Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ КУРСУПередмова

 

Динамічні зміни, що відбуваються у системі господарювання та судової системи України, об’єктивно зумовили активізацію діяльності господарських судів. Господарські суди як спеціалізовані суди системи судів загальної юрисдикції згідно з діючим законодавством мають свою форму реалізації правозахисної функції.

Формою діяльності господарських судів, встановленою нормами господарського процесуального права, є господарський про­цес. Господарське процесуальне право як навчальна дисципліна вивчає, перш за все, чинне господарське процесуальне законо­давство, його норми й інститути, концепції, правовий погляд, історичні факти з проблем господарського процесу, накопичені правовою наукою.

Господарське процесуальне право (до початку судової реформи ця дисципліна мала назву «Арбітражний процес») вивчається на старших курсах після вивчення студентами цивільного, адміністративного, господарського, цивільного процесуального та інших галузей права.

Курс «Господарське процесуальне право» ставить на меті ґрунтовно ознайомити майбутніх фахівців зі здійсненням правосуддя у господарських відносинах господарськими судами, а саме із загальними положеннями і принципами господарського процесу, з’ясування місця господарських судів у системі правового регулювання господарських відносин, прав та обов’язків учасників господарського процесу, порядку розгляду спорів, винесення законних рішень, перевірки законності останніх, висвіт­лює окремі питання діяльності третейського суду та міжнарод-
ного арбітражу, що має важливе не лише теоретичне, а й прак­тичне значення.

Пропонований навчальний посібник покликаний озброїти май­бутніх фахівців знаннями, необхідними для успішного засвоєння одного з курсів правознавства.

Для успішного вивчення матеріалу курсу і складання іспиту необхідно твердо засвоїти обсяг знань, здобутих на лекційних заняттях, і самостійно опрацювати відповідні нормативно-правові акти та рекомендовану літературу.

Структурно посібник відповідає навчальній програмі з дисципліни «Господарське процесуальне право» і включає:

1) тематичний план;

2) програму курсу;

3) методичні вказівки до вивчення матеріалу;

4) словник ключових понять;

5) тематику семінарських занять;

6) контрольні питання, тести й практичні завдання з курсу;

7) методичні вказівки і завдання для контрольних робіт;

8) тематику курсових робіт;

9) критерії оцінювання знань із дисципліни під час іспиту;

10) рекомендовану літературу.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТАЦІОНАРУ

Вид занять Кількість годин
Лекції
Семінарські заняття
Індивідуальна робота
Самостійна робота
Загальна кількість годин

 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ

Номер теми Тема Лекції Сем. занят. Інд. роб. Сам. роб.
Правовий стан господарського суду в Україні
Поняття господарського процесу та господарського процесуального права
Досудове врегулювання господарських спорів
Підвідомчість і підсудність господар­ських справ господарським судам
Учасники господарського процесу
Докази в господарському процесі
Судові витрати
Процесуальні строки
Позов у господарському процесі
Порушення провадження у справі
Підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду
Вирішення господарських спорів
Рішення, ухвала, постанова господарського суду

Продовження табл.

Номер теми Тема Лекції Сем. занят. Інд. роб. Сам. роб.
Провадження у суді апеляційної інстанції
Провадження у суді касаційної інстан­ції
Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами
Виконання судових рішень господарських судів
Особливості розгляду справ про банкрутство
Третейський розгляд господарських спорів
Міжнародно-правові проблеми вирішення господарських (економічних) спорів

ПРОГРАМА КУРСУ

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...