Главная Обратная связь

Дисциплины:


Емоційно-вольова сфера людини. лювати ситуацію. Цьому може сприяти добра освіта, висока фахо­ва підготовка, володіння багатьма навичками й уміннями
 


лювати ситуацію. Цьому може сприяти добра освіта, висока фахо­ва підготовка, володіння багатьма навичками й уміннями, кон-тактність, компромісність, навички позитивного мислення, вміння володіти собою, почуття гумору, самоприйняття.

Психологічну стійкість до стресів підтримують внутрішні і зовнішні ресурси. Внутрішніми ресурсами є: погодженість реаль­ного та ідеального Я-образа, відповідність досягнень домаганням, відчуття сенсу життя, екстернальність1, екстравертованість, ве­селість і добродушність, добре фізичне здоров'я і витривалість. Дієвим способом боротьби зі стресом є сміх. Зовнішніми ресурсами боротьби зі стресом є підтримка і допомога близьких, друзів, співробітників.

Найбільше стреси загрожують таким типам людей:

S гіперсоціальний — надмірно правильна, надто відповідальна і сумлінна, надто вимоглива до себе. Якщо людина хоче уникнути стресу, не все, що потрібно робити, варто робити добре;

■S максималіст — людина бачить у всьому кривду, несправед­ливість, постійно живе у конфлікті з навколишнім світом, є «не­примиренним борцем за правду і справедливість»;

S ригідний — людина прямолінійна, безкомпромісна, із зави­щеними претензіями, все оцінює в чорно-білих тонах;

■S слабкий — вроджені або набуті психофізичні можливості низькі, складно пристосовується до реального життя, часто це є наслідком установки людини на те, що вона є слабкою;

S тривожно-недовірливий — людина з постійними депресіями і почуттям страху, який знесилює організм. Значна частина стресів викликана страхом почути глузування або осуд інших людей про вас;

S волюнтарист — людина самостверджується за будь-яку ціну, залишаючи життя на «потім». Іде до успіху у справах, вважаючи, що винагородить себе потім, але це «потім» не настає, і людина розчаровується. Все, що складає людське щастя: любов, сім'ю, друзів — вона пропустила;

S автоагресивний — сплав почуття власної неспроможності, фа­натичної надцінної ідеї і придушеного інстинкту самозбереження.

1 Екстернальність - цс схильність приписувати причини своїх дій та поведінки зовнішнім чинникам.


17.6. Індивідуальні відмінності та експресія емоцій і почуттів

Люди між собою відрізняютея за багатьма параметрами емоцій: емоційною збудливістю, чутливістю, ригідністю, лабільністю, стійкістю і експресивністю.

Емоційна збудливість — це готовність людини емоційно реагу­вати на значимі для неї подразники. Вона може виявлятися у таких особливостях поведінки, як запальність і дратівливість. Виявлено, що між емоційною збудливістю та ефективністю діяльності існує криволінійна залежність: найефективніших результатів діяльності досягають при середній силі емоційного збудження. При цьому слід мати на увазі, що для кожної людини є оптимум емоційного збудження, який забезпечує максимальну ефективність у роботі. Надто слабке емоційне збудження позбавляє людину належної мо­тивації, а надто сильне дезорганізовує її і робить некерованою. Індивідуальні відмінності емоцій і почуттів стосуються також різного реагування на стрес. Так, упевнені у собі люди, які розрахо­вують лише на себе і не потребують зовнішньої підтримки, менше підвладні стресу, ніж ті, що невпевнені у собі й хворобливо реагу­ють на критику. Також більше стресові піддаються тривожні люди.Близькою за змістом до емоційної збудливості є емоційна чутливість. Це є достатньо стійка властивість індивіда, яка вияв­ляється у легкості, швидкості і гнучкості емоційного реагування на соціальні події, на особливості інших людей тощо. Емоційно ригідні люди вирізняються стабільністю та в'язкістю емоцій. Вони надмірно зосереджуються на значимих для них подіях, об'єктах, образах, не­вдачах тощо. Протилежною до ригідності є емоційна лабільність це нестійкість емоцій. Навіть дуже сильна емоція швидко послаб­люється, і людина стає байдужою, або ж одна емоція легко змінюється на іншу. Емоційна стійкість являє собою відсутність реакції людини на емоціогенну ситуацію, а також здатність завдяки вольовим зусиллям придушувати емоційні реакції.

Індивідуальний перебіг емоцій і почуттів супроводжується внутрішніми та зовнішніми змінами, які відбуваються в людини. Внутрішні зміни — це зміни серцебиття, дихання, тиску, органів травлення і виділення, ендокринної системи. Здатність назовні ви-


Розділ V

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...