Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які документи і ким подаються до територіального управління НБУ для державної реєстрації банку?Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками
особа або голова спостережної ради подає до територіального
управління Національного банку за місцем створення банку такі
документи: а) заяву про реєстрацію банку, засвідчену підписом
уповноваженої особи або голови спостережної (наглядової) ради; б) установчий договір, підписаний засновниками (учасниками)
банку та засвідчений відбитком їх печатки. Підписи фізичних
осіб-засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному
порядку. в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами
учасників) і підписаний головою правління банку. Статут державного
банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України і має
відповідати вимогам Законів. г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний
головою та секретарем зборів, у якому зазначаються місце та дата
проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок
голосування; ґ) бізнес-план і додатки до нього, складені згідно з
вимогами; д) відомості про склад спостережної (наглядової) ради,
правління (ради директорів), ревізійної комісії; е) документи, що дають змогу зробити висновок про бездоганну
ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної
(наглядової) ради банку; є) копію звіту про проведення приватного розміщення акцій -
для банку, що створюється у формі публічного акціонерного
товариства (подається після його реєстрації Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку), з доданням переліку акціонерів
банку. У переліку зазначаються повне найменування акціонера, його
місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних
осіб) та кількість акцій, їх загальна вартість і частка в
статутному капіталі банку; ж) угоду про передавання приміщення у власність (шляхом
дарування, продажу тощо) для розміщення банку за підписом
уповноваженої за установчим договором особи або договір оренди
приміщення на строк не менше ніж п'ять років у разі його
укладення; 29. Розкрийте особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом.При будь-якому отриманні банком статусу банку з іноземним капіталом, за умови, що іноземний інвестор набуває істотну участь, для державної реєстрації банку з іноземним капіталом іноземний інвестор або за його дорученням банк - емітент акцій, андеррайтер або будь-яке інша юридична або фізична особа, яка має доручення від іноземного інвестора, подає такі документи:1) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у банку в Україні;2) письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимог щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;3) нотаріально засвідчену за місцем видачі витяг з торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора;4) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року. Якщо певному висновок надається іноземною аудиторською організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком України, то такий висновок має бути підтверджено українською аудиторською організацією.Документи, зазначені в пунктах 1, 2 (крім письмового запевнення іноземного інвестора), 3, 4 частини першої цієї статті, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...