах переходу до Болонського процесу / О. Горбенко // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Випуск 11. – Львів: НВФ “Українські технології”. – 2007. – Т. 1. – С. 249 – 250.

44. Горбунов В.В. Заповеди физкультурного благополучия: О профилактике травматизма / В.В.Горбунов // Физическая культура в школе. – 1988. – №4. – С. 52-55.

45. Горлов А.А., Вишневецкая Е.К. Система профилактики травм у детей: психологические аспекты // Педиатрия. – 1991. – № 1. – С. 69-73.

46. Гребняк М.П. Медико-фізіологічні основи фізичного виховання студентів: Навч. посіб. / М.П.Гребняк, В.П.Гребняк, А.Г.Рибковський – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 390 с. – (Навчальний посібник).

47. Григорьянц И.А. Актуальные проблемы совершенствования качества высшего профессионального педагогического образования специалистов по физической культуре и спорту / И.А. Григорьянц // Теория и практика физической культуры. – 2007. - № 12. – С. 53 – 58.

48. Грубар І.Я. Деякі аспекти травматизму дітей шкільного віку на сучасному етапі / І.Я.Грубар // Молода спортивна наука України. – Львів, 2002. – Вип.6, т.1. – С. 201-205.

49. Грубар І.Я. Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання: дис. … канд. наук з фіз. вих.. і спорту: 24.00.02 / І.Я.Грубар. – Львів. – 2004. – 20 с.

50. Грубар І.Я. Невирішені проблеми дитячого травматизму під час уроків фізичної культури / І.Я. Грубар // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти. – Т., 2003. – С. 144-146.

51. Дмитриев С.В. Биомеханика: В поисках новой парадигмы: Моногр. / С.В.Дмитриев – Н.Новгород: НГПУ, 1999. – 179 с.

52. Дмитриев С.В. Концепция антропно ориентированой биомеханики:
от порождения «живых движений» - к «овладению двигательным действием» /
С.В. Дмитриев // Теория и практика физической культуры. – 2007. – №3. – С. 72 – 78.

53. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник /
І. М. Дичківська. – К.: Академвидав. – 2004. – 325 с.

54. Донской Д.Д. Биомеханика / Д.Д.Донской, В.М.Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 264 с.

55. Дубровский В.И. Биомеханика: Учеб. для сред. и высш. учеб. заведений. / В.И. Дубровский, В.Н. Федорова. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 672 с.

56. Еркомайшвили И.В., Жукова О.Л. Педагогическая практика по физической культуре в школе: Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. – 88 с.

57. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология / Ю.А.Ермолаев. – М.: Высшая школа, 1985. – 384 с.

58. Жабокрицький О.В. Нетрадиційні методи та системи оздоровлення. Навч. посібник / О.В. Жабокрицький, B.C. Язловецький. – Кіровоград, 2001. – 187 с.

59. Жгенти Г.Р. Курс травматологии и ортопедии с болезнями костей и суставов у детей. Учеб. пос. – Чита: «Поиск», 1999. – 425 с.

60. Железняк Ю.Д. Инновационные перспективы подготовки педагогов по физической культуре в системе высшего профессионального физкультурного образования / Ю.Д. Железняк // Теория и практика физической культуры. – 2006. –
№ 4. – С. 9 – 112.

61. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте: [Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] /
Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: «Академия», 2002. – 264 с.

62. Железняк Ю.Д. Подготовка специалистов по физической культуре и спорту в системе педагогического образования / Ю.Д. Железняк // Теория и практика физической культуры. – 2002. - № 5. – С. 47 – 53.

63. Жуков В.Л. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності / В.Л. Жуков // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т.Г.Шевченка. Випуск 64. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 64. – С. 372 – 375.

64. Закон України “Про вищу освіту” // Теорія та практика фізичного виховання. – Х. : ХДПУ, 2002. – № 1. – С. 23–50.

65. Закон України “Про освіту” // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К. : Міленіум, 2001. – С. 32.

66. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” // Спортивна газета. – 1994. – 29 січня.


67. Зациорский В.М. Спортивная метрология / В.М.Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 256 с.

68. Зимкин Н.В. Физиология человека. – М.: Физкультура и спорт, 1975. – 496 с.

69. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии) / М.Ф. Иваницкий. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 544 с.

70. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. – М.: Просвещение, 1987. – 287 с.

71. Исаев Ю.А. Сегментарно-рефлекторный и точечный массаж в клинической практике. – Киев: Здоров’я, 1993. – 320 с.

72. Исмаилов А.И. Некоторые методологические основания подготовки специалистов / А.И. Исмаилов // Совершенствование подготовки кадров в области физической культуры и спорта в условиях модернизации профессионального образования: Тез. докл. IV Всерос. науч.-практ. конф. – М.: Физическая культура, 2006. – 87с.

73. Іваненко В.П. Теорія і методика фізичного виховання: [Підручник. Ч. 1.] / В.П. Іваненко, О.П. Безкопильний – Черкаси: «Черкаський ЦНТЕІ», 2006. – 420 с.

74. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Київ, 2003. – №2. – 32 с.

75. Кадыров М.К. Профилактика школьного травматизма на основе моделирования и прогнозирования //Вестник врача общей практики.-1997. – №2. –
С. 49-51.

76. Кадыров М.К., Урунов А. Спортивный травматизм у школьников и пути его снижения / Основы травматологии и педиатрии. – № 9. – С. 59-60

77. Карпман В.Л. Спортивная медицина / В.Л. Карпман. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 248 с.

78. Карпюк Р.П. Професійна підготовка фахівців для галузі адаптивної фізичної культури в зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. / Р.П. Карпюк, Л.П. Сушенко – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 60 с.

79. Климовицкий В.Г. Общие закономерности формирования травматизма подросткового населения./ В.Г. Климовицкий, А.В. Агарков // Травма. –2001. – Т.2. – № 2. – С. 126-132.

80. Комков А.Г. Физическая активность, здоровье и стиль жизни школьников / А.Г.Комков, Е.Г.Гуринович, М.В.Зинченко, Г.Л.Антипов // Материалы международного конгресса "Физическая культура, спорт и здоровье нации". – СПб, 1996. – С. 34-35.

81. Комков А.Г. Научно-методические проблемы формирования физической активности школьников (социально-педагогический аспект) / А.Г.Комков // Двигательная активность, оценка физического состояния детей и молодежи. – СПб.: СПб НИИФК, 1996. – С. 56-57.

82. Комков А.Г. Социально-педагогический мониторинг показателей физической активности, состояния здоровья и культурного развития школьников / А.Г.Комков // Теория и практика физической культуры. – 1998. – №6. – С. 2-7

83. Конох А.П.Профилактика травматизма у младших школьников средствами физического воспитания.- Автореф. дис... к.н. ф.в.с. – К., 2000. – 17 с.


84. Конох А.П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах: автореф. дис…. д-ра пед. наук: 13.00.04 / А.П. Конох. – К., 2007. – 42 с.

85. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу:

www.mon.gov.ua/education/average/topic/rozv/knc.doc.

86. Коростилев Н. Незримий враг: Школьникам о травматизме / Н.Коростилев // Физическая культура в школе. – 1995. – №3. – С. 40-42.

87. Костюченко В.Ф. Государственные стандарты высшего образования в области физической культуры и спорта третьего поколения: какими им быть? / В.Ф.Костюченко, А.В.Минаев, Е.Ф.Орехов, В.С.Степанов // Теория и практика физической культуры. 2006. - № 12. – С. 2 – 17.

88. Кошовий О.С. Вдосконалення викладання дисципліни біомеханіка в ІФК / О.С. Кошовий, В.П. Бєляєв // Олімпійський спорт і спорт для всіх: Матеріали ІX міжнародного наукового конгресу, Київ, 20 – 23 вересня 2005 р. – К., 2005. – С. 908.

89. Краснов А.Ф., Наумов А.С. Социальная адаптация больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата // Основы травматологии и педиатрии. – 1991. – № 6. – С. 57-60.

90. Кремень В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація / В.Г. Кремень // Дзеркало тижня. – № 48. – 2003. – С. 38-45.

91. Круцевич Т.Ю. Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання: Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 1999. – 232 с.

92. Кузьменко В.В. Травматологическая и ортопедическая помощь. / Кузьменко В.В., Журавлев С.М. – М.: Медицина, 1992. – 176 с.

93. Куликова Л.М. Технология проектирования содержания профессиональной підготовки студентов / Л.М. Куликова // Теория и практика физической культуры. – 2008. - № 4. – С. 77 – 80.

94. Курило В.С. Концептуальные основы непрерывной профессиональной подготовки специалистов физического воспитания и спорта в Украине / В.С. Курило, В.В. Мартиненко // Педагогика, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. - №12.– С.102 – 105.

95. Куртова Г.Ю. Біомеханічні знання у професійній підготовці майбутніх вчителів фізичної культури / Г.Ю. Куртова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – 2009. - №11. – С. 60 – 62.

96. Куртова Г.Ю. Формування біомеханічних знань у майбутніх учителів фізичної культури / Г.Ю. Куртова // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т.Г.Шевченка. Випуск 69. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 69. – С. 20 – 24.

97. Лапутин А.Н. Дидактическая биомеханика: проблемы и решения / А.Н. Лапутин // Наука в Олимпийском спорте. – К.: Олимпийская литература, 1995. – №2 (3). – С. 42-51.


98. Лапутін А.М. Динамічна анатомія: Навч. программа для вищ. наук. закл. фіз. вихов. та спорту / А.Н.Лапутин, В.О. Кашуба – К.: Науковий світ, 2000. – 12 с

99. Лапутин А.Н. Практическая биомеханика / А.Н. Лапутин. – К.: Науковий світ, 2000. – 298 с.

100. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина /Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін. /За ред. В.В.Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.

101. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие. – М.: Прометей, 1996. – 528 с.

102. Магин В.А. Контекст модернизации высшего профессионального физкультурного образования / В.А. Магин // Теория и практика физической культуры. - № 4. – 2005. – С.84 – 89.

103. Мазін В.М. Формування культури професійної самореалізації майбутніх учителів фізичного виховання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В.М. Мазін. – Запоріжжя. – 2008. – 20 с.

104. Мартиненко В.В. Проблеми неперервної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту / В.В. Мартиненко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. - №3. – С.55 – 58.

105. Маслов В.И. Высшее физкультурное образование сегодня и завтра / В.И. Маслов, Н.Н. Зволинская // Теория и практика физической культуры. – 1990. – №12. – C.2-11.

106. Матвеев Л.П. Методика физического воспитания с основами теории / Л.П.Матвеев, С.Б.Мельников. – М.: Просвещение, 1991. – С. 50-59.

107. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 317 с.

108. Медведєва І.М. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців з складнокоординаційних видів спорту: монографія / І. М.Медведєва. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 381 с.

109. Міненок А.О. Особливості впровадження принципів болонського процесу до науково-освітньої діяльності факультету фізичного виховання / А.О.Міненок, Г.Ю.Куртова, І.О. Донець // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т.Г.Шевченка. Випуск 54. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – № 54. – С. 135 – 140.

110. Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. – К.: Здоров’я, 1989. – 271 с.

111. Мурза В.П., Філіппов М.М. Методика функціональних досліджень у фізичній реабілітації та спортивній медицині: навчальний посібник для вищих учбових закладів. – К.: Університет «Україна», 2001. – 96 с.

112. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Олімпійська література, 2000 – 422 с.

113. Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу: www.mon.gov.ua

114. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. – К.: Держкомспорт України, 2004. – 15 с.

115. Начинская С.В. Основы спортивной статистики: Учеб. пособ. для ин-та физ. культуры / С.В. Начинская. – К.: Вища школа, 1987. – 190 с.


116. Нещасні випадки, травми і отруєння. – Режим доступу:

http://www.moz.gov.ua/ua/main/press/?docID=2252

117. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект /
Н.Г. Ничкало // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Творча особистість
у системі неперервної професійної освіти» / За ред. С.О. Сисоєвої і О.Г. Романовського. – Харків: ХДПУ, 2000. – С.54-80.

118. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших классах: В.Ф. Новосельский / Учебно-методическое пособие. – К.: Рад. школа, 1989. – 128 с.

119. Носко Н.А. Педагогические основы обучения молодежи и взрослых движениям со сложной биомеханической структурой / Н.А.Носко – К.: Наук. світ, 2000. – 336 с.

120. Носко М.О. Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом: дис. … доктора пед. наук: 13.00.09 / М.О.Носко – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2003. – 419 с.

121. Осадчий В.В. Сучасні тенденції у неперервній освіті України /
В.В. Осадчий // Педагогика, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. - №12. – С.123 – 128.

122. Онопрієнко О.В. Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури в процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. … канд. пед.. наук: 13.00.04 / О.В. Онопрієнко – Черкаси, 2009. – 20 с.

123. Основы математической статистики / Под ред. В.С. Иванова – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 176 с.

124. Орлов А.И. Прикладная статистика: Учеб. для вузов / А.И.Орлов. – М.: Экзамен, 2004. – 656 с.

125. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1997. – 512 с.

126. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.

127. Петров В.Г., Евдокименко В.В., Козлов С.Е., Солдатов А.П. Лечение переломов дистального конца лучевой кости у детей //Основы травматологии и педиатрии. - 1987. -№1. - С. 14-15.

128. Платонов В.Н. Актуальные проблемы высшей школы и пути перестройки физкультурного образования / В.Н. Платонов // Теория и практика физической культуры, 1990. –№4. – С.5-10.

129. Пономарев Г.Н. Перспективы развития образовательной деятельности факультетов физической культуры в условиях модернизации образования в России / Г.Н. Пономарев // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 8. – С. 55 – 58.

130. Практическая биомеханика / [А.Н.Лапутин, В.А.Кашуба и др.]; Под общей ред. А.Н.Лапутина. – К.: Науковий світ, 2000. – 298 с.

131. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – Вип. 1 / М-во освіти України; Ред.
Ю. М. Бутай. – К., 1995. – 224 с

132. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 класи. “Основи здоров’я і фізична культура”. – Дніпропетровськ, 2002. – 97 с.

133. Процайло М.Д. Дитячий травматизм та соціально-психологічні передумови виникнення травм у дітей / М.Д. Процайло, Ю.О. Грубар, І.Я. Грубар // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– Т., 2000. – С. 404-409.

134. Рішення колегії МОН. Протокол №3/2-10 від 22.12.2005. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/laws/22_12_05.doc.

135. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. Учеб. пособ. / В.А.Романенко. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – 290 с.

136. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии Учебное пособие. Г.К. Селевко – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

137. Сергієнко Л. П. Інноваційний зміст системи підготовки спеціалістів фізичного виховання і спорту / Л. П. Сергієнко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2003. – № 3–4. – С. 23–32.

138. Сидоренко В.К. Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні / В.К.Сидоренко // Вища освіта в Україні. – 2004. - № 3. – С. 35 – 41.

139. Синяков А.Ф. Самоконтроль физкультурника. / Новое в науке и технике. – Знание. – 1987. – № 1.

140. Сисоєва С.О. Особистісно зорієнтовані педагогічні технології: метод проектів / С. О. Сисоєва // Метод проектів: Традиції, перспективи, життєві результати: практико зорієнтований збірник. – К.: Магістр-S, 2003. – С. 119–124.

141. Сисоєва С.О. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С.О.Сисоєва // Неперервна професійна освіта: Філософія, педагогічні парадигми, прогноз: наукове видання / В.П.Андрущенко, І.А.Зязюн, В.Г. Кремень та ін.; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Наукова думка, 2003. – С. 449–564.

142. Сластенин В. А. Педагогика профессионального образования /
Сластенин В. А. – М.: Академия, 2006. – 368 с.

143. Сущенко Л.П. Головні тенденції в професійній підготовці фахівців фізичного виховання у зарубіжних вищих закладах освіти/ Л.П.Сущенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2000. – Вип. 18. – С. 229-234.

144. Сущенко Л.П. Концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту / Л.П.Сущенко // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. пр. – К.: Науковий світ. – 2002. – С. 138-150.

145. Сущенко Л.П. Головні тенденції в професійній підготовці фахівців фізичного виховання у зарубіжних вищих закладах освіти/ Л.П.Сущенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.). – Київ-Запоріжжя. – 2000. – Вип. 18. – С. 229-234.

146. Сущенко Л.П. До питання про теоретичні засади професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту / Л.П.Сущенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 3. – С. 61-70.


147. Сущенко Л.П. Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту / Л.П.Сущенко // Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. пр. Волинського держ. ун-ту ім. Л.Українки. – Луцьк. – 2000. – Вип. 4. – С. 130-138.

148. Сущенко Л.П. Концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту / Л.П.Сущенко // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. пр. – К.: Науковий світ. – 2002. – С. 138-150

149. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): Монографія / Л.П.Сущенко – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 442 с.

150. Сущенко Л.П. Фізична культура як важлива складова майбутнього викладача фізичного виховання та спорту / Л.П.Сущенко // Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела. – 1999. – С. 170 – 179.

151. Тимошенко О.В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 /О.В.Тимошенко – К., 2009. – 38 с.

152. Тихонов А.М. Содержание профессионального образования и условия его реализации на факультете физической культуры педагогического вуза /
А.М. Тихонов, А.Т. Полякова // Теория и практика физической культуры. – 2006. -
№ 11. – С. 53 – 56.

153. Уилмор Дж.Х. Физиология спорта и двигательной активности / Дж.Х.Уилмор, Д.Л.Костилл. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 504 с.

154. Управление качеством образования / [авт. тексту М.М. Поташник] – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 351 с.

155. Физиологические основы физической культуры и спорта / Под ред.
Д.Н. Давиденко. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 1996. – 134 с.

156. Физиология спорта и двигательной активности / Дж. Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 502 с.

157. Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір: Матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 22 – 23 травня 2007 р., Тернопіль / Ред. Г.В. Терещук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. – 177 с.

158. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена / А.Г.Хрипкова, М.В.Антропова, Д.А.Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.

159. Черный В.Г. Спорт без травм. В.Г Черный. – М.: ФиС, 1998. – 78 с

160. Ширковец А.Е., Титлов А.Ю. Физическая активность и возрастная динамика факторной структуры работоспособности // Тиория и практика физической культуры. – 2003. – №10. – С. 56-59.

161. Шиян Б.М. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навч. посіб. / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша. – Х: “ОВС”, 2005. – 208 с.

162. Шиян Б.М. Підготовка вчителя фізичної культури третього тисячоліття / Б.М. Шиян // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. пр. – Рівне: Принт Хауз, 2001. – Вип. 2 – С.371-374.


163. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.М.Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – Ч. 1. – 272 с.

164. Шиян Б.М. Шкільний травматизм: причини та шляхи профілактики /
Б.М. Шиян, І.Я. Грубар // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання в навчальних закладах. – Чернівці, 2004. – С. 68-74.

165. Энока Р.М. Основы кинезиологии / Р.М.Энока. – К.: Олимпийская література, 1998. – С. 50-55.

166. Balsevich V.K., Axtjuchenko A.F., Lusgin V.N. Biomechanical parameters in female sprint running. – Biomechanics VII–B. Scientific Publishers. Warczava, University Park Press, Baltimore, 1981. – P.207-211.

167. Biomechanics and Sport Physiology The 10 Medical Commissions Subcommittee 1988 winter Olymhus. Calgary // J. of Biomechanics. – 1986 /Vol. 19 –
№6/ – P. 489.

168. Dickenson В., Sparkes А., Pupil definition of physical education, "British Journal of DIGEL H .: Die Versportlichung unserer Kultur und deren Folgen fbr den Sport - ein Beilra; ZurUneigentlichkeit des Sport. // H.Gabler & U. Gunner (Hrsg.), Fbr einen besseren Sport, Schjrndorf Hofmann 1990.

169. Fisher R., Bonus G. The search for sporting excellence. – Schorndorf: Verlag Karl Hofman, 1990. – 285 p.

170. Fung Y.C. Biomechanics. Mechanical Properties of Living Tissues. -Berlin : Springer-Verlag. -1981.

171. Hatze H. Modeling and simulation of the human neuromusculoskeletal system. Biology of Sport, 1988, Vol. 5, Suppl. 1. – P. 28-3

172. Laputin A.N. Didactic biomechanics: problems and solutions // XII Intern. Symp. in Sports. – Budapest: – Siofok, Hungary, july 2-6, 1994. Abstracts. – P. 49.

173. Locke L. Changing Secondar Physical Educalion // Quest.-1992. - № 44 – P. 23.

174. Platonov V.N., Bulatova M.M. La preparasion fisica. – Barcelona: Paisotribo, 1992. – 320р.

175. Poliszczuk D.A. Kolarstwo: teoria i praktyka treningu. – Warszawa, 1996. – 224 p.

176. The new book of popular sciences (Physical sciences, general biology). –
V.3. – Connecticut, USA, “Groller, inc. – 1996. – 521 p.

177. Thomas J.K., Nelson J.K. Research methods in physical activity. – Champaign, IL: Human Kinetic publishers, 1996. – 512 p.

178. Wiklik K., Boswart J., Novakova, Fidelus K., Morawski J., Sukop J.Comparison of cinematpgraphic and dynavographic methods of body motion analysics. – Biomechanics
VII–A. Scientific Publishers, Warszawa, University Park Press, Baltimore, 1981. – P. 194-200.

179. Wiklik K., Boswart J., Novakova, Fidelus K., Morawski J., Sukop J. Comparison of cinematpgraphic and dynavographic methods of body motion analysics. – Biomechanics VII–A. Scientific Publishers, Warszawa, University Park Press, Baltimore, 1981. – P. 194-200.

180. http://www.state-gov.sumy.ua


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...