Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які операції називаються трастовими?Довірчі (трастові) операції банків — операції банків з управління майном і фондовими цінностями, виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи. Під трастовими (довірчими) операціями з цінними паперами розуміють діяльність КБ у ролі довіреної особи своїх клієнтів з управління ЦП від свого імені на власний розсуд із зобов'язанням збереження та примноження капіталу клієнта за визначену, як правило, процентну винагороду від приросту активів клієнта.

Трастові операції діляться на три основні категорії: 1. Персональні трастові послуги (для окремих громадян). 2. Інституціональні трастові послуги, що робляться на підставі: а) договорів між емітентом довгострокових боргових зобов'язань або заставником і юридичною особою, що управляє цими зобов'язаннями (або заставою); б) договори між компанією або іншою юридичною особою-власником і трастовою компанією, що пропонує кваліфіковані послуги по керуванню цією власністю. 3. Послуги типу «майстер траст» (надаються банком або трастовою компанією пенсійному фонду або групі інших компаній шляхом управління загальним рахунком довірителів із метою максимізації їхнього прибутку).

Задачі комерційних банків при виконанні трастових операцій: 1.Розширення кола операцій та послуг 2.Розвиток клієнтської бази, поліпшення її якості 3.Проникнення на інші сегменти банківського ринку 4.Отримання додаткового доходу 5.Придбання контролю над фірмами, різними фондами 6.Обхід законодавчо встановлених для банків обмежень за можливостями інвестування коштів в економіку(Пайова участь, фундація, придбання контрольного пакета акцій тощо) 7.Підвищення ролі банку як учасника фондового ринку

Умови, на яких базується трастова (довірча) угода між клієнтом і банком, діють або протягом багатьох років, або в безстроковому порядку. У цих випадках довірена особа повинна працювати безупинно. По фізичних особах трастові відношення обмежуються або життям довірителя плюс 21 рік, або життям двох людей, зазначених у заповіті і живучих у момент смерті спадкоємця, тобто особи, що залишила заповіт. В основному доручення, що випливають із заповіту, продовжуються 20-25 років, а з пожертвування — більше 40 років. Тим часом добродійні стосунки можуть бути безстроковими.

Ефективність функціонування зазначеної системи фінансово-економічних відносин, результативність дій кожного з учасників залежить у тому числі і від правового забезпечення трастових операцій.

 

Що таке факторинг?

Факторинг — це придбання права вимоги на виконання зо-бов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані по-слуги із взяттям на себе виконання таких вимог і приймання пла-тежів. Факторинг є цілим комплексом фінансових послуг, якікомерційні банки надають переважно малим і середнім фірмам-клієнтам в обмін на поступку щодо дебіторської заборгованості.Факторингові операції означають: фінансування поставок чинадання послуг (кредитування у вигляді попередньої оплати),страхування кредитних ризиків; облік дебіторської заборгованос-ті (ведення бухгалтерського обліку постачальника і надання від-повідних звітів клієнту), контроль за своєчасністю оплати і робо-ту з дебіторами; інкасацію дебіторської заборгованості поста-чальника тощо. Суть факторингу з точки зору комерційного бан-ку полягає в отриманні у клієнта права на стягнення боргів. Банкчастково оплачує своїм клієнтам вимоги щодо їхніх боржників,як правило від, 50 до 90 % боргу, до настання строку їх сплатиборжником. Інша частина боргу за вирахуванням відсотків пове-ртається клієнтам на день отримання коштів від дебітора. Банкоцінює кредитоспроможність наявних і можливих боржників клі-єнта і заздалегідь встановлює граничний розмір авансу. У резуль-таті клієнт комерційного банку отримує можливість скоріше по-вернути борги, здійснити платежі, за що він і сплачує банкупевний відсоток.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...