Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформаційні ресурси. 1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навчБазова

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Рыбари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

8. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання – Прес, 2002. – 687 с.

9. Основи економіки: навч. посібник / [О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукноваленко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

10. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Діденко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

11. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

12. Політична економія: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; к.е.н., доц. Є.С. Шевчука. – Львів:«Магнолія 2006», 2008. – 280 с.

13. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бодров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

14. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

15. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. – 496 с.

16. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

 

17. Економічна історія: Курс лекцій /[Лановик Б.Д., Лазарович М.В., Чайковський В.Б.]; за ред. Б.Д. Лановика. - [2-е вид., перероб.]. - К.: Вікар, 2006. – 300с.

18. Економічна історія України і світу: підручник /[Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М.]; за ред. Б.Д. Лановика. -К.: Вікар, 1999. - 737с.

19. Історія економічної думки: навч. посіб. /[Г.Ю. Кириллова, Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін.]. - К., 1996. – 416с.20. Історія економічних учень: підручник /[Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін.]; за ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564с.

21. Ковальчук В.М. Економічна думка в історичному аспекті: [навч. посіб.] /В.М. Ковальчук, М.І. Сарай. – Тернопіль: «Астон», 1999. – 268с.

22. Ковальчук В.М. Економічна думка минулого і сьогодення: [навч. посіб.] /В.М. Ковальчук, М.І. Сарай. – Тернопіль: ТАНТ «Астон», 2000. – 325с.

23. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки:
[навч. посіб.] /Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. –
К.: Знання, 2008. – 647с.

24. Мазурок П.П. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях
/П.П. Мазурок. – К.: Знання, 2004.- 477 с.

25. Мазурок П.П. Історія економіки та економічної думки: [підручник]
/П.П. Мазурок. – Кривий Ріг, 2011. – 428 с.

26. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: [навч. посіб.] /П.В. Проскурін. – К.: КНЕУ, 2005 – 372 с.

27. Ходзинський К.Г. Економічна історія України та провідних країн світу: [навч. посіб.] /К.Г. Ходзинський, П.П. Мазурок. – Львів: «Магнолія плюс», СПДФО
«В.М. Піча», 2005. – 148 с.

28. Юхименко П.І. Економічна історія: [навч. посіб.] /П.І. Юхименко. - К.: Вікар, 2004. – 341с.

29. Юхименко П.І. Історія економічних учень: [навч. посіб.] /П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. - К.: Знання-Прес, 2001. – 514с.

 

Допоміжна

 

30. Бєляєв О.О. Політична економія в системі суспільно-економічних наук / О.О. Бєляєв // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 188-189

31. Єрмошенко М.М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки / М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №1. – с. 14-20

32. Зайцев Ю.К. Методологічний потенціал політичної економії / Ю.К. Зайцев // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 39-50

33. Кириленко В.І. Методологія політичної економії та економічної теорії: порівняльний аналіз / В.І. Кириленко // Вчені записки: зб. наук. праць. – К., 2009. – с. 25-32

34. Кириленко В.І. Становлення та розвиток методології економічної теорії / В.І. Кириленко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 56-65

35. Козловський С.В. Економічна політика як базовий елемент механізму управління чинниками розвитку сучасних економічних систем / С.В. Козловський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №1. – с. 13-20

36. Крюкова І.О. Концептуальні навички системного економічного мислення / І.О. Крюкова // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 202-205

37. Лебедева Л.В. Еволюція методів дослідження у політичній економії / Л.В. Лебедева // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 206-209

38. Оскольський В. Про економічну політику сталого розвитку в Україні / В. Оскольський // Економіка України. – 2010. - №6. – с. 4-13

39. Філіпенко А. Проблеми координації економічної політики в Україні / А. Філіпенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2009. - №9-10. – с. 19

40. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічних теорій на сучасному етапі / А. Чухно // Економіка України. – 2009. - №4. – с. 14-28

41. Біленчук П.Д. Національні інтереси в умовах становлення стратегії національної безпеки України / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. – №4. - с. 35-39

42. Воронін О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб’єктами ринку / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України. – 2009. - №3. – с. 27-37

43. Кваснюк Б.Є. Науково-технічний і виробничий потенціал національної економіки / Б.Є. Кваснюк // Економіст. - 2008. – №1. - с. 85-87

44. Кондратюк О.І. Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку / О.І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №3. – с. 91-98

45. Левицька О. Сутність, генезис та еволюція поняття «людські ресурси»: системно-концептуальний підхід / О. Левицька // Україна: аспекти праці. - 2010. – №10. - с. 37-42

46. Могілат І. Продуктивність праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна продуктивність: динаміка і фактори впливу на них / І. Могілат, Н. Горшкова, С. Кожем’якіна // Економіка України. – 2009. - №8. – с. 4-15

47. Мортіков В. Альтернативні витрати: теорія і проблеми її застосування / В. Мортіков // Економіка України. – 2010. - №1. – с. 29-36

48. Пасєка А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. - 2009. – №5. - с. 45-50

49. Тельнов А. Якість праці в системі факторів продуктивності / А. Тельнов // Економіст. – 2008. - №10. – с. 52-67

50. Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу / О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №2. – с. 109-114

51. Шерстенников Ю. Про взаємозв’язок фондоозброєності та обсягу виробництва / Ю. Шерстенников, Л. Ромащук // Економіка України. – 2009. - №10. – с. 36-40

52. Волобуєв В.О. Моделі державного регулювання в ринковій економіці та особливості державного впливу на інвестиційні процеси в Україні / В.О. Волобуєв // Вісник КЕІ КНЕУ. - 2007. – №3. - с. 10-20

53. Геец В.М. Проблемность структурных трансформаций экономики стран с развивающимися рынками / В.М. Геец // Економіка і прогнозування. – 2009. - №1. – с. 55-69

54. Гош О. Функціонування соціально-економічного ладу України / О. Гош // Економіка України. - 2009. – №10. - с. 54-61

55. Грущинська Н.М. Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні глобальні процеси / Н.М. Грущинська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – с. 3-8

56. Кириленко В.І. Необхідність та тенденції соціалізації господарського механізму національної економіки в сучасних умовах / В.І. Кириленко // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молод. учен. та аспірантів. – К., 2009. – В. 22. - с. 27-34

57. Козловський С.В. Парадигма державного регулювання сучасних економічних систем / С.В. Козловський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. –№2. – с. 17-21

58. Орешняк В.Л. Структурні зрушення економічної системи в процесі становлення моделі сталого розвитку / В.Л. Орешняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №3. – с. 54-58

59. Соловйова Н. Прогнозування і планування: ідеологічний конфлікт конвергенції «плану» і «ринку» в координатах постіндустріальної економіки / Н. Соловйова // Економіка України. – 2009. - №10. – с. 15-26

60. Філіпенко А.С. Модель народної економіки для України: основні риси / А.С. Філіпенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2010. - №3-4. – с. 3-6

61. Хвесик М.А. Продуктивні сили України: проблеми та перспективи розвитку/ М.А.Хвесик // Економіка АПК. – 2009. - №2. – с. 109-114

62. Бовсунівська І.В. Структура комунальної власності в Україні на сучасному етапі / І.В. Бовсунівська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – с. 7-12

63. Бородюк В.М. Закономірності відносин власності та їх врахування у трансформаційних процесах / В.М. Бородюк // Стратегія економічного розвитку України: зб.наук. праць. – К., 2008. – В. 22-23. – с. 3-9

64. Новые формы собственности в мировой экономике / [науч. ред.] // Економика и управление в зарубежных странах. - 2008. – №2. - с. 16-24

65. Осичнюк Е.В. Собственность: прошлое, настоящее, будуще / Е.В. Осичнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – с. 27-46

66. Розенфельд О.І. Регулювання приватизації стратегічно важливих підприємств у промисловості України / О.І. Розенфельд, О.Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №3. – с. 144-146

67. Фролова Г.С. Функції держави у регулюванні відносин власності / Г.С. Фролова // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – К., 2009. – В. 24-25. – с. 41-46

68. Гончар А.Ф. Вартісні (цінові) і граничні показники / А.Ф. Гончар // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. - №1. – с. 24-28

69. Кириленко В.І. Сучасна концепція цінності (вартості) / В.І. Кириленко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – 2009. – В.21. – с. 16-23

70. Сіренко Н.М. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. – 2010. - №1. – с. 133-137

71. Диба М. Еволюція золота: історія і сучасність / М. Диба, Е. Бахтарі // Вісник НБУ. - 2008. – №10. - с. 20-28

72. Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінності / В. Ільїн // Вісник НБУ. - 2009. – №4. - с. 68-71

73. Папуша А. Гроші і люди: війна чи мир? / А. Папуша // Вісник НБУ. - 2008. – №8. - с. 22-27

74. Рябініна Л. До проблем розвитку теорії сучасних грошей / Л. Рябініна // Вісник НБУ. - 2008. – №7. - с. 32-35

75. Рябініна Л. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей / Л. Рябініна //Вісник НБУ. - 2008. – №1. - с. 26-31

76. Фещенко Н.М. Вексельний обіг в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Н.М. Фещенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. - №3. – с. 22-25

77. Безкровний А.В. Розвиток інфляційного процесу в Україні / А.В. Безкровний // Економіка АПК. - 2009. – №1. - с. 77-79

78. Карпенко Г.В. Аналіз основних факторів інфляції в Україні / Г.В. Карпенко, В.Й. Башко // Фінанси України. - 2008. – №11. - с. 29-40

79. Лібанова Е.М. Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції / Е.М. Лібанова // Економіст. - 2008. – №5. - с. 16-17

80. Полозенко Д.В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці / Д.В. Полозенко // Фінанси України. - 2008. – №2. - с. 82-88

81. Шевчук В. Вплив передбачуваних і непередбачуваних компонентів пропозиції грошової маси на динаміку промислового виробництва та інфляції / В. Шевчук // Вісник НБУ - 2008. – №6. - с. 8-14

82. Возьний К.З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями / К.З Возьний // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №2. - с. 44-49

83. Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України / А.В. Волошенко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №12. - с. 45-50

84. Ігнатюк А.І. Розвиток галузевих ринків в умовах трансформації економічної системи України / А.І. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №4. – с. 149-154

85. Мазур О.Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу / О.Є. Мазур // Регіональна економіка. - 2010. - №2. - с. 55-62

86. Марцин В.С. Трансформація функцій ціни в умовах ринкових перетворень / В.С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №5. - с. 9-21

87. Остапчук А.Д. До аналізу наукових поглядів на формування ринкових відносин / А.Д. Остапчук, Р.П. Саблук // Економіка АПК. – 2009. - №1. - с. 86-88

88. Подолян І.С. Еволюційний підхід у теорії ринкового попиту / І.С. Подолян // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №5. - с. 22-31

89. Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні / В. Попов // Економіка України. – 2008. - №11. - с. 26-37

90. Шпикуляк О.Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. - №1. - с. 159-165

91. Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті інформатизації економіки / Д. Баланда // Україна: аспекти праці. - 2010. - №1. – с. 37-42

92. Білецька Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного ринку України / Г.М. Білецька // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. - №6. - с. 12-14

93. Івахненко І.С. Особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні та йо го вплив на інвестиційний процес / І.С. Івахненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №4. – с. 81-85

94. Льовочкін С. Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи / С. Льовочкін, В. Опарін, В. Федосов // Економіка України. – 2008. - №11. –с. 57-71

95. Марцин В.С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. - №3. - с. 25-29

96. Маршавін Ю. Генеза ринку праці України / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. - 2010. - №2. – с. 14-19

97. Мельничук В.О. Мінімальна рента та її використання при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення / В.О. Мельничук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №11. - с. 208-213

98. Огородник В. Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку / В. Огородник // Економіст. – 2008. - №8. - с. 31-33

99. Панюк Т.П. Характеристика ринку праці в сучасних умовах / Т.П. Панюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №6. - с. 204-208

100. Пасхавер Б. Рентний чинник розвитку аграрного ринку / Б. Пасхавер // Економіка України. – 2008. - №11. – с. 72-80

101. Приймак В. Деформація рівноважних цін на ринках праці і капіталу / В. Приймак // Україна: аспекти праці. - 2009. - №6. – с. 3-7

102. Сухораба І.В. Сутність кредитного ринку та прояви його змісту в умовах трансформації суспільства / І.В. Сухораба // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №2. - с. 15-19

103. Чернишук В.Р. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / В.Р. Чернишук // Фінанси України. – 2008. - №8. – с. 96-103

104. Шкодіна І.В. Динаміка розвитку фондового ринку України / І.В. Шкодіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №5. - с. 214

105. Аптекар С. Розвиток конкуренції в Україні / С. Аптекар, О. Жамойда // Економіка України. - 2009. - №7. – с. 13-20

106. Грод А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності ринкових структур / А.М. Грод // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №7. - с. 91-98

107. Малій О.В. Проблема входження фірм на ринки: ретроспектива та сучасність / О.В. Малій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №5. – с. 41-48

108. Марцин В.С. Конкуренція як засіб антимонопольного регулювання товарних ринків та місце в ньому держави / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. - №10. - с. 3-8

109. Мисліцька Н.С. Формування і розвиток законодавчо-нормативного забезпечення державного антимонопольного регулювання / Н.С. Мисліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №4. - с. 55-61

110. Орленко О.В. Конкуренція в умовах нової глобальної економіки / О.В. Орленко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 220-225

111. Паламарчук Г. Проблеми концентрації виробництва в Україні / Г. Паламарчук // Економіка України. - 2008. - №11. – с. 38-46

112. Точилін В.О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання / В.О. Точилін, В.В. Венгер// Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №2. - с. 23-38

113. Уманців Ю. Конкуренція та концентрація капіталу: проблеми співіснування у національній економіці / Ю. Уманців // Банківська справа. – 2009. - №4. – с. 68-81

114. Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації / Ю.М. Уманців // Фінанси України. – 2009. - №10. – 95-106

115. Воронін О. Вклад найманих працівників у результати діяльності підприємства / О. Воронін, О. Пастух // Україна: аспекти праці. - 2009. - №2. – с. 43-49

116. Мортіков В.В. Незворотні витрати в сучасній економіці: питання теорії / В.В. Мортіков // Фінанси України. – 2008. - №9. – 35-41

117. Пилипчук О.В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О.В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №2. – с. 26-30

118. Шарманська С.О. Трансформація інституційного забезпечення формування прибутку / С.О. Шарманська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №4. - с. 15-23

119. Великий Ю.В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем/Ю.В.Великий // Экономика .Финансы. Право.- 2010.-№3.- С.13-16.

120. Великий Ю.В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность/ Ю.В. Великий// Экономика . Финансы. Право.- 2010.- №5.- С.14-18.

121. Геєць І.О. Концептуальні підходи щодо визначення категоріального аппарату поняття «корпорація»/ І.О. Геєць // Економіка. Фінанси. Право.- 2009.- №4.- С.10-12.

122. Мадзігон В. Підприємництво : причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності/ В. М. Мадзігон, М.В. Вачевський// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№7.-С.3-12.

123. Жученко З. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління/ З. О. Жученко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№8.-С. 103-109.

124. Усик В.І. Розвиток поняття «сектор малого та середнього бізнесу» в Україні та ЄС/В.І. Усик// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№4.-С.153-158.

125. Ефіменко К.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємства/ К.А. Єфіменко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№5.-С.74-83.

126. Мединська Т.В. Стан і проблеми податкового стимулювання інвестиційної діяльності в Україні/ Мединська Т.В.// Економіка. Фінанси. Право.- 2010.- №4.- С.12-17.

127. Виговська В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку/ В.В. Виговська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№1.- С.59-64.

128. Шестенников Ю. Про взаємозв’язок фондоозброєності та обсяг виробництва/ Ю.Шестенников, Л. Ромащук// Економіка України.- 2009.- №10.- С.36-41.

129. Половян О. Особливості управління малим підприємством./ О.В. Половян, К.Г. Петренко// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№6.-С.131-135.

130. Каблук К. Кардинальні напрями вирішення економічних проблем АПК /К. Каблук// Економіка АПК. – 2005. – №5. С.3-8

131. Кириленко І.Г. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми/І.Г. Кириленко // Економіка АПК. – 2005. – №5. С.8-14

132. Топалов А.Д. Основні напрями трансформаційних змін ринкових відносин/ А.Д. Топалов// Формування ринкових відносин в Україні.- 2005.- №3.-С.88-91.

133. Шкляр В.Б. Основні форми державної підтримки розвитку сільського господарства України/ В.Б. Шкляр // Економіка АПК. – 2005. – №1. С.9-12

134. Юрчишин В.В. Розбудова системного державного управління сільським господарством // Економіка АПК. – 2005. – №6. С.6-17.

135. Щуко Ю. Мировой продовольственный рынок/ Ю. Щуко // Экономика и управление в зарубежных странах.- 2008.-№3 С.3-15.

136. Ковалёв Е. Обострение мировой продовольственной ситуации/ Е.Ковалёв// Мировая экономика и международные отношения.- 2009.-№9.-С.21-29.

137. Шуст О.А. Напрямки формування інноваційної інфраструктури в АПК/ О.А. Шуст.- Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№8.-С.89-96.

138. Ліпанова О.І. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації/ О.І. Ліпанова// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№8.-С. 129-134.

139. Кушніренко В. Капіталізація землі та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України / В. Кушніренко// Україна: аспекти праці.- 2009.-№2.С.13-16.

140. Юрчишин В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність/ В. Юрчишин// Економіка України.- 2009.-№3.-С.45-49.

141. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення /О. Бородіна , І. Прокопа// Економіка України.- 2009.- №4.- С.74- 81.

142. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення /О. Бородіна, І. прокопа// Економіка України.- 2009.- №5.- С59-63.

143. Бородіна О. Аграрна політика України: витоки сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізації та викликів глобалізації/ О. Бородіна.// Економіка України.- 2008.-№10.- С.94-102.

144. Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України/ П.Саблук// Економіка України.- 2008.-№12.- С. 4-12.

145. Павлишенко М. Приватизація землі та її соціально- економічні наслідки / М. Павлишенко М. // Економіка України.- 2008.-№12.- С.29- 37.

146. Замора О. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах/ О.І. Замора// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №4.- С.85-90.

147. Шуст О. Напрямки формування інноваційної інфраструктури в АПК/ О.А. Шуст// Актуальні проблеми економіки. – 2010.- №8.-С.89-96.

148. Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики / О. Могильний // Економіка України .- 2008.-№12.-С.40-44.

149. Щуко Ю. Прямые иностранные инвеситиции и инновации/ Ю.К. Щуко// Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.-№1.-С.3-13.

150. Скибина С. А. Дифференциация доходов домохозяйств и её влияния на степень социальной стратификации общества/ С.А. Скибина// Экономика. Финансы. Право.-2010.-№3.-С.3-10.

151. Жуковська А. Соціальні стандарти у сфері доходів населеня та проблематика їх запровадження в Україні/ А. Ю. Жуковська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№11.-С.181-189.

152. Вітер В. Прожитковий мінімум у системі вимірів рівня життя населення України/ В. Вітер// Україна: аспекти праці.- 2010.- №1.- С. 26- 36.

153. Бондарчук К. Заробітна плата в контексті соціально- економічного захисту найманого працівника/ К. Бондарчук// Україна: аспекти праці.- 2010.- №1.- С.3-9.

154. 140.Спасенко Ю. Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової заробітної плати і тіньових доходів/ Ю. Васильєв// Україна: аспекти праці.-2009.-№4.-С.34-39.

155. Васильєв О. Оцінка диференціації населення України за умовами життя /О. Васильєв// Україна: аспекти праці.- 2010.-№5.- С. 36-42.

156. Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах / Л. Гордієнко// Україна: аспекти праці.- 2010.-№5.- С.43-59.

157. Гвелесіані А. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення України/ А. Гвелесіані, І. Литвин// Економіка України.- 2010.-№1.- С.82-89.

158. Бондар І.К. Передумови стратегії нового формату розвитку економіки України./ І.К. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №6. С.3-14

159. Іванов С. Структурна оптимізація параметрів суспільного виробництва/ С. Іванов // Банківська справа. – 2005. – №1. С.36-44

160. Мортіков В. Суспільні блага та економічна політика/В. Мортіков // Україна: аспекти праці. – 2005. – №2. С.29-32

161. Жиляєва Н.М. Перспективи підвищення конкурентоспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети/ Н.М. Жиляєва// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№4.- С.51-59.

162. Архангельський Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України/ Ю. Архангельський// Економіка України.- 2010.-№9.- С.26-33.

163. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу/ О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська// Економіка України.- 2009.- №11.- С.4-15.

164. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу/ О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська// Економіка України.- 2009.- №12.- С.4-13.

165. Засанська О. Теоретичні основи боротьби з тіньовоє економікою/ О. Засанська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№5.-С.76-84.

166. Засанська О. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів/ О. Засанчька// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №7.- С.28-34

167. Якубовський М. Промислова політика : проблеми та перспективи модернізації/ М. Якубовський// Економіка України.- 2010.-№8.- С.21-29.

168. Чухно А. Сучасна фінансово - економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання/ А. Чухно// Економіка України. - 2010.- №1.- С.14-18.

169. Чухно А. Сучасна фінансово - економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання/ А. Чухно// Економіка України. - 2010.- №2.- С. 4-13.

170. Деркачова В. моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки/ В. Дергачова, С. Савельєв// Економіка України. - 2010.- №1.- С.19-28.

171. Шарікова О. Економічні наслідки тонізації економічної системи/ О. Шарікова// Економіка. Фінанси. Право. - 2009.- №1.- С. 3-6.155. Радіонова І. Економічний розвиток з участю людського капіталу / І. Радіонова// Економіка України. – 2009 - №1 – с. 19-25.

172. Довбняк Т. Циклічність української економіки в 2000-2008 роках./ Т.Ф. Довбняк// Актуальні проблеми економіки. – 2009 - №1 – с. 65-72.

173. Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории /О. Замулин// Вопросы экономики. – 2005 - №1 – с.144-153.

174. Кириченко О.А. Антикризова інвестиційна політика України /О.А. Кириленко, О.І. Харченко// Актуальні проблеми економіки. – 2010 - №1 – с. 64-74.

175. Захарін С.В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень /С.В. Захарін// Актуальні прблеми економіки. – 2010 - №4 – с. 60-64.

176. Сімченко К.О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень . /Н.О. Сімченко// Актуальні прблеми економіки. – 2010 - №7 – с. 13-18.

177. Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції /Я. Петренко// Економіка України. – 2010 - №1 – с. 54-59.

178. Медведкін Т. Інноваційний розвиток України в умовах трансферу технологій та науково-технічної співпраці /Тарас Медведкін// Журнал європейської економіки – 2008 – Т7 -№2 – с. 153-161.

179. Андрійчук В.Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації /В.Г. Андрійчук// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010 - №1 – с. 4-8.

180. Федулова Л. Україна в міжнародних рейтингових оцінках: чинники інноваційно-технологічного розвитку /Л. Федулова// Актуальні прблеми економіки.. – 2009 - №5 – с. 39-53.

181. Гончарова Н. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети /Н.П. Гончарова// Актуальні прблеми економіки. – 2009 - №6 – с. 11-19.

182. Сунцова О. Фінанси та економне зростання: теоретичні аспекти /О. О.Сунцова// Актуальні прблеми економіки. – 2009 - №6 – с. 49-55.

183. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання /А. Чухно// Економіка України. – 2010 - №1 – с. 14-18.

184. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання /А. Чухно// Економіка України – 2010 - №2 – с. 4-13.

185. Щуко Ю. Кадровый ресурс инновационного развития: /Щуко Ю.Н., Грачёва Я.В., Киселёва М.А. и др. // Экономика и управление в зарубежных странах – 2009 - №3 – с. 3-13.

186. Резникова О. Постсоветская трудовая миграция /О. Резникова// Мировая экономика и международные отношения . – 2009 - №3.- С.3-8.

187. Іляш О. Сучасний стан та ризики розвитку ринку праці України у контексті соціальної безпеки в умовах євроінтеграції /Ольга Іляш, Тарас Васильців// Журнал європейської економіки – 2010 – Т.9 - №2 – с. 169-179.

188. Новосельська І.В. Міжнародні та європейські стандарти відповідальності у сфері трудових відносин /І.В. Новосельська// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010 - №1 – с. 80-84.

189. Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці у контексті інформатизації економіки./Д. Баланда // Україна : аспекти праці. –2010 - №1 – с. 10-15.

190. Маршавін Ю. Генеза ринку праці України /Ю. Маршавін// Україна: аспекти праці. – 2010 - №2 – с. 14-19.

191. Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи /Н. Зінкевич// Україна: аспекти праці.– 2010 - №3 – с. 10-15.

192. Мазурок П. Особливості формування соціально-інституціонального ринку праці у трансформаційній економіці України / П. Мазурок, А. Шахно// Україна: аспекти праці – 2010 - №5 – С. 3-10.

193. Головіна С. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки /С.В. Головіна// Актуальні проблеми економіки . – 2009 - №11 – с. 175-180.

194. Гуменюк В. Критерії ідентифікації працездатного населення / В . Гуменюк // Економіка України .- 2008 .-№ 8 .- С . 27-29 .

195. Малиновська О. Міграції в умовах глобальної фінансово – економічної кризи./О. Малиновська // Регіональна економіка .- 2010.-№2.-С.123-133.

196. Іголкін І.В. Податкова реформа як об’єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету/І. Іголкін // Фінанси України.-2005.-№8-С.19-24.

197. Лекарь С. Особливості розвитку податкової політики в Україні на сучасному етапі/С. Лекарь//Економіст.-2005.-№4.-С.29-30.

198. Отрошко О.В. Фіскальна політика як засіб стабілізації економіки/ О.В. Отрошко //Фінанси України.-2005.-№6.-С.69-75.

199. Соколов М. Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних і фізичних осіб / М.Соколов// Економіка України. – 2009.–С.30-41.

200. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу /О.Амоша,В.Вишневський,А.Збаразська.// Економіка України. – 2009. - №11. –С.4-15.

201. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу/О.Амоша,В.Вишневський,А.Збаразська.//

202. Економіка України. – 2009. - №12. – С. 4-13.

203. Єрмошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв’язання / М.М.Єрмошенко //

204. Актуальні проблеми економіки.- 2010 .-№3-С. 45-54.

205. Мединська Т.В. Стан і проблеми податкового стимулювання інвестиційної діяльності в Україні / Т.В.Мединська // Економіка. Фінанси. Право. – 2010.- № 4.- С.12 – 17.

206. Сарана О. Зміна економічних функцій держави під впливом глобалізації світової економіки / О.Ю.Сарана // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. - №12. – С. 3-6.

207. Кушнір І. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти

208. / І.М.Кушнір //Актуальні проблеми економіки. - №3.- С. 28- 35.

209. Чубукова О. Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки України. / І.В.Чубукова, О.І.Синенко // Актуальні проблеми економіки.– 2010. – №8. – С.79-88.

210. Барановська І.В Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи. / І.В.Барановська, Т.А.Варварич // Актуальні проблеми економіки.- 2009. - № 8. – С. 123-199.

211. Кириченко О. Сучасні теорії управління зовнішньою заборгованістю. /О.Я.Кириленко, В.Д.Кудрицький. – Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №7. – С. 15 - 27.

212. Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України / П.Матвієнко // Економіка України. – 2008. - №1. – С. 42 – 49.

213. Соколовська А. Економічні функції держави та особливості їх виконання в Україні / А.Соколовська // Економіка України. – 2008. - №3. – С. 20 – 28.

214. Луняков О. Финансовая хрупкость кредитно – финансовых взаимоотношений банков и предприятий: отечественный опыт /

215. О.Луняков // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №7. – С.26 – 29.

216. Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень / А.М. Мних //

217. Економіка. Фінанси. Право. - № 1. – С. 14 – 17,

218. Мединська Т.В Стан и проблеми податкового стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. / Т.В.Мединська// Економіка. Фінанси . Право. – 2010. - №4. – С.12- 17.

219. Семко Т.В. Вплив державного банку на стійке функціонування національної економіки. / Т.В.Семко, М.В.Покутня // Економіка. Фінанси . Право. – 2010. – № 6. С. 6- 11.

220. Корнєєв В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації / В.Корнєєв / Економіка України. – 2009. – №12. – С. 22 – 34.

221. Парнюк В. Пряме оподаткування витрат фізичних осіб на споживання / В. Парнюк // Економіка України. – 2009. - №9. – С. 28 – 39.

222. Соколов М. Фантом у теорії оподаткування ( про криву Артура Лаффера) : М.Соколов // Економіка України. – 2010. - №7 – С. 50 – 58.

223. Колодко Іж. Від ідеології неолібералізму до нового прагматизму Іж.Колодько // Економіка України. – 2010. - №9. – С.4 – 11.

224. Геєць В. Ліберально- демократичні засади: курс на модернізацію України. В.Геєць // Економіка України. – 2010. – №3. – С. 4 – 20.

225. Симоненко В . Адміністративне регулювання – найважливіший фактор реформ/ В. Симоненко // Економіка України .- 2010 .- №10 .- С. 4-14 .

226. Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позицінування України у світовій господарській системі / Л. Шостак., О.Бадрак.- Економіка України. – 2009.-№7.-С.38-43.

227. Данилишин Б. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку/ Б.Данилишин, О. Веклич.// Економіка України.-2008.-№7.-С 13-21.

228. Саблук П. Процеси міжнародного руху капіталів та участь у них України./ П. Саблук, К. Пріб.// Економіка України.- 2008. -№8 –С.56-61.

229. Шевченко О. Вплив евроінтеграційного курсу України та стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки./ О.Шевченко//Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №5.- С.110-119.

230. Сорока І. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції./ І. Б. Сорока // Актуальні проблеми економіки.-2009.-№9.- С.35-41.

231. Грищенко Я. Умови реалізації національних економічних інтересів України в регулятивній системі СОТ./ А.Грищенко// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №9.- С. 19-26.

232. ВахненкоТ. Оптимізація валютно - курсової політики в Україні. /Т. Вахненко// Економіка України.-2005.-№6.-С.11.

233. Пирець Н.М. Конкурентні переваги українського експрту в контексті свіового розвитку / Н.М. Пирець // Формування ринкових відносин в Україні.-2005.№3-С.11-16.

234. Кухарська Н. Експорта-імпортна політика України: роки незалежності/Н. Кухарська //Регіональна економіка.-2005.-№1.-С.32-40.

235. Щуко Ю. Офшорный бизнес в мировой экономике/ Ю.Н. Щуко, Л.В. Ткачёва., Е.С. Киселёва, и др.// Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.-№4.-С.7-14.

236. Щуко Ю. Государственное регулирование экономики на современном этапе /Ю.Щуко//Экономика и управление в зарубежных странах .-2009.-№10.-С.44-54.

237. Брутенц К. О реструкторизации современных международных отношений/К. Брутенц // Мировая экономика и международные отношения .-2009.-№12.-С.26-37.

238. Кузнецов А. Прямые иностранные инвестиции : «эффект соседства» /А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения .-2008.-№9.-С.40-47.

239. Чорноусова М. Можливості транснаціоналізації економіки України на базі вдосконалення процесу залучення прямих іноземних інвестиції/Марія Чорноусова// Журнал європейської економіки.- 2009.- Т.8.-№2.-С. 157-167.

240. Вовк С. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та участь України в них/ Світлана Вовк// Журнал європейської економіки.-2009.-Т8.-№2.-С.191-206.

241. Ананьев А. Противоречивость роли МВФ в современной мировой экономике/ А. Ананьев// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№5. –С. 64-68.

242. Захаров А.А. Украина в системе всемирной торговой организации : первые результаты и проблемы / А.А. Захаров// Мировая экономика и международные отношения .-2009.-№6.-С.75-78.

243. Куклин В. Изменения в мировой инвестиционной политике и инновационный шанс Украины/ В.М. Куклин, Ю.В. Колесник// Экономика. Финансы. Право.- 2009.-№12.-С.16-18.

244. Панфілова Т. Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі/ Т. Панфілов// Економіка України.- 2009.-№6.-С.75-78.

245. Грушинська Н.М. Фінансово- економічні фактори впливу та становлення міжнародної позиції України/ Н.М. Грушинська// Економіка. Фінанси. Право.-2010.-№4.-С. 18-21.

246. Харламова Г. Індикатори інвестиційної привабливості України/ Г.О. Харламова// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№3.-С.45-56.

247. Грушинська К.М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах/ Н.М. Грушинська, М.П, Музиченко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№7.-С19-26.

248. Ткачук О.В. Товарна диференціація торгівлі України з Європейським Союзом/ О.В. Ткачук// Актуальні проблеми економіки.-2010.-№7.-С48-55.

249. Марцин В. Організація та проведення оцінки інвестиційного середовища/ В.С, Марцин// Економіка. Фінанси. Право.- 2009.-№2.-С.6-10.

250. Остапенко Т.Т. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України/ Т.Т, Остапенко// Економіка. Фінанси. Право.- 2009.-№10.-С.11-16.

251. Присяжнюк А. Зовнішні фінансові потоки та їхній вплив на інноваційний розвиток економіки України/ А. Присяжнюк// Актуальні проблеми економіки .-2009.-№9.-С.65-76.

252. Корнеєва І. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи/ І. Корнеєва// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№8.-С.233-237.

253. Бериславська О. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України./ О,І, Береславська, Д.М. Серебрянська// Актуальні проблеми економіки.-2009.-№8.-С.209-214.

254. Белінська Я. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні/ Я. В. Белінська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№8.-С.200-208.

255. Сайкевич М. Вплив міжнародного кредитування на перспективи розвитку економіки України/М.І. Сайкевич, Л.Є. Лебединець// Aктуальні проблеми економіки.- 2009.-№ 6.- С.43-48.

256. Щуко Ю. Факторы государственной стабильности в современном мире/ Щуко Ю.Н.// Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.-№2.-С.3-15.

257. Щуко Ю. ТНК и глобальная экология /Щуко Ю., Ткачёва Я.В,, Киселёва Е.С. , и др. // Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.- №4.- С.3-10.

258. Загашвили В. На пороге нового этапа экономической глобализации /В. Загашвили // Мировая экономика и международные отношения.-2009.- №3.

259. Зевин Л. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста./Зевин Л// Мировая экономика и международные отношения.- 2009-№6

260. Иванов Н. Глобализация и общество : проблемы управления/ Н. Иванов// Мировая экономика и международные отношения.-2008.-№4.-С.3-15.

261. Кириленко Э. От «утечки умов» к глобальному «круговороту умов»/ Э. Кириленко// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№10.-С3-11.

262. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение/Ю. Шишков// Мировая экономика и международные отношения.-2008.-№8.

263. Хейфец Б. Роль офшоров в глобальной экономике/ Б. Хейфец// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№11.- С.69-76.

264. Руденко- Сударєва Л. Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико- методологічний підхід до комплексної оцінки/ Лариса Руденко- 6. Сударєва, Олег Мозговий, Денис Гуртов// Журнал європейської економіки.- 2009.-Т.8.- «2.- С.119-128.

265. Яванесова І. Глобальні інвестиційні стратегії транснаціоналізаційних корпорацій/Інеса Яванесова// Журнал європейської економіки.- 2009.- Т.8.-№2.- С.119-128.

266. Богомолов О. Мировая экономика в эпоху глобализации / О. Богомолов// Мировая экономика и международные отношения .- 2008.- №4.- С.8-16.

267. Гальвановский М. Новые качественные характеристики мировой экономики в условиях глобализации: задачи для России/ М. Гальвановский// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№6.С.45-54.

268. Старостіна А. Суперечливі шляхи економічної глобалізації / А. Старостіна, О. Каніщенко// Економіка України.- 2008.-№5.- С.58-63.

269. Шиян А.А. Механізм взаємодії фінансових інститутів розвинених економік та перехідних економік / А.А. Шиян, Л.О.Нікіфорова, І.Ф. Острий// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№2(116).-С. 18-26.

270. Шепель Є.В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її виникнення /Є.В.Шепель// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№2(116).-С. 32-42.

271. Шинкаренко А.В. Сутність інвестицій крізь призму банківської інвестиційної діяльності /А.В.Шинкаренко// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№2(116).-С. 171-179.

272. Єрохін С.А. Оцінювання сучасного стану соціально-економічного розвитку України і напрями її трансформації /С.А. Єрохін, О.А.Кириченко// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№5(119).-С.27-42.

273. Лиско Н.А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні /Н.А.Кириченко// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№5(119).-С.42-48.

274. Батченко Л.В.Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку /Л.В.Батченко, М.М.Дєліні// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№6(120).-С.

275. Мазнєва М.В. Формування і розподіл доходів як чинника підвищення рівня життя населення /М.В.Мазнєва// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№6(120).-С.164-170.

276. Чех М.М. Інструменти стимулювання платоспроможного попиту в Україні /М.М. Чех// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№7(121).-С.84-91.

277. Блинов А.О. Сравнительный анализ бедности в России и Украине /А.О. Блинов, А.В. Сидорова// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№7(120).-С.180-189.

278. Дем’яненко С.І. До питання теорії вартості /С.І. Дем’яненко// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№9(123).-С.16-22.

279. Волошенко А.В. Дослідження інфляціє утворюючих чинників в Україні /А.В.Волошенко// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№(123).-С.83-93.

280. Михальченко Г.Г. Вплив якості населення на відтворюючи процеси населення України /Г.Г. Михальченко// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№9(123).-С.200-208.

281. Мигких І.М. Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах Україні /І.М. Мигких// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№9(123).-С.208-217.

282. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації / // Актуальні проблеми економіки.-2011.-№9(123).-С.217-226.

283. Комарова О.А. Роль освітнього потенціалу в інформаційному суспільстві /О.А. Комарова// Актуальні проблеми економіки.-2011.-№11(125).-С.19-28.

284. Сірко А.В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення /А.В. Сірко, Н.М. Найдич// Актуальні проблеми економіки.-2012.-№4(130).-С.62-71.

285. Дишко І.Ю. Теоретичні підходи до процесу залучення прямих іноземних інвестицій / І.Ю. Дишко// Актуальні проблеми економіки.-2012.-№4(130).-С.102-108.

286. Звонар Й.П. Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення /Й.П. Звонар// Актуальні проблеми економіки.-2012.-№4(130).-С.219-228

287. Яровий І.М. Бідність серед працюючого населення /І.М. Яровий// Актуальні проблеми економіки.-2012.-№6(132).-С.241-248.

288. Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України /О.П. Степаненко// Актуальні проблеми економіки.-2012.-№6(132).-С.274-283.

289. Тищенко О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій до кейнсіанського періоду /О.П. Тищенко// Актуальні проблеми економіки.-2012.-№7(133).-С.49-61.

290. Кушнерик В.В. Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції /В.В. Кушнерик// Актуальні проблеми економіки.-2012.-№8(134).-С.30-35.

291. Мельник Т.О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку /Т.О. Мельник// Актуальні проблеми економіки.-2012.-№8(134).-С.42-50.

292. Звягільський Ю. Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні /Ю. Звягільський // Економіка України.-2011.-№5.-С. 65-70.

293. Попов В. Українська економіка в параметрах інфляції та безробіття /В. Попов// Економіка України.-2011.-№11.-С. 69-75.

294. Корнійчук Л. Політекономія: виникнення і еволюція /Л. Корнійчук // Економіка України.-2011.-№1.-С. 80-90.

295. Степененко С. Історична еволюція поняття «власність» /С. Степаненко// Економіка України.-2011.-№9.-С. 79-85.

296. Ущановський Ю. Київська економічна школа Х1Х ст.. у контексті зародження інституціоналізму /Ю. Ущановський// Економіка України.-2012.-№2(603).-С. 70-79.

297. Парнюк В. Визначення поняття «дохід» в економічній теорії /В. Парнюк// Економіка України.-2012.-№3(604).-С. 36-48.

298. Таміліна Л., Бакланова О. Способи формування контрактних інститутів як фактори економічного зростання: порівняльний аналіз /Л. Таміліна, О. Бакланова// Економіка України.-2012.-№4(605).-С. 4-15.

299. Васильєв О. Прогнозування рівня безробіття в Україні /О. Васильєв// Економіка України.-2012.-№4(605).-С. 41-46.

300. Бутенко А. Державна підтримка підприємницького сектору України: досвід і проблеми /А.Бутенко, І. Сараєва// Економіка України.-2012.-№5(606).-С. 41-51.

301. Чухно А.А. Модернізацій економіки та економічної теорії /А. Чухно// Економіка України.-2012.-№9(610).-С. 4-12.

302. Куриляк В.Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України /В.Є. Куриляк. Є.В. Савельєв// Економіка України.-2012.-№9(610).-С. 57-59.

303. Шедяков В.Є. Розвиток соціального партнерства в контексті партнерства постіндустріальної трансформації трудових відносин /В.Є. Шедяков// Економіка України.-2012.-№10(610).-С. 80-91.

304. Геєць В.М. Про єдність і суперечність у розвитку суспільства, держави та економіки /В.М. Геєць// Економіка України.-2012.-№11(612).-С. 4-22.

305. Мельник В. еволюція поглядів на працю і природу трудових доходів // В Мельник// Україна: аспекти праці.-2011.-№1.-С. 11-17.

306. Бондарчук К. мале підприємство як засіб розширення сфери зайнятості економічного активного населення /К. Бондарчук// Україна: аспекти праці.-2011.-№1.-С. 18-24.

307. Покрищук В. Проблеми гендерної зайнятості населення як ринок праці України /В. Покрищук, С. Коваль// Україна: аспекти праці.-2011.-№2.-С. 3-10.

308. Пономарьова О. Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг раціонального ринку праці /О. Пономарьова, Т. Біденко// Україна: аспекти праці.-2011.-№2.-С. 11-25.

309. Поляк Н. Удосконалення системи соціального забезпечення населення в Україні /Н. Поляк// Україна: аспекти праці.-2011.-№3.-С. 23-30.

310. Дроздова Л. Методологічні засади дослідження якості життя працюючого населення /Л. Дроздова// Україна: аспекти праці.-2011.-№4.-С. 24-32.

311. Федірко Н. Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України /Н. Федірко, О. Федірко// Україна: аспекти праці.-2011.-№5.-С. 22-30.

312. Вітер В. Перспективи подолання бідності та зростання добробуту населення України /В. Вітер// Україна: аспекти праці.-2011.-№6.-С. 18-26.

313. Дейч М. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов’язків /М. Дейч// Україна: аспекти праці.-2011.-№6.-С. 27-34.

314. Ніколайчук М. Проблеми оцінки людського капіталу в системі реалізації конкурентної політики /М. Ніколайчук// Україна: аспекти праці.-2011.-№6.-С. 46-51.

315. Баранник Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні /Л. Баранник// Україна: аспекти праці.-2011.-№7.-С. 39-49.

316. Ільїч Л. Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи /Л. Ільїч// Україна: аспекти праці.-2011.-№8.-С. 12-20.

317. Пазюк О. Вплив міграції на стан функціонування ринку праці України /О. Пазюк, Т. Біденко// Україна: аспекти праці.-2011.-№8.-С. 36-43.

318. Никифоренко В. Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій / В. Никифоренко// Україна: аспекти праці.-2012.-№1.-С. 14-19.

319. Аніщина Н. Формування попиту на робочу силу регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки / Н. Анішина, Л. Колєшня// Україна: аспекти праці.-2012.-№2.-С. 3-7.

320. Мельник С. Критерії оцінки бідності працюючого населення в Україні /С. Мельник, Н. Таєвська// Україна: аспекти праці.-2012.-№2.-С. 14-19.

321. Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятого населення на ринку праці України /С. Коваль// Україна: аспекти праці.-2012.-№.-С. 20-25.

322. Бажан І. Економічна сутність та функції інтелектуального капіталу /І. Бажан// Україна: аспекти праці.-2012.-№2.-С. 30-35.

323. Бондарчук К. особливості розвитку соціально-трудових відносин в Україні /К. Бондарчук// Україна: аспекти праці.-2012.-№4.-С. 26-34.

324. Новак І. Мінімальна заробітна плата: методичні підходи до визначення та вплив на ринок праці /І. Новак// Україна: аспекти праці.-2012.-№5.-С. 23-29.

325. Вітер В. Зростання рівня життя населення України як ключова державна проблема /В. Вітер// Україна: аспекти праці.-2012.-№6.-С. 19-29.

326. Іванова І.С. економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України /І.С. Іванова// Формування ринкових відносин в Україні.-2011.-№12.-С. 107-111.

327. Савчук О.О. Актуальні проблеми розвитку соціального партнерства В Україні /О.О. Савчук// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№1.-С. 188-192.

328. Буянова Н.А. Основні напрями та умови формування ефективного механізму захисту конкуренції /Н.А. Буянова// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№2(129).-С. 40-43.

329. Романенко А.Л. Активізація державних інвестицій в сучасних умовах /А.Л. Романенко// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№3(130).-С. 58-62.

330. Малько К.С. Основні етапи та стан іноземного інвестування в економіку України /К.С. Малько// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№3(130).-С. 69-71.

331. Мальований М.І. Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «соціальний захист» /М.І. Мальований// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№3(130).-С. 191-197.

332. Демінський С.А. Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках /С.А. Демінський// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№4(131).-С. 29-32.

333. Кухоль І.М. Тіньова економіка України: причини виникнення та способи уникнення /І.М. Кухоль// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№4(131).-С. 49-52.

334. Ляхно М.І. НТП як фактор впливу на економічне зростання /М.І.Ляхно// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№4(131).-С. 70-74.

335. Кичко І.Т. Стадії особистих потреб як методи впливу на них за умови циклічності економіки /І.Т. Кичко// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№5(132).-С. 167-173.

336. Мазурок П.П. Окреслення взаємозв’язку понятійних категорій «економічно активне населення» і «людський потенціал» /П.П. Мазурок, А.М. Харитонова// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№7-8(134-135).-С. 179-182.

337. Гаворушко Т.А. Функції і роль грошей у сучасній економіці /Т.А. Гаворушко, І.П. Ситнік// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№9(136).-С. 7-11.

338. Олешко А.А. Вплив грошово-кредитної політики на економічні цикли /А.А. Олешко// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№9(136).-С. 31-35.

339. Могілат І.М. ВВП за стадіями економічного обороту / І.М. Могілат// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№9(136).-С. 58-62.

340. Сігайов А.О. Економічна активність як один із чинників зайнятого населення в Україні /А.О. Сігайов// Формування ринкових відносин в Україні.-2012.-№10(137).-С. 12-17.

341. 1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса /А.В. Аникин. – [4-е изд.]. – М.: Политиздат, 1985. – 367с.

342. 2. Економічна історія: лекції / [Н.О. Тимочко, О.А. Пучко, Л.М. Рудомьоткіна та ін.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с.

343. 3. Зайцева З.І. Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): монографія /З.І. Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 368с.

344. 4. Історія економічних учень: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.]
/Л.Я. Корнійчук, Г.Ю. Кириллова, Н.О. Татаренко, С.Б. Погорєлов. – К.: КНЕУ, 2002. – 284с.

345. 5. История экономических учений (современный этап): [учебник] /Под общ. ред.
А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 733с.

346. 6. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: [навч. посіб.]
/Л.Я. Корнійчук . – К.: КНЕУ, 2004. – 431с.

347. 7. Костюк В.Н. История экономических учений: [курс лекций] /В.Н. Костюк. -
М: Центр, 1997. – 223с.

348. 8. Лазарович М.В. Економічна історія: [навч. посіб.] /М.В. Лазарович. –
К.: Знання, 2008. – 431с.

349. 9. Лойберг М.Я. История экономики /М.Я. Лойберг. - М.: Инфра, 1998. -127c.

350. 10. Подолинський С.А. Вибрані твори /Упоряд. Л.Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 328с.

351. 11. Слуцький Є.Є. Теорія граничної корисності /За ред. д-ра екон. наук
В.М. Фещенко. – К.: КНЕУ, 2006. – 528с.

352. 12. Тимочко Н.О.Економічна історія: [навч.-метод. посіб. для самос. вивч. дисц.] /Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М. Рудомьоткіна. – К.: КНЕУ, 2001. – 216с.

353. 13. Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал /М.І. Туган-Барановський. –
К.: КНЕУ, 2004. – 200с.

354. 14. Українська економічна думка: [хрестоматія] /Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 2007. – 694с.

355. 15. Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст.: [монографія] /В.М. Фещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 187с.

356. 16. Ядгаров Я.С. История экономических учений: [ученик для вузов]
/Я.С. Ядгаров. - М.: Инфра-М, 2000. – 320с.

357. 17. Чухно А. Й. Шумпетер – засновник еволюційної економічної теорії
/А. Чухно //Економіка України. – 2007. - №7. – с. 65-73

358. 18. Клюкин П. Творческая мысль Ф. Кене в 1736-1756 гг. в связи с метафизикой «очевидности» и политико-экономической традицией /П. Клюкин //Вопросы экономики. – 2008. - №12. – с. 84-98

359. 19. Худокормов А. Амартьен Сен – представитель левореформистского направления современной институциональной теории /А. Худокормов //Российский экономический журнал. – 2008. - №5-6. – с. 45-69

360. 20. Довбенко М. Теорія раціональних очікувань /М. Довбенко //Економіка України. – 2008. - №6. – с. 88-93

361. 21. Воробйова Л. Формування наукових шкіл України: школа фізичної економії /Л. Воробйова //Економіка України. – 2008. - №5. – с. 66-76

362. 22. О’Хара Ф. Современные принципы неортодоксальной политической экономии /Ф. О’Хара //Вопросы экономики. – 2009. - №12. – с. 38-57

363. 23. Московский А. Институционализм: теория, основа принятия решений, метод критики /А. Московский //Вопросы экономики. – 2009. - №3. – с. 110-124

364. 24. Столбов М. Эволюция монетарных теорий деловых циклов (Р. Хоутри и
Ф. Хайек) /М. Столбов //Вопросы экономики. – 2009. - №7. – с. 119-131

365. 25. Бодриков М. Классическая теория ценности: современное звучание нерешенных проблем (А. Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер и др.) /М. Бодриков //Вопросы экономики. – 2009. - №7. – с. 97-118

366. 26. Губанов С. Трудовая парадигма: А. Смит против «неоклассики»
/С. Губанов //Экономист. – 2009. - №3. – с. 57-80

367. 27. Клюкин П. «Экономическая таблица» В. Леонтьева /П. Клюкин
//Экономист. – 2009. - №8. – с. 86-90

368. 28. Андрианов В. Государство или рынок? Кейнсианство или монетаризм?
/В. Андрианов //Маркетинг. – 2009. - №1. – с. 3-17

369. 29. Воронін А. Сучасний погляд на кейнсіанську модель економічного циклу
/А. Воронін, В. Вовк //Економіка України. – 2009. - №3. – с. 58-64

370. 30. Гилка М.Д. Всесвітньо відомий економіст Й. Шумпетер /М.Д. Гилка //Економіка АПК. – 2009. - №11. – с. 137-140

371. 31. Герасименко А. Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки
18-20 ст. /А. Герасименко //Вісник КНТЕУ. – 2009. - №1. – с. 102-114

372. 32. Історія економічної думки України (Ф. Прокопович, Г. Сковорода,
І. Вернадський, І. Франко, М. Туган-Барановський) //Економіка в школах України. – 2009. - №9. – с. 18-22

373. 33. Трофімова З.В. Галерея видатних економістів (М.Х. Бунге,
М.Д. Кондратьєв) /З.В. Трофімова //Економіка в школах України. – 2009. - №11. –
с. 4-12

374. 34. Трофімова З.В. Галерея видатних економістів: М.І. Туган-Барановський (1865-1919) /З.В. Трофімова //Економіка в школах України. – 2009. - №10. – с. 9-12

375. 35. Ущаповський Ю. Історія інституціоналізму: проблема пошуку витоків
/Ю. Ущаповський //Економіка України. – 2010. - №3. – с. 73-81

376. 36. Пасхавер Б. Біном Мальтуса /Б. Пасхавер //Економіка України. – 2010. - №6. – с. 79-88

377. 37. Голубка С.М. Інституалізація податків на українських землях радянської доби /С.М. Голубка //Економіка. Фінанси. Право. – 2011. - №11-12. – с. 33-38

378. 38. Гай-Нижник П.П. Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917-1918 роки) /П.П. Гай-Нижник //Фінанси України. – 2011. - №10. – с. 117-126

379. 39. Голубка С.М. Фінансова політика національного державотворення за часів Центральної Ради /С.М. Голубка //Фінанси України. – 2011. - №12. – с. 111-117

380. 40. Семеног А.Ю. Роль фінансових установ у суспільно-економічному відтворенні: еволюція теоретичних поглядів (XVII-XIX ст.) /А.Ю. Семеног //Вісник Криворізького економічного інституту. – 2011. - №1. – с. 123-127

381. 41. Ховрак І.В. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення /І.В. Ховрак, А.А. Пономаренко //Економіка. Фінанси. Право. – 2011. - №11-12. – с. 23-28

382. 42. Мар’євська М.Ю. Модернізаційні процеси у селянсько-козацьких господарствах Полтавщини епохи вільного підприємництва /М.Ю. Мар’євська //Актуальні проблеми економіки. – 2011. - №7. – с. 30-39

383. 43. Ущаповський Ю. Київська економічна школа ХІХ ст. у контексті зародження інституціоналізму /Ю. Ущаповський //Економіка України. – 2012. -
№2. – с. 70-79

384. 44. Тимченко Ю.В. Формування кооперативних організацій в Україні
/Ю.В. Тимченко //Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - №1. –
с. 108-113

385. 45. Скоморович І.Г. Функціонування грошових систем на основі золотого стандарту в кінці ХІХ та протягом ХХ ст. на українських землях /І.Г. Скоморович //Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - №3. – с. 8-15

386. 46. Небрат В.В. Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту І. Вернадського /В.В. Небрат //Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. - №3. – с. 15-18

387. 47. Горін Н.О. Шляхи засвоєння передових технологій Заходу: досвід радянської індустрії /Н.О. Горін //Формування ринкових відносин в Україні. –
2012. - №4. – с. 212-215

 

Інформаційні ресурси

 

1. Бібліотека КНЕУ імені Вадима Гетьмана [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://lib.kneu.edu.ua/ua/

2. Український інститут науково-технічної і економічної інформації [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.uintei.kiev.ua

3. Газета «Дзеркало тижня» [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zn.ua.

4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського » [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

5. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/index.html

6. Вісник Національного Банку України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnbu/index.html

7. Вчені записки: збірник наукових праць [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vz/index.html.

8. Економіка України: політико-економічний журнал [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EkUk/index.html.

9. Он-лайн - словник [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.lingvo.ua/uk/Search/uk-uk?searchMode=Interpretations&fromSlovnyk=1.

10. Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/

11. Верховна Рада України: бібліотечно-бібліографічні ресурси [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/

12. Державний служба статистики України [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...