Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Джерела господарського процесуального права.

2. Правовий стан господарського суду в Україні.

3. Історія становлення і розвитку господарських судів України.

4. Вищий господарський суд України у системі господарських судів.

5. Статус судді господарського суду.

6. Правовий стан господарського суду Автономної Республіки Крим, господарські суди області, міст Києва та Севастополя.

7. Правовий статус апеляційного господарського суду.

8. Порівняльна характеристика господарського і цивільного процесів.

9. Досудове врегулювання господарських спорів (необхідність чи застарілий механізм).

10. Процесуальний статус сторін в господарському процесі.

11. Правовий стан прокурора в господарському процесі.

12. Треті особи в господарському процесі, їхні права і обов’язки.

13. Представництво в господарському процесі.

14. Участь судового експерта в господарському процесі.

15. Позовна форма захисту права в господарському процесі.

16. Доказування і докази в господарському процесі.

17. Судові витрати.

18. Процесуальні строки.

19. Порушення провадження у справі в господарському суді як стадія господарського процесу.

20. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

21. Перевірка рішення, ухвали, постанови господарського суду в апеляційному порядку.

22. Перевірка рішення, ухвали, постанови господарського суду в касаційному порядку.

23. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами.

24. Поняття і види судових рішень господарських судів.

25. Виконання судових рішень господарських судів.

26. Третейське вирішення господарських спорів.

27. Вирішення спорів про визнання недійсними актів.

28. Порушення провадження справи про банкрутство.

29. Процедура визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом.

30. Процедура відновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності — боржника.

31. Особливості розгляду спорів по договорах страхування.

32. Особливості розгляду спорів, які виникають у зв’язку з приватизацією.

33. Особливості розгляду спорів по договору <. . .>

34. Вирішення господарських спорів Міжнародним комерційним арбітражем.

 

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТА*

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі письмового іспиту.

Іспитпроводиться у письмовій формі за білетами, які розроблено відповідно до затвердженої програми за встановленим переліком питань.

До складу кожного білета входить 10 завдань, серед яких є теоретичні питання, тлумачення термінів (категорій) та тестові завдання. Відповідь на кожне з 10 питань білета оцінюється окремо за такою системою: теоретичні питання та тлумачення термінів оцінюються з диференціацією в 10, 5, 0 балів; тестові завдання — з диференціацією в 10 і 0 балів.Оцінювання знань студентів здійснюється підсумково за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах за такою схемою:

оцінка «задовільно» — 50 — 60 балів;

оцінка «добре» — 65 — 80 балів;

оцінка «відмінно» — 85 — 100 балів.

Відповідь на кожне з теоретичних питань оцінюється

● в 10 балів — якщо відповідь студента

містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу;

демонструє високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості;

відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;

свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття);

містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки, формулювання та аргументацію його точки зору;

містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики і т. ін.), їх оцінку та порівняння;

логічно й граматично правильно викладена;

у 5 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання;

є не зовсім правильною — наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

не є аргументованою — не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності) та інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій і т. ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;

свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;

викладена з порушенням логіки подання матеріалу,

містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень;

у 0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Відповідь на питання про тлумачення терміну оцінюється в

10 балів — якщо визначення є повним і правильним,

5 балів — якщо є принципово правильним, однак не зовсім повним,

0 балів — якщо не вистачає основних ознак поняття або його тлумачення невірне чи відповідь відсутня.

Відповідь на питання тестового завдання оцінюється

в 10 балів — якщо вона є правильною і повною;

0 балів — якщо є неправильною чи неповною.


* З урахуванням чинних правил оцінювання.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...