Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

Методичні рекомендації
щодо виконання курсової роботи

 

Для студентів 2 курсу
спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”
усіх форм навчання

 

 

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

ЗМІСТ

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 3

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ.. 5

3. РЕКОМЕНДОВАНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ.. 6

4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 6

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 20

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАХИСТУ.. 25

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..

ДОДАТКИ..

 


МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

В організації самостійної роботи студентів за Болонською системою важливе місце посідає виконання курсових робіт, які дають змогу оцінити рівень поглибленого вивчення і додаткової розробки окремих тем, передбачених планом вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, що розкривають проблемні аспекти ведення обліку окремих об’єктів на підприємстві. Курсова робота є науково-дослідною працею і водночас виявом творчого підходу студентів до вивчення обраної теми.

Метою курсової роботи є поглиблення та узагальнення знань, одер­жаних студентами за час вивчення дисципліни.

Завданнями написання курсової роботи є:

· систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань з бухгалтерського обліку;

· розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою та нормативними актами;

· формування навичок самостійно вирішувати проблемні питання з обраної теми курсової роботи;

· розвиток вміння використовувати первинні документи, облікові регістри, форми звітності тощо;

· набуття навиків практичної оцінки системи бухгалтерського обліку на підприємстві;

· виявлення рівня теоретичної і практичної підготовки студентів з бухгалтерського обліку;

· формування вмінь самостійно викладати матеріал у логічній послідовності;

· набуття навиків критичної оцінки існуючої практики бухгалтерського обліку.

У процесі виконання курсової роботи студент удосконалює навички самостійного навчання, отримані на практичних та індивідуальних заняттях.

Послідовність виконання курсової роботи:

1. Вибір об’єкта, предмета і теми дослідження, її затвердження науковим керівником.

2. Складання плану курсової роботи та його узгодження з науковим керівником.

3. Підбір, огляд і детальне вивчення джерел за обраною темою, серед яких: методичні матеріали, навчальні посібники та підручники, наукові монографії, статті в періодичних виданнях, нормативно-правові акти, аналітичні матеріали підприємства, публікації в мережі Інтернет тощо.

4. Поетапне (згідно з графіком, погодженим з науковим керівником) виконання курсової роботи із зосередженням основної уваги на розробці пропозицій щодо удосконалення проблемних ділянок обліку.

5. Оформлення курсової роботи згідно з вимогами методичних рекомендацій.

6. Надання у встановлений строк виконаної роботи науковому керівнику для рецензування.

7. Виправлення зауважень керівника до курсової роботи.

8. Захист курсової роботи.


sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...