Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які операції можна вважати нетрадиційними банківськими операціями?Розвиток нетрадиційних банківських операцій і послуг сприяє диверсифікації ризиків, отримання прибутку з інших джерел, поліпшенню структури балансу банку, його ліквідності.

До нетрадиційних послуг належать такі:

• фінансовий інжиніринг;

• трастові (довірчі) послуги;

• послуги зі збереження цінностей із наданням клієнтам у розпорядження сейфів та з прийняттям цінностей клієнта на збереження без їх доступу;

• консультаційні та інформаційні послуги зі створення певної міжбанківської бази даних;

• гарантійні та посередницькі послуги.

Лізинг — здача в оренду на тривалий строк предметів довго-строкового користування. Його можна розглядати як різновиддовгострокового кредиту, який надається в натуральній формі тапогашається клієнтом в розстрочку.

Факторинг — це придбання права вимоги на виконання зо-бов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані по-слуги із взяттям на себе виконання таких вимог і приймання пла-тежів. Факторинг є цілим комплексом фінансових послуг, якікомерційні банки надають переважно малим і середнім фірмам-клієнтам в обмін на поступку щодо дебіторської заборгованості.

Форфейтинг — це придбання у кредитора боргу, вираженогов обіговому документі, на безобіговій основі. Це означає, що по-купець боргу (форфейтер) бере на себе зобов'язання відмовитися— форфейтинге — від свого права регресної вимоги до кредито-ра у разі неможливості одержання грошових коштів від боржни-ка. Фактично форфейтер (комерційний банк або спеціалізованакомпанія) бере на себе такі ризики, як ризик неплатежу, ризикпереказування коштів, валютний, процентний ризик та ін.

Ще одним перспективним напрямом є розвиток трастових послуг комерційних банків. Трастові послуги — це вид діяльності комерційних банків із управління майном, що передається банку за домовленістю з клієнтом або за рішенням суду (в деяких випадках). У результаті цього між сторонами угоди складаються взаємовідносини, коли одна сторона передає, а інша бере на себе відповідальність за управління майном. Трастові послуги дають змогу комерційним банкам залучати додаткові кошти, які можуть бути використані ними і давати прибуток.

Гарантії та поручительства — це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, що застосовується між будь-якими суб'єктами правовідносин.

Комерційні банки надають своїм клієнтам консультаційні послуги. Вони консультують клієнтів з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економіко правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Інформаційні послуги банків — це діяльність, пов'язана здоведенням інформаційної продукції до споживачів з метою за-доволення їхніх інформаційних потреб.

Довірчі (трастові) операції банків — операції банків з управління майном і фондовими цінностями, виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи.Банк бере на себе зобов'язання управління довіреним йому май-ном і фондовими цінностями з прибутком для власників, за щоотримує певну плату.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...