Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інтегроване середовище Net Beans. Розробка лінійної програмиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНІКУМ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ

ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ХОЛОДУ

 

 

«Погоджено» Завідувач кафедрою Програмування ОДАХ _______________Косой Б.В. «__»______________2011р. «Затверджую» Директор технікуму Промислової автоматики ОДАХ   ________________Стамболцян В.О. «__»__________________2011р.
   
     

 

Об’єктно-орієнтована

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Технологія програмування

_____________________________________________________________________________________________________________________________

__

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

 

 

для спеціальності:

5. 05010301 «Розробка програмного забезпечення»

 

 

м. Одеса 2011р.

 


Автор: програма розроблена викладачем ТПА ОГАХ Швець Н. В. відповідно до Державного стандарту підготовки молодших фахівців зі спеціальності:
«5. 05010301 «Розробка програмного забезпечення» напрямку «Комп'ютерні науки»

 

 

Програма розглянута й схвалена цикловою комісією_________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
і Кафедрою Програмування ОДАХ

Рецензенти:

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт складають составну частину учбово-методичного комплексу з дисципліни «Об’єктно-орієнтована технологія програмування», яка викладається на III курсі студентам напряму 0501. Їх виконання переслідуєнаступні цілі:

· закріплення знань, які студенти придбали під час вивчення даної дисципліни;

· придбання практичних навичок в розробці програм, створених за допомогою мови Java.

При виконанні лабораторних робіт студенти повинні:

· знати принципи функціювання багатозадачної мультипрограмної
ОС Windows;

· вміти працювати в даній системі у режімі “продвинутого” користувача;

· володіти основами програмування в командному інтерпретаторі ;

· використовувати візуальне середовище розробки програм Net Beans для створення консольних програм та windows-додатків за допомогою об\єктно-орієнтованої мови програмування Java.

 

Нормативні дані:

 

Курс і семестр за навчальним планом Усього 2 курс 3 семестр 2 курс 4 семестр
Повний обсяг часу на вивчення дисципліни      
У тому числі аудиторних занять
З них лекцій практич. зан. 78 50 28 20 50 30
Курсова робота    
Обсяг часу на СРС      
Підсумкова форма контролю Іспит    

  


 

Література

1. Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с программами приложений на С++. –СПб.: Бином, 2000. -560 с.

2. Хабибулин И. Ш. Самоучитель Java 2. –СПб.: БХВ Петербург, 2005. -720 с.

3. Дейтел Х. М., Дейтел П. Дж., Сантри С. И. Технология программирования на Java 2. Кн 1. Графика. Java Beans интерфейс пользователя. –М.: ООО Бином –Пресс, 2003. -560 с.

4. Флэнаген Д. Java в примерах: Справочник. -2е издание. СПб.: Символ-Плюс, 2003. -664 с.

5. Стелтинг С. Java без сбоев: обработка исключительных ситуаций, тестирование, отладка. –М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. -464 с.

6. Хорстман К. С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. Java 2. Т. 1. Основы. –М.: Изд. Дом «Вильямс», 2004. -848 с.

7. Хорстман К. С., Корнелл Г. Библиотека профессионала. Java 2. Т. 2. Тонкости программирования. –М.: Изд. Дом «Вильямс», 2002. -1120 с.

8. Ноутон П., Шилдт Г. Java 2. –СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -1072 с.

9. Нортон Патрик, Шилдт Герберт. Полный справочник по Java. К.: Диалектика, 1997. -592 с.

10. Волш А. И. Основы программирования на Java для World Wide Web. К.: Диалектика, 1996. -512 с.


 

Лабораторна робота №1

Інтегроване середовище Net Beans. Розробка лінійної програми

Ціль роботи:Знайомство з інтегрованим середовищем програмування мовою Java Net Beans. Створення найпростішої консольної програми з лінійним алгоритмом

Мета роботи: Отримати навички розробки найпростіших консольних програм мовою Java в середовищі Net Beans

Наприклад, для завдання

«Розробити консольний додаток|застосування|, в якому обчислюється|обчисляється,вичисляє|
площу|майдан| паралелограма по формулі

s=1/2d1d2sin j, де

d1,d2- диагоналі;

j-кут між ними.»

вигляд екрана працюючого додатка може бути такий

 

Завдання за варіантами:
1. Розробити консольний додаток|застосування|, у якому| обчислюється площу|майдан| довільного кола по формулі

s= pR2, де

R – радіус кола.

 

2.Розробити консольний додаток|застосування|, в якому обчислюється|обчисляється,вичисляє|
площу|майдан| паралелограма по формулі

S=aha, де|

а-сторона| паралелограма;

ha, -висота, проведена до сторони а.

 

3. Розробити консольний додаток|застосування|, в якому обчислюється|обчисляється,вичисляє|
площу|майдан| паралелограма по формулі

S=absin a, де

а,b – суміжні сторони;

 a- кут|ріг,куток| між ними.

 

4. Розробити консольний додаток|застосування|, в якому обчислюється|обчисляється,вичисляє|
площу|майдан| паралелограма по формулі

s=1/2d1d2sin j, де

d1,d2- диагоналі;

j-кут між ними.

 

5.Розробити консольний додаток|застосування|, у якому| обчислюється|обчисляється,вичисляє| площа|майдан| трапеції по формулі

l=1/2(a+b); S=lh, де|

а,b – підстави;

h-відстань між ними.

6. Розробити консольний додаток|застосування|, у якому| обчислюється площу|майдан| прямокутника за формулою

S=ab, де|

а, b – сторони| прямокутника.

 

7.Розробити консольний додаток, в якому обчислюється

площу прямокутника по формулі

s=1/2d1d2sinj, де

d1,d2- диагоналі;

j-кут між ними.

 

8. Розробити консольний додаток|застосування|, у якому| обчислюється
площу|майдан| квадрата по формулі

S=a2, де

а – сторона квадрата.

 

9. Розробити консольний додаток|застосування|, у якому| обчислюється
площу|майдан| квадрата по формулі

S=1/2d2, де

d – діагональ квадрата

 

10.Розробити консольний додаток|застосування|, у якому| обчислюється
площу|майдан| ромба по формулі

S=aha, де

а – сторона ромба;

ha - висота, проведена до сторони а.

 

11. Розробити консольний додаток|застосування|, у якому| обчислюється
площу|майдан| ромба по формулі

S=1/2d1d2, де

d1d2 – діагоналі ромба.

12. Розробити консольний додаток|застосування|, у якому| обчислюється
площу|майдан| ромба по формулі

S=a2sin a, де

а – сторона ромба;

a - кут між сторонами ромба.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...