Главная Обратная связь

Дисциплины:


Текстовий редактор MS Word. Основні параметри форматування текстуЗагальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word

Текстовий редактор Microsoft Word є одним із найпоширеніших текстових редакторів. Це зумовлюється його численними перевагами, до яких в першу чергу відносяться широкі функціональні можливості. Важко знайти таку задачу при роботі з документами, яку не можна було б розв’язати засобами Microsoft Word .

Форматування тексту

Під форматуванням розуміють операції, які пов’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених об’єктів.

Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів, форматування абзаців, форматування сторінок.

При форматуванні символів можна змінити шрифт, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/ Шрифт. При цьому на екрані з'являється вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:

Шрифт, стиль, розмір шрифту; підкреслення; колір символів;

Ефекти ( верхній і нижній індекси, перекреслений).

Під абзацом у Microsoft Word розуміють частину документу, за якою поміщається маркер абзацу. Процес форматування абзацу містить в собі:

Вирівнювання абзаців;

Встановлення відступів абзаців;

Встановлення відстані між рядками і абзацами.

Для форматування абзацу використовують команду Формат/ Абзац, яка відкриває вікно діалогу Абзац.

Форматування сторінок. При введенні і друкуванні тексту Microsoft Word використовує встановлені по замовчуванню розміри поля сторінки. Змінити їх можна командою Файл/ Параметры страницы. При цьому відкривається діалогове вікно Параметры страницы, яка має ряд вкладок.

Вкладка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. Поле Образец цієї вкладки показує, який вигляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля при друкуванні.

Вкладка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри із списка форматів, які підтримує Microsoft Word. В полі Ориентация потрібно вибрати орієнтацію документа Книжная ( рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) або Альбомная ( рядки паралельні довгій стороні аркуша).

Стиль форматування. Якщо потрібно придати певну форму всьому документу, то зручніше один раз підібрати шрифт, розміри полів і інші атрибути. Для вибору стилю слід відкрити список стилів панелі інструментів Форматирование і вибрати потрібний.

Будь-який стиль можна змінити.

Більш широкі можливості має команда Формат/ Стиль і вікно діалогу Стиль. Вони дають можливість не тільки форматувати абзац, а й створити новий шаблон відповідно до відформотованого абзацу.

 

17 Текстовий редактор Ворд.Параметри сторінки документу, колонтитули, стилі та шаблониДля запуску Microsoft Word слід виконати команду Пуск/ Програми/ Microsoft Word, після чого на екрані появиться вікно редактора. Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються — MS Word, WinWord або просто Word) — текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office»

Параметри сторінки

У текстовому редакторі MS - WORD для встановлення параметрів сторінки використовується пункт основного меню файл параметры страницы. При натисканні на цей пункт з'являється вікно Яке складається із чотирьох закладок:

Поля - вводиться потрібні поля із всіх сторін документа (зліва, справа, зверху та знизу), також вводиться відстань від краю до колонтитула верхнього та нижнього, а також вказується до чого примінити вказані дані (до всього документу, до кінця документу, до абзацу та ін.) При натисканні кнопки "по умолчанию" виставлені раніше параметри зміняться по замовчуванню, також можна задати "переплет" - на сторінці крім заданих полів відводиться місце для швидкозшивача.

Размер бумаги При активізуванні закладки вказується розмір паперу, є можливість вказати тип паперу (А3, А4 та ін.) , вказується орієнтація паперу: книжна або альбомна, також можна вказати до чого примінити вказані параметри, можна також вказати параметри по замовчуванню.

Источник бумаги При активізуванні закладки є можливість вказати на чому ми плануємо друкувати даний документ, першу та решту сторінок (конверт із листками, автоподача листків, та ін), можна вказати параметри по замовчуванню та до чого будуть застосовані дані параметри.

Друк документів Друкувати документ можна двома способами: натиснути на кнопку панелі інструментів у вигляді принтера, при цьому з'явиться вікно текучого принтера у якому може бути вказано залишок фарби та інші параметри настройки принтера. Колонтитули - це текст або графічні зображення, які повторюються зверху або знизу на кожній сторінці документу. Тому колонтитули відповідно поділяються на Верхній та нижній колонтитул . Можна також можна передбачити різні верхні і нижні колонтитули для парних та непарних сторінок, а також для першої сторінки документу. Для цього у вікні Параметры страницы потрібно вибрати закладку Макет і встановити відповідні опції.

Для того, щоб добавити в документ колонтитули, потрібно в пункті меню Вид вибрати команду Колонтитулы. Стиль — набір параметрів форматування, який застосовують до тексту документа для швидкої зміни його зовнішнього вигляду.

Стилі дають змогу в одній дії застосувати відразу весь набір атрибутів форматування, стандартизувати оформлення документів, скоротити термін їх створення.. Розрізняють стиль символів, абзаців, заголовків, текстів, анотацій, приміток, номерів сторінок тощо. Є вбудовані стилі та стилі користувачів. Перші призначені для форматування стандартних складових документа, їх можна модифікувати, але не вилучати. Власні стилі користувачі створюють безпосередньо або шляхом модифікування наявних. Використані в системі стилі зберігаються в списку вікна «Стиль» (рис. 1), що активізується командою Формат — Стиль.

Шаблони Word дає змогу створювати документи двома способами: або з допомогою шаблону Обычный (Normal.dot), або з допомогою шаблону, який укаже користувач. Коли користувач вперше відкриває Word, на екрані з`являється документ із встановленими за замовчуванням параметрами. Це і є шаблон Обычный, що зберігається у файлі Normal.dot папки Шаблоны. Він визначає стандартні параметри полів і не використовує форматування. Пам`ятайте, що, клацнувши мишкою на кнопці Создать стандартної панелі інструментів, користувач створює новий документ з допомогою шаблону Обычный. Щоб створити документ з допомогою іншого шаблону, необхідно виконати команду Файл та її опцію Создать (File Ю New). На екрані з`явиться діалогове вікно Создание документа, в якому можна вибрати необхідний шаблон (рис. 1.2).

18 Електричні розрахунки в Ексель. Формати даних, формули, мова та функції, побудова діаграми

Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) — програма для роботи з електронними таблицями, Електронні таблиці або Табличний редактор — клас застосунків для роботи з даними, котрі сформовані в таблиці.

Формули!! Excel - програмований табличний калькулятор. Всі розрахунки в Excel виконують формули. Excel вважає формулою все, що починається із знаку "=". Формули – це вираз, що починається із знаку рівності і складається з числових величин, адрес вічок, функцій, імен, які сполучені знаками арифметичних операцій. До знаків арифметичних операцій, які використовуються в Excel относятся:сложеніє; віднімання; множення; ділення; піднесення до ступеня. Деякі операції у формулі мають вищий пріоритет і виконуються в такій послідовності: піднесення до ступеня і вирази в дужках; множення і ділення; складання і віднімання.

Формат – це тип даних, які ми вводимо. Вказуючи формат, ми пояснюємо програмі, як вона повинна відноситися до введених даних. Формат вічок за умовчанням “Загальний” Цей формат привласнюється за умовчанням всім вічкам. Текст, введений у вічко з форматом «Загальний» вирівнюється за умовчанням по правому краю, цифри – по лівому.Формати даних не число в таблиці можна подати в різному форматі (із різною кількістю десяткових позицій, незначущіх нулів та ін.).

Для зміни формату вмісту вічка необхідно:

1. виділити потрібні вічка; 2. вибрати команду Ячейки меню Формат ; 3. вибрати укладку Число (мал.21); 4. у переліку Числовые форматы вибрати тип формату вмісту вічка, а в полях праворуч параметри формату; 5. у полі Образец буде відображатися приклад вмісту вічка в обраному форматі; 6. щоб увести новий формат слід вибрати пункт все форматы , а потім у полі Тип ввести новий формат; 7. натиснути ОК .

Функції Excel — це спеціальні, заздалегідь створені формули для складних обчислень, в які користувач повинен ввести лише аргументи. Функції складаються з двох частин: імені функції і одного або декількох аргументів. Ім'я функції описує операцію, яку ця функція виконує Аргументи функції Excel - задають значення або вічка, використовувані функцією, вони завжди поміщені в круглі дужки. Відкриваюча дужка ставиться без пропуску відразу після імені функції. Наприклад, у формулі «=СУММ(A2;A9)», СУМ — це ім'я функції, а A2 і A9 — її аргументи. Ця формула підсумовує числа у вічках A2, і A9. Навіть якщо функція не має аргументів, вона все одно повинна містити круглі дужки, наприклад функція ПІ(). При використанні у функції декількох аргументів вони відділяються один від одного крапкою з комою. У функції можна використовувати до 30 аргументів. Введення функцій в робочому аркуші Ви можете вводити функції в робочому аркуші прямо з клавіатури або за допомогою команди Функція меню Вставка. Якщо ви виділите вічко і виберете команду Вставка/Функція, Excel виведе вікно діалогу Майстер функцій – крок 1 з 2. Відкрити це вікно можна також за допомогою кнопки Вставка функції на рядку введення формул.

Діаграми в Excel Діаграма – графічне зображення залежності між величинами. Діаграми є наочним засобом представлення даних робочого аркуша. Діаграму можна створити на окремому аркуші або помістити як упроваджений об'єкт на аркуш з даними. Представлення даних на діаграмі Діаграма пов'язана з даними, на основі яких вона створена, і оновлюється автоматично при зміні даних.

Імена категорій. В якості імен осі категорій Excel використовує заголовки стовпців або рядків даних. Імена рядів даних діаграми. Excel також використовує заголовки стовпців або рядків даних як імена рядів даних. Імена рядів відображаються в легенді діаграми. Маркери даних. Маркери даних одного кольору представляють один ряд даних.

Створення діаграми

Щоб створити діаграму, необхідно, перш за все, ввести дані для діаграми на лист. Потім виділіть будь осередки, які містять вихідні дані діаграми. Далі в меню Вставка виберіть команду Діаграма або натисніть кнопку Майстер діаграм на панелі інструментів. За допомогою чотирьох вікон діалогу майстер діаграм збере всю інформацію, необхідну Excel для побудови діаграми.

Крок 1. Вибір типу діаграми.

Перше вікно діалогу Майстра діаграм, пропонує вибрати тип діаграми. Це вікно діалогу містить дві вкладки: одну для стандартних та іншу для нестандартних типів діаграм.

Крок 2. Завдання вихідних даних діаграми. У другому вікні діалогу майстра діаграм можна задати дані, які використовуються Excel при побудові діаграми. Друге вікно діалогу Майстра діаграм дозволяє задати вихідний діапазон і розташування в ньому рядів даних. Excel виводить рухому рамку навколо вихідного діапазону. Переглядаючи зразок при різній орієнтації рядів, можна вибрати найбільш ефективний спосіб відображення даних в створюваній діаграмі.

Друге вікно діалогу Майстра діаграм, як і перше, містить дві вкладки. Щоб переконатися, що Excel використовує правильні імена та діапазони клітинок, для кожного ряду даних, можна перейти на вкладку Ряд. Нажміть кнопку Далі, щоб перейти до наступного кроку.

Крок 3. Завдання параметрів діаграми.

Третє вікно діалогу Майстра діаграм містить шість вкладок. Вони дозволяють задати характеристики осей, назва діаграми і заголовки для її осей, легенду, підписи значень в рядах даних і т.д. Все це можна виконати при створенні діаграми або після її побудови.

Крок 4. Розміщення діаграми.

Excel може впровадити діаграму в робочий лист або помісити її на окремому аркуші, так званому листі діаграм

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...