Главная Обратная связь

Дисциплины:


Форматування таблиціЛекція №5

Впровадження таблиць у текстовий документ.

Впровадження графічних об’єктів у текстовий документ.

Створення складного структурованого текстового документа.

Для створення текстового документа використовують текстовий процесор MS Word, який надає можливість введення тексту на обраній мові; його редагування і форматування в широких межах з автоматизацією перевірки граматики та орфографії; оформлення текстових документів таблицями, графічними елементами, формулами, схемами тощо.

Впровадження таблиць у текстовий документ

Нерідко, для представлення статистичної, числової інформації у більш сприятливім, для аналізу, вигляді застосовуються таблиці. Текстовий процесор Word має досить просторі засоби для швидкого і зручного створення таблиць будь-якої конфігурації з широкими можливостями редагування та форматування представленої в них інформації, а також змінювання структури самої таблиці.

Текстовий редактор Word дозволяє швидко і зручно створити та оформити матеріал у табличному вигляді із широкими можливостями конструювання форм таблиць та виділення окремих їх елементів.

 

Створення таблиці

Форматування таблиці

Змінювання ширини стовпчика та висоти рядка.

Об’єднання комірок

Вирівнювання інформації в комірці

Змінювання напрямку запису тексту в комірці

Змінювання фону та кольору

Розбиття та об’єднання таблиць

Перетворення тексту в таблицю і таблиці в текст

Сортування даних у таблиці

Використання формул у таблиці

Створення графічних об'єктів

Форматування створених графічних об'єктів

Для встановлення порядку перекриття графічних об’єктів

Для об’єднання декількох графічних об’єктів в один

Вставка графічних об'єктів

Створення складного структурованого текстового документа

Форматування створених графічних об'єктів

Для зміни орієнтації об'єкта в просторі

Для встановлення порядку перекриття графічних об’єктів

Для об’єднання декількох графічних об’єктів в один

Створення складного структурованого текстового документа

Створення гіперпосилання на файл

Автоматичне створення змісту

 

Створення таблиці

 

Перший спосіб

Вибрати “Добавить таблицу” на стандартній панелі інструментів ;

У розгорнутому шаблоні таблиці, утримуючи натиснутою ліву клавішу миші, виділити протягуванням необхідну кількість рядків та стовпчиків таблиці (вказана кількість буде зафарбована синім кольором). відпустити клавішу миші. На робочому полі з’явиться таблиця вказаного розміру. Створення необхідної конфігурації таблиці проводиться шляхом об’єднання комірок та переміщенням вертикальних і горизонтальних ліній. 

 

Другий спосіб

У пункті меню "Таблица" вибрати підпункт "Всавить - таблица".

 

У діалоговому вікні, що з'явиться, у стрічці "Число столбцов" встановити число необхідної кількості стовпчиків, а у стрічці "Число строк" – число необхідної кількості рядків.

Створення необхідної конфігурації таблиці проводиться шляхом об’єднання комірок та переміщенням вертикальних і горизонтальних ліній.

 

Третій спосіб

У пункті меню "Таблица" вибрати підпункт "Нарисовать таблицу".

Встановити курсор, який має вигляд олівця, у лівий куток сторінки і, не відпускаючи лівої клавіші миші, перемістити курсор вниз по діагоналі сторінки, створюючи загальну рамку таблиці необхідного розміру. Розграфлювання таблиці на рядки та стовпчики виконують курсором у вигляді олівця, проводячи вертикальні та горизонтальні лінії у потрібних місцях при натиснутій лівій клавіші.

 

Форматування таблиці

Змінювання ширини стовпчика та висоти рядка.

 

Встановлюють курсор на вертикальну або горизонтальну розділову лінію стовпчика чи рядка, щоб він набув вигляду ←║→ . При натиснутій лівій клавіші миші переміщують розділову лінію у потрібне місце.

 

Об’єднання комірок.

Виокремлюють діапазон комірок для об’єднання. Виконують дії: ТаблицаÞ Объединить ячейки.

 

Вставка стовпчика (рядка) комірки.

Встановлюють курсор у комірку, біля якої треба провести вставку об’єкта (стовпчика, рядка, комірки). Виконують дії: Таблица ÞДобавить.

 

 

У каскадному підменю, що відкриється, вибирають потрібний об’єкт та варіант його вставки відносно місця знаходження курсору.

 

Вирівнювання інформації в комірці таблиці по горизонталі та вертикалі.

Встановлюють курсор у потрібну комірку. Натискують праву клавішу миші. У діалоговому вікні, що відкриється, вибирають пункт Выравнивание в ячейке, переходять на каскадне підменю і вибирають один із 9 варіантів вирі­внювання вмісту комірки.

Або виконують дії ВидÞ Панели инструментовÞ Таблицы и границы.

На панелі інструментів з’являться кнопки 9 варіантів вирівнювання. Виокрем­люють діапазон комірок вміст яких треба вирівняти. Вибирають один із 9 варіантів вирівнювання.

 

Змінювання напрямку запису тексту в комірці (горизонтально, вертикально).

Встановлюють курсор у комірку. Виконують дії: Формат Þ Направление текста. У діалоговому вікні, що відкриється, у полі Ориентация вибирають варіант орієнтації тексту у комірці. Натискують кнопку ОК.

 

Змінювання товщини та типу лінії таблиці.

Встановлюють курсор у комірку таблиці. Виконують дії

Таблица Þ Свойства таблицы.

Або викликають контекстне меню. У діалоговому вікні, що відкриється, вибирають закладку Таблица і натискують кнопку Границы и заливка. У діалого­вому вікні, що відкриється, на закладці Границау зоні Тип відмічають Сетка – для змінювання типу та товщини сітки, Все – для зміни типу та товщини всіх ліній таб­лиці. У полях Тип, Цвет, Ширина вибирають із списків потрібне.

Уполі Применить к вибирають: таблице – для форматування ліній усієї таблиці, ячейке – ліній тієї ко­мірки, в якій знаходиться курсор, або виокремленого діапазону комірок. Натискують кнопки ОК в обох діалогових вікнах.

 

Змінювання фону та кольору робочого поля таблиці.

Встановлюють курсор у комірку таблиці, або виокремлюють діапазон комірок, колір робочого поля яких треба змінити. Виконують дії: ТаблицаÞ Свойства таблицы. У діалоговому вікні, що відкриється, вибирають закладку Таблица і натискують кнопку Границыи заливка. У діалоговому вікні, що відкриється, на закладці Заливка із палітри кольорів вибирають колір. У полі Применить к вибирають потрібне. Натискують кнопки ОК в обох діалогових вікнах

 

Розбиття та об’єднання таблиць.

Таблицю можна розбити по горизонталі на декілька. Для цього встановлюють курсор у потрібному місці, виконують дії: Таблица Þ Разбить таблицу. В результаті вказаних дій таблиця буде розділена на дві. Лінія розділення пройде вище місця розташування курсору. Для об’єднання таблиць треба їх розмістити одну під одною і прибрати всі розділові знаки між ними, включаючи знак кінця абзацу.

 

Перетворення тексту в таблицю і таблиці в текст.

При введенні тексту, який планується перетворити в таблицю, застосовують такі правила. Фрагменти тексту, які будуть розміщені в окремих стовпчиках таблиці, відокремлюються певними розділовими знаками: табуляції, крапкою з комою, абзацу або іншими. Фрагменти тексту, які будуть розташовані в окремих рядках, відокремлюються знаком кінця абзацу (Enter).

 

Виокремлюють текст, призначений для перетворення в таблицю, і виконують дії. Таблица Þ ПреобразоватьÞ Текст в таблицу.

У діалоговому вікні Преобразовать в таблицу вводять у відповідне поле кількість стовпчиків майбутньої таблиці, кількість рядків можна не вводити. У групі перемикачів Автоподбор ширины столбцов вибирають один із запропонованих варіантів.

У групі перемикачів Разделитель відмічають галочкою знак, який використовувався для відокремлення фрагментів тексту, призначених для розташування в окремих стовпчиках. Якщо серед запропонованих немає такого знаку, вибирають пункт Другой і у відповідне поле вводять потрібний знак.

Для перетворення таблиці в текст виконують дії: Таблица Þ Преобразовать Þ Таблицу в текст. У поля відповідного діалогового вікна аналогічно вводять потрібні параметри.

 

Сортування даних у таблиці

Інформацію, розміщену у таблиці, можна відсортувати за збільшенням або зменшенням. Текстові дані будуть відсортовані від А до Я, або від Я до А відповідно.

Виконують дії Таблица Þ Сортировка.

У діалоговому вікні, що відкриється, у полі Сначала по вибирають назву стовпчика, в якому треба провести сортування в першу чергу. У полі Тип вибирають тип розміщеної у стовпчику інформації із запропонованого (текст, число, дата).

Встановлюють перемикач По возрастанию або По убыванию. За потреби заповнюють поля Затем по.

 

Використання формул у таблиці

З числовою інформацією, розміщеною у таблиці MS Word, можна проводити нескладні розрахунки, наприклад, додавання, множення, ділення чисел, розташованих в різних комірках таблиці, шляхом застосування функцій VBA (мови програмування Visual Basic для додатків). Щоб у комірці таблиці виконати обчислення, виконують дії:

виокремлюють потрібну комірку, або встановлюють у ній курсор;

вибирають: Таблица ÞФормула;

у діалоговому вікні, що відкриється, у полі Формула буде запропонована одна із формул розрахунку залежно від того, в яку комірку планується ввести формулу:

=SUM(ABOVE) – додавання чисел, розташованих вище вибраної комірки (комірка з формулою знаходиться знизу стовпчика з числами);

=SUM(LEFT) – додавання чисел, розміщених зліва від вибраної комірки (комірка з формулою знаходиться праворуч рядка з числами);

якщо у рядку, або у стовпчику існують порожні комірки, то для проведення обчислень їх потрібно заповнити нулями;

якщо запропонована формула влаштовує, натискують кнопку ОК;

якщо запропонована формула не підходить, то її вилучають із поля Формула, залишивши тільки знак = (дорівнює);

вводять формулу самостійно.

При введенні формули використовують адреси комірок з даними. Адреса комірки складається із позначення стовпчика і номера рядка. Стовпчики позначаються латинськими літерами (наприклад, A, B, C, D тощо), рядки – цифрами (наприклад, 1, 2, 3 тощо). Адреса комірки, розташованої на перетині стовпчика D і другого рядка, матиме вигляд – D2.

У формулі можуть бути застосовані:

математичні оператори (наприклад, + (додавання), – (віднімання), * (множення), / (ділення) );

функції VBA (наприклад, SUM – сума, PRODUCT – добуток, MIN – мінімальне значення, MAX – максимальне значення тощо);

потрібну функцію вибирають із списку Вставить функцию діалогового вікна Формула;

після введення формули натискують кнопку ОК.

 

Приклади застосування функцій:

PRODUCT(LEFT)*2 – подвоєний добуток чисел, розташованих зліва від вибраної комірки;

SUM(ABOVE)/3 – сума чисел, розташованих зверху від вибраної комірки, поділена на три;

MIN(LEFT) – мінімальне число із розташованих ліворуч від вибраної комірки;

A1+D3 – сума чисел, розташованих у комірках A1 і D3.

При зміні даних, представлених у таблиці, розрахунки за формулами треба поновити (перерахувати). Для поновлення розрахунків:

виокремлюють таблицю, або частину таблиці, в якій відбулися зміни, за допомогою миші, або виконуючи дії: ТаблицаÞ ВыделитьÞ Таблицу;

натискують клавішу F9.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...