Главная Обратная связь

Дисциплины:


Результати оцінювання роботиКритерії оцінювання Кількість балів
Оцінювання змістовних аспектів курсової роботи
Теоретична цінність отриманих результатів за розділами роботи:
Розділ 1.  
Відповідність змістовної частини змісту курсової роботи    
Наявність логічної послідовності наукового стилю викладу матеріалу    
Розділ 2.  
Відповідність змістовної частини змісту курсової роботи    
Наявність логічної послідовності наукового стилю викладу матеріалу    
Розділ 3.    
Оцінювання організаційних аспектів виконання курсової роботи
Додержання графіку виконання курсової роботи    
Якість оформлення роботи, відповідність поставленим вимогам    
Оцінювання захисту курсової роботи
Розуміння теоретичних основ висвітлених в темі курсової роботи  
Знання нормативно-правових актів необхідних для написання курсової роботи за темою  
Уміння стисло, послідовно і чітко викласти сутність і результати дослідження  
Повні, вичерпні відповіді на поставлені питання    
Здатність виявити та охарактеризувати проблеми згідно даної тематики    

Загальна оцінка в балах розраховується з врахуванням фактичного рівня виконання студентом контрольного заходу по п’ятибальній оцінці

 

 

Недоліки та зауваження, аргументація оцінки:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ПІБ Кількість балів до захисту Кількість балів за захист Оцінка, що заноситься до відомості
за 100-бальною шкалою за національною шкалою за системою ECTS
           
           
           

 

Курсову роботу подано на перевірку: «____» _________________20___р.

 

Курсову роботу захищено: «____» _________________20___р.

 

 

Члени комісії:

_____________________ _____________ ____________

Науковий ступінь, вчене звання, посада Підпис Ініціали, прізвище

 

____________________ _____________ ____________

Науковий ступінь, вчене звання, посада Підпис Ініціали, прізвище

 

_____________________ _____________ ____________

Науковий ступінь, вчене звання, посада Підпис Ініціали, прізвище


Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

кУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «»

на тему «»

 

Виконали студенти Х курсу,

групи – ОА-ХХ

____________

______________

______________

Перевірив

_____________

 

Суми – 201Х
Додаток В

 

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................ 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку грошових коштів в касі 5

1.1 Поняття каси та ліміту каси........................................... 5

1.2 Касова дисципліна та штрафні санкції за її порушення. 9

1.2 Нормативно-правове регулювання готівкового обігу. 14

РОЗДІЛ 2. Облік грошових коштів в касі на підприємстві 17

2.1 Первинний облік касових операцій............................... 17

2.2 Аналітичний і синтетичний облік касових операцій..... 21

2.2 Порядок проведення інвентаризація грошових коштів в касі 26

РОЗДІЛ 3. Практична частина............................................... 36

3.1 Порядок відображення в обліку грошових коштів в касі 36

3.2 Проблемні аспекти обліку грошових коштів касі........ 40

ВИСНОВКИ....................................................................................... 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................... 49

ДОДАТКИ.......................................................................................... 52

 

Додаток Г

 

Зразок вступу курсової роботи

ВСТУП


Дебіторська заборгованість разом з виробничими запасами в основному складає значну частку в структурі активу балансу підприємства. Ефективна організація розрахунків підприємства з покупцями і замовниками дозволяє підвищити платоспроможність підприємства, збільшити оборотність його активів.

Облік розрахунків з дебіторами має стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та форми власності. Результати цього процесу безпосередньо впливають на фінансову стійкість, базу оподаткування підприємства, виконання плану доходів та витрат і, як наслідок, на досягнення пріоритетних цілей його розвитку в умовах ринку та забезпечення конкурентоспроможності, прибутковості господарської діяльності.

Питанням обліку розрахунків з покупцями і замовниками присвячені наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема таких, як І. Бернар, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Гуцайлюк, Й. Я. Даньків, Г. Г. Кірейцев, Ж.-К. Коллі, М. В. Кужельний, Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Лінник, О. А. Петрик, В. В. Сопко, Д. Стоун та ін.

Мета дослідження – обґрунтування теоретичних, методичних і практичних питань організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві, а також розробка шляхів їх удосконалення.

Поставлена мета обумовила наступні завдання, що вирішуються у курсовій роботі:

- розглянути поняття та класифікацію дебіторської заборгованості за розрахунками підприємства з покупцями та замовниками;

- дослідити порядок визнання, оцінки та відображення в обліку дебіторської заборгованості ;

- проаналізувати особливості первинного, синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками;

- дослідити методи безготівкових розрахунків з покупцями та замовниками, особливості їх застосування на підприємстві;

- дослідити порядок обліку розрахунків за поточною заборгованістю з покупцями за товари, роботи, послуги, порядок створення резерву сумнівних боргів;

- провести аналіз проблемних аспектів обліку розрахунків з покупцями та замовниками.

Об’єктом дослідження виступає процес організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві.

Предметом дослідження – теоретико-методичні та практичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

Під час проведення дослідження використовувалася множина загальнонаукових та спеціальних методів: логічні, узагальнення, аналізу, метод порівняння, табличний, наукової абстракції, дедуктивний та індуктивний .

Інформаційно-фактологічною базою курсової роботи виступають наукові джерела вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені проблематиці обліку дебіторської заборгованості, законодавчі акти національного та міжнародного рівня.

Додаток Д

Приклад оформлення журналу господарських операцій

Таблиця В.1 – Журнал господарських операцій

№ з/п Зміст операції Дт Кт Сума
Продана продукція покупцю за договірною вартістю з урахуванням ПДВ (15тх1800 грн)
Відображено податкове зобов'язання з ПДВ (27000/6)
Отримані на поточний рахунок кошти від покупців за реалізовану продукцію
         

 

Таблиця В.2 – Журнал господарських операцій з типами балансових змін

№ з/п Зміст операції Код статті Назва статті Тип балансових змін
Отримані на поточний рахунок кошти від покупців за реалізовану продукцію 1167 + 1125-   «Рахунки в банках»+ «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» -
         
         

 


Додаток Е

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

Книга одного автора Савченко, В. Я. Аудит [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 322 с. – ISBN 966-574-423-2. Шкляр, В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] c. – (Першотвір). – ISBN 966-663-178-4
Книга двох авторів Павловская, Т. А. C/C++. Структурное программирование [Текст] / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак. – СПб. : Питер, 2005. – 239 c. – ISBN 5-94723-967-1. Ромовська, З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). — ISBN 966-8062-37-Х
Книга трьох авторів Федотова, Д. Э. CASE-технологии [Текст] / Д. Э. Федотова, Ю. Д. Семенов, К. Н. Чижик. – М. : Горячая линия -Телеком, 2005. – 160 c. – ISBN 5-93517-121-Х
Книга чотирьох авторів Бухгалтерский учет [Текст] / Е. П. Козлова, Н. В. Парашутин, Т. Н. Бабченко, Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 431 с. – ISBN 5-279-01935-6
Книга п’яти і більше авторів (якщо автори вказані на титульній сторінці) Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с. – ISBN 966-96545-0-5
Книга п’яти і більше авторів (якщо автори вказані на звороті титульної сторінки) Психология менеджмента [Текст] / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Харьков : Гуманитарный центр, 2007. – 510 с. – ISBN 5-86476-063-3
Книга, видана без автора Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т ; ред. Ю. Г. Козак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 792 с. – ISBN 966-96545-1-3
Тематичний збірник “Бюджет розвитку” як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні [Текст] : збірник наукових статей / ред. Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2001. – 107 с. – ISBN 966-96545-2-1
Словники, довідники Україна у цифрах у 2007 році [Текст] : статистичний довідник / Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Консультант, 2007. – 240 с. – ISBN 966-566-142-6. Інформаційно-пошуковий тезаурус [Текст] : словник / Мін-во культури та мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України ; уклад. Т. І. Вилегжаніна. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1104 с. – ISBN 966-7952-38-Х

 

 

Продовж. додатка Е

Багатотомні видання Багалій, Д. І. Вибрані праці [Текст] : у 6 т. Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Д. І. Багалій. – Х. : ХГІ “НУА” : Золоті сторінки, 1999. – 600 с. – ISBN 8-6334-9215-4. Олійник, Б. Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 2 . Переклади. Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник та ін. ; ілюстр. В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. – 605 с. : фотоілюстр. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства). – ISBN 9-6674-9235-4. Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. . – ISBN 5-17-011143-6
Законодавчі та нормативні документи Господарський кодекс України [Текст] : за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. – ISBN 9-3634-5235-4 Екологічне законодавство України [Текст] : зб. нормат. док. / Мін-во екології та природних ресурсів України ; ред. І. О. Заєць. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 416 с. – ISBN 9-6564-4235-4 Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг [Текст] : Указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6
Дисертації, автореферати Пластун, О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва [Текст] : дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Пластун Олексій Леонідович. – Суми, 2007. – 250 с. Савченко, Т. Г. Трансфертне ціноутворення у комерційних банках : [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Савченко Тарас Григорович. – Суми, 2007. – 246, [1] с.
Складова частина книги Пачома, Л. Перші українські гроші [Текст] :/ Л. Пахома // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє [Текст] : зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18–22 квітня 2005 р.) та Дев’ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2006. – С. 21–24. Бусыгин, А. В. Предпринимательский договор [Текст] / А. В. Бусыгин // А. В. Бусыгин. Предпринимательство. – М., 1997. – С. 401–457
Стаття з газети чи журналу Алпатова, Н. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій [Текст] / Н. Алпатова, Н. Єрмакова // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 16. – С. 71–84. Ібрагімова, І. Вибір влади – відкритість [Текст] / І. Ібрагімова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 3. – С. 347–355

 

 

Продовж. додатка Е

Електронні ресурси УкрМАРК. Національний формат представлення бібліографічних даних [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського, НПБ України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002–2003. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету. Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики – процессов управления. – Режим доступа : http://www. apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/ onapr.html/ – 10.12.2004. – Загл. с экрана. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см

 


Додаток Ж

 

Зразок оформлення ілюстрації

 

 


Рисунок 1.1. – Процес калькулювання собівартості комплексного виробництва


Додаток З

 

Зразок оформлення таблиці

 

Таблиця 1.1 – Динаміка і приріст основних економічних показників діяльності ЗАТ “Альфа”, тис. грн.

№ пор. Показник Звітний рік Минулий рік Динаміка Приріст
Виручка від реалізації 385,2 93,50 –26,8
Загальна сума витрат 412,4 441,6 93,39 –29,2
Дебіторська заборгованість 6,7 11,7 57,26 –5
Кредиторська заборгованість 37,9 40,3 94,04 –2,4

 

– розрив сторінки –

 

Продовження таблиці 1.1

№ пор. Показник Звітний рік Минулий рік Динаміка Приріст
Оборотні активи 40,6 42,74 –54,4
Запаси 32,5 74,7 43,51 –42,2
Грошові кошти 1,4 17,50 –6,6
Власний капітал 11,1 70,9 15,66 –59,8
Прибуток від основної діяльності –14,7 –17 86,47 2,3

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...