Главная Обратная связь

Дисциплины:


Односкладне речення (10год.)Клас.

 

Лексикологія (7 год.)

9. Групи слів за походженням: власне українські слова і запозичені (іншомовного походження) слова.

11. Загальновживані та стилістично забарвлені слова.

12.Діалектні слова..

13. Професійні слова і терміни. Жаргонізми.

14. Застарілі (архаїзми) та нові слова (неологізми).

16. Офіційно-ділова лексика.

17. Контрольна робота.

 

Словотвір. Орфографія. (8год.) 18. Змінювання і творення слів. Розрізнення форм слова і спільнокореневих слів.

20. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, безафіксний, складання основ (або слів), перехід слів з однієї частини мови в іншу.

.21. Ознайомлення із словотвірним словником

23. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на -ський , -цький; буквосполученням -чн-(-шн-)

24. Зміни голосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами –ств(о). –зтв(о), -цтв(о).

25. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-.

26. Творення та правопис складноскорочених слів.

27. Контрольна робота.

Морфологія. Орфографія (50 год.)

Іменник (18 год.)

30. Іменник як частина мови. . Іменники – назви істот і неістот (повт.). Іменники загальні й власні.

31 Рід іменників (повт.). Іменники спільного роду

32.. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

33. Відмінки іменників. Значення відмінків. Відмінювання іменників

35. Контрольна робота.

36. Поділ іменників на відміни

37. Відмінювання іменників І відміни.

38. Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.

39. Відмінювання іменників ІІІ-ІV відмін. Незмінювані іменники. Відмінювання іменників множинної форми

41. Особливості творення іменників.

42. Велика буква і лапки у власних назвах.

43. . Не з іменниками.

44 Букви –а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників ІІ-ої відміни прізвищ

прикметникової форми.

48. Букви е,и,і в суфіксах –ечок-,

-еч-, -ичок-,

-іння-, –ен-, -ня,

-иння, -ив (о),

-ев (о).

49. Контрольна робота.

51. Правопис складних іменників

.52. Написаня чол.імен та по батькові

53.Систематизація і узагальнення вивченого.

Прикметник (16 год.)

54. Прикметник як частина мови.

56. .Якісні, відносні, присвійні прикметники

57. Ступені порівняння прикметників.

58. Ступені порівняння якісних прикметників.

59. Відмінювання прикметників.

61. Творення прикметників.62. Контрольна робота.

63. Написання прикметників із суфіксами.

64-65 Написання прикметників із суфіксами.

67-68. Написання не з прикметниками.

69. Написання н і нн у прикметниках

71 Написання складних прикметників разом і через дефіс.

72.. Написання прізвищ

прикметникової форми.

75. Контрольна робота

 

Числівник (9год)

77. Числівник як частина мови. Кількісні і порядкові числівники. Прості й складені.

78. Творення числівників. Прості і складені числівники.

79-80. Відмінювання кількісних числівників.

81. Відмінювання порядкових числівників

84. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.

85.Роздільне написання складених числівників.

86.Написання разом порядкових числівників з

-тисячний.

87.Контрольна робота.

Займенник (9 год.)

88. Займенник як частина мови

89. Розряди займенників.

90. Особові займенники. Зворотний займенник себе.

92. Питальні та відносні відносні займенники.

93. Заперечні й неозначні займенники.

94. Ні в заперечних займенниках.

95. Дефіс у неозначених займенниках.

96. Присвійні, вказівні та означальні займенники.

97. Контрольна робота.

Повторення в кінці року (5 год.)

98-99. Повторення вивченого.

 

7 клас

 

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.:

Дієприкметник (ІЗ год.)

5. Дієприкметник як особ­лива форма дієслова. Дієприкметниковий зво­рот.

6. Відмінювання дієприк­метників.

7. Активні і пасивні діє­прикметники.

8. Творення активних діє­прикметників.

 

10. Творення пасивних дієприкметників.

1 1 . Безособові форми на -но, -то.

12. Контрольна робота.

 

13. Правопис голосних у закінченнях дієприкметни­ка.

14. Відокремлення комами дієприкметникових зворо­тів.

 

16. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.

17. -й- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового по­ходження.

18. Не з дієприкметниками.

19. Контрольна робота. Дієприслівник (7 год.)

21. Дієприслівник як особ­лива форма дієслова.

 

22. Види дієприслівників.

23. Дієприслівникові зво­роти.

 

25.Коми при дієприслів­никовому звороті й оди­ничному дієприслівнику.

26. Правопис дієприслів­ників. Не з дієприслівни­ками.

27. Буква й в суфіксах діє­прислівників.

 

28. Прислівник (15 год.)

29.

30. Прислівник як частина мови.

30. Ступені порівняння прислівників.

 

32. Ступені порівняння прислівників.

33. Способи творення при­слівників.

 

34. Способи творення при­слівників.

35. Наголос у прислівни­ках.

 

37. Контрольна робота.

38. Правопис прислівників.

 

40. // і нн у прислівниках.

41 . Не і ні з прислівниками.

 

43. Дефіс у прислівниках.

 

46. Написання прислівни­ків разом і окремо.

47. Й та. і в кінці прислів­ників.

48. Контрольна робота.

Сполучник (6 год.)

59. Сполучник як службова частина мови.

60. Сполучники сурядності і підрядності.

 

61. Групи сполучників за будовою. 63. Написання сполучників разом і окремо.

 

 

64. Написання сполучників разом і окремо.

65. Контрольна робота.

 

Частка (7 год)

67. Частка як службова частина мови.

68. Розряди часток за зна­ченням.

69. Написання часток.

 

70. Написання часток.

72. Не і ні з різними части­нами мови.

 

73. Не і ш з різними части­нами мови.

 

76. Контрольна робота.

Вигук (2 год.)

77. Вигук як особлива час­тина мови.

78. Дефіс у вигуках. Розді­лові знаки при вигуках.

 

80-81. Узагальнення і сис­тематизація вивченого з морфології (2 год.)

 

 

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення (4 год.)

 

82. Словосполучення.

83. Будова і види словоспо­лучень за способами вира­ження головного члена.

84. Речення. Види речень за метою висловлювання.

 

85. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

Головні і другорядні члени речення (10 год)

86. Члени речення. Грама­тична будова. Головні члени речення.

87. Способи вираження підмета.

 

88. Простий і складний присудок.

89. Кома між підметом і присудком.

 

91/ Контрольна робота.

92. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення.

 

96. Прикладка як різновид означення. Написання прикладок.

 

97. Види обставин за зна­ченням.

98. Порівняльний зворот, виділення його комами.

99. Контрольна робота.

 

100. 102. Повторення в кінці року.

 

Клас

Односкладне речення (10год.)

10. Односкладне речення з головним членом присуд­ком.

1 1 . Означено-особове ре­чення.

13-14. Неозначено-особове речення.

 

16. Узагальнено-особове речення. 17. Безособове речення.

 

19-20. Односкладне речен­ня з головним членом під­метом.

 

22. Використання одно­складних речень у мовленні.

23. Контрольна робота.

 

Неповні речення (5 год.)

25. Повне і неповне речен­ня.

26. Тире в неповних речен­нях

 

 

28. Тире в неповних речен­нях.

29. Використання неповних речень у мовленні.

 

30. Контрольна робота.

 

Речення з однорідними членами (11 год.)

31. Однорідні члени речен­ня.

32. Однорідні і неоднорідні означення.

 

34. Однорідні і неоднорідні означення.

35. Розділові знаки між однорідними членами.

 

37. Контрольна робота.

39. Кома між однорідними членами.

 

40. Кома між однорідними членами.

 

43-44. Двокрапка і тире між однорідними членами.

 

46. Використання речень з однорідними членами.

47. Речення із звертанням, вставними словами (10год.)

48. Звертання поширені і непоширені.

49. Інтонація речень із звертанням.

50-51. Розділові знаки при звертанні.

 

53-54. Вставні слова (сло­восполучення, речення).

 

55-56. Розділові знаки при вставних словах (словоспо­лученнях, реченнях).

57. Використання речень із звертаннями, вставними словами в мовленні.

 

58. Контрольна робота.

Речення з відокремленими членами речення ( 17 год.)

60. Відокремлені члени ре­чення.

 

61-62. Відокремлені озна­чення.

 

64.Відокремлені прикладки

65Відокремлені обставини

67-68. Відокремлені обставини.

Контрольна робота.

 

70. Відокремлені уточнюю­чі члени речення.

 

73-74. Відокремлені уточ­нюючі члени речення.

 

 

76-77. Використання речень з відокремленими чле­нами у мовленні.

78. Повторення вивченого

про відокремлені члени.

79-80. Повторення вивченого про відокремлені члени речення.

8І. Контрольна робота.

 

 

Пряма і непряма мова

(10год.)

82. Пряма і непряма мова.

8 3-84. Речення з прямою мовою, їх інтонація.

85-86. Розділові знаки при прямій мові.

 

 

88-89. Діалог. Розділові знаки при діалозі.

90. Речення з непрямою мо­вою. Заміна прямої мови непрямою.

 

91. Цитати. Розділові зна­ки при цитатах.

81. Повторення вивченого про способи передачі чу­жого мовлення.

93. Контрольна робота.

 

9 клас

1. Вступ (1год.) Повторення та узагальнен­ня вивченого (2 год.)

2. Повторення та узагаль­нення вивченого.

 

3. Повторення та узагаль­нення вивченого.

 

Складне речення

(1 год.)

5. Основні види складних речень. Складносурядне речення

(5год.)

6. Складносурядне речення.

 

8. Складносурядне речення.

 

9. Розділові знаки в склад­носурядному реченні.

 

11. Розділові знаки в склад­носурядному реченні.

 

13. Контрольна робота. Складнопідрядне речення

(12год.)

14. Будова складнопідряд­них речень. Інтонація і за­соби зв'язку в них.

 

15. Види складнопідрядних речень за їх значенням.

 

17. Види складнопідрядних речень за їх значенням.

 

19-20. Складнопідрядне речення з підрядними озна­чальними і з'ясувальними.

 

21. Контрольна робота.

22. Складнопідрядне ре­чення з підрядними обста­винними.

 

24. Складнопідрядне ре­чення з підрядними обста­винними.

 

25. Складне речення з кіль­кома підрядними.

 

27-28. Складне речення з кількома підрядними.

 

3 1 . Контрольна робота.

 

 

Безсполучникове складне речення (9год.)

33-34. Смислові зв'язки та інтонація у безсполучнико­вому складному реченні.

35. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

36. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

37. Двокрапка у безсполуч­никовому реченні.

 

39. Двокрапка у безсполуч­никовому складному ре­ченні.

41. Тире у безсполучнико­вому складному реченні.

 

42. Тире у безсполучнико­вому складному реченні.

43. Контрольна робота. Складне речення з різни­ми видами зв'язку (10 год.)

44. Складне речення з під­рядним і сурядним зв'яз­ком.

 

45,47. Складне речення з підрядним і сурядним зв'язком.

 

49-50. Складне речення зі сполучниковим і безспо­лучниковим зв'язком.

 

51-52. Складне речення зі сполучниковим і безспо­лучниковим зв'язком.

 

54-55. Синонімія сполуч­никових і безсполучнико­вих речень.

56. Контрольна робота.

 

 

Лінгвістика тексту (7 год.)

57-58. Актуальне члену­вання: дане і нове.

 

60. Актуальне членування: дане і нове.

61-62. Складне синтаксич­не ціле, його основні озна­ки.

 

64. Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки.

65. Повторення відомостей з лінгвістики тексту.

 

Систематизація і узагаль­нення вивченого в 5—9 класах (ІЗ год.)

66. Звуки мовлення, позна­чення їх на письмі і вимо­ва. Написання м'якого зна­ка і апострофа.

67. Групи слів за значен­ням, походження і вико­ристання фразеологізмів.

68. Значущі частини слова. Основні способи словотво­ру, орфограми у префіксах, суфіксах, коренях.

 

 

69. Контрольна робота.

70. Частини мови. Право­пис відмінкових закінчень іменників, прикметників, числівників, займенників, особових закінчень дієслів.

71. Букви н, нн у різних час­тинах мови. Не з різними частинами мови.

 

 

74. Правопис слів через де­фіс. Правопис прийменни­ків, сполучників, часток.

 

75. Контрольна робота.

77. Словосполучення. Го­ловні і другорядні члени речення. Однорідні члени, відокремлені члени речен­ня.

 

78. Звертання, вставні сло­ва і речення. Способи пере­дачі чужого мовлення. Роз­ділові знаки при прямій мові.

79. Кома і крапка з комою в простому і складному ре­ченнях.

 

83. Двокрапка й тире в простому і складному ре­ченнях.

 

84. Контрольна робота.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...